Sunteți pe pagina 1din 7

REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

Uniunea Naţională a Executorilor National Union of the Judicial


Judecătoreşti Officers

unejmoldova@gmail.com
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kiev 3a
(373) 22 876 523, (373) 22 876 522, mob. (+373) 68 999 104

Consiliul Council

HOTĂRÎREA
nr. 23 din 26 aprilie 2017

Întru realizarea prevederilor al.(6) al art. 25 al Codului de executare, în conformitate cu


prevederile lit. i) a alin. (3) al art. 42 al Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii
judecătorești și lit. i) a p. 5.57 al Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,
Consiliul

Hotărăște:

1. Se instituie Registrul de evidență a actelor de constatare a faptelor şi stărilor de fapt;

2. Se aprobă Regulamentul privind procedura de înregistare de către UNEJ a actelor de constatare a


faptelor şi stărilor de fapt și cerințele minime privind conținutul actului de constatare (anexa
nr.1);

3. A stabili taxa pentru procedura înregistrării actului de constatare în mărime de 50 lei per act;

4. Secretarul general va asigura comunicarea către executorii judecătoreşti a adresei electronice,


prevăzute la pct.3 al Regulamentului cel tîrziu la data publicării Regulamentului;

5. Regulamentul se publică pe pagina web a UNEJ și în Monitorul Oficial al RM;

Președinte Roman TALMACI


Anexa nr.1 la Hotărîrea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 23 din 26.04.2017
____________________Aprob
Preşedintele Consiliului
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti
Roman Talmaci
REGULAMENT
privind procedura de înregistrare de către UNEJ a actelor de constatare a faptelor şi stărilor
de fapt și cerințele minime privind conținutul actului de constatare

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de atribuire de către Uniunea Naţională a Executorilor


Judecătoreşti (UNEJ) a numărului unic actelor de constatare a faptelor şi stărilor de fapt (în
continuare: act de constatare), întocmite de executorii judecătorești și cerințele minime privind
conţinutul actului de contatare (anexa nr.1).

2. Prin act de constatare a faptelor şi stărilor de fapt se înţelege actul, întocmit de executorul
judecătoresc în temeiul art.25 din Codul de executare.

3. În cel mult 3 zile lucrătoare de la ziua finalizării actului de constatare a faptelor şi stărilor de fapt,
executorul judecătoresc remite, la adresa electronică, comunicată de UNEJ, actul integral, scanat, cu
solicitarea de înregistrare a acestuia. Anexele la act nu vor fi remise, însă existența și indicii calitativi
și cantitativi ai acestora vor fi menționați în act.

4. Actul de constatare se înregistrează în Registrul de evidență a actelor de constatare a faptelor şi


stărilor de fapt (în continuare: Registru)(anexa nr.2), ținut de UNEJ.

5. Actul de constatare se înregistrează în Registru conform ordinii parvenirii acestuia la adresa


electronică, comunicată de UNEJ executorilor judecătorești. Numărul de înregistrare atribuit actului
de constatare se formează din numărul de ordine al parvenirii și anul înregistrării (nr./anul). Acest
număr unic se atribuie prin formularul de înregistrare, generat de UNEJ (anexa nr.3).

6. În cel mult 1 zi lucrătoare de la data recepţionării actului de constatare, UNEJ expediază foaia de
titlu (anexa nr.4) scanată a actului cu formularul de atribuire a numărului, aplicat pe aceasta, la
adresa electronică a executorului judecătoresc.

7. Pentru înregistrarea actului de constatare se achită o taxă în mărimea stabilită de Consiliul UNEJ.
Taxa respectivă va fi inclusă în plata, achitată executorului judecătoresc de către solicitantul
serviciului și va fi transferată la contul UNEJ de către executorul judecătoresc în termen de cel mult
4 zile lucrătoare de la data întocmirii actului.
8. În cazul când taxa prevăzută la pct.7 nu este achitată în 30 de zile de la parvenirea actului la
UNEJ, cuantumul acesteia se reține din sumele achitate cu titlu de contribuții obligatorii la bugetul
UNEJ de executorul judecătoresc emitent al actului.

9. Admiterea repetată de către executorul judecătoresc a încălcării termenului indicat la pct.8 poate
atrage refuzul înregistrării actelor întocmite de acesta pînă la achitarea sumelor restante.
Anexa nr.1 la Regulamentul privind procedura de înregistare de către UNEJ a actelor de constatare a faptelor şi stărilor de
fapt și cerințele minime privind conținutul actului de constatare

Cerințele minime privind conținutul actului de costatare a faptelor și stărilor de fapt

Actul de constatare în mod obligatoriu va fi cusut, sigilat, cu indicarea numărului de pagini ce se conţin
în el şi va include următoarele elemente:
1) Foaia de titlu (conform modelului aprobat);
2) Copia licenței pentru exercitarea activităţii de executor judecătoresc, eliberată executorului
judecătoresc emitent al actului, autentificată de acesta;
3) Actul nemijlocit de constatare a faptelor și stărilor de fapt;
4) Informația privind existența anexelor (tipul,cantitatea);
Tip de anexă: cantitatea
 Audio ______
 Video ______
 Foto ______
 Înscris ______
Anexa nr.2 la Regulamentul privind procedura de înregistare de către UNEJ a actelor de constatare a faptelor şi stărilor de fapt și cerințele minime privind conținutul actului de constatare

№ № atribuit Data № și data întocmirii Executorul judecătoresc Solicitant (Beneficiar) Nr. de Mențiuni/anexe
înregistrării actului de constatare care a întocmit actul pagini
1.
2.
3.

Anexa nr.3 la Regulamentul privind procedura de înregistare de către UNEJ a actelor de constatare a faptelor şi stărilor de fapt și cerințele minime privind conținutul actului de constatare

Înregistrat în Registrul de evidență a actelor de constatare


a faptelor şi stărilor de fapt
cu nr._____din______________

Data întocmirii________________
Executorul judecătoresc_______________________licența nr._______
Solicitant (Beneficiar)_________________________________________
Număr de pagini_______
Anexe Tip de anexă: Număr
 Da  Audio ______
 Nu  Video ______
 Foto ______
 Înscris ______
MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
Biroul executorului judecătoresc
____________________________________________
adresa, tel.

ACT

DE CONSTATARE A FAPTELOR
ŞI STĂRILOR DE FAPT

Nr. ______________din _____________

Solicitant(beneficiar):________________

Loc pentru formularul de înregistrare


Executorul judecătoresc_____________________________

Semnătura L.Ș.