Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ................. / ...............................

Avizul C.A. al unității școlare: Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”


Director,
Prof. Botez Silvia
L.S.

CERERE DE TRANSFER
dintr-o clasă în alta

I. Date despre solicitant


Subsemnatul/a ......................................................................................................, CNP
.................................................................., telefon .............................................,
părinte/tutore legal al elevului/ei

II. Date despre elev


Nume și prenume ..............................................................................................................,
CNP ..............................................., prenumele tatălui ............................................................,
prenumele mamei .............................................................................., domiciliat/ă în județul
................................................., localitatea .................................................................., strada
.................................................................., număr ..............., bloc ..................., scara .........,
apartament ......................, vă rog să-mi aprobați transferul copilului meu din următoarele:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

III. Din clasa a .........-a .........


*Filieră ................................................... *Profil ...................................................................
*Specializare ........................................................................................................................
(*Filiera, profilul, specializarea se completează doar pentru liceu)

IV. În clasa a .........-a .........


*Filieră ................................................... *Profil ...................................................................
*Specializare ........................................................................................................................
(*Filiera, profilul, specializarea se completează doar pentru liceu)

DATA SEMNĂTURA

.................................. ..................................

S-ar putea să vă placă și