Sunteți pe pagina 1din 20

UNITATEA TEMATICĂ 5: PLANTELE ȘI ANIMALELE AU POVESTEA LOR

NR. SĂPTĂMANI: 4 săptămâni


Perioada: 25.11.2019-20.12.2019
SĂPTĂMÂNA I
Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
 identificarea unor caracteristici ale plantei preferate pentru a Resurse materiale Observare
LLR argumenta afirmația Dacă aș fi o plantă, aș fi .… pentru că .…
Textul literar. Manualul pg 56, CD-ul, fise sistemati
1.1  audierea unui text, în care se prezintă întâmplări imaginare , că
1.4 Povestea florii- despre apariția pe pământ a florii-soarelui Resurse procedural
2.1 soarelui, după Tudor  identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul exercițiul,conversaţia Aprecieri
4.3 Pamfile audiat euristică, explicaţia verbale.
 alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul Forme de organizare
textului audiat, dintr-o pereche/serie de variante date frontală, individuală, pe
 realizarea, în grup, unei benzi desenate pentru a ilustra ceea ce grupe,
s-a înțeles din textul audiat);
 antrenament de scriere creativă: imaginarea și scrierea unor
explicații neobișnuite, surprinzătoare (diferită de cea oferită de
text), prin care se justifică apariția pe pământ a florii-soarelui
 identificarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care Resurse materiale:
MATEMATICĂ Impartirea nr. sugerează operația de împărțire; manualul, jetoane cu Observare
2.5 natural 0-100  efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată animale, fișe de lucru, sistemati
 transformarea unor scăderi repetate în împărțiri și invers caietul auxiliar că
25.XI  utilizarea unor jetoane cu plante pentru a efectua împărțiri Resurse procedurale:
prin scădere repetată conversaţia, explicaţia, Aprecieri
exerciţiul verbale.
Forme de organizare
frontală, individuală, pe
grupe,
 dialog despre diferite lucruri, despre proprietăţile şi Resurse materiale: manual, observarea
ED.CIVICĂ Relatii şi atitudinea utilitatea acestora; ilustraţii sistemati
1.2 faţă de lucruri  discutarea utilităţilor unor lucruri construite; dicţionare, că
1.2  conversaţie în urma unor activităţi practice (la bibliotecă), Resurse procedurale:
2.1 prin care elevii să motiveze preferinţa faţă de anumite lucruri; conversaţia, explicaţia, portofoliu de
 exerciţii de realizare a unor corespondente; demonstrația, , jocul grup
 exerciţii de prezentare a unor invenţii şi inventatori preferaţi didactic. exerciţiul
de copii Forme de organizare:
1
frontală, individuală, pe
grupe
Lb.engleză
 efectuarea unor împărțiri prin utilizarea legăturii cu Resurse materiale: observare
MATEMATICĂ Legatura dintre înmulțirea manualul, jetoane cu sistemati
2.5 inmultire si  efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire animale, fișe de lucru, că
5.1 impartire  utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor caietul
numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice Resurse procedurale Aprecieri
conversaţia, explicaţia, verbale.
exerciţiul
Forme de organizare
frontală, individuală, pe
grupe,
 citirea în forme variate (în lanţ, ştafetă) a unor enunţuri din Resurse materiale Observare
26.XI
LLR Textul literar. textul suport audiat în lecția anterioară Manualul pg 56,CD-ul, fise , sistemati
3.1  joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor Resurse procedurale că
3.3 Povestea florii- repere date de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc exercițiul,conversaţia
4.4 soarelui, după Tudor cuvinte cu același sens celor date) euristică, explicaţia, jurnalul Aprecieri
Pamfile  identificarea în imaginile date a personajelor din textul suport cu dublă intrare, jocul didactic verbale.
 realizarea de corespondențe între personajele textului și Forme de organizare
anumite acțiuni ale acestora frontală, individuală, pe
 exprimarea unor păreri personale despre personajele grupe,
identificate
 exprimarea acordului/dezacordului față de anumite acțiuni,
atitudini ale personajelor din textul suport
 ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute în
text și poziționarea lor pe axa timpului în ordinea derulării
acțiunilor
 scrierea sub formă de titlu a ideilor principale date sub formă
de enunțuri și întocmirea planului de idei
 transcrierea fragmentului preferat din text și motivarea
alegerii acestuia
Ed.fizică
AV/ În casa bunicii  recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca elemente Resurse materiale: manual observare
AP Cusături şi decorative pag. 32-33 sistemati
1.1. împletituri  observarea rolului liniei ca element decorativ (pe ţesături, bloc de desen A4, planşe că
1.2. imprimeuri, vase de ceramică, lucrări arhitecturale decorative model, reproduceri de artă,
2.1. etc.) imagini Aprecieri

2
2.3.  definirea stilizării Resurse procedurale: verbale.
2.5.  confecţionarea unui semn de carte din etamină conversaţia, explicaţia,
 Aplicație: Semn de carte exerciţiul
Forme de organizare
frontală, individuală,

 împărțirea unor mulțimi de flori/frunze câte 2/câte 4/câte 8 Resurse materiale: observare
MATEMATICĂ Impartirea nr la  rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii și legătura cu manualul, jetoane cu sistemati
2.5 2,4,8 înmulțirea flori/frunze, flori, frunze, că
5.1  rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ de caietul
ordine diferite Resurse procedurale evaluare
 utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire conversaţia,explicaţia, orală
 rezolvarea de probleme pornind de la expresii care sugerează exerciţiul, jocul didactic
operații Forme de organizare evaluare
 formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la frontală, individuală, pe scrisă
imagini cu plante grupe
 joc: Jetoane perechi - asocierea unor jetoane cu plante, care
conțin împărțiri cu același rezultat
27.XI  citirea în forme variate (în lanţ, ştafetă) a unor enunţuri din Resurse materiale Observare
LLR Textul literar. textul suport audiat în lecția anterioară Manualul pg 56,CD-ul, fise , sistemati
3.1  exprimarea unor păreri personale despre personajele Resurse procedurale că
3.3 Povestea florii- identificate exercițiul,conversaţia
4.4 soarelui, după Tudor  exprimarea acordului/dezacordului față de anumite acțiuni, euristică, explicaţia, jurnalul Aprecieri
Pamfile atitudini ale personajelor din textul suport cu dublă intrare, jocul didactic verbale.
 ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute în Forme de organizare
text și poziționarea lor pe axa timpului în ordinea derulării frontală, individuală, pe
acțiunilor grupe,
 scrierea sub formă de titlu a ideilor principale date sub formă
de enunțuri și întocmirea planului de idei
 transcrierea fragmentului preferat din text și motivarea alegerii
acestuia
 realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează
paragraful ales
● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei Resurse materiale: observare
MM Mişcare pe muzică corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Manualul,surse audio sistemati
1.1 Dansuri populare ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse procedurale că
2.1 mişcări sugerate de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor conversaţia, explicaţia,
3.1 ritm, mişcări libere (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, munca Aprecieri

3
3.2 Elemente de limbaj ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, independentă, jocul verbale.
muzical percuţie corporală didactic
Ritmul ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare Forme de organizare
expresivităţii fragmentului muzical audiat frontală, individuală, pe
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, grupe
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
● interpretarea unor cântece din folclorul copiilor
Foaie verde busuioc- Ion D. Vicol
Horă din Banat- T. Brediceanu

Lb.engleză
Opțional-
Ed.pt.sănătate
 precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații Resurse materiale Observare
LLR Textul nonliterar științifice deținute de elevi despre floarea-soarelui; completarea Manualul pg 58,CD-ul, fise , sistemati
2.1 primei coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat cu Resurse procedurale că
3.1 informațiile asupra cărora s-a căzut de comun acord exercițiul,conversaţia
4.3  formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle euristică, explicaţia, Aprecieri
elevii în legătură cu floarea-soarelui și completarea celei de-a explicaţia, metoda Știu - verbale.
doua coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat Vreau să știu – Am învățat, ,
 citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text nonliterar jocul didactic
 formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile Forme de organizare
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit și completarea frontală, individuală,
celei de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am pe grupe,
învățat
28.XI  realizarea florii-soarelui din carton/hârtie colorată,
evidențiindu-se caracteristici precizate în textul nonliterar
lecturat
 scrierea, pe suportul din hârtie confecționat anterior, a unui
scurt text în care se prezintă informații științifice despre floarea-
soarelui, urmată de expunerea lucrărilor
 rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii Resurse materiale: observare
MATEMATICĂ Impartirea nr la  rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine manualul, jetoane cu sistemati
2.5 3,6,9 diferite având ca temă plantele numere, fișe de lucru; că
5.1  utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire Resurse procedurale

4
 formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la conversaţia,explicaţia, Aprecieri
expresii care sugerează operații de împărțire demonstrația, jocul verbale.
 joc: Drumul spre copac - labirint cu împărțiri pentru didactic,exerciţiul,
descoperirea drumului vulpii spre copacul în care se află corbul problematizarea,
Forme de organizare
frontală, individuală, pe
grupe,
Ed.fizică
 participarea la discuţii privind elementele decorative specifice Resurse materiale: manual
AV/ Atelierul lui Moş sărbătorilor de iarnă pag. 34-35 observare
AP Crăciun  identificarea materialelor din care sunt confecționate diverse planşe model, reproduceri sistemati
1.1. Șablonare. Decupare obiecte de artă, că
1.2.  confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, imagini
2.1. oameni-de-zăpadă etc. Resurse procedurale Aprecieri
2.3.  Aplicație: exerciţiul, conversaţia, verbale
2.5. Steluțe pentru pom Demonstraţia
Forme de organizare
frontală, individuală, pe
grupe,
citirea individuală, în gând, a textului literar și a textului Resurse materiale: manual, Observare
nonliterar suport care prezintă o anumită plantă CD-ul, text informativ sistemati
LLR Textul literar în stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la despre lăcrămioare. că
2.1 versuri contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Resurse procedurale:
3.1 dicţionar exercițiul, conversaţia, Aprecieri
4.4 utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii explicaţia,procedee de citire verbale.
citirea în ritm propriu a textului literar în versuri, cu adaptarea activă
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie Forme de organizare
formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile frontală, individuală, pe grupe,
29.XI esenţiale sau de detaliu desprinse din textele citite
identificarea, în cele două texte literar și nonliterar, a unor
însușiri ale plantei descrise
identificarea, pe baza unor întrebări date, a elementelor
definitorii pentru cele două tipuri de text literar și nonliterar
antrenament de scriere creativă: formularea de răspunsuri
surprinzătoare la întrebarea: De ce lăcrămioarele au flori multe
și mici?
 observarea unor imagini care ilustrează animale din diverse Resurse materiale
ȘTIINȚE Reacții ale corpului medii de viață și identificarea caracteristicilor lor manualul, Observare

5
1.1 animal la schimbări  utilizarea dicționarului pentru explicarea și utilizarea unor Resurseprocedurale: sistemati
2.3 ale mediului termeni (exemplu: acomodare, adaptare) explicaţia,exerciţiul, că
(temperatura)  realizarea corespondenței între animale și reacțiile lor de conversatia
apărare sau adaptare la mediu (exemplu: pinguinii se strâng în Forme de organizare Aprecieri
grupuri compacte) Frontal, individual, verbale.
 realizarea unor desene, colaje care să ilustreze animale care se
adaptează la condiții de mediu

Religie
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu Resurse materiale:
JM Jocuri de mișcare și desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă elastic,coarda Probă
2.1 ștafete  Supravegherea respectării regulilor și a ordinii în Resurse procedurale: practică
2.2 desfășurarea, recunoașterea rezultatului întrecerii în cadrul conversația, explicația,
1.3 jocurilor, supravegherea respectării regulilor de către partenerii exercițiul
de întrecere Forme de organizare
 Jocuri: Elasticul, frontală, individuală, pe
Ferește-ți picioarele grupe

SĂPTĂMÂNA II
Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
citirea individuală, în gând, a textului literar și a textului Resurse materiale: manual, Observare
LLR Textul literar în nonliterar suport care prezintă o anumită plantă CD-ul, text informativ despre sistemati
2.1 versuri stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la lăcrămioare. că
3.1 contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Resurse procedurale:
4.4 dicţionar exercițiul, conversaţia, Aprecieri
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii explicaţia,procedee de citire verbale.
citirea în ritm propriu a textului literar în versuri, cu adaptarea activă
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie Forme de organizare
formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile frontală, individuală, pe grupe,
esenţiale sau de detaliu desprinse din textele citite
identificarea, în cele două texte (literar și nonliterar), a unor
02.XII însușiri ale plantei descrise
identificarea, pe baza unor întrebări date, a elementelor
6
definitorii pentru cele două tipuri de text (literar și nonliterar)
antrenament de scriere creativă: formularea de răspunsuri
surprinzătoare la întrebarea:De ce lăcrămioarele au flori multe și
mici?
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii Resurse materiale:
MATEMATICĂ Impartirea nr la - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine manualul, jetoane cu numere, Observare
2.5 5,7,10 diferite fișe de lucru, sistemati
5.1 - utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire Resurse procedurale: că
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii conversaţia, explicaţia,
care sugerează operația de împărțire demonstrația, exerciţiul, Aprecieri
- completarea unui rebus matematic și utilizarea definițiilor problematizarea. Forme de verbale.
pentru a crea ghicitori organizare
- realizarea unor flori din materiale reciclabile și crearea de frontală, individuală, pe
aranjamentee utilizând câte 3/câte 6/câte 9 flori grupe,
 recunoaşterea unor atitudini faţă de animale, pornind de la Resurse materiale: manual, observare
ED.CIVICĂ Prieteni imagini date, lectura unor povestiri, poveşti, fabule, desene ilustraţii sistemati
2.1 necuvantatori animate, filme adecvate dicţionare, că
2.2  observarea unor comportamente ale copiilor şi adulţilor în Resurse procedurale:
contexte familiare de viaţă; exerciţiul,conversaţia, jocul de Aprecieri
 completarea unor enunţuri referitoare la plante şi animale, rol, masa rotundă verbale.
preferinţe, atitudini, comportamente faţă de acestea; Forme de organizare:
 conversaţie despre caracteristicile plantelor şi animalelor, frontală, individuală, pe
compararea acestora cu cele ale omului grupe

Lb.engleză
 rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând Resurse materiale: manualul, observare
MATEMATICĂ Ordinea efectuarii ordinea efectuării operaţiilor jetoane cu numere, caietul sistemati
2.5 operatiilor  identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile Resurse procedurale: că
5.3 problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate conversaţia, explicaţia,
 rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate demonstrația, exerciţiul. Aprecieri
 completarea unor exerciții cu semnele corespunzătoare Forme de organizare verbale.
operațiilor matematice astfel încât egalitățile date să fie frontală, individuală, pe
adevărate grupe,
03.XII  joc Flori, fluturi și calcule – utilizarea unor numere și semne
matematice date pentru a compune exerciții
 citirea individuală, în șoaptă, a textului suport Resurse materiale Observare
LLR Textul literar.  confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în text text suport: Puiul de elefant, sistemati

7
2.4 și stabilirea punctelor comune după Rudyard Kipling, că
3.1 Puiul de elefant,  stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la jetoane în care sunt ilustrate
4.4. după Rudyard contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de personajele textului, un
Kipling, dicţionar săculeț, Aprecieri
 utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii Resurse procedurale verbale
 citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, exercițiul, conversaţia,
ştafetă explicaţia, procedee de citire
 formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii activă, jocul didactic
esenţiale sau de detaliu desprinse din textele citite Forme de organizare
 antrenament de scriere creativă: formularea de enunțuri care frontală, individuală, pe
încep cu fiecare literă a denumirii uneia dintre ființele precizate grupe,
în text
Ed.fizică
 participarea la discuţii privind elementele decorative specifice Resurse materiale: manual observare
AV/ Atelierul lui Moş sărbătorilor de iarnă pag. 34-35 sistemati
AP Crăciun  identificarea materialelor din care sunt confecționate diverse planşe model, imagini că
1.1. Șablonare. Decupare obiecte reproduceri de artă,
1.2.  confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, Resurse procedurale Aprecieri
2.1. oameni-de-zăpadă etc. exerciţiul, conversaţia, verbale
2.3.  Aplicație: Demonstraţia
2.5. Steluțe pentru pom Forme de organizare
frontală, individuală, pe
grupe,
 rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii și tabla Resurse materiale: manual, observare
MATEMATICĂ Folosirea împărțirii imagini,fise sistemati
2.5 parantezelor  rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând Resurse procedurale: că
5.1 rotunde ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde conversaţia euristică,
5.3  identificarea rolului parantezelor rotunde asupra rezultatului explicaţia, jocul didactic. evaluare
final al unui exerciţiu demonstrația, exerciţiul, orală
 asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică Forme de organizare
dată Frontal, individual, pe grupe evaluare
scrisă
 joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza Resurse materiale Observare
LLR Textul literar. unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se Manualul,jetoane în care sunt sistemati
2.4 regăsesc cuvinte cu același sens celor date) ilustrate personajele textului, că
04.XII 3.1 Puiul de elefant,  identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a un săculeț,
3.3 după Rudyard aspectelor care nu pot fi reale Resurse procedurale
4.4. Kipling,  identificarea în textul suport a expresiilor care au anumite exercițiul, conversaţia, Aprecieri
8
înțelesuri precizate explicaţia, jocul didactic verbale
 alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un anumit Forme de organizare
cuvânt din textul suport frontală, individuală, pe
 exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text grupe,
 exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje și argumentarea opiniei personale
 antrenament de scriere creativă: scrierea unui text care
prezintă o întâmplare imaginată în urma căreia elefanții au
dobândit trompă
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, Resurse materiale: observare
MM Genuri muzicale: sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de manualul sistemati
1.1 colinde românești exemplu, desene animate adecvate vârstei) surse audio că
2.1 ● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti Resurse procedurale:
3.1 scurte conversaţia, explicaţia, Aprecieri
● interpretarea unor colinde/urături cunoscute exerciţiul, munca verbale.
Seară luminată -Mihaela Rizea Marinescu independentă, jocul
Astăzi s-a născut Hristos- T.Popovici didactic
Vremea e de colindat- Mihaela Rizea Marinescu Forme de organizare:
Plugușor cu șase boi- melodie popular frontală, individuală, pe
grupe
Lb.engleză
Opțional-
Ed.pt.sănătate
 citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text nonliterar Resurse materiale: text
LLR Descrierea unor care prezintă informații despre elefanți suport la alegerea Observare
2.1. elemente din mediul  formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile învățătorului, reviste, carton, sistemati
3.1. apropiat esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit hârtie colorată, foarfece, că
4.3.  scrierea, pe suportul din hârtieconfecționat anterior, a unui lipici, carioca
scurt text în care se prezintă informații științifice despre elefant, Resurse procedurale Aprecieri
urmată de expunerea lucrărilor exercițiul, conversaţia verbale
euristică, explicaţia
Forme de organizare:
05.XII frontală, individuală, pe grup
 rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii Resurse materiale: manual, observare
MATEMATICĂ Cazuri speciale de  efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire imagini, sistemati
2.5 impartire  efectuarea de activități practice cu jetoane (plante) pentru Resurse procedurale: că
5.3 deducerea algoritmului de calcul al împărțirii unei sume la un conversaţia euristică,
număr explicaţia, , jocul Aprecieri

9
 efectuarea, în două moduri a împărțirii unei sume la un didactic.demonstrația, verbale.
număr exerciţiul
 rezolvarea de probleme prin mai multe metode Forme de organizare:
 asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată frontală, individuală, pe
grupe

Ed.fizică 
 vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare Resurse materiale manual observare
AV/ Ghetuța lui Moș  formularea unor întrebări şi răspunsuri despre pag. 36-37 sistemati
AP Nicolae obiceiurile populare planşe model, reproduceri de că
1.1. Elemente decorative  participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de Moș artă,
2.2. Nicolae imagini Aprecieri
3.2.  îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru obţinerea formei de Resurse procedurale verbale.
felicitare exercițiul, conversaţia
 crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea, împletirea, explicaţia
coaserea şi lipirea Forme de organizare:
Aplicații: ghetuța, felicitare frontală, individuală, pe grup

 audierea unei povești folosind computerul (în timpul audierii, Resurse materiale: manual, observare
LLR Ascultam si învățătorul acționează în direcția împiedicării receptării optime CD-ul imagini care ilustrează sistemati
1.1 comunicam! a mesajului –reduce sonorul, produce diferite zgomote, intervine personajele din povestea că
1.4 La Zoo verbal prin comentarii, întrebări etc.) audiată, Resurse
2.4  reflecție individuală asupra motivelor care au împiedicat procedurale: exercițiul, Aprecieri
4.4 receptarea și înțelegerea mesajului audiat și realizarea unei liste conversaţia euristică, verbale.
06.XII de factori perturbatori explicaţia, Rețeaua
 completarea, în perechi, a listei realizate individual personajelor, metoda
 comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor conturate în Gândiți/Lucrați în
perechi, referitoare la motivele care au împiedicat receptarea și perechi/Comunicați
înțelegerea mesajului audiat Forme de organizare:
 reluarea audierii textului pentru acompleta enunțuri cu frontală, individuală, pe
informații din textul audiat grupe
 identificarea personajelor care au rostit anumite replici date,
din textul audiat
 realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor) care
evidențiază relațiile dintre personajele textului audiat
 identificarea, în perechi, a unor factori care împiedică o
comunicare optimă între personaje din textul audiat
 găsirea de soluții eficiente pentru a elimina factorii care
10
perturbă comunicarea și formularea unor îndemnuri utile pentru
o comunicare eficientă între persoane
 observarea unor imagini care ilustrează animale din diverse Resurse materiale manualul, Observare
ȘTIINȚE Reacții ale corpului medii de viață și identificarea caracteristicilor lor imagini sistemati
1.1 animal la schimbări  realizarea corespondenței între animale și reacțiile lor de Resurseprocedurale: că
2.3 ale mediului apărare sau adaptare la mediu (exemplu: arici – are blănița cu explicaţia,exerciţiul,
(pericol, mișcare) țepi) conversatia Aprecieri
 realizarea unor desene, colaje care să ilustreze animale care Forme de organizare verbale
se adaptează la condiții de mediu Frontal, individual, pe grupe

Religie
 aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra Resurse materiale:
JM Jocuri de mișcare și capului minge Probă
2.1 ștafete  prindere cu o mână prin apucare Resurse procedurale: practică
2.2  aruncare azvârlită la distanță și la țintă conversația, explicația,
1.3 Jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără exercițiul
oile, Țintașii iscusiți Forme de organizare:
frontală, individuală,

11
SĂPTĂMÂNA III
Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
Organizarea activităţii de derulare a proiectului Resurse material Observare
LLR Proiect:  stabilirea temei proiectului; manual, cărți de la biblioteca sistemati
2.4. Plante și animale,  precizarea cerinţelor; clasei, că
3.1 între real și  prezentarea criteriilor de evaluare; Resurse procedurale:
3.6. imaginar  stabilirea datei de prezentare a proiectului; conversaţia, explicaţia, Aprecieri
4.3.  stabilirea responsabilităţilor (alegerea de către fiecare elev a exerciţiul, demonstraţia, verbale.
unei plante sau a unui animal din lista creată anterior, pentru a fi brainstorming-ul, învăţarea
prezentat în Cartea naturii) bazată pe proiect
 activitate la biblioteca din clasă: selectarea de cărți, reviste, Forme de organizare
atlase, enciclopedii în vederea citirii unor texte informative frontală, individuală, pe
despre plante/animale grup,
09.XII  discuții, în grupuri mici, apoi în grupul mare, referitoare la
tipurile de informații ce vor fi selectate în vederea redactării unui
text cu caracter științific, despre planta sau animalul ales
Activitatea 1 din proiectul Plante și animale, între real și
imaginar:
 citirea individuală, în gând, a textelor nonliterare aduse din
biblioteca personală
 stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la
contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de
dicţionar
 identificarea, în textele citite a unor informații care răspund la
întrebările din organizatorul grafic, realizat în lecția anterioară
 selectarea informațiilor relevante, accesibile vârstei, despre
animalul sau planta aleasă
 redactarea unui text cu caracter științific în care este
prezentată viețuitoarea aleasă
 efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de două Resurse materiale:
MATEMATICĂ Impartirea unui nr cifre la un număr de o cifră cu rest zero manualul, post-it-uri, Observare
2.5 de doua cifre la un  rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine calculator de buzunar, sistemati
5.3 numar de o cifra, cu diferite caietul că
rest zero  estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără Resurse procedurale:
12
efectuarea acestuia conversaţia, explicaţia, Aprecieri
 efectuarea unor exerciții de calcul rapid demonstrația, , jocul verbale.
 identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile didactic.exerciţiul
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate Forme de organizare
 rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate frontală, individuală, pe
grup,

 stabilirea unor acţiuni necesare îngrijirii coltului verde al Resurse materiale: observare
ED.CIVICĂ Atitudini faţă de clasei, plantelor din grădina şcolii, păsărilor, mediului manual, ilustraţii sistemati
1.2 plante şi animale înconjurător; dicţionare, că
1.3 2.1  finalizarea unor povestiri care să ilustreze posibile trăiri Resurse procedurale
afective ale elevilor faţă de plante şi animale; exerciţiul,conversaţia Aprecieri
 citirea şi comentarea unor texte şi imagini cu conţinut civic, Forme de organizare verbale.
ce necesită luarea unor decizii şi exprimarea unei opinii frontală, individuală, pe
personale; grupe
 exercitii-joc.
Lb.engleză
 rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: manual, observare
MATEMATICĂ Aflarea factorului produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” fișe de lucru, imagini, sistemati
2.5 necunoscut  aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei sau Resurse procedurale: că
5.1 prin efectuarea probei conversaţia, exerciţiul,
5.3  efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire problematizarea, jocul Aprecieri
 utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor didactic. verbale.
operaţii de înmulţire şi împărţire Forme de organizare
 identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în frontală, individuală, pe
limbaj matematic grupe
10.XII
 verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
probleme

formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile Resurse materiale: observare


LLR Proiect: esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit manual, sistemati
2.5 Plante și animale,  precizarea unor formule de solicitare a informațiilor, adecvate Resurse procedurale: că
3.1 între real și situației date conversaţia,explicaţia,
3.3 imaginar  folosirea jurnalului cu dublă intrare exercițiul, jurnalul cu dublă Aprecieri
4.4 exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile intrare, verbale.
unorpersonaje și argumentarea opiniei personale Forme de organizare
 exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text frontală, individuală, pe
(identificarea tipului de text citit - literar/nonliterar) grupe

13
 Activitatea 2 din proiectulPlante și animale, între real și
imaginar:
 imaginarea unor întâmplări în urma cărora planta sau
animalul ales a dobândit o însușire/un comportament specific
 redactarea unui text în care se prezintă întâmplările imaginate,
utilizându-se cuvintele demult, la un moment dat, de atunci
 realizarea unui desen prin care se ilustrează
planta/animalul și în care sunt evidențiate aspecte desprinse din
textele citite
Ed.fizică
 vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare Resurse materiale: manual observare
AV/ Vine Anul Nou!  formularea unor întrebări şi răspunsuri despre pag. 36-37 sistemati
AP Elemente decorative  obiceiurile populare planşe model, desene ale că
1.1.  participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de Anul copiilor, imagini
2.2. Nou Resurse procedurale: Aprecieri
3.2.  îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru obţinerea formei de exerciţiul, conversaţia, verbale.
felicitare demonstraţia
 crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea, împletirea, Forme de organizare
coaserea şi lipirea frontală, individuală, pe
Aplicații: Mască; felicitare grupe
 rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii Resurse materiale: manual, observare
MATEMATICĂ Recapitulare  efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de două imagini, fișe de lucru, caietul sistemati
2.5 cifre la un număr de o cifră cu rest zero Resurse procedurale: că
5.3  aflarea unui număr necunoscut conversaţia, exerciţiul,
 rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând problematizarea, jocul evaluare
ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde didactic. orală
 utilizarea semnelor matematice și a parantezelor pentru a Forme de organizare
face ca relații date să fie adevărate frontală, individuală, pe evaluare
 identificarea cuvintelor/sintagmelor care sugerează operaţiile grupe scrisă
aritmetice studiate
 rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate

 formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile Resurse materiale: observare


LLR Recapitulare esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit manual, text suport la Coco sistemati
11.XII 2.5  precizarea unor formule de solicitare a informațiilor, și Matu, după Ella Conovici, că
3.1 adecvate situației date Resurse procedurale:
3.3  exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, conversaţia,explicaţia, Aprecieri
4.4 atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei personale exercițiul, jurnalul cu dublă verbale.
14
 imaginarea unor întâmplări în urma cărora planta sau intrare,
animalul ales a dobândit o însușire/un comportament specific Forme de organizare
 realizarea unui desen prin care se ilustrează planta/animalul frontală, individuală, pe
și în care sunt evidențiate aspecte desprinse din textele citite grupe

● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, Resurse materiale: observare


MM Genuri muzicale: sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de manualul tipărit/digital, sistemati
1.1 colinde românești exemplu, desene animate adecvate vârstei) surse audio că
2.1 ● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti Resurse procedurale:
3.1 scurte conversaţia, explicaţia, Aprecieri
● interpretarea unor colinde/urături cunoscute exerciţiul, munca verbale.
Seară luminată -Mihaela Rizea Marinescu independentă, jocul
Astăzi s-a născut Hristos- T.Popovici didactic
Vremea e de colindat- Mihaela Rizea Marinescu Forme de organizare
Plugușor cu șase boi- melodie populară frontală, individuală, pe
grupe
Lb.engleză
Opțional-
Ed.pt.sănătate
 Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în Resurse materiale: observare
LLR Exersare, joc si funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor manual, fişe de ameliorare/ sistemati
2.5 invatare fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare; că
3.1  Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Resurse procedurale:
3.3 dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra conversaţia, explicaţia Aprecieri
4.4 realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de exerciţiul, jocul didactic, verbale.
12.XII evaluare sumativă. proiectul.
– Finalizarea proiectuluiPlante și animale, între real și Forme de organizare
imaginar: frontală, individuală, pe
 realizarea Cărții naturii prin așezarea lucrărilor elevilor, în grupe
ordinea alfabetică a numelui plantelor/animalelor descrise,
crearea și ilustrarea copertei cărții.
 expunerea cărții la Colțul cititorului
 completarea unui chestionar de autoevaluare a activității în
proiect
 Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: observare
MATEMATICĂ Evaluare  Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri după cerințe date Fisa de evaluare, sistemati
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Resurse procedurale că
explicația, exercițiul

15
Forme de organizare: evaluare
individual scrisă
 expoziţie de lucrări Resurse materiale: observare
AV/ Recapitulare.  selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebări manual pag. 38 sistemati
AP Evaluare referitoare la unitatea parcursă lucrările elevilor că
1.1.  realizarea unui proiect cu tema Păpuşi vesele Proiect: Păpuşi computer, tabletă
2.4. vesele Resurse procedurale evaluare
3.1. conversația, observația, frontală
analiza
Forme de organizare
frontală, individuală, pe
grupe

LLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: observare
 Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri după cerințe date Fisa de evaluare, sistemati
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Resurse procedurale că
explicația, exercițiul
Forme de organizare: evaluare
individual scrisă

13.XII  gruparea unor jetoane cu animale în funcție de categoria din Resurse materiale
ȘTIINȚE Principalele grupe care acestea fac parte manualul, caiete dictando Observare
1.1 de animale.  completarea unor liste cu animale din diverse categorii: Resurseprocedurale: sistemati
Caracteristici insecte, pești, păsări, mamifere explicaţia,exerciţiul, că
generale  completarea unor texte lacunare cu cuvinte potrivite pentru conversatia
identificarea caracteristicilor animalelor Forme de organizare Aprecieri
 ex. – joc Recunoaște animalul! – prezentarea caracteristicilor Frontal, individual verbale.
unui animal fără a-i spune numele; recunoașterea animalului de
către colegi
Religie 
 Repetarea jocurilor învăţate Resurse procedurale:
JM Jocuri de mișcare și  Evaluare sumativă conversația, explicația, Probă
2.1 ștafete  Ne jucăm, corectăm, învățăm exercițiul practică
2.2
1.3

16
SĂPTĂMÂNA IV
Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
 precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații Resurse materiale: Observare
LLR Recapitulare științifice deținute de elevi despre plante/animale; caiete,culegeri,fișe de lucru sistemati
2.4 semestrială  formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle Resurse procedurale că
3.1 elevii despre); conversaţia, explicaţia,
3.5  citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține exercițiul, metoda Știu - Aprecieri
4.2 informații despre plante/animale Vreau să știu – Am învățat verbale.
4.5  formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile Forme de organizare
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit frontal, individual,
 completarea unor propoziţii lacunare cu cuvinte potrivite pe grupe
 transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea
cuvintelor,de tipul eu spun una,tu mai multe

 Exercitii de citire,scriere, rotunjire si comparare a numerelor Resurse materiale


16.XII MATEMATICĂ Recapitulare 0-10000 Manualul, fise de Observare
1.2 semestriala  Exercitii de adunare si scadere a numerelor in concentrul 0-10 lucru,auxiliar sistemati
2.1 000 Resurse procedurale că
2.4  Exercitii de inmultire si impartire a numerelor naturale in explicaţia,exerciţiul,
2.5 concentrul 0-100 conversatia Aprecieri
5.1  Rezolvarea de probleme cu cele patru operatii Forme de organizare verbale.
5.3 Frontal, individual,pe grupe

 rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: observare
ED.CIVICĂ Evaluare sumativă  prezentarea unor lucruri pe care ar trebui să le schimbe Fisa de evaluare, sistemati
1.2 elevii pentru a deveni persoane responsabile în relație cu Resurse procedurale că
1.3 2.1 explicația, exercițiul
plantele și animalele
Forme de organizare: evaluare
 autoevaluarea calității de persoană responsabilă în ceea ce individual scrisă
privește protecția mediului înconjurător
 prezentarea rezultatelor finale ale proiectului
Lb.engleză
 Exercitii de citire,scriere, rotunjire si comparare a numerelor Resurse materiale
MATEMATICĂ Recapitulare 0-10000 Manualul, fise de Observare
1.2 semestriala  Exercitii de adunare si scadere a numerelor in concentrul 0-10 lucru,auxiliar sistemati
2.1 000 Resurse procedurale că

17
2.4  Exercitii de inmultire si impartire a numerelor naturale in explicaţia,exerciţiul,
2.5 concentrul 0-100 conversatia Aprecieri
5.1  Rezolvarea de probleme cu cele patru operatii Forme de organizare verbale.
5.3 Frontal, individual,pe grupe

 precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații Resurse materiale: Observare


LLR Recapitulare științifice deținute de elevi despre plante/animale; caiete,culegeri,fișe de lucru sistemati
2.4 semestrială  formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle Resurse procedurale că
3.1 elevii despre); conversaţia, explicaţia,
17.XII
3.5  citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține exercițiul, metoda Știu - Aprecieri
4.2 informații despre plante/animale Vreau să știu – Am învățat verbale.
4.5  formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile Forme de organizare
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit frontal, individual,
 completarea unor propoziţii lacunare cu cuvinte potrivite pe grupe
 transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea
cuvintelor,de tipul eu spun una,tu mai multe

Ed.fizică
 expoziţie de lucrări Resurse materiale observare
AV/ Recapitulare.  selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebărimanual sistemati
AP Evaluare referitoare la unitatea parcursă lucrările elevilor că
1.1. Moș Crăciun drag și bun! Resurse procedurale
2.4. conversația, observația, evaluare
3.1. analiza frontală
Forme de organizare
Frontal, individual,pe grupe
 Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: observare
MATEMATICĂ Evaluare sumativa  Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri după cerințe date Fisa de evaluare, sistemati
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Resurse procedurale că
explicația, exercițiul
Forme de organizare: evaluare
individual scrisă
 precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații Resurse materiale: Observare
LLR Recapitulare științifice deținute de elevi despre plante/animale; caiete,culegeri,fișe de lucru sistemati
2.4 semestrială  formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle Resurse procedurale că
3.1 elevii despre); conversaţia, explicaţia,
3.5  citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține exercițiul, metoda Știu - Aprecieri
18.XII
4.2 informații despre plante/animale Vreau să știu – Am învățat verbale.

18
4.5  formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile Forme de organizare
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit frontal, individual,
 completarea unor propoziţii lacunare cu cuvinte potrivite pe grupe
 transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea
cuvintelor,de tipul eu spun una,tu mai multe

MM Recapitulare  dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare Resurse materiale: observare


1.1 individuală, pe perechi sau în grup Fisa de evaluare, sistemati
2.1  dansuri libere pe piese muzicale diverse Resurse procedurale că
3.1 Evaluare  jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri explicația, exercițiul
cunoscute Forme de organizare: evaluare
individual scrisă
Itemii probei de evaluare vizează:
● completarea enunțurilor lacunare
● interpretarea corectă a unui cântec cunoscut
« Vulpea si gastele »
Lb.engleză
Opțional-
Ed.pt.sănătate
LLR Evaluare sumativa  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: observare
 Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri după cerințe date Fisa de evaluare, sistemati
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Resurse procedurale că
explicația, exercițiul
Forme de organizare: evaluare
individual scrisă
 Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în Resurse materiale: observare
MATEMATICĂ Exersare,joc si funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fișe de ameliorare, fișe de sistemati
invatare fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare, că
19.XII  Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Resurse procedurale:
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra conversația, explicația, jocul evaluare
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de didactic scrisă
evaluare sumativă. Forme de organizare
frontal, individual,
pe grupe
Ed.fizică
 participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în Resurse materiale observare
AV/ Proiect: pictură, desen/grafică manual pag. 47 sistemati
AP Desen animat  exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor forme ușor lucrările elevilor că

19
1.1. de recunoscut Resurse procedurale
2.4.  realizarea unui desen animat după o poveste cunoscută conversația, observația, evaluare
3.1. analiza frontală
Forme de organizare
Frontal, individual,pe grupe
o
 Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în Resurse materiale: observare
LLR Exersare,joc si funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fișe de ameliorare, fișe de sistemati
invatare fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare, că
 Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Resurse procedurale:
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra conversația, explicația, jocul evaluare
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de didactic scrisă
evaluare sumativă. Forme de organizare
frontal, individual,
pe grupe
20.XII  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: observare
ȘTIINȚE Evaluare  Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri după cerințe date Fisa de evaluare, sistemati
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Resurse procedurale că
explicația, exercițiul
Forme de organizare: evaluare
individual scrisă
Religie 
 Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de Resurse materiale: obiecte observare
JM Adaptarea unei serii întrecere , mingi, ștafete, corzi sistemati
1.3; 2.1; de roluri pentru o participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi Resurse procedurale: că
2.2 oferirea de sprijin de locomoție conversaţia, explicaţia,
necondiționat o participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi demonstraţia, exerciţiul, evaluare
Ascultarea și de manipulare jocul frontal
acceptarea opiniilor  Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și Forme de organizare
celorlalți întrecere inter-grupe frontal, individual,
o realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor pe grupe
obiecte, în cadrul unui grup
o implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor,
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere

20

S-ar putea să vă placă și