Sunteți pe pagina 1din 2

Informaţii personale

Nume / Prenume Bulavi țchii Serghei


Adresă(e) Or. Chisinau, R. Moldova
Telefon(oane) (+373 69)480686
Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova
Data naşterii 14,11,1999
Sex Masculin
Experienţa profesională Fără experiență

Educaţie şi formare
Perioada 2016 - 2018
Calificarea / diploma obţinută Tehnologia mașinilor
Disciplinele principale studiate /  Construcția mașinilor
competenţe profesionale dobândite  Informatica (calculatorul)
 Programare
 Proiectare
 Metalurgia
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul de construc ții de ma șini și tehnologii cosmice (RUSIA)
/ furnizorului de formare

Alte formări / instruiri:  Instruirea militară:


- Centrul de instruire a armatei naționale. S. Biulboaca, r. Anenii Noi
- Funcția: topogeodezist
- Grad militar: soldat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română,rusa

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) rusa, franceza, engleza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie

Pagina 1
CV
Engleza slab mediu slab slab slab
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini  Punctualitate


organizatorice  Luru în echipă
 Planificare
 Coordonare

Pagina 2
CV