Sunteți pe pagina 1din 7

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rom6niei

Legende despre $tefan cel Mare I antolog., studiu introductiv, note gi


bibliografle de Mihai Alexandru Canciovici. - Bucuregti : Rosetti
Intemational, 2016
LEGENDE DESPRE
Con{ine bibliografle
rsBN 978-606 -87 94-08-2 $TEEAN CEL MARE
I. Canciovici, Mihai Alexandru (antolog. ; pref. ; note)

398.2(498)
82t.t35.1-9t-34

',,,,1ililll11,,,,, Antologie de legende populare romAnegfi


F,,,P*.F.""E-.-s-"1
cu un studiu introductiv, note qi bibliografie de
Mihai Alexandru CANCIOVICI
Ilustralii: Claudia Frinculescu
Tehnoredactare: Carmen Dumitrescu

O Grup editorial ROSETTI

Bucureqti, Str. Ion Brezoianu nr. 9, ap. 6, sector 5


cod poqtal: 050022
tel.: +04 021 314 77 81;0726 178 175;0724 305 413
fax:031 814 81 83
e-mail: distributie@editurarosetti.ro
www.editurarosetti.ro
%
FNTEIM
eAnsni\...... ...........73

BRAN VOINICUL............ ............ 76

MARIA SUTA$ULUI .................... 80

Cuprins nazA$u DE LA $TEFAN cEL MARE gt srANr................. 82


DANIIL SAHASTRUL ..................85

uAuAsnnpl purNEI....... ........90


STUDIU INTRODUCTIV................. """""""""7 purNA........ ........92
uANasrnEa
NOTAASUPRA EDITIEI.. """""'27
CETATEANEAMTU1UI................... ................ 94
$TEFAN CEL MARE $l SFANT..'. ......""""""' 33
curAlun $t vAI-EA LUI $TEFAN-vooA cEL MARE...... 96
DIN BORZE$TI""""""""' 40
$TEFAN-VODA ESTE DE AICI, MASA LUI $TEEAN-vooA .........98
DrN COPILARIA LUI $TEEAN CEL MARE ......-..""""""""
42

STEJARUL DIN BORZE$TI..'........... """"""" 45


CURTEA DOMNEASCR ntru cOTNARI ..................'.....'.. 1 04
MARE?'.."..'. """ 53
crNE A FOST $TEEAN CEL
runcll.................. ........... 108
$TEEAN-vonA gl
CASA DOAMNEI.............. """""' 54
sATAr,A DIN MUNTII vMNCEL... .............. 123
CATELINA.. """""' 56
$TEFAN CEL MARE $l BABA TUDORA....
...127
LUI PETRU RARE$"""""" 59
$TEFAN CEL MARE $l MAMA LEGENDA BABEI vnAructoa1A....................................... 1 30
cu cE-l BUNA n/IAn,{AI-tcRz .....'.....""""""" 60
LEGENDA DESPRE $TEFAN CEL MARE ..... 133
64
$TEFAN CEL MARE $l HATMANUL..............""""""""""' gt uNcuRII............... .......... 143
$TEFAN-vooA
APRODUL PURICE """""""""" 68
oucElt-vl sPRE PIEIREAvoAStRA, cA Nu vETt
MOVILA LUI BURCEL ........"......69 MArVENI.... ....................".. 155

DUMBRAVARO$IE .................. 162


porA ......."""""""72
$TEFAN CEL MARE $l DUMBRAVA RO$IE..................... 165
sArAr-rA DE LA BAIA............ ....................... 166

nnrAI-n nazeomNI -vA1EAA1sA.................. tos


DE LA

nAzsorul DE LA ponul-irualT.................................... 1 70
LUPTA DrN PREAIMA lAeUlUt. ................174
STUDIU INTRODUCTTV
gATALA cu tArRRIl DE PEVALEA BERHECIULUI..... 176

eArAI-lR DE LA,,GROPI' ....... 182


$tefan cel Mare, eroul legendar al acestui volum, una
dintre cele mai populare personalit5$ istorice gi mitice,
sABrA LUr $TEEAN-von4........ ................... 184
a dominat veacuri de-a rAndul imagina[ia romAnilor. El a
cloporul I-ul vonA-grEEAN ...............". 186 rezonat in congtiinla populard prin felul in care a inteles
pRoRocuLE LUI $TEEAt,l-vooA cEL MARE $l sd se apropie de popor, de nevoile rdzeqimii qi sd conducd
SrRNr ........... 187 destinele [5rii sale spre prosperitate, belqug gi neatdrnare.
S-a bucurat de aprecierile efective ale colectivitS$i, datoritd
BIBLrOGMFrE.............. ........... 189
modului in care s-a suprapus, la un moment dat, peste ide-
alul de erou conducdtor. Vdzut de popor, $tefan cel Mare
pdstreazd datele inregistrate de istorie, dar se realizeazl'
acea figurd de dimensiuni impresionante, care s-a transmis
din generatie in generalie prin legendS.
Vom decupa cAteva aspecte tematice ce se dezvoltdin
dramaturgia acestor naraliuni, urmdrind, de fiecare dat5,
cum ac[ioneazi aceqti factori subiectivi din imaginarul
colectiv in realizarea unei figuri mitologice din istoria
romAnilor.
Marele cronicar Grigore Ureche, in ,,Letopise[ul Jdrii
Moldovei", creioneazd concis gi clar, in cAteva linii, por-
tretul fizic gi moral al eroului moldovean, pornind de la
datele transmise din documentele istorice: ,,Fost-au acest
$tefan Vodd om nu mare de statu, mAnios qi de grab a
vdrsa sdnge nevinovat, de multe ori la ospe[e, omora fdrd
iudet. Amintrelea era om intreg la fire, neleneg qi lucrul
$TEEAN CEL MARE $I SFANT

tefan cel Mare gi SfAnt, zice cd nu era mare Ia


staturS, ci un om mdrun[el, da-i vorbd c5 era ma-
re-n c-ap; mare la minte gi la chibzuiald; era mare in sfat
Ei in fapte, cum n-a mai fost altul ca el 9i... poate nici n-a
mai fi vodat51.
Degi era mic la stat, dar era iute amarnic, incdt se bdtea
cu 30 de oameni deodatS, fdrd sd se teamd c-a fi bdtut2.
Uneia spun cd era de gapte palme-n frunte3.
CAnd l-a fdcut m5-sa, ursdtorile l-au ursAt: cd ar sd fie
mare gi vestit in toatS lumea, gi multe fapte bune ar sd facd
gi pe multi duqmani i-a prdpddi - dupd cum a gi fost - qi
i-au pus nurnele $tefan.
De mic era frumos gi cregtea iute, ca din ap5. incd de
bdie[el era ghiznovata gi unde gdsea bdie[i voinici, se juca
cu dAngii de-a buzduganul.
La 1 5 ani implini[i a ucis un urs, fdrd sd aibd ceva in mdn5.
CAnd rdtdcea prin pdduri, cd el umbla de-a vAnatului,
zice cd un inger i se ardta giJ scotea la drum. Acela era

t Dupd cele ce-a auzit Ioan Bdrna din comuna Vaca (Transilva-
nia) de la un bdtrdn de 80 de ani care a fost in Romdnia in tinere[ile
lui (nota autorului culegerii).
2 Dupd cele ce a auzit Constantin Baltd de la un bdtr6n din
Buhalniga (nota autorului culegerii).
3
Dupd cele ce a auzit N. Trofin de laVasile Morariu din Glodeni
(nota autorului culegerii).
a ghiznovat
= ciudat, posnag, glume[, vezi chisnouat

33
ingerul lui, care [inea la $tefan Ei nici ca cum nu se dezli-
pea de dAnsul.
Odat5, cAnd s-a fost rdtdcit prin pdduri, a dat peste o
cdsu[5 unde erau doi ingeri prefdcu[i in moqnegi qi aiEti
doi moqnegi l-au dSscdlit cum sd trdiascdin lume, cum s5
se poarte in[elep[egte qi sd facd fapte mari pentru cinstea
neamului si a tdrii. $-aici a stat $tefan in credin[a qi frica
lui Dumnezeu, mai mul[i ani de-a rAndul, pAnd ce-ntr-o
vreme ducAndu-se el prin pddure, numai ce vede o pasdre
mdiastrd, care nu era decdt un inger prefdcut, gi pasSrea
a prins a grdi lui $tefan, ca sd se intoarcd in tar5. $tefan se
duce la mognegi, le spune ce i-a zis pasdrea gi bdtrdnii il
blagoslovesc dAndu-i drumulr.
CAnd a ajuns domn in [ara Moldovei, dupd cum au
ursdt urs6torile gi aga a vrut Dumnezeu, apoi de atunci a
fost vai qi amar de dugmanul [5rii qi de pdgAndtate! Cd[i
capcAni gi c6te lifte au venit prin tarS Ia noi, pe to[i i-au
fdcut prav gi cenuqS, cd era viteaz in rdzboi gi ca dAnsul
erau to[i voinicii lui, viteji, tot unul gi unul.
CAnd se lupta $tefan-Vodd in bdtdlie, totdeauna in
dreapta lui era un arhanghel cu o sabie de foc gi piereatt
vrdjmagii cAte zece pagi inaintea lui Vodd, fdrd ca cineva
sd-i fi pdlit ori puqcat; vezi cd piereau de sabia cea de foc
a arhanghelului. De aceea gi $tefan cel Mare gi SfAnt flcea
biserici qi mdndstiri lui Dumnezeu Ei Dumnezeu era tot in rliil,rjjil, l
ajutorul lui gi nu-l pdrdsea2. q,qqi4;,jj:h

Oriqicine indrdznea gi se scula asupra lui, el il invingea


Ei-l fdcea sd poarte frica un timp indelungat, cd era omul
lui Dumnezeu, smerit, indurdtor, cu dreptate gi totdeauna
de cAte ori avea sd poarte rdzboi cu v-un dugman, nu se
r Dupd cele ce-a auzit dl T. A' Bogdan din Cdmpia Ardealului
(nota autorului culegerii).
2
Dupd cele ce-a auzit dl L BArna (nota autorului culegerii)'

34
pornea de-acasA pana nu insura 24 de fl5cai qi mdrita 24 de ori in alte cumpeni gi necazuri. $i cu vorba gi cu fapta,
fete, ddndu-le tuturor averi gi fdcAndu-i pe to[i gospodari. indemnau qi alinau pe ndzdrdvanul lor so[, cAt gi pe viiejii
Afar5 de asta, nu se pornea niciodatd la rdzboi, pAnd ostagi ai nebiruitului domn.
nu alegea md inainte un loc oareunde, de mdndstire, ca, Lumea crede cd $tefan cel Mare gi Sf6nt n-a murit;
intorcAndu-se de la rdzboi, biruitori gi deplin sdndtoqi, sd fdr s-a-ndl[at la cer, cu trup cu tot, ca si-Ei deie samd de
zideascd mdndstire pe locul acela. faptele lui bune gi creqtineqti'.
EI a alungat pe turci de pe aici gi noi se cuvine sd Sufletul Iui $tefan cel Mare, dupl ce-a ieqit din cinstitul
batem matane gi sd rugdm pe Dumnezeu pentru hodina sdu trup, intAi era vAnt gi pe urmd se preflcu in chip de
sufletului lui, cd ne-a scdpat de dugmanir. hulub, zburAnd afard din cur[ile domneqti gi s-a pui pe
Pe cAt era de wdjmag (amarnic) in weme de rdzboi, pe streagina casei celei mai frumoase din tArgul acela.
atAta era de bun gi blAnd gi cu dreptate in weme de pace. Ce- Acolo, sufletul lui cunogtea faptele cele bune a lui
lor sdraci le da bani gi moqie; tot aqa gi celor viteji gi cu credin[5 $tefan, de aceea l-a vestit Dumnezeu ca sd zboare cdtre
cdtre dornn. Celor ndpdstuiti Si asupriti le fdcea dreptate, aqa cer unde are locul de hodind.
c5-n [ara hri era numai belgug gi toate cele de mul[umitd. in rai, sufletul lui $tefan stdpAneqte toate sufletele
$tefan-Vod5 cununa, boteza qi petrecea la cumdtrii cAte-s acolo gi in iad; qi rnai are puterea de a descoperi gi
aldturea cu [5ranii, laolaltd qi striga, ca sub cetatea Neam[ului: a omori pe ho[ii care fac moarte de orn2.
,,Gioacd nurc52 Cdnd a murit $tefan cel Mare, trei zile gi trei nop[i i-a
L6ngd burc53 ars o lumAnare la mormAnt, fdrd ca s-o fi pus cineva acolo
$i papuc l6ngd opinc5".a qi nimenea nu o putea s-o stAngd3.
Singur $tefan era gospoddros avAnd podgorii vestite in Dupd moartea lui $tefan cel Mare, cAnd mai aveau
Cotnari qi la $tefdnegti gi pe lAngd toate cur[ile gi la mogiile moldovenii bdtalii, el qtia din mormAnt sd plAngd gi cum
lui erau gospoddrii ca acelea, cd nu mai aveau pdreche. incepea plAnsul, indatd incetau bdthliile gi era pacea.
Doamnele lui erau bdrbdtoase qi gospoddroase, N4ormAntul lui ii Ia mdndstirea putna din Bucovina qi
md rog, erau vrednice de insuqirile lui cele vitejegti gi cAtd weme a sta el in mdndstirea asta, Bucovina n-a,,d
in[elep[egti. Ele il intovdrdqeau de obqte, nu numai in vremi fie supusd altei na[iis.
liniqtite, dar qi in vremi grele, cum era in vreme de rdzboi
' Dupd cele ce-a auzit T. A. Bogdan din C6mpia Ardealului
(nota autorului culegerii).
2 Dupd
' Dupd cele ce-a auzit dna El. Voronca, de la Petrea Beicu din cele ce-a auzit dl Const. Baltd de la un bdtran din
Mihalcea, Bucovina (nota autorului culegerii). tsuhal-ni[a (nota autorului culegerii).
2
nurcd = bland purtatS de femei 3
Dupd cele ce-a auzit I. BArna (nota autorului culegerii).
3
burcd =strai ca [undrd, un fel de saricS, fdrd rnAneci, cu vi(e a Dupd cele ce-a auzit Constantin Baltd de la un bdtrdn din
de marginea de jos Buhalni[a (nota autorului culegerii).
4 Gh. T. Kirileanu,
,,Convorbiri literare" XLIV f. 661 (nota auto- 3
Dupd cele ce-a auzit dl Const. pauliuc din Volovd! (Bucovina)
rului culegerii). (nola autorului culegerii).

36 ,n
tJ'
:,
-,t, :ir|l'rtiirl iia:
,+ ,r
;', I i,,,,
itir]t.tr

CETATUIA $IVALEA
LUI STEEAN-VODA CEL MARE

f n phdurea din comuna Mogna, [inutul Fdlciului, sd


lvdd nigte gan[uri de pdmAnt 5i locului acestuia ii zic
oamenii: CetS[uia lui $tefan-Vodd cel Mare.
Aici este un loc drept gi larg, mai ca o falce qi-i incon-
jurat imprejur de un qan[ adAnc, cam de un stat de om,
dupd cum se vede asldzi, iar lSrgimea vine mai de doi
stAnjeni. $an[ul se sfdrqegte in partea despre asfin[it, unde
se gi cunoagte bine locul de poart5. Intr-o parte a gan[ului,
se afl5 o rupturd de pdmAnt, adicdin chipul unei bolte, aici
erau ugile unei taini[e care se vedeau pAnd mai anii trecu[i.
in partea de rdsdrit a locului inchis cu $ant, este o
movild, anume fdcutd de tras sama in depdrtdri. Movila
vine in partea despre asfin[it a cetS[ii. Astdzi Cetd[uia lui
$tefan-Vodd cel Mare ii inconjuratd de pddure gi pe movild
au crescut copaci grozai de mari. Movila se vede chiarin
capqtul dealului Cet6[uia, a cdruiindl[ime este foarte mare.
in partea despre miazdzi a dealului, in vArful cdruia se intre dealurile Morilor gi Bohotinul, pAnd la StAlpul
afl5 movila, aici, este o tiharae (prdpastie) care impiedicd
lui Roqca, se intinde o vale care se cheamd Valea lui
suiqul in cetate. $tefan-Vod5.
S. Teodorescu-Kirileanu,
Faptele Si uitejiile lui $tefan cel Mare Ei Sfdnt,
Bucureqti, 1943, pag. 147-148
(Dupd C. Chiri(5, Dic[ionarul geografic al jude{ului Fdlciu,f .29)
lnata autorului culegerii]

96 97