Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA


Profesor Mihail Vasilica -Lenuţa
DISCIPLINA: ISTORIA
CLASA: a VII-a
UNITATE DE ÎNVĂŢARE: Al Doilea Război Mondial
SUBIECTUL: Operaţiuni militare şi victoria Naţiunilor Unite
TEMA : Desfăşurarea războiului I
TIPUL LECTIEI : de comunicare de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI:
• dobândirea de cunostinte referitoare la evolutia operatiunilor militare din cel de Al Doilea Război Mondial;
• valorificarea continutului acestor informatii pentru întelegerea istoriei, învatarea si comunicarea ei.
COMPETENŢE GENERALE :
Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate ;
Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea resurselor istorice.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2 Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală;
3.7 Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al II-lea, pe baza informaţiilor din surse istorice,
cunoscute sau la prima vedere;
3.8 Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse istorice date;
4.1 Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea unui punct de vedere.
COMPETENŢE OPERAŢIONALE:
CO1 – să poziţioneze statele lumii în funcţie de atitudinea manifestată faţă de tratatele de pace de la Paris-Versailles;
CO2 – să deducă semnificaţia tratatelor din perioada interbelică;
CO3 – să prezinte principalele momente ale afirmării Germaniei în perioada interbelică;
CO4 – să extragă, dintr-un text, cauzele celui de-al doilea război mondial;
CO5 – să stabilească, prin analizarea hărţii, grupările politico-militare care s-au confruntat în război;
CO6 – să ordoneze cronologic principalele momente ale războiului;
CO7 – să alcătuiască enunţuri cu termenii istorici nou însuşiţi („blitzkrieg”, „ultimatum”)

1
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, prelegerea, observaţia, exerciţiul, munca cu manualul.
Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, slide-uri power point, imagini, ecran panoramic, coli de flip-chart, marker.
Forme de organizare a actvităţii: frontală şi individuală.
Bibliografice: Istorie, manual pentru clasa a VII-a, Ed. All şi Ed. Nemira
Istoria de nota 10, Ed. CD P ress
Istorie, manual preparator inv. Gimnazial, Ed. Niculescu

2
Etapele lecţiei Conţinutul didactic Strategia didactică Forme de Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si mijloace organizare
Momentul Se pregăteşte sala de clasă şi materialul Elevii se pregătesc de lecţie Frontală
organizatoric necesar bunei desfăşurări a orei. Se
notează absenţele elevilor.
Reactualizarea Se face reactualizarea cunoştinţelor Un elev prezintă o planşă, realizată în
cunoştinţelor dobândite anterior, printr-o serie de prealabil, în care este trecută poziţia Conversaţia euristică Frontală Capacitatea de a
anterioare teme stabilite în prealabil. statelor lumii faţă de sistemul Planşe pt. flip-chart sintetiza
tratatelor de la Versailles. Se va Marker informaţiile
discuta, pentru fiecare stat în parte, şi
se vor stabili motivele care au Capacitatea elevilor
determinat adoptarea unei asfel de de a surprinde
atitudini. semnificaţiile unui
Un al doilea elev va prezenta o nouă act politic
planşă, în care vor fi trecute
principalele tratate bi şi multiraterale
încheiate între statele lumii în
perioada interbelică şi semnificaţia
acestora.
Un alt elev va prezenta principalele
momente ale ascensiunii Germaniei,
până la izbucnirea războiului.
Captarea atenţiei Se va urmări o scenă de luptă din al Elevii vor trebui să observe tehnica Observaţia Capacitatea de
elevilor doilea război mondial. de luptă folosită în acest război. Laptop Frontală observare
Videoproiector
Anunţarea subiectului Se anunţă subiectul noii lecţii şi
lecţiei şi a obiectivelor competenţelor operaţionale.
operaţionale
Dirijarea învăţării Îndrum elevii pentru a descoperii Elevii vor primi fişe pe care sunt
cauzele care au dus la izbucnirea celui trecute conţinuturile unor documente Conversaţia euristică Capacitatea de a
de-al doilea război mondial (fişa nr. 1) istorice. Se va da citire primului Observaţia înţelege un text
Îndrum elevii pentru a analiza harta document. După lectură, elevii vor Laptop
expusă pe ecranul panoramic şi vor trebui să extragă cauzele care au dus Videoproiector
stabili grupările politico-militare care la izbucnirea celui de-al doilea război Ecran panoramic Capacitatea de a
s-au confruntat în război, Axa mondial (fişa nr. 1) Slide-uri power point utiliza informaţiile

3
(Germania, Italia, Japonia, Ungaria, Elevii vor analiza harta expusă pe cartografice
România, Bulgaria) şi, ulterior, ecranul panoramic şi vor stabili
Naţiunile Unite (Marea Britanie, grupările politico-militare care s-au Frontală
SUA, URSS ) (fişa nr.2) confruntat în război, Axa (Germania,
După stabilirea cauzelor imediate ale Italia, Japonia, Ungaria, România, Expunerea
războiului, cu ajutorul textului din Bulgaria) şi, ulterior, Naţiunile Prelegerea
manual, se va stabili, în ordine Unite (Marea Britanie, SUA, URSS )
cronologică, principalele evenimente (fişa nr.2)
ale războiului: Elevii vor stabili, în ordine Atlasul istoric
-Izbucnirea războiului: invadarea cronologică, principalele evenimente Capacitatea de a
Poloniei la 1 sept. 1939 şi înfrângerea ale războiului: Harta celui de-al doilea ordona cronologic
ei în 3 săpt. Franţa şi Anglia declară război mondial evenimente istorice
război Germaniei.
-Agresiunea germană în Vest: aprilie Munca cu manualul
1940, invadarea Danemarcei şi
Norvegiei; mai 1940, invadarea
Olandei şi Belgiei; 22 iunie înfrângerea
şi capitularea Franţei; eşecul german în
„bătălia pentru Anglia”.
-Invadarea sud-estului Europei;
România suferă amputări teritoriale în
urma ultimatum-ului sovietic şi a
Dictatului de la Viena; Iugoslavia şi
Grecia au fost invadate de către forţele
Axei.
-Atacul împotriva URSS, 22 iunie
1941, ofensivă oprită chiar în faţa
Moskovei. Al doilea eşec al
„Războiului-fulger”. (Profesorul va
explica acest termen, pe care elevii îl
vor reţine la vocabular).
-Ofensiva japoneză în Oceanul Pacific,
atacul aerian asupra bazei navale
americane de la Pearl Harbour, 7 dec.
1941, şi intrarea SUA în război.
Fixarea cunoştinţelor Se cere elevilor să alcătuiască enunţuri Elevii răspund solicitărilor formulate Capacitatea de a
asimilate în care să folosească termenii istorici de profesor Exerciţiul Individuală utiliza termeni
nou însuşiţi. „război fulger” şi istorici în enunţuri
„ultimatum”. de specialitate

4
Se cere elevilor să prezinte, în mod
cronologic, eşecurile suferite de
Germania şi aliaţii ei în prima parte a
războiului
Asigurarea retenţiei şi Elevii vor avea ca temă pt. acasă Frontală
a transferului realizarea unei planşe în care să
prezinte principalele direcţii de
expansiune ale Germaniei.

Aprecieri şi Apreciez modul în care s-a desfăşurat


recomandări lecţia şi evidenţiez elevii care au avut o
prestaţie deosebită.

5
SCHITA LECTIEI

1.Cauzele izbucnirii razboiului


- dorinta de expansiune a Germaniei, Italiei si Japoniei
2. Forte participante
- puterile Axei: Germania, Italia, Japonia
- Coalitia Natiunilor Unite (1941 – 1942): SUA, Marea Britanie, URSS
3. Fronturi:
- Europa, Africa, SE Asiei, M. Mediterana, O. Atlantic, O. Pacific
4. Desfasurarea razboiului:
a. anul 1939
- 1 sept. Planul Alb – Germania ataca si cucereste Polonia
- tactica Razboiului fulger
- sept. 1939 – mai 1940 Razboiul ciudat
b. anul 1940
- aprilie Germania ocupa Danemarca si Norvegia
- mai Germania ocupa Belgia, Olanda si Luxemburg
-22 iunie Planul galben - Germania ocupa Franta
- sept. - mai 1941 op. Leul de mare - batalia pt. Anglia - primul esec al Germaniei
- oct. Italia ataca Grecia
c. Anul 1941
- lupte în N Africii: italienii si germanii împotriva englezilor
- aprilie germanii invadeaza Iugoslavia
- 22 iunie op. Barbarrosa - atacarea URSS
- iulie Japonia ocupa Indochina
- 7 dec. Atacul japonez de la Pearl Harbour - SUA intra în razboi
- Japonia cucereste Asia SE- razboiul devine mondial

6
Anexa nr. 1

Citiţi cu atenţie textul şi identificaţi etapele creării Axei şi a Pactului Anticomintern:

Sprijinul acordat de Germania agresiunii militare săvârşite de Italia în Abisinia şi


sprijinul comun acordat de aceste două state rebeliunii fasciste din Spania, le vor apropia una
de cealaltă. Ele vor pecetlui aceste bune relaţii prin semnarea în octombrie 1936 a unui
protocol cunoscut sub numele de Axa Berlin-Roma. O lună mai târziu, în noiembrie 1936,
Germania şi Japonia vor încheia o înţelegere îndreptată împotriva comunismului, cunoscută
sub numele de Pactul Anticomintern. La 6 noiembrie 1937 va adera la acest pact şi italia
fascistă. Se realiza astfel alianţa statelor fasciste, care va duce lumea cu paşi repezi spre
război.

Anexa nr. 2

Citiţi cu atenţie textul şi identificaţi cauzele imediate ale izbucnirii războiului:

După numai două decenii de pace, s-a dezlănţuit un nou război mondial. Germania
pretindea că frontierele şi condiţiile ce-i fuseseră impuse prin Tratatul de la Versailles îi
„sufocă” dezvoltarea şi că are nevoie de un „spaţiu vital”, de lărgirea ei în Europa şi de
colonii. Aceleaşi pretenţii de expansiune le manifesta Italia în zona Mediteranei şi în Africa,
iar Japonia în Extremul Orient, mai cu seamă în dauna Chinei, dar râvnind şi la acapararea
resurselor economice ale întregii Asii de sud-est şi ale Pacificului de Vest.