Sunteți pe pagina 1din 29
0 loll ‘TESTE MATEMATICA Testul 1 1. $8 se calculeze: [101-53+204; 2-90-60+2010.(2-1+3—4)}:11. 2, Si se determine x dacd 6-{{7-(3-3-2-x)-5]:2+4}-4=26 3. In cite moduri se poate serie 7 ca sum a trei numere naturale? 4. Sa se determine numerele naturale a, b, castfel incdt 3-a+2-b+4-0=17. §, Si se afle restul impartirii numarului 1+4+7410+...+2011 la3. 6. Deschiznd un caiet nou, un elev a gasit scris numarul 1 si urmatoarele reguli pentru a scrie si alte numere: a) daca un numar este seris pe caiet, atunei poate fi scris $i triplul numarului; ) daca un numar de pe caiet este de forma 5-x—4, atunci poate fi seris $i numirul x, Respectind cele doua reguli sd se arate cd numerele 9 si 11 pot fi scrise pe eaiet. Testul 2 1. a) Sa se calculeze: 450+{[3 (3-41 ~450:15):31 +2525 :25]-2-9240 :132} :3; b) Sa se determine x din egalitatea 4012 -{503+30-[30+(12—x)-2]} = 2009, 2. Cate numere naturale de 6 cifre dau restul 1001 la impartirea cu 2009? Care este cel mai mare dintre ele? 3. in urmatorul sir sunt un milion de numere naturale scrise dupa o anumita regula: 2, 5,8, 11, a) Stabiliti regula si scrieji inca trei numere din sir; b) Numarul 2009 este in acest sir? Daca da, precizai pe ce pozitie c) Ce numar este pe pozitia 2009? 4. lonel pleacd din Baciu spre Focsani cu bicicleta mergind cu 33 kilometri pe ort. Gigel pleaca din Focsani spre Bacau cu rolele, mergind cu 22 kilometri pe ord. $tiind ca intre Focsani gi Bacau sunt 110 kilometri se cere: a) sd se afle dupa cat timp se intalnesc cei doi; b) daci cei doi se intore de unde au plecat, si se afle dupa cat timp si la cdfi kilometri de Focsani se vor intalni a doua oard. Testul 3 1. a) Sa se calculeze: 3+ {{(2002:7 + 4)-10—(5+13-7):3]:4—17}:100 b) Sse afle x din egalitatea 310-2-(10+4-[G-x+1)-5]} =10. 2. O carte, un caict gi un rucsac costi impreund 125 lei. Cartea costa cu 15 lei mai putin decat caietul si de 3 ori mai putin decat rucsacul. Cat costa fiecare? 3. Un excursionist parcurge un drum in 3 zile astfel: in prima zi un sfert din drum gi ined 9 km, a doua zi jumatate din rest si ined 6 km, iar a treia zi 15 km. Caji km a pareurs in fiecare zi? 4. Pe o masa sunt cartonase rosii, galbene si albastre. $tiind cd 99 nu sunt rosii, 73 nu sunt galbene si 84 nu sunt albastre si se afle cate sunt de ficcare culoare. Testul 4 1, a) Sa se calculeze: 2008 ~ 102 -{2009: 7 —3-[(17 + 23-43)-2~(2008-91)]} b) Si se afle x din egalitatea 100—3.{1+5-[10:(x+2)-1]-2} =88 2. intr-o curte sunt gaini, rate, iepuri si oi. Daca avem 100 capete si 286 picioare, iar numarul gainilor este dublul numérului rafelor si oi sunt cu 3 mai multe decat iepuri s& se afle cate animale de fiecare fel sunt. 3. Din scoala noastra merg in excursii in vacant 120 elevi, La mare merg 38 de fete gi 45 de baieti iar la munte 32 de fete gi 34 de baieti. 2) Cai elevi merg si la mare gi la munte? __ b) Daca sunt $5 de fete care merg in excursii s& se afle cai baieti merg numai la munte? 4. in copacul fermecat cresc mere, caise gi gutui. in fiecare zi culeg 2 fiucte diferite gi uunul din celalalt gen. Dac’ a7i, 7 iunie 2008, sunt 20 mere, 15 caise si 18 gutui sé se afle: a) in ce zi se mai afla in copac un singur fruct; b) care este acel fruct. Testul S 1.) Sd se aflex din egalitatea 3-{[42+5-(121-2-x)]-3-12) b) Cate numere de 5 cifre au a doua cifra 0 si ultima 7? Justificati raspunsul. ©) Cite numere de 6 cifre au produsul cifrelor egal cu 8? Justificati rispunsul. 2a) Sa se efectueze: 4h31'42"-2h42'S3" b) Dintre toate numerele care imparfite la 2007 dau cdtul 1000 s& se precizeze care este cel ‘mai mic si care este cel mai mare. 3. Un elev .hamic” a rezolyat in 3 sAptimani un numar de probleme astfel: in prima siptmana a rezolvat de doud ori mai multe decit in a doua, iar in a treia eu 10 probleme mai mult decat triplul problemelor rezolvate in primele doua siptiméni. Cate probleme a rezolvat in total stiind cd in a treia siptimind a rezolvat cu 70 probleme mai mult decat in primele dowd la un loc? 4, Dintre numerele naturale mai mari sau egale cu 1001 si mai mici sau egale ea 2007 se formeaza doua grupe de cdte 100 numere distincte. Sa se afle diferenta maxima posibila intre sumele numerelor din cele doud grupe. Testul 6 1. a) S& se caleuleze: {2-{3-2—20:4)-80] +6496: 32} :5—36 b) Si se afle numerele a, b si c din egalitatea 2-a+3-b+4-c=9. Justificayi raspunsul. 2. Suma a rei numere naturale este 2006. Si se afle numercle stiind ¢& primul este mai mare ou 2 decat al doilea, care este de 4 ori mai mic decit al treilea 3. Speriate de gripa aviera ciorile, vrabiile si pitigoii s-au hotarat sA plece din Roménia. Stim cio vrabie pleaci la 14 minute, 0 cioard la 21 minute si un pitigoi la 28 minute si cd in data de 10 iunie 2006, ora 9 si 15 minute, dimineaja pleaca cate 0 pasdre de fiecare fel. Sa se afle ete pasdri an plecat din tard péna la data de 11 iunie 2006, ora 5 si 45 minute, dimineata. La ce ori mai pleaca din jard trei pisiri in acelasi timp? 4. O carte @ fost deschisa la mijloc gi s-a constatat ci suma numerelor ctr care au fost numerotate cele dou’ pagini este 141 a) La ce pagini s-a deschis cartea? ESSE eee aaa b) Cate pagini are cartea? ©) De cate ori s-a folosit 1 pentru numerotarea tuturor paginilor cdrtii? Testul 7 1, a) Si se calouleze: {2 +[2+3-(63:9—4)]} + {1991-20 +[2-85-7-(1991: 11 -180)}} (2-2) b) Suma a trei numere naturale este 2. Sa se afle produsul lar. 2. a) Suma a trei numere este 975. Daca din fiecare numar se scade numerele 12, 345, 126. Care sunt numerele? b) Cite numere naturale sunt intre 23 si 2013? 3. Va propun sa .,calculim” numai cu numere mai mici decat 8, dup’ urmitoarea regula: a inmulit” cu b este r, unde r este restul impartirii lui a-b la 8 (vom scrie aceasta a@b= De exemplu 7@3=5 pentru cd 7-3=21 si 21:8=2resiS De ce 385=7? Calculati 386,486,583,487,4@0. Daca a@b=0 atunci a=0 sau b=0? celasi numar se objin Testul 8 1. a) intr-o curte sunt iepuri si gini in total 50 de capete gi 120 de picioare. S& se afle cati iepuri gi cate gaini sunt 'b) Sd se calculeze 10h 20min 25s — 6h 30min 30s. 2. a) La un turmen de tenis participa 400 de concurenti. Cate meciuri sunt necesare pentru a ‘cunoaste eastigatorul tureului? ') Cum putem aduce 6 litri de api de la ru dacd avem numai un vas de 4 litri si altul de 9 lini? 3. Un cumparitor cumpiri 2kg zahar, 31 ulei si 6 paini pe care da 13300 lei. Alta data ccumpara 1kg de zahar, 21 de ulei si 4 paini care |-au costat 8200 lei. Cat costa Ikg de zahar? Testul 9 1, Sa se calculeze 5+ {10381 ; 1483 +[1 +7452 : 69+ (42542 : 178 - 10296 : 264): 4]:3}:4. 2. Sd se afle x din egalitatea 10—{10—[10—(10—2-x)]:10}=1. 3. 88 se determine mumerele naturale a, b,c stiind cd a+b+c=54, a-(b+e)=0 si b=S-c. 4. O pendula bate singura dati 1a ore intregi, de doud ori la sferturi de ord, de trei ori la jumataji de ord si de patru ori la trei sferturi de ord. Cénd se va auzi a 160-a bataie, daca pendula a fost pomita la ora 6 si 50 minute? 5. Facand observa de-a lungul unei perioade de céteva zile, s-a constatat c& in niciuna din ile nu a plouat si dimineata si dupd-amiaz3. A plouat in total in 9 zile si n-a plouat in 7 diminei yi 6 dupd-amieze, Cite zile a durat observatia? Testul 10 1. intr-un sac sunt 1991 de bile colorate cu 4 culori. a) Justificati ca din 5 bile scoase la intamplare, cel putin doua au aceeasi culoare; b) Care este numdrul minim de bile ce trebuie seoase din sac pentru a fi siguri cd avem cel putin 226 bile de aceeasi culoare? 2, a) Fie randurile de numere: 2815 3 2181 1 SI 3I Dacé pe primul rnd urmeaz 199 ce urmeaza pe al doilea rand? Justificare. ) Sa se calculeze: 2km +30m ~ 30000cm 3. Sd se afle numérul de elevi si de banci ai unei clase stiind cd daca fi agezim edte 3 raman 3 elevi in picioare, iar daca fi agezam cate 5, riman 3 banci libere. Testul 11 1. a) Sa se determine x stiind cd 10+ {x—5-[1991+4-(1+82:41)—3]} =10 b) Cate numere sunt de la 99 pand ta 438? 2. Doi biciclisti pleaca in acelasi moment din localitayile A si B, unul in intémpinarea celuilalt, Fiecare din ei imediat ce ajunge in cealalta localitate porneste inapoi gi se intoarce la punctul de plecare. Prima intélnite a avut loc la Skm de localitatea A, a doua la 3km de ocalitatea B, S& se gaseasci distanta dintre cele dow’ localititi. 3. Suma a doud numere este de trei ori mai mari decat diferenta lor. $tiind ci diferenta lor este cu 2000 mai micd decat suma, sa se afle cele doud numere. Testul 12 1. Aflagi cifra unititilor pentru fiecare din numerele: @=(1+2+34..+ 98499) -(143+5+..+97499) DV 2-3-0 9B-99-1-3: 5.97 -99 2. Pe planeta Antares se folosesc tablouri de numere. Calculele se efectueaza ca in exemplele: 2 3) (3 1)_(2+3 341)_(5 4 (; HH HY mG ;) 2 3), (3 1)_(2:3431 2143-2)_(9 8 (; aH ae fees 1142 HC ‘] 3 1). (2 3)_(3-24h1 3341-2) _(7 1 ( ai 2] eee tal "| Dowd tablouri sunt egale dacd sunt scrise cu aceleasi numere la fel agezate, Completati locurile libere: 542 6+... (7 | +4 145 6} GE: G 4) (1 3)_(3-1+4-0 oot) (; 7 B a 2 slo 2 aie 2:34.02) (2 16 wu BEEREEREREERE EES ESSERE EREREREREEE Cea aE ) (: iG i 4 pentru a se obtine tabloul [ ; Ce tablou trebuie adunat la 3 Este produsul de tablouri comutativ? 3.a) Caleulati {{(9-8-7)-6-5]-4-3}-241 b) Determinayi x astfel ca 2-{2-[2-(2+x +1) -1]-1}-1=17. 4, Aflagi suma a patru numere naturale consecutive stiind cf doua dintre ele sunt 100 si 101. 5. Cate numere naturale de trei cifre impartite la 45 dau catul 227 Testul 13 1, $A se caleuleze 2-{92+8-[1004—4-(8:2-2-4-2:2)} 2. Sa se determine numerele naturale a, 6, ¢ astfel incat 100-a+24-b+3-c= 250 3. 2 kg de mere si 3 kg de pere cost 7600 lei. Cat costa Skg de mere daca 3 kg de mere cost cat S kg de pere? 4. Din 5 tone de struguri se obtin 350 dal de vin. Cat vin se obyine din 38000 kg de struguri? 5. Intr-un cos sunt 19 bile. Jonel si Elena joaca urmatorul joc: Fiecare ia cel putin o bila si cel mult trei bile. Castiga cel care ia ultimul. Din politeje, lonel o las& pe Elena si inceapa. Cum trebuie sa joace ea pentru a cdstiga? Testul 14 1. Sa se efectueze 116-58 :{60—42 :[30—24 :(18 —15)—1]} +61683 :87 2. Aflagi x numar natural astfel inedt $1—{16—100 :[36—42: x: (15:34: 1)-20]+ 14-5) 3. Aflati numerele de patru cifre care imparjite la 1998 dau eatul 5. 4. Aflati suma a patru numere naturale consecutive, stiind cd suma a doud dintre ele este 100. 5. Trei alergitori A, B, C iau parte la o cursi de 100m. Cand A a terminat cursa, B se aflé la 10m in spatele lui, iar in momentul cdnd B a terminat cursa, C era la 10m in spatele acestuia. La ce distangi de A se afla C in momentul in care A a céstigat cursa? Se stie c& tofi trei au alergat cu vitezA constant? Testul 15 1, Joi, 29 julie, dimineaya, cade 9m in fantand un mele, Cat e lumina se tardste in sus 3m, cand ¢ intuneric alunecd Im, Cénd si in ce parte a zilei scapi melcul din fantand’? 2. Pentru a ascunde informatille, spionii folosesc masini de cifrat. Masinile cifreazd operatiile astfel: 3@5 =2-3-5+3-5=28, 600=2:6-0+6-0=6. Cifreaza 3®7, 185, 7®4,5@1,G5)@1,30(5@1) Este cifrarea comutativa? Argumenteaza! Prin ce proprietiti se deosebeste cifrarea de adunare? 3. Calculaji 1500+ {250 :5+15 :3-[260-(50: 25+2)-65}-150}. 5 4. in jurul unei mese rotunde se afld 7 persoane numeroiate 1, 2, 3, ..-, 7. Persoanele cu a menele 24 51 1025 se afla fafa in fata. Cate persoane sunt la mas? ‘Argumenteoza! Persoana 24 Persoana 1025 Testul 16 1, Sa se efectueze: 2) 2h 33min 45sec + 4h SSmin 30sec ~ Sh 59min 1Ssec b)2km + 41 dam — 398 m 2,Sa se determine x din egalitatea 9:3-{2+6-[6-2 (7-5-x)]-2} =2700:30 43, Cate mumere de trei cifre se pot forma cu cifrele 0. 1 si 2? 4. Sa se determine numerele de trei cifre, care imparyite la un numar ¢, dau catul 10 si restul 88. 5, O scoala organizeaza la sfargit de an scolar 0 excursie cu microbuzele. Pe traseu 5 mmicrobuze se stricd si elevii sunt distribuifi céte unul in celelalte microbuze. La intoarcere se cconstata c& inca 10 microbuze s-au stricat si pentru @ termina excursia elevii sunt distribuiti site 3 in microbuzele rdmase, Sa se afle citi elevi au fost in excursie Testul 17 tea) Aflaicl pe din egatitatea [(x+1505:215)-72—4900]:4-33= 936; by) Afat perechile de numere naturale a gb asifelinedt (a~5)-(0+1) 2. Daca se ayeaza cite 8 creioane intro cutie riman 4 cutli gosle si o cutie cu numai 2 > Poane, jar dacd se aseazA cite 5 creioane intr-o cutie, rman 4 ereicane. Cate cutii si cate creioane sunt? 5 Mam irezit noaptea si m-am vitat la ceas: arata ora 2 si 40 minute, Apoi mi-am dat seama 2 Measul era oprit. L-am intors gi am adormit din nou. Cand m-am teri, la radio s-a anunfat Gra 7 gi 24 minute, iar ceasul meu indica ora 5 yi 30 minute. La ce ord Yam, trezit noaptea? oc namie este mai mare: 1+3+5+7+..+99 sau (14243+..498-799): 2? Testul 18 1. Aftatix din egalitatea: {((19-3-5)-5-243]:7+9}:4=4 2, Determinati numerele U, N, 1, R, £, A stiind c& N+1+R=16, PR=18, ReEW81:1. Ra38:19, A= 4-R, UFN4I+R+ E+ A= 34. | 3. Trei pain si patru batoane {si ajung cinci milicane Costa fix opt milioane. $a cumperi (c& mori de foame!) Doi’ paini, sase batoane pine si cinci batoane? Costa sapte milioane. RBEBEERERB ERS ERESEEREEREERERESE 4. Figura reprezinté aleile unui pare. a) In eéte moduti se poate ajunge de la A la E pe un c DE drum cit mai scurt, mergand numai pe alei? b) Doi copii pleaca din A spre E si doi copii din E a @ ls spre A, la aceeasi ord, pe cate un drum (cit mai scurt), pe alei si mergind cu acceasi viteza. Si se arate cA, in afaré de A si E, mai existi cel putin un punct unde, la un moment dat, se intalnese ce! pujin x FH 2 copii 5, Pe o masd sunt 5 bile, numerotate cu numere consecutive. Cele numerotate cu 3 si 4 sunt rosii, restul albe, Daca iei o bila alba céstigi dowa puncte in plus faja de numarul inscris pe bil’, dar nu mai mult de patru puncte, altfel objii doud puncte mai putin. lei dous bile. Poti objine 6 puncte? Cum poti objine 3 puncte Iuind bile de culori diferite? Precizeaza cel putin doud moduri in care céstigi 5 puncte. Care ¢ punetajul maxim dacd bilele au acecasi culoare? Dar daca au culori diferite? Testul 19 1. Sa se caleuleze: 73—{2010:((7-+3-3):23 4.1435 :7—27-21]-250-22) 2, Sase determine x din egalitatea 75—{57+3-[98:(x+2)-S]}=12 3. Suma a patru numere este 179. S& se afle cele patru numere stiind ci sunt indeplinite simultan condijiile: © primul este cu 2 mai mare decait al doilea; © al treilea este de 4 ori mai mare decat al patrulea; ‘© implrfindu-l pe al doilea la al patrulea se obfine eétul 2 si restul 3 4. Trei pricteni Andrei, Bogdan si Costel cumpari banane si portocale de la acelasi magazin astfel: Andrei cumpara Skg banane si 7kg portocale pe care plateste 70 lei. Bogdan cumpara 4kg banane si Skg portocale si plateste 53 lei, iar Costel cumpaira 12kg fructe pe care di 74 seafle: a) Ct costi un kg de portocale si cat costi un kg banane? b) Cate ky de banane gi cdte kg de portocale a cumparat Costel? 5. Spunem despre un numir de S cifre c este ,.bun” daca in componenja sa intré exact doud cifre (de exemplu: 71711 si 8885 sunt ,bune”, iar 12223 si 77777 nu sunt ,,bune”). a) S& se scrie cel mai mic numdr bun” mai mare ca 23456: b) Sase afle céte numere ,.bune™ sunt. Testul 20 1. 8a se caleuleze: 2- {200—[(2135: 7 +12-17)-2- 529]: 3}—(73- 35-34-73). 2, Sa se determine x din egalitatea: 100—[4-(13-15+.x:3)—2017]= 5. 3. Trei prieteni au impreund 934 lei. Andrei are cu 12 lei mai pujin decat dublul sumei lui George gi cu 17 lci mai mult deeat suma lui Marian. Ce sum are fiecare? Cai lei trebuie si primease’ George de la fiecare din ceilalti doi pentru a avea la final cu tojii aceeayi sum’? 4. La.un cinema preful biletelor pentru copii este 7 lei, iar pentru aduli este 13 lei. In prima zi s-au vandut 73 de bilete pe cate s-au incasat 697 lei. A doua zi numirul biletelor vandute pentru copii a fost cu 5 mai mare decét numarul celor pentru adulti, suma objinutd find de 875 lei. A treia zi s-au vindut de 2 ori mai multe bilete pentru copii, incasindu-se in total 1080 lei. Sa se afle cite bilete de fiecare fel s-au Vandut in fiecare zi. 5. Completati spatile libere din 1 9 8 76 5 4 3 cu 4" sau cu,” astfel ca rezultatul final si fie pe rind 47, 15 si 1. Dati pentru fiecare rezultat doud solufii. Este posibil sa se obtina 10? Justificati raspunsul. Testul 21 1, Sa se caleuleze: 78+ {1000—[43- 79—(20013: 7 -14-193)]:10 + 4235:7} :3 2. SA se determine x din egalitatea: 4-{379—[(733+ x-3):5]~23} +184=1000, 3, Andrei, Bogdan si tata au impreund 66 de ani. Andrei are cu 4 ani mai mult ca Bogdan si 0 treime din virsta tatalui. Caji ani are fiecare? Peste céfi ani suma varstelor fiilor va fi egala cu varsta tatalui? 4. Ana si Maria au mai multe margele albe si negre. Cele albe sunt de 5 grame si 7 grame, iar cele negre sunt de 6 grame si 8 grame. Numirdndu-le constati ci au 124 miirgele albe care cintirese 754 grame, iar cele negre de 6 grame sunt de 2 ori mai multe decat cele negre de 8 frame gi cintarese cu 128 grame mai mult. Cate mirgele de fiecare fel sunt? ‘Ana isi alege res un colier mirgele de 5 grame si de 6 grame, in total 122 grame. ‘Maria isi alege margele de 7 grame si de 8 grame. in total 166 grame. Cele dowd coliere contin exact acelagi numar dg margele albe gi negre. Cate mirgele de fiecare fel contin cele doud coliere? g 5. George a scris pe tabla toate numerele de la 1 1a 5000 in ordine crescatoare. in absenja sa, un coleg a sters incepand cu | din 3 in 3 toate numerele (1.4, Tew), a) Care este al zecelea numér rimas? b) Al cdtelea numar din cele rimase este 2013? Justificati rispunsul. ©) Care este al 2013-lea numar rimas? Justificati raspunsul. 8 Testul 22 1. a) $4 se calculeze: 2 + 2-{816:8—5 -[40-8-(200:5—72:2)]} :(203-41-12-691) b) SA se determine x din egalitatea: 2-{3-[(3: x + 63) :2-6231: 201]+6}-8=10 2. Cinci glini gi gapte mi Costa sase sute lei Costa noua sute lei. Cate gaini poi sa iei Zece gaini si doi miei Daed ai cinci mii de 3. Un numir de trei cifre se numeste sumativ daci cifra sutelor este egal cu suma celorlalte doua cifre. a) Scriefi cel mai mic si cel mai mare numar sumativ. 'b) Aritafi cd suma celor mai mici cinei numere sumative este un numa sumativ. c) Cite numere sumative exista? (Justificati rispunsul!) 4. Un numir de patru cifre se numeste unirist daca este format din doua perechi de cifre egale (de exemphu 2211, 3223, 2121, 7777 sunt uniriste). Cite numete uniriste exista? Justficati raspunsul, Testul 23 1, Sa se calculeze: [@o2-15—3045:15-109-3):100+ 42:(7-9-63)— +2 +0. +100)]:10+7-287. 2, Sa se determine x daca: 65-{32+5-[172-17-(5+3:)]-181}=2015. 3. Restul impartirii numarului x la 30 este 7, iar restul impértirii numarului y la 15 este 12. Aflagi restul imparjirii numarului x+y la 5. 4. Fie sirul: 1, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 6,0, 7, 8,0, ... a) Care sunt urmatoarcle trei numere din sir? b) Calculati suma primelor 113 numere din sir. 5. Aflaji a, b, ¢ numere naturale diferite de zero, astfel inedt 24: (a +2 =(6+3)-(e-1) 6. intr-un grup de cinci elevi sunt elevi care spun adevdrul mereu si elevi care mint mereu. Fiecare este intrebat cafi mincinosi sunt in grup. Raspunsurile celor cinci elevi au fost: "unu", “doi”, “wei”, patru” si “cinei™. Céfi mincinosi sunt in grup? TESTE ROMANA TESTUL 1 1. Construiti cate un enung cu urmatoarele ortograme jiau/i-am;la/La; neam/ne-am ; sa/s-a. ‘se dau cuvintele : hieroglifa, a mesteri , mireasma, striidanie, tainic . Ale&tuiti edte un enunf cu fiecare cuvént 3. Transformati propozitia dezvoltata in propozitie simpla = Fetita talematd la desen este premiata. 4. Precizafi felul propozitici date = Ninge ca-n povesti. TESTUL 2 Construiti céte un enunj cu urmitoarele ortograme : sa/La; neam/ne-am ; sa/s-a . 2. Se dau cuvintele : accesibil , celebru, interes, a pribegi, vrednic Aledtuii cate un enun{ cu fiecare cuvant. 3. Dezvoltaji propozitia folosind doua paryi secundare de propozitie : Copiti imveqau Scrieji un enuny respectind schema a SS Verb —_adjectiv substantiv substantiv, TESTUL 3 1. Construiti edte un enunt cu urmatoarele ortograme : al/ al; iau/i-au ; ka/Ta ;lor/For ; var/¥-ar. 2. Se dau cuvintele : colb , esential . a invidia, tcbandd, pasiune , ‘Aleatuifi cate un enung cu fiecare cuvaint. 3. Identificati predicatul si subiectul din urmatoarea propoziie. Transformayi propozitia simpla in propozitie dezvoltata. Fluturele zhoard. 4. Precizaji felul propozitici date: Vorbeste incet! 10 BEER RE RE EREE SESE EERE RRERERERE TESTUL 4 1, Construiti céte un emuny cu urmatoarele ortograme : al/a-l; iar /i-ar : sar/s-ar ; sau/s-au ; var/Y-ar. 2. Se dau cuvintele : alai , interviu , a cutreiera, remarcabil, visdtor . Aledtuifi cite un enunt cu fiecare cuvéint 3. Identificati predicatul si subiectul din urmétoarea propozitie. Transformati propozitia simpla in propozitie dezvoltata. Uncopil citeste. 4, Precizati felul propozi Deseneazd frumos. date: TESTUL 5 1, Construifi cdte un enun{ cu urmatoarele ortograme : ai/a-i; car/c-ar; ia/i-a ; nea/ne-a; sa/s-a. 2, Sedau cuvintele : coplesit , crocodil , palat, a picia, vast Alcatuifi cate un enunt cu fieeare cavant 3. Identificati predicatul si subiectul din urmatoarea propozitie. Transformati propozitia simpld in propozitie dezvoltata. Fetita deseneazi. 4. Precizati felul propozitiei date: Carfile sunt noi si frumoase TESTUL 6 1, Construifi edte un enunj cu urmatoarele ortograme : 2, Se dau cuvintele : argint, echilibru , entuciasm, rise, a savura . Aledtuifi cdte un enung cu fiecare cuvant. . Scricti un enuny respectind schema S.A py Se. SP. verb __cuvant de legaturd +s.¢ 4. Precizati felul propozitiei date Plot rorenial. u TESTUL 7 1, incadraji ortograma corecti Tntr-uma/ intruna din zile mie / mi-e mia / mi-a venit ideea si plec in excursie la / Ia munte, pentru cA nu mai (nu m-ai “nonai fusesem nici 0 daid ‘nici odaté ‘ niciodaia pind atunei in Mungii Apuseni. 2, Sedau cuvintele : cinsie, suav’ , succesiv, aeasd, a dobandi . Aledtuifi céte un enung cu fiecare cuvint. 3. Alcatuiti o propozitie dupa schema data : s A PV. sc. euvant de legatura+s. verb cuvant de legituri+s.c. 4. Precizati felul propozitiei date: Brazii, plopii si stejarit sunt inalti si tmpunatort. TESTUL 8 cfte un enunj cu urmatoarele ortograme : Ta/lea ; var/v-ar ; ia/iea ;mea/mena 2. Sedau cuvintele: parc , glie , migrator, entuziasmat, ornamental, a influenta. Alcatuifi eate un enunj cu fiecare cuvant 3. Identificayi predicetul si subiectul din urmatoarea propoziie. Transformati propozitia simpli in propozitie dezvoltata. Pisicua doarme. 4. Precizafi felul propozitiei date: Merele, perele si prunele sunt coapte . TESTUL 9 1. Despantiti in silabe euvintele : captivant, harnicd, strani, alee, miere . 2. Alegeti si incadrati forma corectd din variantele propuse : in vacanja de var8, neam /ne-am/nea-m dus in tabari I-a/ Ja mare. Tarmul cel /ce-1 cel insorit al Mari Negre nea /ne-a /n-ea incantat cu frumusetile sale / sa-fe / s-ale nemaipomenite / ne mai pomenite/nemai pomenite. 3. Aleituiti o propozitie dupa schema data : Sp er ee PN s6 adj verb evant de legaturas.c. 4, Se da cuvantul padure, SA se alcdtuiasea enunjuri in care acesta si fie, pe rind : subiect, atribut, complement. BERBER EERE TESTUL 10 1. Alegeti si ineadrati forma corecta din variantele propuse : In vacana de vard, Mia ‘Mi-a sa /s-a dus in tabard fa /I-a mare. Tarmul cel / ce-1 /c-el insorit al Marii Negre ia / a produs o nemai pomenitd/nemaipomenité/ne mai pomenita innedntare’ incdntare. 2. Despinjji in silabe cuvintele : jerifa, iepure, castel, punctaj, stiucd . 3. Gisiti cdte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos : poienifd, suitd suaw, trufas, a dobaind: 4. Precizaji felul propozitiei date si analizati predicatul ei : Merit, perii, piersicil $1 caisii sunt pomi. 5. Alcatuiti o propozitie dupa schema dati : Ss. PV. sc. adj. verb cavant de legaturi+s.c. TESTUL 11 1. Alegeti si incadrati forma corecta din variantele propuse : In vacanqa de vara, neam /ne-am /nea-m propus si facem o excursie la munte. Planul ni sa//s-a parut nemai pomenit/‘nemaipomenit ‘ne mai pomenit, Plecam cu micro buzul / microbuzul in care iau / au / i-au loc cinei spre zece / cincisprezece / cinsprezece copii | copii 2. Despariti in silabe cuvintele : eablu, cinste, jertfi, furnied, trufte 3. Dati cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos : fara, urias, pamant, docil,linistt. 4. Alcatuiti o propozitie dupa schema data : PV. s. c. A. numeral verb substantiv adjectiv 5. Scrieti dou’ enunquri in care cuvéntul carte si fie: a. atribut b. complement. TESTUL 12 1. Construigi enunjuri in care sa folositi cuvinte cu acelasi injeles ale urmatoarelor cuvinte: dificil, 2. Scrieti corect urmatorul enuny: ‘Vazindo atat de grabité mam gandit so strig si so oprese, dar ajunsese prea departe. 3. Aledituiti schema propozitiei: Puii beau picdturi de rou de pe firele de iarba, 4. Precizati ce fel de propozitii se intdlnesc in textul de mai jos si justificayy raspunsul: Se arati curcubeul, El a incins mijlocul cerului ea un bréu eolorat. 5. Aleatuiti o propozitie dupa schema data P numeral TESTUL 13 1, Construiti cate un enunt cu urmatoarele ortograme: ia /i-a, iar /i-ar, intruna /intr-una, lor /l-or, mul / nul 2. Se dau cuvintele : confuzie, deviza, invaluit, a provoca, a trudi . Alcatuifi cdte un enung cu fiecare cuvant, 3. Dezvoltati propozitia folosind dona parti secundare de propozitie. Cprioara fuge. 4. Precizati felul propozitiei date : Sanda, Razvan si inca sun colegi. TESTUL 14 1. Construiti céte un enunt cu urmétoarele ortograme: wi/a-i ; ia fina ; nea (ne-a ; saw/ s-au ; var /v-ar . 2. Se dau cuvintele : a cutreiera, cumbravd, a fremiita, margaritar, stingher. Aleatuiti edie un enuny cu fiecare cuvant. 3. Transformati propozitia simpli in propovitie dezvoltata: Pisica doarme. 4, Precizati felul propozifici date : Alina, Raluca si Maria sunt eleve premiante. TESTUL 18 1. Construiti cate un enunt cu urmatoarele ortograme: lor/-or; newne-a; odatd/o data vasa; vor/v-or, Se dau cuvintele: amurg. « imita, prichindel, statornie, turla. Alcdtuii cite un enun} ou fiecare cuvant. 3. Aledtuiti o propozitie dezvoltati care si contin grupul de cuvinte copil zglobiu. 4, Precizati felul propozitiei date: Anca,loana si Dragos sunt premianti. p 14 BEEEHREER EERE ESE SERB REEREEREE REE TESTUL 16 Consiruiti cdte un enunt cu urmatoarele ortograme : ai/a-i ; numai/nu mal ; sau/ s-au ; fii/ tii; vii Se dau euvintele : conduri , decnddeide , tarmd, a pofti, zare . Aleatuiti cate un enunj cu fiecare cuvant, Aledtuiti o propozitie dezvoltata care si contind grupul de cuvinte mere coapte. Precizati felul propozitiei date : Ploud cu gdleata. TESTUL 17 Construifi cate un enunj cu urmatoarele ortograme : al/a-l; cel/ce-l ;iar/i-ar; iau/i-au; nava/na-vi Se dau cuvintele : a birui , a imbldnzi , meleag, pale, statornic , Aledtuiti cate un ‘enun cu fiecare cuvant. ‘Transformaji propozitia dezvoltata in propozitie simpla : Elevul premiant este aplaudat de edtre asistenna. Precizati felul propozitiei date : Trandafirii acestia sunt rosii RASPUNSURI MATEMATICA Testul 1 15; 2x=4; 3. 36 moduri; 4, Solutiile sunt date in tabelul a I 3 5 1 3 1 3 I b 7 4 I 5 2 3 0 1 € 0 0 0 1 1 2 2 3 5. Suma este 675026 iar restul este 1; 6, Respectind regulile date se objin numerele 1, 3,9, 27, 81=5:17-4 Testul 2 1a) $00; b) x=2; 2, Numerele sunt 50-2009+1001, ..., 497-2009+1001, adica 448 numere, Cel mai mare este 999474; 3.a) 2, 5,8, 11, 14, 17, 20 (numere care imparfite la 3 dau restul 2) b) 2009 : 3 = 669 rest 2. 2009 se afl& pe pozitia 670, c) 2008-3+2= 6026 4,a) 110: (33 +22)=2 ore (3-110) : (33 + 22) = 6 ore (timpul dupa care se intdlnesc) 6:33-110=88km Testul 3 1.a) 10; b) x=13; 2.22 lei cartea, 37 lei caietul, 66 lei rucsacul; 3.26, 27, 15 km (total 68 km); 4.29 rosii, 55 galbene, 44 albastre. Testul 4 1a) 1804; b) x=3; 2.20 iepuri, 23 oi, 38 gaini, 3.a) 9 elev 4-a) dupa 52 zile pe 29 iulie 2008; b) caisa, Testul 5 1.) 42; b) 900 numere; c) 56 numere; 2.a) Ih48'49" ; b) cel mai mic 2007-1000 si cel mai mare 2007-1000+2006 3.20, 10, 100 (total 130 probleme) 4.90700 16 BEREEREEREEEE SESE SESE SEESRESRERE EEE Testul 6 1.a)5;b) [Ta 0 3 I b 3 1 1 © 0 0 1 2.336, 334, 1336 3.21h30min = 1290 min 93 wrabii, 62 ciori, 47 pitigoi Unmatoarea plecare este dupa 84 minute la ora 10 si 39 minute 4, a) 70, 71; b) 140 pagini; c) de 75 ori Testul 7 1a) 13; b) 2. a) 176, 509, 290; b) 1991 3. 3@5=7 pentru ci 3-S=15 gi 15: 8=1 rest 7; 3@6=2, 46=0, 5@3=7, 487=4, 4@0=0. Daca a®@b=0 atunci a= =07 Nu, pentru ch 4@6=0 Testul 8 1.a) 40 gaini gi 10 iepuri; b) 3h 49min 55s 2..a) 399 meciuri: b) Tabelul de mai jos indica modul de obtinere a 61 Vad] o | 4 [oo] 4] oT 1 i [4 Vso? 9} s)/s5;/t1;i{f[olo|6é 3.2000 lei Testul 9 1.20 wx=5 3. Solutiile sunt a = 54,4 = 0 si a=0,b=45, 4. Prima bataie la ora 7. A 160-a bataie este ultima din cele de la ora 22 si 45 minute 5.11 zile (in 4 a plouat dimineaya, in 5 a plouat dupa amiaza si in 2 nw a plouat deloc) Testul 10 1, a) Nu pot fi toate de culori diferite; b) 225-4+1=901 2.) 1991; b) 1730m 3.30 elevi si 9 banci Testul 11 I.a) x=10001; b) 340 2.12km 3.1000 si 2000 17 Testul 12 1. Ultima cifra a lui a este 0, iar a lui b este 5 i Meshes evr (HG al-(rse ascsale 1) HCHO HCI 9 1 3\ |! 4. 5 1 =| . Produsul nu este comutativ. x 2 3 3 ww o “la 12 3. a) 3075; b) x=1 4, 398 sau 402 sau 406 §, Sunt 20 numere si anume 2-45+22=112, ..., 21-45+22=967 Testul 13 1, 15992 b 1 0 c 50, 2 34 26 18 10 ta} 3. 10000 tet 4. 26600 litri .3bile Testul 14 1.824 x=7 3.9990, 9991, ..., 9999 4. 198 sau 202 5.19m Testul 15 1. Duminica 1 august seara 2, 3O7=38, 1€5=6,7O4 =59,5@1=14, (3 @5)@1=83,3B(5@1) = 73 Cifrarea nu este comutativa pentru ci 374783 3.1550 4. 2002 persoane REEEREESEEEERE EER EEE =n EE Testul 16 1. a) 1h 30min; b) 2012m 2xr=l 3. 18 numere 4. 978, 988, 998 5. 360 elevi si 45 microbuze(|a inceput) Testul 17 Lea) x= 116; b) [a i 8 2. 14 cutii si 74 ereioane 3. Laora 4 si 34 minute 41434547 +..+99=25005 (142434. 98499) :2 = 2475 Testul 18 1=9,R=2,E=7, .000.000, un baton=500,000. Ajung! 4, Sunt 6 moduri: ABCDE, ABGDE, ABGIE, AFHIE, AFGIE, AFGDE 5. Modurile si punctajele sunt cele de mai jos Numere Rosu ma a: a ho fas Wl nae la) 3. Alb, 01,2 Punciaje Rosu ity rey >| Halts » 11,2 1, Alb 2.3.4 3, Testul 19 1.10 2. x=12 3. Numerele sunt 43, 41, 76, 19 4.a) 5 lei Ikg portocale, 7 lei Ikg banane b) 5 kg portocale si 7 kg banane cumpara 5. a) 24222 b) 1215 numere Testul 20 lt 2. x= 999 3. George 115 lei, Andrei 218 lei, Marian 201 lei 40 lei da Andrei, 23 lei di Marian 4. Prima zi: 31 bilete de adulti, 42 bilete de copii A dova zi: 42 bilete de adulti, 47 bilete de copii A treia zi: 40 bilete de adulti, 80 bilete de copii 19 8. 10+9+8+74645—4+34241=47 10+9+8+7+6+5+4-3+2— 10+948-74+6-5—4-3+2— 10+9+8-7-6+5-4+3-2- 10+9+8-7-6-$-4-3-2+) 10+9-8+7-6-5-4-3+2- 10 nu se poate objine deoarece suma sau diferenja a 5 numere pare si S numere impare este un numér impar. Testul 21 1, 505 14 ani Andrei, 42 ani tata Peste 18 ani 4. Metoda falsei ipoteze: 67 margele de 7 grame, 57 margele de 5 grame 32 miirgele de 8 grame, 64 margele de 6 grame 22 maixgele in colier: 12 negre gi 10 albe 5, Al zecelea ramas este 15 2013 este al 1342 Al 2013-lea este 3020 Testul 22 1.26 b) x=3 2. Un miel costa 100 lei si o gaina costé 40 de lei Cu 5000 de lei se pot cumpira maxim 125 de gaini. 3.a) Cel mai mic este 101 si cel mai mare este 990. b) Cele mai mici numere sunt 101, 110, 202, 211,220 suma lor fiind 844 care este sumativ ©) 54 numere in total 4. De forma Gabh sunt 81 de numere, de forma abab sunt 81 de numere, de forma abba sunt $1 de numere si inca 9 numere de forma aaaa. Total 252 numere. Testul 23 1. 2013 2.x=1 3. Din x=30-a+7 gi y=15-a+12 se obfine x=5.(6-a+3-b+3)+4.. Restul cerut este 4. 4.a)9, 10,0 ‘b) Suma este (1+ 2+...+74)+75+76 = 2926 5, Rezultatele sunt sintetizate in tabelul a f 1 2 4 b 5 1 3 1 c 2 3 2 2 6.1 elev spune adevarul si 4 span minciuni 20 ZEEE EEE aeee eee eee eee REZOLVARI - LIMBA ROMANA TESTUL 1 1, Deexemplu: fi cunose pe al doilea concurent. / Am vrut a-l invaja sd serie, Eu iau numai note mari la scoala / I-au spus adevarul ‘Am plecat la plimbare. / L-a vizut in oras. Noi suntem un neam destoinic. / Ne-am gndit mult la 0 solutie. Colega sa este incantitoare, / Nu s-a dus astizi la scoala Modele de enunturi: ‘Accasti hieroglifa nu a fost ined descifrata. ‘A mesterit multe ore in atelierul sit. © mireasma plicuta ne-a intimpinat la intrarea in casa. Fara striidanie nu se obfin rezultate valoroase, Un gind tainic nu-i dadea pace. 3. Propozitia simpli: Fetita este premiatd. 4. Propozitia ,Ninge ca-n povesti.” este 0 propozitie dezvoltats, TESTUL 2 1. De exemplu: Elia numai note bune. / I-a spus adevarul, jn vacanya a mers fa mare. / L-a certat pentru fapta sa. ‘Acest neam este curajos. / Ne-am dus la film. Bunica sa face prijituri delicioase. / S-a suparat pe noi. 2. Modele de enungur Medicina nu este un domeniu aceesibil. ‘Am cunoscut un actor celebru. Lexile sunt de interes public. Au pribegit multi ani prin {ri straine. El este vrednic de lauda noastra, 3. De exemplu: Copiii invatau despre animale disparute. (copiti — subie predicat; despre animale — complement: disparute ~ atribut). 4. Model de enunt: Au invafat silitorii elevi poeziile. (au invatat — predicat — verb, silitorii— atribut — adjectiv, elevi - subiect ~ substantiv, poeziile — complement — ‘substantiv). invajau— TESTUL 3 1. Deexemplu: Al doilea concurent a castigat. / As yrea a-I invaja un céntee nou. Ei iau carji de la biblioteca. | I-au raspuns politicos. Colegii lor sunt foarte talentati. / L-or vedea maine pe bidita Mihai Am dat cu var alb in toatd casa. V-ar spune adevarul, dar se teme. 2. Modele de enunturi: Un colb inecicios se ridica pe drumul pustiu. Este esential sa infelegi corect. Eu nu invidiez pe nimeni pentru calitatile sale. La Podul Inalt, Stefan cel Mare a avut o izbnda rasunitoare. Pictura este o pasiune mai veche. 3. predicatul — zboara subicctul ~ fluturele. Model de enunt: Fluturele gingas zboard spre cdmpul de maci. 4, Propozitia .Vorbeste incet!” (Vorbeste — predicat; incet - complement) este 0 propozitie dezvoltata. TESTUL 4 1. Deexemplu: Acest stilou este al meu, / Nu este cinstit a-linteroga acum. ‘Vom veni iar la tine siptamana viitoare. / I-ar pldcca si mearga in excursie. Fetele sar coarda in curte. / Nimeni nu s-ar fi gandit la asta Vom cumpira fructe sau prijituri? / S-au dus in vizita la bunici. Vom folosi var alb pentru renovarea bucatiriei. / V-ar supira intervengia noastra? 2. Modele de propozitii: Regele era insotit de alai in fiecare zi. Am cutreierat multe jinuturi ale patriei noastre. Am citit un interviu interesant despre jocul de sah. Am intélnit un pianist remareabil. 3. Predicatul ~ citeste ; subjectul — un copil Model de enunt = Un copil citeste multe reviste”. 4. Propocitia ,Deseneaza frumos,” (deseneaza— predicat; frumos - complement) este 0 propozitie dezvoltata. TESTUL $ 1. Deexemplu: Acesti ochelari sunt ai mei. Nu pot a-i spune adevarul. Astizi . in loc de ear, oamenii folosese masina pentru transport, Poate e-ar trebui si pleci. Elia totul in setios, Nu i-a spus ce va face. Totul s-a acoperit cu un strat subjire de nea. Ne-a adresat numai cuvinte de Lauda. Sora sa este 0 seriitoare renumita, Copilul s-a dus la bunici. 2 | : 2. Modele de propozitii Tata a fost coplesit de povara greutatilor cotidiene. Astizi am vézut prima dati in viaja mea un erocodil viu. Fat-Frumos locuia intr-un palat de clestar. imi place foarte mult si pictez portretele celor dragi, Medicina este un domeniu foarte vast. 3. Predicatul —deseneazi; subiectul — fetita Model de enunj : ,, Aceastd fetita deseneaza foarte frumos,” 4, Propozitia ,, Carle sunt noi gi frumoase.” este o propozitie simpla. ( cdrtile — subiect ; sunt noi gi frumoase — predicat) TESTUL 6 1. De exemplu : ‘Vom merge in tabard Ja munte sau la mare? Ei s-au gandit sd plece la bunici. Ghizdanul este al meu. A inceput a-t striga. ‘Au venit iar s8 ceari de seris. I-ar spune ce crede, dar nu vrea si-l supere. A desenat o nava de rizboi. Na-va si voua! 2. Modele de propoziti J-am cumparat mamei un inel de argint. ‘Am asezat in echilibru cele doua talere ale balanjei Copii erau plini de entuziasm . Fiind o fire foarte prudent, nu-mi asum niciun rise. ‘Am savurat prajitura adusd de bunica. 3.Deexemplu: Rispunsul Marici a uimit pe colegi 4, Propozitia .. Plous torential.” (ploua —predicat; torential - complement) este © propoziie dezvoltata. TESTUL 7 1. intr-una din zile, mie mi-a venit ideea sa plee in excursie la munte, pentru cé nu mai fusesem nigiodatd pnd atunci in Mungii Apuseni 2. Modele de propozitii Este o mare cinste pentru noi primirea acestei medalii onorifice. Un glas suav se auzea din departare. Aurrispuns succesiy pentru a fi eficienti La scoala, au dobandit multe cunostinfe noi. Ne intoarcem mereu cu drag acasa, 3. De exemplu: Profesorul de matematica scria la tabla. 4, Propozitia , Brazii, plopii si stejarii sunt inalti si impundtori.” este o propo simpla. ( brazii, plopii si stejarii — subiect : sunt inalti $1 impunatori — predicat) TESTUL 8 1. Deexemplu : La ora de istorie au citit legende despre Stefan cel Mare. L-a certat aspru pentru fapta sa. Elia numai note bune. | I-a spus adevarul. Am dat cu var alb in toata casa, V-ar spune adevarul, dar se teme. Nu ne-a invitat la 2iua lui. Nea Alecu a plecat la padure. 2. Modele de propozitii S-a plimbat pe aleile din pare toata dimineata. Dragostea pentru glia stramoseasci nu are pret. Slavii au fost un popor migrator. Afland ca va pleca in excursie, a fost foarte entuziasmat. in uncle case, rolul semineului este numai ornamental. Adultii influenteazi comportamentul copiilor. 3. Predicatul —dearme ; subiectul — pisicufa Model de enunt : Pisicuja doarme pe covorul moale”” 4. Propozitia .. Mercle, perele si prunele sunt coapte.” este o propozitie simpla. ( mere, perele si prunele ~ subiect ; sunt coapte — predicat) TESTUL 9 1, Despartirea cuvintelor in silabe: cap-ti-vant , har-ni-ca , stra-niu, a-le-e, mie-re (1px5=5p) 2.n vacanja de var’, ne-am dus in tabara Ja mare. Tirmul cel insorit al Mirii Negre ne-a incantat cu frumusetile sale nemaipomenite. 3. De exemplu : Copiii veseli merg la scoala. 4. Modele de enunturi : Padurea a inverzit. ( subiect ) Am cules fruete de padure. ( atribut ) Vom face o excursie in padure. ( complement ) TESTUL 10 1, fn vacanja de vara, Mia s-a dus in tabara Ja mare. Tarmul cel insorit al Marii Negre i-a produs o nemaipomenita incintare. 2, Desparjirea cuvintelor in silabe: jert-f8, ie-pu-re, cas-tel, punc-taj, stiu-cd 3. Exemple de sinonime : poienita = luminig: suiti = alai; suav = delicat; trufas = ingimfat; adobandi =a obtine 4. Propozitia ,. Merii. perii gi caigii sunt pomi.” este o propozitie simpla, (meri, perii i caisii - subiect ; sunt pomi ~predicat) 5, De exemplu : Razele lunii se vedeau pe lac. 24 TESTUL 11 1, fn vacanja de vara, ne-am propus sa facem o excursie la munte. Planul ni s-a parut nemaipomenit, Plecdm cu microbuzul in care jau loc cineisprezece copii. 2. Desparjirea cuvintelor in silabe : ca-blu, cins-te, jert-f, fur-ni-ca, tru-fi-e 3. Exemple de sinonime : jard = patrie , uriag = enorm, pimant = glie, doeil = ascultator, linigtit = calm 4, De exemplu : Cei doi au dat raspunsuri coreete. 5, Modele de enunturi : a) Am impachetat cadoul intr-o pagina de carte. ( atribut) b) Am cumparat o carte foarte interesanta, (complement) TESTUL 12 1. Modele de enunjuri ; Am rezolvat un exereifiu foarte greu. Aceasta enciclopedie este o sursi de informafii excelenta. 2. Vazind-o atat de grabita, m-am gandit s-o strig gi s-o oprese, dar ajunsese prea departe. 3. Schema propozitiei este: S. pyc. A A A se verb se cuvdeleg.ts cuvdeleg.ts.c cuv.deleg.ts.c 4.S¢ arata curcubeul. — propozitie simpla ( se arata-predicat; curcubeul ~ subiect) Ela incins mijlocul cerului ca un brau colorat. — propozijie dezvoltata ( el-subiect, « incins-predicat, mijlocul-complement, cerului-atribut, ca un britu-complement, colorat-atribut) 5, Exemplu de propozifie : Cei doi citeau poezii frumoase. TESTUL 13 1, Mama fa o jucdirie noua fiului ei La vazut in oras asear Va veni far la noi maine. Lar fi spus adevérul, dar nu avea curajul necesar. Vorbea intruna, enervéndwi pe toji. Jnur-una din 2ile, nu a ajuns la timp la scoala. Raspunsurile for au fost corecte. S-au consolat ¢4 /-or vedea la anul. 25 Rezultatul a fost mul. ‘Nel va chema prea curind acasé. Evenimentul s-a desfisurat intr-o confuzie totala. Deviza noastra a impresionat pe tofi participanii. Totul a fost invaluit in mister. Accidentul a fost provocar de neatenfia soferului, Taranii au rrudit toata ziua pentra a strange la timp recolta, 3. Céprioara sfioasa fuge in paidure. 4, Propozitia data este o propozitie simpli TESTUL 14 1. Exemple de rispuns : Nu ai raspuns corect la aceasta intrebare. Este usor a-i spune adevarul mamei. Jao carte cu tine in vacanta! Copilul i-a adus mamei sale un buchet de margarete. Un strat pufos de nea acoperea intregul sat. Profesorul ne-a atras atentia asupra comportamentului nostra. Ar trebui si dea cu var in camera lui . ‘Y-ar fi spus ce s-a intdmplat, dar nu au avut curaj. 2. Exemple de enunquri: A cutreierat mult pani s-a intors in satul natal. Au petrecut 0 zi minunata in dumbrava de la poalele muntelui. Poporul a frematat la auzul vestilor date de domnul tari. A visat ca se plimba printr-un codru de margaritar. Pentru c& nu cunostea pe nimeni, se simjea stingher. 3. Exemplu de rispuns : Pisica mea doarme Langa patul bunicii. 4, Propozifia date este o propozitie dezvoltata. (subiectul - Alina, Raluea si Maria ; predicatul —sunt eleve; parte secundara de propozitie / atribut) — premiante ) TESTUL 15 1. Exemple de enunturi cu ortogramele date: Raspunsurile lor ne-au impresionat, Ma intreb daca |-or crede, dupa toate cele intdmplate plapuma de nea acoperea campul nesfarsit MA uimise cd nu ne-a spus adevarul de la tnceput. Traia odata un imparat care avea trei feciori harnici si Mi-ar placea si mai vad acest film inca o data, Stiu ca va merge si el in excursie cu noi Atunei v-a venit o idee care pare si astazi geniala, Vor trece multi ani pana si ajungai ce gi-a propus. Poate v-or oferi gi voud un premiu. 2. Exemple de enunjuri : Amurgul se lisa peste livada de meri. Nu imi place s imit stilul vestimentar al colegilor mei. Prin comportamentul siu, prichindelul a uimit pe toata lumea. \Vreau si cred ca patriotismul este un sentiment statomic. Am zarit de la mare departare turla bisericii din satul natal, 3. Exemplu de propoziie dezvoltata: Un copil zglobiu a captat atentia tuturor celor prezenti. 4. Propozitia data este propozitie simpla: Anca, Ioana si Dragos- subiect multiplu; sunt premiangi ~ predicat (nominal) TESTUL 16 1. Tu ai scris cea mai frumoas& compunere. / Ai ti au plecat in oras. / A-i atrage mereu atentia este supardtor pentru tofi cei prezenti. A venit numai bunica in vizitd la noi. / Nu mai pot pleca astizi la Bucuresti Poti scrie 0 poezie sau o poveste despre primavara . / S-au dus la munte, Mai ii minte ce s-a intémplat ieti2/ Ti-i fricd de acel om? Ar trebui si vii cu noi. /Aceste animale vii nu au ce cauta vii in judetul Vrancea/ Nu viei foame? intr-un muzeu/Am vazut multe 2. Pringesa avea conduri de clestar. (Cand a vizut ce s-a intémplat L-a cuprins deznadejdea. In padure era o larma de nedescris. Gazda i-a poftit pe musafiri in casa. In zare se vedeau dealurile inverzite. 3. Am cumpirat ieri mere coapte. 4. Propozitia ,Ploud cu gileata.” este © propozitie dezvoliata. 7 TESTUL 17 |. De exemplu:Acest coleg al tv este foarte inteligent, Nu pot al certa prea des, Cazul Iui a fost el mai impresionant. Raspunsul eet caufi nul vei aie aiek Eu Invat, lar tu trebuie sé scri lar vine pe la noi zilnic, ear placea sé calatoreasc& in fiecare vara. Eu iau numai note bune. Nu i-au spus adevarul, In port era o mava de razboi, Na-va ‘$i Voua biscuiti! 2. Modele de enunjuri: Dupa multe ore de astepate, obosesla I-a biruit, Ingrijitorul a imblinzit puiul de leu adus din jungla. Poetul a scris cu dor despre meleagurile natale, Apropiindu-ma de gard, am vazut un paile de vrabiuje 2gribulite. Fiind un om statornie,nu si-a pirisit niciodata familia, 3. Elevul este aplaudat. — propoziti simpla 4. Propozitia .Trandafiii acestia sunt rosi” este © propoziie dezvoltath. 28 COLEGIUL NATIONAL ,,UNIREA™ Str. Cezar Bolliac, Nr. 15, Foegani, Vrancea Tel / Fax: 0040 237 215659; e-mail: cnu@lufo.ro Testare pentru clasa a V-a, 6 iunie 2018 4 1a) Aflayi numarul x stiind 242. (242:2)42:2 +) Bfectuati: {31197 +1040: [150-2400 (67 + 53)]} :395-+1001 2. Pe ecranul unui calculator este scris numarul 63. Dupa fiecare secunda, in locul numérului respectiv epare un numar cu 16 mai mare decdt produsul cifrelor scrise anterior. a) Cenumere sunt scrise in primele 5 secunde? b) Ce numar este scris pe ecran dupa 1 ora 22 minute si 20 secunde? 3. Liviu a inceput mari s& citeasca o carte de 110 pagini si a terminat-o intro vineri. in fiecare zi a citi exact cuo pagind mai mult decit in ziua precedent’. Cate pagini a citit ina treia zi? 4. inw-o excursie la mare elevii unei clase a [V-a sunt cazati in cAsujele unui camping. Daca in fiecare casuta ar dormi cfte 5 elevi, atunci intr-una din cAsute ar dormi un singur =" clev. Dac in fiecare edsuja ar dormi cate 3 clevi, atunci § elevi ar rimane rd loc de domi. Cai elevi erau in clasa? SUCCES! eat B yviai le