Sunteți pe pagina 1din 8

RAI\{TI{A

CARTEA ALBA
irelice, penffu
CUPRINS

Fffin'rr Pentru ceea Mesaj important cu privire la traducere

-fsrzess este un
Cuvlnt lnain te de JZ I(night
e treia singular,

de a fi'1 Am ales Capitolulunu


qri* cr majuscuh si Introducere
mbsxandvul comun
r.
Capitoluldoi
rilnu lnseamna Eu sunt Ramrha 27

Capitoluluei
puciudate pentru
Pe cAnd erati oamenii mei
49
tiincurajim slmai
i si. surprindeti Capitolul patru
Dumnezeu Este
degrrba deci,t sI" aveqi, 59

p'triritE la construcda Capitolul cinci


ri. consultad sursa Iat5.-l pe Dumnezeu
75
e pK Publishing, o
gCuificare. Capitolul gase
Viagi dupi viagi 89
plicuti..
Capitolul gapte
Moarte sau ascensiune

Edircrul Capitolul opt


Creacie si evolutie IL1

Capitolulnoui
Mai presus decAr lngerii r4r

Capitolul zece
Dumnezeul identifi cabil I5I

Capitolul unsprezece
Darul iubirii r57
Capitolul doisprezece
Adevirul gi numai adevi.rul 65

Capitolul treiiprezece ,
trubegte, si fl. ce vrei s5. faci r83

Capitolul paisprezece
Bueuria, cea mai grandioasi. stare de A Fi

Capitolul cincisprezece cwAlfl


Divinitatea uitati zr3 DETZ
Capitolul gaisprezece
Relncarnare a ZJT

Capitolul gaptesprezece oCu


alrc cuuinte, smln
$tiinga cunoastJrii 245
vi.lnve,te si frgi extirf,Er"
Capitolul op$prezece
Mintea inchisi z6t

eapftolul nouisprezece
Deschiderea mintii L71

Capitolul douizeci
Virtutea experientei 291

Capitolul douezecigiunu
intr-o bunl dimineagl 309

Epilog
Semniffca,tia unici a inviglturilor lui Ramtha 3r7

Glosar )29

Bibliografie 353

Lisasurselor )56
mi s-a permis si.

ldrE arit ci exist, ci.


h"cest invitlror. $i,
€ Fne,tt de aceastl

CAPITOLUL UNU
1Z I{nigfrt
- Introducere

"Nu existi nicio ald mintuire a omenirii, decit


aceea de a-;i lngelege propria divinirate. Voi
sunrcgi semingele acesrci ingelegeri. Orice
gindigi, orice ajungegi si lngelegegi, inalgd ;i
exrinde con;tiinga preturindeni. fi cind vegi trii
ceea ce agi ajuns si in,te/ege,ti, in integime
pentru bine]e vietii voastre, vegi permite gi altora
si uadi in voi un proces al gindirii mai miret, o
ingelegere mai cuprinzitoare, o existenti mai
determinatd decit ceea ce vid peste tot in jurul
lor.'

-kamrha

,-']ffinn*,
Eu sunt Ramrha, o entitate suverani" care a tri.it cu mult
timp in urmi., pe acest plan numit pimAnt sau Terra. in viata
aceea, eu nu am murit; am ascensionat, cici am invltat si-mi
folosesc purerea mincii si si,mi iau corpul cu mine, intr-o
dimensiune nevizutd. a vierii. in acest fel, am realizat o
existenri. de o liberrate nelimitatr, o bucurie nelimitarr, o viaci
nelimitati.. Altii, care au triir aici dupr mine, au ascensionar de
asemenea.
Acum fac parre dintr-o frdtie nevizuti. care iubeste
enorm omenirea. Noi suntem fratii vostri ) cate vi. auzim
rugiciunile si meditagiile si vi observim miscirile dintr-un loc
in alul. Noi suntem cei care au triit aici, ca oameni, si au
resimtit disperarea, inrrisrarea si bucuria pe care toti le-ati
cunoscur. insi" noi am invi.tar si stipi.nim si si. rranscendem
limitirile experientei umane) penrru arealizao srare de a fi mai
mi.reati' Am venit si vi spun ci sunteti foarte importanti si
pretiosi penffu noi, pentru cb, viata care curge prin voi si
gAndul care vine fieciruia dinme voi - oricum il perceped _
reprezintl, inteligenta ;i forga virall pe care voi ati numit-o
Dumnezeu. Aceasti esentl" esre ceea ce ne leagi pe noi toti, nu
numai cu cei din planul vosrru, dar si cu cei din universuri
nedezviluite, pe care voi inci nu aved ochi sL le vedeti.
Sunt aici ca si vi aduc aminte de o mostenire de care
multi dintre voi ati uitat cu mult, mult timp in urmi. Am venit
si vI ofer o perspectivi mai inalti din care si. pureti gAndi si
intelege ci" sunteri, intr-adevi,r, entid"ti divine si nemuriroare,
care intotdeauna au fost iubite si sustinute de esenta numiti
Dumnezeu. Sunt aici penrru avi ajutasi. intelegeti ci doar voi,
prin sublima voastri- inteligentr, ari crear fiecare realitare din

z)
RAMTHA. CARTIAALBA

viala voastri gi, cu aceea;i putere, aveti optiunea de a crea si a ::mpul ca acestea sL se sfArsea
trii orice realitate pe care o dorigi. ::rreleagi divinitatea si nemurir
Mulgi altii au venit la voi, de-a lungul istoriei voastre, ;i zbad pentru supravieruire in a

au lncercat a vi amind de mlretia voastri, de puterea voastrl;i Vine o zi, foarte curXnd,
de vesnicia viegilor voastre, pe multe si diverse cii. Noi am fost adusi. in acest plan de citre en
rege, cuceritor, sclav, erou, Hristos crucificat, invi"ti.tor, ghid, ','ostri iubigi. in acea vreme, der
prieten, filozof - orice putea permite cunoasterii sl apari. Si, aici mai mult ca niciodari.. Ac
uneori, am intervenit in treburile voastre pentru a vi. impiedica numeste Epoca lui Dumnez
si vl distrugeti singuri, astfel incAt viata aici si poatl continua schimbare deliberati" a timpulu
si asigure un teren de joaci pentru experientele voastre 9i in anii ce vor veni, boal
evolutia voastrl in bucurie. Dar, unul cAte unul, voi i-agi r-or mai fi in acest plan. Nu
persecutat pe cei care au lntins mAna sl vi ajute. Celor pe care moartea corpului, ci viati" conr
nu i-ati persecutac le-agi ridicat statui ;i le-agi ristilmlcit ;i in viata fiecirei entiriri prin i
denaturat cuvintele cum ati vrut. in loc si punegi in aplicare profundi.
lnvltiturile 1or, mulgi dintre voi agi sflr;it prin a vl inchina Nu existi. nicio alci. min
inviqitorilor. a-si intelege propria divinitare
Ca si nu facegi acelagi lucru si cu mine, nu am venit la voi intelegeri. Pe misuri ce fiecare
in propria mea lntruchipare. in schimb, am ales si vi vorbesc valoare si vesnicia vietii voasrre,
printr-o entitate care a fost fiica mea pe vremea cAnd crliam pe la constiinta gAndirii nelimita
acest plan. Fiica mea, care imi permite, cu bunlvoingi, si'i iubirii nelimitate. Orice gindi
folosesc lntruchiparea, este ceea ce se numeste un channelpur inalgl gi extinde consriinca prer
pentru esenga care sunt. C6"nd vl vorbesc, ea nu se mai aflI" in ati ajuns sL inrelegeti, in intr
corpul ei, deoarece sufletul gi Spiritul ei l-au pi"ri.sit pe deplin. voascre vieti dererminate, perrr
Am adus cu mine vAnrul schimbLrii ln planul vostru. Eu proces de gAndire mai mireg, o

;i cei care sunt alituri de mine pregitim omenirea penrru un existenti mai determinarl deci
eveniment mire!, care deja a fost pus in mi;care. Vom uni toti Aceste vremuri sunt c
oamenii din acest plan, permitind omului si fie marror la ceva timpurile istoriei voasrre inr
grandios si strilucit, ceea ce il va determina si se deschidi ;i si. dificile si provocatoare, ari ales :
permiti cunoagterii ;i iubirii si iasl la iveali. pentru implinirea pe care o va a
De ce se face acest lucru? Deoarece voi sunteti iubiti mai de atAt de mult timp, ci o si-I,
mult decAt agi gAndit vreodati ci este iubirea si deoarece esre vietii voasre si, rotusi, viati. r
timpul ca omul si. triiasci. o intelegere mai profundi decit cea ingaduit voui insivi si-l vedecj
care l-a afundat in epoci lntun ecate, i-aluat libertat ea, a divizat voi o vor face, intr-adevi"r. Ve ti ,

oamenii si a cauzat url" inre iubigi ;i rizboi lntre nariuni. Este se aici si vor aplrea civilizatii de

L4
INTRODUCERE

- :: ::l:iunea de a cfea si a timpul ca acesrea si" se sf6.rseasci. Esre rirnpul ca omul s5.-si
inteleagi divinitarea si nemurire a de a fi si si. inceteze si se mai
r ; ::t-j istoriei voastre, si zbat|pentru supravietuire in acest plan.
;-:. je puc€rea voastri. si Vine o zi, foarte curAnd, c6.nd o cunoastere mireati,vafi
':i - ::-.--rse cai. Noi am fost adusi in acesr plan de ci.tre entiti.ti minunate care sunt fratii
::: :-icar. invi.ti.tor, ghid, vostri iubiti. in acea vreme, descoperirile stiintifice vor inflori
.:: ;::toascerii si apari. Si, aici mai muk ca niciodat5". Aceasri epoci pe cale si apari se
;- :: :inrru a vi impiedica numeste Epoca lui Dumnezeu. Aceasta va sosi printr-o
'l:-:. :: j si poatI" continua schimbare deliberari" a rimpului si a valorilor dmpului.
:-- ::l:rientele voastre si in anii ce vor veni, boala, suferinta, ura si rizboiul nu
*": -.-,'-" ci.te unul, voi i-agi vor mai fi in acest plan. Nu va mai exista imbltrAnirea si
-.-.i :,. -,-i ajure. Celor pe care moartea corpului, ci viaci" continul. Aceste lucruri vor api.rea
:*::- -;i le-ati rlsti.lmicir si in viata fieclrei entireri prin cunoasrere, inrelegere si iubire
,. -- ,-: si puneti ln aplicare profunde.
-: ,i;ir prin a vi inchina Nu existi. nicio akl mAntuire a omenirii, decXr aceea de
a-si intelege propria divinitare. Voi sunteri semintele acestei
:-: :::::e . nu am venit la voi intelegeri. Pe misuri ce fiecare dintre voi vi intelegeti propria
.-.---." am ales si vi. vorbesc valoare si vesnicia vietii voastre, veti contribui, unul cAte unul,
il :. :': i-:eme a cdnd triiam pe la constiinra gAndirii nelimitace, a liberritii nelimitate si a
; r*:-::- ;u bunivoinCi, si-i iubirii nelimitare. Orice gAndiri si orice ajungegi sl inrelegeti
-: ,: :, r:regteun channelpur inalgL si extinde constiinta preturindeni. rriiri ceea ce
$i cAnd
r; "::,.!.- ea nu se mai aflI in ati ajuns si. intelegeri, in intregime pencru binele propriei
;- *-- :. --au pari.sit pe deplin. voastre vieri determinate, permitegi
;i altora si vadi. in voi un
ril-r : :.::: in planul vostru. Eu proces de gAndire mai mireg, o inrelegere mai cuprinzi.roare, o
:*:ii.:-lu omenirea Pentru un existente mai dererminati. decAr ceea ce vld in rest in jurul lor.
: *- ,:: :::iscare. Vom uni toti
J'
Aceste vremuri sunt cele mai mi"rete dintre toate
: :- ":i sa fie martor la ceva timpurile istoriei voasrre inregistrate. Desi sunt vremuri
::':::t--::'ra si Se desChidi si Si dificile si provocaro are, atiales si rrlid aici, in aceastl. perioadi",
- : .-'-ala. penffu implinirea pe care o va aduce ea. Tuturor vi s-a promis,
1" i:::: i-oi suntetitt iubiti mai de atAt de mult timp, ci o si-l vederi pe Dumnezeu in timpul
-i :":; -;birea si deoarece este vietii voasrre si, rorusi, viatl dupi. viati., niciodati. nu v-ati
: ,:. ::ai profundi decAt cea ingiduit vou5. insivl si.-l vedeti. in aceasti viari, multi dintre
: -. -:ar libertatea, adivizat voi o vor face, intr-adevi.r. Veti vedea un regar magnific ivindu-
:'-:oi intre naduni. Este se aici si vor apS.rea civilizatii despre care nu aveari nici cea mai

z5
RAMTHA, CARTEAALBA

vagi nofiune ci exist5.. Si un nou vinr va sufla, iar iubire4


paeea ;i bucuria de a fi vor umple acesr loc binecuvintat,
smaraldul universului vostru;i casa lui Dumnezeu.
Contemplali ceea ce e rostit. Permited acesror cuvinte si
intre ln fiinta voastri.. CAnd facegi asta, g5.nd dupi. g6.nd,
sentiment dupi. sentiment, clipi" de clipi, vegi reveni la
lngelegerea miregiei voastre, a puterii ;i gloriei voasrre.
CAPITOI

Eusunt.

"Le-am ftcut pe toate. S1

cl;rigar lngelepciane a
weodati;i niciodati nu
nou. Sunt uirtuos, enda
rcru| ca si deuin ceee E
iubirea, entitate, dad nu
uiaya, pini cind nu ga
soarele va apune in p
9 w .,

PAsafrre nrcI macer nu ft


asra pAni cind nu ajangi.
s-ar zice lntr-adevir, reali

z6

S-ar putea să vă placă și