Sunteți pe pagina 1din 4

Model de bilet de examen nr.

1 la disciplina Fiscalitate și gestiune fiscală


Anul N = 2019
I. Alegeţi răspunsul (unic) corect la următoarele 10 grile (10 grile x 0,3 puncte = 3 puncte):
1. Care este cuantumul drepturilor de import de plătit pentru mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară cu exonerare
parţială de drepturi de import?
a) 3% din valoarea de piaţă a mărfii
b) 3% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună din cuantumul drepturilor care ar fi fost plătite dacă astfel de mărfuri ar fi fost
puse în liberă circulaţie
c) 20% din taxele vamale calculate la valoarea reziduală
d) 15% din valoarea facturii externe

2. Codul fiscal prevede atât o cotă standard, cât şi un nivel minim de acciză obligatoriu pentru:
a) ţigarete;
b) păcură;
c) benzine;
d) ţigări şi ţigări de foi;

3. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată nu cuprinde:


a) rabaturile, remizele, risturnurile, sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de furnizori direct clienţilor;
b) cheltuielile de transport solicitate de furnizor/prestator cumpărătorului/beneficiarului;
c) cheltuielile de ambalare solicitate de furnizor/prestator cumpărătorului/beneficiarului;
d) cheltuielile de asigurare solicitate de furnizor/prestator cumpărătorului/beneficiarului.

4. O societate comercială realizează o parte din activitatea sa în străinătate. Care este sfera de cuprindere pentru determinarea
impozitului pe profit datorat de aceasta în România?
a) numai profitul obţinut din România
b) numai profitul obţinut din străinătate
c) numai profitul obţinut din asocieri
d) profitul impozabil obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate

5. Care este nivelul veniturilor brute lunare din salarii peste care nu se acordă deduceri personale în anul N:
a) 5000 lei
b) 3000 lei
c) 2500 lei
d) 3600 lei

6. În categoria veniturilor din investiţii obţinute de persoanele fizice se cuprind:


1. veniturile din arendare
2. veniturile din pensii
3. dividendele
4. venituri impozabile din dobânzi
5. câştiguri din transferul titlurilor de valoare
6. veniturile din premii
7. câştiguri din transferul aurului financiar
8. venituri din lichidare sau dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice
a) 3+4
b) 4+5+7+8
c) 3+4+5+7+8
d) 1+2+3+4+5+6+7+8

7. Pentru a fi dedusă din venitul brut al unei activităţi independente desfăşurate de o persoană fizică, o cheltuială trebuie să
respecte regulile:
1. să fie efectuată în cadrul activităţilor desfăşurate, în scopul realizării venitului;
2. să fie efectuată în numerar;
3. să fie efectuată prin cont bancar;
4. amortizarea să fie calculată numai prin metoda liniară;
5. să fie cuprinsă în exerciţiul financiar al anului în care a fost efectuată;
6. să fie cheltuieli reale, chiar dacă nu sunt justificate cu documente.
a) 1+5
b) 1+2+5
c) 3+4+5
d) 1+2+3+4+6

8. Sunt scutite de la plata impozitului pe teren:


1. orice teren al unui cult religios recunoscut de lege;
2. orice teren al unui cimitir, crematoriu;
3. orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;
4. orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;
5. orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi
economice;
a) 2+4+5
b) 1+2+5
c) 1+2+3+4
d) 1+2+3+4+5

9. Contribuţiile sociale obligatorii datorate de salariați în anul N sunt:


1. Contribuția la asigurările sociale
2. Contribuția la asigurările sociale de sănătate
3. Contribuția la asigurările de șomaj
4. Contributia asiguratorie pentru muncă
a) 1+2
b) 1+2+3
c) 1+2+4
d) 4

10. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România efectuează o livrare de bunuri către o persoană
care îi comunică un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat membru. Bunurile sunt transportate din România într-un alt
stat membru. Această operaţiune reprezintă, din punct de vedere al TVA:
a) o vânzare de bunuri la distanţă;
b) o livrare intracomunitară de bunuri scutită de TVA în România;
c) o livrare taxabilă cu cota de TVA în România;
d) un export scutit de TVA cu drept de deducere.

II. Rezolvaţi aplicaţiile (3 aplicaţii x 2 puncte = 6 puncte):


11. Un agent economic importă în anul N 1000 sticluţe de parfum în următoarele condiţii:
- preţ unitar: 30 USD / sticlă
- cheltuieli cu transportul şi asigurarea mărfii pe parcursul extern, facturate separat: 5.000 USD
- taxa vamală: 10%
- comisionul vamal: 0,5%
- cheltuieli de transport în România până la primul loc de destinaţie 200 lei
- cursul de schimb la care se determină valoarea în vamă este 1 USD = 4 lei
Importatorul vinde sticluţele de parfum prin magazinul propriu, practicând un adaos comercial de 20%.
Să se calculeze:
- taxa pe valoare adăugată aferentă fiecărei operaţii
- preţul cu amănuntul al unei sticluţe de parfum în magazin.

12. O societate plătitoare de impozit pe profit prin opțiune prezintă următoarele venituri şi cheltuieli aferente anului N:
- Venituri totale = 600.000 lei, din care:
 Venituri din vânzări de mărfuri = 520.000 lei
 Dividende primite de la altă persoană juridică română = 80.000 lei
- Cheltuieli totale = 300.000 lei, din care:
 Cheltuieli de protocol (tratații pt partenerii de afaceri) = 5.000 lei
 Cheltuieli de sponsorizare (efectuate în luna decembrie) = 10.000 lei
 Cheltuieli sociale = 1.000 lei
 Penalităţi ca urmare a întârzierii plăților către furnizori = 1.000 lei
 Cheltuieli salariale = 30.000 lei
 Cheltuieli cu impozitul pe profit achitat în cursul anului (pentru trimestrele 1-3) = 23.000 lei
 Alte cheltuieli deductibile = 230.000 lei
Să se calculeze:
- impozitul pe profit rămas de plată pentru acest an;
- impozitul pe veniturile microîntreprinderii pe care l-ar fi datorat societatea, dacă nu ar fi optat pentru plata impozitului pe profit.

13. O persoană fizică obţine în luna iunie anul N următoarele venituri:


a) premiu la un concurs de creații literare: 1.600 lei.
b) drepturi de autor pentru creații literare: 2.000 lei
c) salarii la locul de muncă unde are funcţia de bază:
 salariu de bază: 3.000 lei
 sporuri: 150 lei
 tichete cadou cu ocazia zilei de 1 iunie în valoare de 200 lei
Pentru luna iunie salariatul a primit un avans din salariu, reprezentând prima chenzină, de 1.000 lei.
Salariatul plăteşte o cotizaţie lunară pentru sindicat de 10 lei.
Persoana fizică are în întreţinere un copil minor și pe tatăl său, care are o pensie de 800 lei.
Persoana fizică contribuie de 2 ani la o schemă de pensii facultative cu suma lunară de 70 euro (1 euro = 4,7 lei).
Să se calculeze contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoana fizică, impozitul pe fiecare venit şi suma primită de salariat la
chenzina a doua (lichidare).
Să se precizeze cine plătește impozitele la bugetul de stat și la ce termen.
Model de bilet de examen nr. 2 la disciplina Fiscalitate și gestiune fiscală
Anul N = 2019

I. Alegeţi răspunsul (unic) corect la următoarele 10 grile (10 grile x 0,3 puncte = 3 puncte):

1. În valoarea în vamă se includ următoarele cheltuieli:


a) cheltuielile cu asigurarea mărfurilor pe parcurs intern
b) cheltuielile cu prestarea serviciilor către comisionarul în vamă
c) cheltuielile cu asigurarea mărfurilor pe parcurs extern
d) cheltuielile de transport de la intrarea în UE până la biroul vamal de destinaţie

2. Sunt supuse accizelor armonizate următoarele produse:


a) produsele din alcool;
b) cafeaua;
c) lichidul care conţine nicotină;
d) tutunul conţinut în produse din tutun încălzit.

3. Regimul TVA pentru plasarea bunurilor intrate în UE în regim de antrepozit vamal este:
a) operația este supusă cotei standard de 19%;
b) operația este supusă cotei recalculate de 15,966%;
c) operația este scutită de TVA;
d) operația este supusă cotei reduse de 9%.

4. Locul achiziţiei intracomunitare a bunurilor este:


a) locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor;
b) locul unde se găsesc bunurile în momentul în care începe expedierea sau transportul bunurilor;
c) locul în care îşi are sediul beneficiarul bunurilor;
d) locul în care îşi are sediul furnizorul bunurilor.

5. Cum se determină profitul impozabil?


a) diferenţa dintre veniturile realizate din orice sursă într-un an fiscal şi cheltuielile efectuate aferente acestora
b) diferenţa dintre veniturile încasate într-un an fiscal şi cheltuielile aferente acestora
c) diferenţa dintre veniturile încasate într-un an fiscal şi cheltuielile aferente acestora la care se adaugă cheltuielile nedeductibile
d) diferenţa dintre veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din
care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile

6. Ce cheltuieli sunt deductibile limitat în cazul unei activităţi independente desfăşurate de o persoană fizică?
a) donaţiile
b) cheltuielile de sponsorizare efectuate conform legii
c) ratele aferente creditelor angajate
d) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile

7. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, livrările intracomunitare de bunuri din România reprezintă:
a) livrări de bunuri care sunt expediate sau transportate din România în afara Comunităţii de către furnizor sau de către persoana
către care se efectuează livrarea, ori de altă persoană în contul acestora
b) livrări de bunuri imobile din România către o persoană înregistrată în scopuri de TVA într-un stat membru
c) livrări de bunuri imobile către beneficiari din afara Comunităţii
d) livrări de bunuri care sunt expediate sau transportate din România în alt stat membru de către furnizor sau de către persoana
către care se efectuează livrarea, ori de altă persoană în contul acestora

8. Care dintre următoarele terenuri sunt scutite de la plata impozitului pe teren?


a) terenurile din extravilan necultivate
b) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire
c) terenurile din extravilan cultivate
d) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice

9. Contribuţia de asigurări sociale se datorează obligatoriu pentru următoarele venituri obținute de persoanele fizice:
a) dividende;
b) drepturi de autor;
c) salarii;
d) Venituri din activități independente.

10. Care este limita de deducere a cheltuielilor de sponsorizare la calculul impozitului pe profit:
a) 3‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;
b) 5‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;
c) 3‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit datorat;
d) 20‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5% din impozitul pe profit datorat;
II. Rezolvaţi aplicaţiile (3 aplicaţii x 2 puncte = 6 puncte):
11. O societate efectuează într-o lună următoarele operaţii:
- cumpără materii prime de pe piaţa internă în valoare de 100.000 lei din care achită 75%;
- importă materii prime la prețul de 2.000 USD, taxa vamală 20%, comisionul vamal de 0,5% şi cursul de 1 USD = 4 LEI;
- efectuează următoarele livrări de produse:
• Către clientul A: produse în valoare de 80.000 lei, pentru care acordă o reducere de 10%;
• Către clientul B: produse în valoare de 35.000 lei; ambalajele în care sunt livrate produsele au valoarea de 1.000 lei şi circulă
în regim de schimb;
• Către clientul C: produse în valoare de 59.500 lei, inclusiv TVA; îi este achitată suma de 29.750 lei, inclusiv TVA;
• Către clientul D (din Australia): produse în valoare de 25.000 lei;
• Către clientul E (din Austria): produse în valoare de 15.000 lei (clientul transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA
din Austria şi se face dovada transportului);
În luna anterioară societatea a înregistrat o sumă negativă de taxă în valoare de 3.000 lei.
Să se calculeze TVA aferentă acestei luni.

12. O societate plătitoare de impozit pe profit prezintă următoarele venituri şi cheltuieli anuale:
- Venituri totale 1.000.000 lei, din care:
• Venituri din vânzări 950.000 lei
• Dividende primite de la altă persoană juridică română 50.000 lei
- Cheltuieli totale 800.000 lei, din care:
• Cheltuieli de protocol 5.000 lei
• Cheltuieli sociale 3.000 lei
• Majorări de întârziere ca urmare a nevirării la timp a impozitelor 2.000 lei
• Cheltuieli cu salariile 50.000 lei
• Cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare pentru 4 zile acordată pentru 2 salariaţi 1.000 lei
• Cheltuieli cu dobânzi bancare 9.000 lei
• Cheltuieli cu impozitul pe profit achitat în cursul anului 30.000 lei
• Alte cheltuieli deductibile 700.000 lei
Să se calculeze:
- impozitul pe profit rămas de plată pentru anul N.
- impozitul pe veniturile microîntreprinderii pe care l-ar fi datorat societatea pentru anul N, dacă nu ar fi optat pentru plata
impozitului pe profit. Ce variantă de impozitare este mai avantajoasă pentru această firmă?

13. O persoană fizică având în întreţinere 2 copii minori obţine în luna mai următoarele venituri:
a) la funcţia de bază: salariu de bază de 2.700 lei, sporuri în valoare de 300 lei, primă de 500 lei, venituri în natură la valoarea de
piaţă de 200 lei (fără TVA), diurnă de deplasare pentru 2 zile de 200 lei (pentru instituțiile publice este neimpozabilă suma de 17
lei/zi/salariat).
b) la al doilea loc de muncă: un salariu de 2.000 lei.
c) venituri din dividende: 600 lei;
d) câştig la un concurs sportiv: 900 lei;
Salariatul plăteşte la funcţia de bază o cotizaţie lunară pentru sindicat de 10 lei.
Să se determine impozitul datorat pentru fiecare venit, să se precizeze termenul de plată al acestuia şi plătitorul impozitului.

Deducerea personală (de la 01.01.2018)


Venit lunar brut Persoane aflate în întreținere
De la la 0 1 2 3 4
1 1950 510 670 830 990 1310
............... ............... .................. ........... ............. .................. .................
2451 2500 345 505 665 825 1145
2501 2550 330 490 650 810 1130
2551 2600 315 475 635 795 1115
2601 2650 300 460 620 780 1100
2651 2700 285 445 605 765 1085
2701 2750 270 430 590 750 1070
2751 2800 255 415 575 735 1055
2801 2850 240 400 560 720 1040
2851 2900 225 385 545 705 1025
2901 2950 210 370 530 690 1010
2951 3000 195 355 515 675 995
3001 3050 180 340 500 660 980
3051 3100 165 325 485 645 965
3101 3150 150 310 470 630 950
3151 3200 135 295 455 615 935
3201 3250 120 280 440 600 920
3251 3300 105 265 425 585 905
3301 3350 90 250 410 570 890
3351 3400 75 235 395 555 875
3401 3450 60 220 380 540 860
3451 3500 45 205 365 525 845