Sunteți pe pagina 1din 2

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta,

precum în cer așa și pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă
nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită ci ne
izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii
vecilor.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le


împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieste întru noi şi ne
curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

O, Doamne Dumnezeule Atotputernic, zidirea mâinilor Tale suntem, pecetluiţi cu gândul


voinţei Tale de mântuire, dar neascultând poruncile Tale, ne-am abătut pe căile nedreptăţii. Din
pământ m-ai zidit şi cu suflarea duhului iubirii Tale m-ai arătat ca o făptură minunată, încununată
cu frumuseţe dumnezeiască. Dar eu, neluând seama la cinstea cu care m-ai învrednicit, m-am
coborât în adâncul fărădelegilor. Curăţeşte inimile noastre, trimitând apa îndurărilor Tale întru
care îneacă toată cugetarea cea pătimaşă. În noroiul slavei deşarte pururea alunecăm şi cădem în
groapa tuturor răutăţilor, fiind cu totul osândiţi. Întinde-ne mână de ajutor, Doamne, şi ne urcă pe
muntele nevoinţelor, dăruindu-ne totodată şi lumina pocăinţei. Dă-ne şi coiful nădejdii în vremea
tulburării gândurilor rele şi întrarmează-ne cu săgeţile rugăciunii de foc, ca să doborâm pe
vrăjmaşii cei ce ne necăjesc. Moise a postit 40 de zile şi a primit din mâna Ta tablele legii, însă
acum Însuţi scrie cu degetul Tău dumnezeiesc gândurile înţelepciunii Tale, care să ne
călăuzească la tot lucrul cel bun. Suntem firi slabe şi lesne biruite de păcat, dar cu braţul puterii
Tale ridică-ne deasupra valurilor patimilor noastre şi dă-ne a privi spre adâncurile milostivirii
Tale. Pune în inimile noastre dragostea de rugăciune şi cu adierile dorului Tău învăluie sufletele
noastre. Învaţă-ne a iubi mai mult curăţia şi mintea noastră o arată tablă a cugetărilor îngereşti
scrise cu slovele Duhului Tău înţelepţitor. Să se atingă de inima noastră împietrită scânteia iubirii
Tale de oameni şi să o prefacă în ceară în care cu degetul Tău dumnezeiesc să închipui cuvinte
iubitoare faţă de aproapele. Greu suferim povara neputineţelor noastre şi adesea ne tânguim fiind
biruiţi de vărjmaşii noştri nevăzuţi, dar adâncul milostivirii şi îndurărilor Tale este mare, deci
totdeauna sprijineşte-ne cu braţul Tău puternic pe cărarea postului

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare,


departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta Veche şi Nouă aceste zile de post, la care
ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm şi Ţie ne rugăm: întăreşte-ne cu puterea
Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguinţă, spre mărirea numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea
păcatelor noastre, spre omorârea patimilor şi spre biruinţă asupra păcatului; ca împreună cu Tine
răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu
bunăplăcere înaintea Ta în toate zilele vieţii noastre. Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui
pe noi, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău
Părinte, şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!