Sunteți pe pagina 1din 3

Andreea Teodora Stănescu (coord.

): societatea simplă 2019/2020 1

1. Având în vedere următoarea situație de fapt: 3. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este
”A, B și C, persoane fizice între care există adevărată:
următoarele relații: A și B sunt soț și soție, iar C este a) dispozițiile Codului civil referitoare la societatea
copilul acestora, au încheiat la data de 1.10.2017 un simplă se aplică numai în cazul în care este încheiat
contract sub forma unui înscris sub semnătură un contract de societate simplă
privată, denumit ”contract de asociere”. Obiectul de b) în cazul în care este încheiat un contract de societate
activitate al asocierii era acela de a presta servicii de în vederea constituirii unei societăți pe acțiuni,
transport pe cale ferată. La data de 5.10.2017, a fost raporturile dintre asociați nu vor fi niciodată
solicitată înregistrarea în registrul comerțului a guvernate de prevederile Codului civil referitoare la
societății simple ABC societate simplă ” societatea simplă
Stabiliți care dintre următoarele afirmații este c) dispozițiile codului civil referitoare la societatea
adevărată: simplă nu se aplică societăților oculte întrucât nu
a) cererea trebuie respinsă, cu motivarea că A B și C există dispoziții legale care să fie incidente cu
nu au vocație să constituie o societate simplă privire la raporturile dintre asociații unei astfel de
b) cererea trebuie admisă, urmând a fi dispusă societăți
înregistrarea în registrul comerțului a societății d) nicio variantă corectă
simple
c) cererea ar fi admisibilă dacă ar viza constituirea 4. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este
unei întreprinderi familiale adevărată:
d) nicio variantă corectă a) societatea simplă este o formă de organizare cu
personalitate juridică
2. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este b) administrarea societății simple se poate realiza doar
adevărată: de către unul dintre asociați
a) data constituirii unei societăți simple este cea la care c) în absența unor prevederi speciale în contractul de
a avut loc înregistrarea fiscală societate, deciziile ținând de administrarea
b) constituirea unei societăți simple nu implică activității societății simple se iau de către toți
înregistrarea în registrul comerțului sau la organele administratorii împreună, în unanimitate
fiscale d) nicio variantă corectă
c) constituirea unei societăți simple se realizează după
o procedură similară celei de înființare a unei 5. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este
întreprinderi familiale adevărată:
d) nicio variantă corectă a) modificarea obiectului de activitate al societății
simple este o atribuție a administratorilor societății
Andreea Teodora Stănescu (coord.): societatea simplă 2019/2020 2

b) în absența unor prevederi speciale în contractul de a) cu privire la hotărârile adunărilor asociaților unei
societate cu privire la administrare și administratori, societăți simple Codul civil cuprinde explicit
cumpărarea unui autoturism pentru a fi folosit în reglementări referitoare la cvorum
activitatea societății simple este un act juridic se va b) potrivit Codului civil, hotărârile adunărilor
fi încheiat de către oricare dintre asociați asociaților se iau, ca regulă, cu unanimitate
c) este valabilă o clauză inserată în contractul de c) în absența unor prevederi contrare în contractul de
societate prin care cu privire la administratorul X se societate, decizia cu privire la bugetul de venituri și
menționează faptul că nu poate să încheie acte cheltuieli al unei societăți simple se ia cu
juridice având obiect mai mare de 20000 lei unanimitate
d) nicio variantă corectă d) nicio variantă corectă

6. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este 8. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este
adevărată având în vedere următoarea situație de adevărată:
fapt: a) toți titularii de părți de interes au drept de vot în
adunarea asociaților
”art. 9 din Contractul de societate: asociații care au b) persoanele care nu au calitatea de titulari de părți de
contribuit cu aporturi în valoare de mai puțin de interes nu au dreptul de vot în adunarea asociaților
1000 de lei nu vor putea participa la adunările c) toți asociații au drept de vot în adunarea asociaților
asociaților” d) nicio variantă corectă

a) clauza este lovită de nulitate absolută, afectând


astfel validitatea întregului contract 9. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este
b) clauza este valabilă, neavând nicio problemă de adevărată:
legalitate La data de 1.03.2017 la adunarea asociaților
c) clauza este lovită de nulitate relativă, până la societății simple X au participat toți asociații, cu
constatarea nulității de către o instanță asociații ce excepția lui A. Asociații prezenți (B – 10% din
intră sub incidența sa neputând să participe la totalul aporturilor, vărsăminte 50%, termen pentru
adunările asociaților vărsarea restului de 50%, 1.12.2017; C – 30% din
d) nicio variantă corectă totalul aporturilor, vărsăminte 20%, termen pentru
vărsarea restului de 75%, 1.01.2017; D – 60% din
7. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este totalul aporturilor, vărsăminte 100%) au votat toți
adevărată: pentru modificarea obiectului de activitate al
societății.
Andreea Teodora Stănescu (coord.): societatea simplă 2019/2020 3

a) hotărârea este legal adoptată


b) hotărârea este lovită de o cauză de nulitate
c) hotărârea nu poate fi atacată de către A întrucât
acesta nu a contribuit cu aporturi ce contribuie la
formarea capitalului social
d) nicio variantă corectă

S-ar putea să vă placă și