Sunteți pe pagina 1din 2

www.ceac.wordpress.

com

Plan de acţiune al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii


Educaţiei

An şcolar 2008-2009

NR
CRT DENUMIREA ACŢIUNII TERMEN RESPONSABILI
1. Reactualizarea componenţei comisiei si distribuirea Sept. 2008 Ciobanu Elena
sarcinilor de lucru Udroiu Vasile
2. Reactualizarea Regulamentului propriu de Sept. 2008 Membrii CEAC
funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii Educaţiei
3. Întocmirea raportului de evaluare internă, pentru Sept. 2008 Membrii CEAC
anul şcolar 2008-2009, şi transmiterea lui către
ARACIP
4. Întocmirea fişei postului şi distribuirea ei către Oct. 2008 Secretariat
cadrele didactice. Membrii CEAC
5. Încheierea unor protocoale de parteneriat cu: unităti
de învătământ, agenţi economici şi alte organizaţii Permanent Membrii CEAC
6. Aplicarea procedurii de stabilire a sancţiunilor Lunar Vijulan Elena
prevăzute pentru absenţe şi colectarea datelor Pîrvulescu Marinela
7. Întocmirea raportului de evaluare internă, pentru Sept. 2008 Membrii CEAC
anul şcolar 2008-2009, şi transmiterea lui către
ARACIP
8. Informarea întregului personal, a elevilor şi a Oct. 2008 Membrii CEAC
celorlalţi beneficiari ai serviciilor oferite de unitate
în ceea ce priveşte scopurile autoevaluării, aria de
cuprindere, cum se va realiza autoevaluarea şi
termenele
9. Intocmirea si afisarea graficelor de asistenta la ore Oct. 2008 Sefii comisiilor metodice

10. Crearea unei baze de date a elevilor si profesorilor Dec. 2008 Popescu Mariana

11. Întocmirea de proceduri operaţionale Permanent Membrii CEAC

12. Aplicarea procedurilor operationale existente Permanent Membrii CEAC

13. Informări periodice, în consiliile profesorale, cu Permanent Ciobanu Elena


privire la acţiunile CEAC
14. Stabilirea stilurilor de învăţare pentru elevii claselor Oct. 2008 Pîrvulescu Marinela
a IX-a liceu şi SAM şi a XI-a, liceu şi SAM Vijulan Elena
15. Punerea la dispoziţia personalului a unei Permanent Membrii CEAC
documentaţii suficiente şi actualizate privind
sistemul calităţii instituţiilor de învăţământ
16. Amenajarea unui spaţiu destinat activităţii CEAC Ian. 2009 Membrii CEAC
17. Aplicarea de chestionare de autoevaluare cadrelor Permanent Ciobanu Elena
didactice şi personalului auxiliar în vederea utilizării Butoarcă Antoaneta
lor în cadrul procedurii de autoevaluare
instituţională
18. Elaborarea unei broşuri care să conţină scurte Martie 2009 Murăriţa Daniel
caracterizări ale meseriilor studiate în unitate şi a Popescu Anca
aptitudinilor necesare învătării şi practicării
acestora, care să însoţească oferta educaţională.
19. Aplicarea de chestionare agenţilor economici pentru Aprilie 2009 Ciobanu Elena
cunoaşterea gradului de inserţie al absolvenţilor Butoarcă Antoaneta
unităţii
20. Întâlniri tematice ale elevilor din anii terminali cu Mai 2009 Membrii CEAC
reprezentanţi ai AJOFM si instituţii de învătământ Dirigintii
superior
21. Organizarea zilelor liceului Mai 2009 Membrii CEAC

22. Întocmirea anuarului liceului Iunie 2009 Pîrvulescu Marinela