Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PENAL

CURRICULUM
la disciplina:
DREPT EXECUŢIONAL PENAL

Ciclul I, Licenţă

AUTORI:
MANEA Vladislav,
Doctor în drept, conferențiar universitar

CHIŞINĂU, 2019
APROBAT Şef Departament_____________________
la şedinţa Departamentului
din „ _11___” ___septembrie___ 2019
\
PRELIMINARII

Curricula la disciplina Drept execuţional penal este destinat studenţilor instituţiilor de


învăţământ superior cu profil juridic. În cadrul studierii disciplinei nominalizate este necesară con-
sultarea atât a legislaţiei execuţional penale interne a Republicii Moldova, cât şi a actelor inter-
naţionale de nivel universal şi regional în domeniul executării pedepselor penale.
Scopul cursului consistă, în primul rând, în pregătirea specialiştilor cu studii juridice
superioare, care să dea dovadă de înalte aptitudini practice profesionale formate şi dezvoltate pe
baza cunoştinţelor integrale obţinute în domeniul dreptului execuţional penal; în al doilea rând, în
dezvoltarea la studenţi a însuşirilor stabile de respectare a normelor de drept. Nu în ultimul rând,
scopul acestei discipline se materializează în tendinţa de a forma la ei abilităţi de a înainta
propuneri constructive apte să perfecţioneze legislaţia execuţional penală, abordând probleme de
semnificaţie majoră condiţionate de diversitatea pedepselor aplicate, a măsurilor de constrângere şi
a măsurilor de siguranţă. Studierea cursului de drept execuţional penal este realizată într-o
conexiune şi interdependenţă directă cu alte discipline juridice şi socioumanistice.
În conformitate cu curriculumul disciplinei, dar şi cu sistemul Codului de executare al
Republicii Moldova, în limitele cursului prezentat sunt examinate probleme generale privind:
executarea pedepselor penale non-privative de libertate; executarea pedepselor penale privative de
libertate; bazele activităţii organelor din sistemul de executare a pedepselor penale; reglementarea
juridică a muncii, a educaţiei, precum şi a învăţământului de cultură generală şi a celui profesional
al condamnaţilor în instituţiile penitenciare; liberarea de la executarea pedepsei; acordarea
asistenţei profesionale condamnaţilor care urmează a fi eliberaţi de la ispăşirea pedepsei şi
exercitarea controlului asupra lor. O atenţie deosebită în limitele acestui curs este acordată
executării pedepselor penale non-privative de libertate, accentul fiind pus nu doar pe importanţa
acestora, ci şi pe particularităţile executării specifice fiecărei pedepse penale. Un segment
impunător al cursului este consacrat actelor internaţionale existente în domeniul tratamentului
deţinuţilor. Metodologia studierii acestei discipline, precum şi forma de învăţare sunt elaborate
luându-se în considerare specificul materialului destinat pentru însuşire. Prin urmare, pentru a i se
atribui calitatea de a „deştepta” sugestii şi caracterul de a deveni clar, la predarea lui sunt folosite
scheme, diverse materiale metodico-didactice etc.
Procesul de studiere a acestui curs se materializează în prelegeri, organizarea seminarelor,
acordarea de consultaţii, dirijarea lucrului individual, precum şi în efectuarea lucrărilor de control
şi a testărilor. Lucrul studenţilor în auditoriu (fie prelegere, fie seminar) se află într-o strânsă
conexiune şi interdependenţă cu lucrul individual extracurricular sub formă de rezolvare a speţelor,
de efectuare a analizei de sine stătătoare şi de conspectare a literaturii juridice recomandate pentru
studiere, de pregătire a rapoartelor şi a studiilor de caz pentru seminare, precum şi sub alte forme
ale lucrului individual. În procesul de studiere a cursului un rol substanţial îl ocupă lucrul
individual al studenţilor, care contribuie în mare măsură la însuşirea materialului studiat, precum şi
la extinderea volumului de informaţie juridică. Se insistă că aptitudinile primare de cercetare
ştiinţifică trebuie să fie obţinute încă în procesul de scriere a referatelor, a rapoartelor etc. În acest
scop, în toate cazurile este necesară combinarea interpretării ştiinţifice a unei noţiuni juridice
asigurate prin manuale, cursuri de prelegeri, pe de o parte, cu efectuarea lucrului individual al
studenţilor, pe de altă parte.
Specificul studierii disciplinei Drept execuţional penal rezidă în aceea că doctrina este
cercetată în paralel cu legislaţia execuţional penală. Autorul a luat în considerare modificările de
ultimă oră ale legislaţiei în vigoare, inclusiv a celei execuţional penale, precum şi practica organe-
lor din sistemul penitenciar. În special, a fost întreprinsă încercarea de a examina problemele
fundamentale de executare a pedepselor privative de libertate în contextul modificărilor legislative
operate.
I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. de credite
Ore:

Evaluarea
Forma de Codul Denumirea Responsabil inclusiv
Semestrul În
învăţământ disciplinei disciplinei de disciplină
total C S L LI

Drept execuţional penal Manea Vl. 150 45 30 - 75 E 5


cu frecvenţă
la zi

Drept execuţional penal 150 22 8 - 120 E 5


cu frecvenţă Manea Vl.
redusă*

II. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr. Ore
Unităţi de conţinut
crt. C S LI
1. Dreptul execuţional penal: noţiunea, obiectul de studii, metodologia şi
1 1 2
principiile
2. Legislaţia execuţional penală 2 2 4
3. Executarea sancţiunilor penale 2 2 4
4. Sistemul organelor şi instituţiilor de stat ce asigură executarea hotărârilor
2 2 4
judecătoreşti cu caracter penal
5. Statutul juridic al condamnaţilor 2 2 4
6. Modul şi condiţiile de executare a pedepselor penale non-privative de
2 2 4
libertate
7. Modul şi condiţiile de executare a pedepselor privative de libertate 2 2 4
8. Reglementarea juridică a regimului în instituţiile penitenciare 2 2 4
9. Reglementarea juridică a muncii educative cu persoanele condamnate, a
2 2 4
instruirii generale şi a celei profesionale a condamnaţilor
10. Asigurarea necesităţilor vitale ale condamnaţilor şi condiţiile de executare a
2 2 4
pedepselor privative de libertate
11. Modul şi condiţiile de executare a pedepselor penale în instituţiile
2 2 4
penitenciare pentru femei şi minori
12. Bazele juridice ale stingerii executării pedepsei de către condamnaţi 2 2 4
13. Resocializarea persoanelor eliberate din locurile de detenţie 2 2 4
14. Controlul asupra persoanelor eliberate pe probaţiune 2 2 4
15. Modul şi condiţiile de executare a măsurilor de siguranţă 2 2 4
16. Modul şi condiţiile de executare a măsurilor de constrângere cu caracter
1 1 2
procesual penal şi administrativ aplicate din partea statului
În total 30 30 60
III. COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI FINALITĂŢI DE STUDIU

COMPETENŢE FINALITĂŢI DE STUDIU


1. Cunoaşterea conceptelor, teoriilor, - a defini noţiunile prevăăzute de legea execuțional-
paradigmelor şi metodologiei din domeniul penală;
juridic - a interpreta normele execuțional-penale prin
raportare la doctrină;
- a relata despre evoluţia normelor execuțional-
penale în diferite etape istorice de dezvoltare a
societăţii şi în diferite sisteme de drept;
- a demonstra temeinicia teoriilor ştiinţifice alese ca
suport la clarificarea principiilor dreptului
execuţional penal;
- a valorifica opiniile oponente ce vizează
problemele dreptului execuțional penal, opinii
care nu sunt în mod necesar eronate.
2. Utilizarea cunoştinţelor în culegerea - a identifica normele de drept internaţional în
datelor şi informaţiilor referitoare la domeniul de executare a pedepselor penale;
probleme concrete de drept - a traduce în limbajul dreptului execuțional penal
raporturile sociale;
- a compara noile instituţii introduse atât în Partea
Generală a Codului penal, din perspectiva legii
penale mai favorabile, precum şi a soluţiilor ce se
impun în rezolvarea cazurilor concrete deduse
judecăţii, pe de o parte, cu prevederile legislației
execuțional penale în domeniu, pe de altă parte.
3. Aplicarea legislaţiei Republicii Moldova, a - a determina actele normative naţionale,
altor instrumente juridice europene şi europene / internaţionale din domeniul Dreptului
internaţionale execuțional penal;
- a stabili legături între normele Părţii Generale a
legii penale, a legislației execuțional-penale şi
normele de referinţă din actele normative din
legislația execuțional-penală în vigoare;
- a identifica coraportul dintre normele execuțional-
penale a Republicii Moldova şi cele prevăzute la
nivel european/internaţional;
- a formula propuneri de compatibilizare a
prevederilor normelor execuțional-penale
autohtone cu prevederile legislaţiei europene şi cu
prevederile convenţiilor internaţionale ratificate de
Republica Moldova.
4. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor - a argumenta, prin folosirea de tehnici şi
specifice din domeniul juridic în soluţionarea instrumente specifice domeniului Dreptului
problemelor de ordin practic execuțional penal, necesitatea includerii unor
norme noi care ar corespunde realității sociale și
politicii execuțional-penale a Statului;
- a selecta instrumentarul teoretico-practic necesar
ca suport la punerea în executare a pedepselor
penale şi a altor hotărâri judecătoreşti cu caracter
penal;
- a verifica respectarea de către legiuitor a
principiului legalității prevederilor execuțional-
penale prin prisma jurisprudenței CtEDO în cazul
normelor execuțional-penale cu conținut
ambiguu;
- a determina modelele de alternativă pentru
normele execuțional-penale caracterizate prin
disfuncţionalităţi tehnico-juridice;
- a elabora planuri de acţiune ce pot fi raportate la
situaţiile concrete din practica aplicării pedepselor
penale.
5. Exprimarea viziunilor proprii faţă de - a estima eficienţa normelor care alcătuiesc
reglementări sau coliziuni de drept legislaţia execuțional-penală a Republicii
Moldova sub aspectul aplicabilităţii lor practice;
- a expune propria opinie referitoare la lacunele şi
carenţele întâlnite în legislația execuțional-penală
a Republicii Moldova;
- a reevalua Politica penală autohtonă;
- a evalua corectitudinea sau incorectitudinea unor
soluţii din practica de executare a hotărârilor
judecătorești cu caracter penal.
6. Utilizarea de tehnici, metode şi procedee în - a utiliza metodele specifice dreptului execuțional
vederea formulării soluţiilor interpretative penal în procesul de elucidare a esenţei
ale normelor juridice sociojuridice a fiecărui tip de pedeapsă penală;
- a analiza practica judiciară națională în vederea
surprinderii tendințelor de interpretare a legii
execuțional-penale în cauze concrete;
- a programa algoritmi de aplicare a legii
execuționale în cazul fiecărei infracţiuni;
- a recomanda măsuri concrete de îmbunătăţire a
calităţii predării disciplinei „Drept execuțional
penal”;
- a influenţa, prin intermediul publicaţiilor şi
comunicărilor ştiinţifice, procesul de creare,
interpretare (oficială) şi aplicare a normelor
execuțional-penale.
7. Formularea propunerilor în vederea - a formula propuneri de lege ferenda menite să
perfecţionării cadrului legal existent contribuie la îmbunătățirea calitativă a cadrului
execuțional-penal;
- a propune soluţii funcţionale pentru eficientizarea
aplicării normelor şi instituţiilor dreptului
execuțional penal;
- a trasa perspectivele dezvoltării Dreptului
execuțional penal ca instrument de realizare a
politicii execuțional penale în Republica
Moldova;
8. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi - a organiza într-un mod eficient procesul de
responsabilă, în condiţii de eficienţă şi studiere a punerii în aplicare a pedepsei penale
eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu concrete;
respectarea principiilor eticii juridice - a îndeplini la timp și calitativ lucrul individual;
- a colabora și interacționa cu alți colegi în vederea
realizarii sarcinilor individuale și colective.
9. Utilizarea eficientă a resurselor de - a aplica hotărârile explicative ale Plenului Curţii
comunicare, a surselor de formare Supreme de Justiţie în procesul de interpretare a
profesională asistată, atât în limba română, normelor de drept execuțional penal;
cât şi într-o limbă de circulaţie - a interpreta conținutului și întinderea unor cauze
internaţională de aplicare a pedeselor penale de către instituțiiile
penitenciare naționale prin raportare la standarde
einternaționale;
- a realiza studii referitoare la clasificarea
instituţiilor penitenciare în conformitate cu
legislaţia execuţional penală potrivit legislaţiilor
unor state, evidenţiind în acest sens coraportul
dintre legea execuțional penală a Republicii
Moldova şi legislaţia execuțional penală a altor
țări, precum şi coraportul dintre diferite sisteme
de drept (continental şi anglo-saxon).
IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Subiectul 1. Dreptul execuţional penal: noţiunea, obiectul de studii, metodologia şi


principiile
Obiective Conţinuturi
– să formuleze definiţia noţiunii politică 1. Politica execuţional penală şi locul acesteia în
execuţional penală; politica penală a statului.
– să sintetizeze trăsăturile caracteristice 2. Dreptul execuţional penal ca ramură de drept.
fundamentale ale politicii execuţional penale; 3. Scopul şi obiectivele dreptului execuţional
– să evalueze locul pe care îl ocupă politica penal.
execuţional penală în politica statului privind 4. Locul dreptului execuţional penal în sistemul
combaterea criminalităţii; de drept al Republicii Moldova şi inter-
– să efectueze periodizarea politicii execuţional conexiunea acestuia cu alte ramuri de drept.
penale; 5. Principiile dreptului execuţional penal.
– să caracterizeze fiecare etapă istorică a politicii 6. Dreptul execuţional penal ca ştiinţă şi ca
execuţional penale; disciplină de studii juridice.
– să explice conceptul demilitarizării sistemului
penitenciar;
– să formuleze definiţia noţiunii drept
execuţional penal;
– să evidenţieze trăsăturile specifice dreptului
execuţional penal;
– să elucideze conţinutul dreptului execuţional
penal ca disciplină de studii juridice şi ca
ştiinţă;
– să aducă argumente de rigoare, dacă dreptul
execuţional penal constituie o ramură specială
de drept, o ramură complexă de drept sau o
subramură de drept;
– să determine obiectivele dreptului
execuţional penal;
– să analizeze sistemul dreptului execuţional
penal în Republica Moldova;
– să formuleze definiţia noţiunii principii ale
dreptului execuţional penal;
– să clasifice principiile dreptului execuţional
penal în funcţie de diferite criterii;
– să asigure un comentariu succinct la fiecare
principiu al dreptului execuţional penal;
– să demonstreze interconexiunea dreptului
execuţional penal cu alte ramuri de drept;
– să exemplifice interdependenţa dintre dreptul
execuţional penal, dreptul penal şi dreptul
procesual penal.
Subiectul 2. Legislaţia execuţional penală
Obiective Conţinuturi
a.să contureze premisele generale de apariţie a 1. Premisele şi etapa incipientă în procesul
legislaţiei execuţional penale şi etapele de de formare a legislaţiei execuţional penale.
dezvoltare a acesteia; 2. Dezvoltarea legislaţiei execuţional
b.să definească noţiunea legislaţie execuţional penale în domeniul de executare a pedepselor
penală; penale la etapa contemporană.
c. să identifice scopurile şi obiectivele legislaţiei 3. Normele de drept execuţional penal.
execuţional penale; 4. Normele de drept internaţional în
d.să analizeze conţinutul legislaţiei execuţional domeniul de executare a pedepselor penale.
5. Raporturile de drept execuţional penal:
penale;
structura şi temeiurile de apariţie şi stingere.
e.să explice principiile de aplicare a normelor de
drept execuţional penal în timp şi în spaţiu;
f. să formuleze definiţia noţiunii normă de drept
execuţional penal;
g.să clasifice normele execuţional penale;
h.să supună analizei minuţioase unele norme de
drept execuţional penal;
i. să precizeze locul şi rolul normelor
internaţionale în domeniul dreptului
execuţional penal;
j. să analizeze documentele internaţionale cu
caracter universal şi regional în domeniul
executării pedepselor penale;
k.să argumenteze prioritatea actelor
internaţionale în domeniul executării
pedeselor;
l. să demonstreze necesitatea aducerii în
concordanţă a normelor naţionale din domeniul
dreptului execuţional penal cu standardele
internaţionale;
m. să propună recomandări care ar
contribui la eficientizarea legislaţiei
execuţional penale a Republicii Moldova,
luând în considerare experienţa pozitivă a
legislaţiei statelor străine şi prevederile funda-
mentale ale actelor internaţionale.
Subiectul 3. Executarea sancţiunilor penale

Obiective Conţinuturi
– să formuleze definiţia noţiunii sancţiuni de 1. Sancţiunile de drept penal: definiţia,
drept penal; tipurile şi trăsăturile caracteristice.
– să clasifice sancţiunile de drept penal; 2. Evoluţia teoriilor privind pedepsa
– să sintetizeze caracterele sancţiunilor de drept penală.
penal; 3. Noţiunea, elementele definitorii şi
– să demonstreze coraportul dintre sancţiunile de clasificarea pedepselor penale.
drept penal şi alte măsuri de constrângere 4. Scopul şi funcţiile pedepsei penale.
aplicate din partea statului; 5. Măsurile de siguranţă: noţiunea, natura
– să identifice teoriile principale privind juridică şi particularităţile.
pedepsele penale; 6. Punerea în executare a pedepselor
– să aprecieze factorii şi condiţiile ce au penale şi a altor hotărâri judecătoreşti cu
determinat apariţia diverselor teorii privind caracter penal.
pedepsele penale; 7. Executarea pedepselor penale aplicate
– să identifice conceptele fundamentale în persoanelor juridice.
definitivarea naturii juridice şi a scopurilor
pedepsei penale;
– să analizeze trăsăturile de bază ale pedepsei
penale;
– să definească măsurile de siguranţă ca formă
de sine stătătoare a sancţiunilor de drept penal;
– să explice temeiul de aplicare a sancţiunilor de
drept penal;
– să analizeze procesul de punere în executare a
pedepselor penale;
– să interpreteze procesul de punere în executare
Subiectul 4. Sistemul organelor şi instituţiilor de stat ce asigură executarea hotărârilor
judecătoreşti cu caracter penal
Obiective Conţinuturi
– să formuleze definiţia noţiunii organ şi 1. Sistemul organelor şi instituţiilor ce
instituţie ce asigură executarea deciziilor cu asigură executarea hotărârilor judecătoreşti
caracter penal; cu caracter penal: scopul, obiectivele şi locul
– să definească scopul sistemului acestora în sistemul organelor care luptă cu
organelor şi instituţiilor ce asigură executarea criminalitatea.
hotărârilor judecătoreşti cu caracter penal;
– să identifice obiectivele organelor şi 2. Obiectivele sistemului penitenciar al
instituţiilor ce asigură executarea hotărârilor Republicii Moldova.
judecătoreşti cu caracter penal; 3. Tipuri reprezentative de sisteme
– să analizeze obiectivele sistemului penitenciare.
penitenciar al Republicii Moldova; 4. Clasificarea instituţiilor penitenciare în
– să demonstreze coraportul dintre conformitate cu legislaţia execuţional penală
sistemul organelor şi instituţiilor ce asigură a Republicii Moldova.
executarea hotărârilor judecătoreşti cu caracter 5. Locul şi rolul penitenciarelor în
penal şi sistemul penitenciar; sistemul organelor statului.
– să sistematizeze organele şi instituţiile 6. Statutul juridic al colaboratorilor
ce asigură executarea deciziilor cu caracter instituţiilor penitenciare.
penal; 7. Reglementarea juridică a procedurii de
– să argumenteze necesitatea diferenţierii angajare, instruire şi răspundere a cola-
instituţiilor penitenciare; boratorilor sistemului penitenciar.
– să distingă tipurile instituţiilor 8. Măsurile de stimulare şi de sancţionare
penitenciare destinate pentru ispăşirea a colaboratorilor sistemului penitenciar al
pedepselor penale de către condamnaţi; Republicii Moldova.
– să formuleze definiţia noţiunii statut
juridic al colaboratorilor instituţiilor
penitenciare;
– să analizeze procedura de angajare,
instruire şi răspundere a colaboratorilor
sistemului penitenciar;
– să descrie măsurile de stimulare a
colaboratorilor sistemului penitenciar al
Republicii Moldova;
– să caracterizeze măsurile de sanc-
ţionare ce pot fi aplicate colaboratorilor
sistemului penitenciar al Republicii Moldova;
– să propună recomandări apte să
optimizeze sistemul penitenciar al Republicii
Moldova.
Subiectul 5. Statutul juridic al condamnaţilor
Obiective Conţinuturi
– să definească noţiunea statut juridic al 1. Statutul juridic al condamnaţilor:
condamnaţilor; noţiunea şi structura.
– să descrie structura statutului juridic al con- 2. Drepturile persoanelor condamnate
damnaţilor; la privaţiune de libertate sau ale altor
– să distingă trăsăturile specifice ale statutului categorii de deţinuţi.
juridic al condamnatului 3. Obligaţiile persoanelor condamnate
la privaţiune de libertate; la privaţiune de libertate sau ale altor
– să diferenţieze tipurile statutului juridic al categorii de deţinuţi.
condamnaţilor; 4. Interdicţiile impuse asupra
– să identifice drepturile persoanelor persoanelor condamnate la privaţiune de
condamnate la privaţiune de libertate sau ale libertate sau asupra altor categorii de
altor categorii de deţinuţi; deţinuţi.
– să realizeze un comentariu succint la fiecare 5. Modul de ridicare de la deţinuţi a
drept al persoanei condamnate; obiectelor şi substanţelor a căror utilizare
– să identifice obligaţiile persoanelor este interzisă în instituţie şi a celor
condamnate la privaţiune de libertate sau ale procurate pe cale nelegitimă.
altor categorii de deţinuţi; 6. Mijloacele de corijare a con-
– să realizeze un comentariu succint la fiecare damnatului.
obligaţie a persoanei condamnate; 7. Rolul administraţiei instituţiilor
– să identifice interdicţiile impuse asupra penintenciare, precum şi al altor organe de
persoanelor condamnate la privaţiune de stat în procesul de asigurare a statutului
libertate sau asupra altor categorii de deţinuţi; juridic al condamnaţilor.
– să realizeze un comentariu succint la fiecare
interdicţie impusă asupra persoanei
condamnate;
– să analizeze particularităţile statutului juridic
al cetăţenilor străini şi al apatrizilor condamnaţi
la privaţiune de libertate;
– să explice particularităţile statutului juridic al
persoanelor condamnate la pedepse non-
privative de libertate;
– să explice modul de ridicare de la deţinuţi a
obiectelor şi substanţelor a căror utilizare este
interzisă în instituţie şi a celor procurate pe cale
nelegitimă;
– să caracterizeze mijloacele de corijare a
condamnatului;
– să demonstreze rolul administraţiei instituţiilor
penintenciare, precum şi al altor organe de stat
în procesul de asigurare a statutului juridic al
condamnaţilor;
– să formuleze propria atitudine faţă de
corespunderea legislaţiei execuţional penale
privind statutul juridic al condamnaţilor cu
realizarea de facto a scopurilor şi obiectivelor
acesteia.
Subiectul 6. Modul şi condiţiile de executare a pedepselor penale non-privative de libertate
Obiective Conţinuturi
– să formuleze definiţia noţiunii pedeapsă 1. Pedeapsa amenzii: conceptul şi modul de
penală non-privativă de libertate; executare.
– să sistematizeze tipurile pedepselor penale 2. Privarea de dreptul de a ocupa anumite
non-privative de libertate; funcţii sau de a exercita o anumită activitate:
– să identifice organele şi instituţiile ce asigură conceptul şi modul de executare.
executarea pedepselor penale non-privative de 3. Modul şi condiţiile de executare a pedepsei
libertate;
– să caracterizeze specificul împuternicirilor sub formă de muncă neremunerată în folosul
organelor şi instituţiilor ce asigură executarea comunităţii.
pedepselor penale non-privative de libertate; 4. Retragerea gradului militar sau special, a
– să analizeze particularităţile răspunderii unui titlu special, a gradului de calificare
condamnaţilor pentru neexecutarea obligaţiilor (clasificare) şi a distincţiilor de stat: noţiunea
sau pentru neexecutarea cerinţelor legitime ale şi modul de executare.
administraţiei organelor şi instituţiilor ce
asigură executarea pedepselor penale non-
privative de libertate;
– să definească noţiunea amendă penală;
– să demonstreze coraportul dintre pedeapsa
amenzii şi alte sancţiuni cu caracter pecuniar;
– să caracterizeze modul de executare a amenzii
penale;
– să formuleze conceptul privării de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate;
– să explice modul de executare a pedepsei cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii
sau de a exercita o anumită activitate;
– să demonstreze rezonabilitatea sau, invers,
irezonabilitatea excluderii pedepsei cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate şi a introducerii
unei măsuri de siguranţă cu conţinut identic;
– să formuleze conceptul pedepsei sub formă de
muncă neremunerată în folosul comunităţii;
– să caracterizeze modul şi condiţiile de
executare a pedepsei sub formă de muncă
neremunerată în folosul comunităţii;
– să formuleze conceptul retragerii gradului
militar sau special, a unui titlu special, a
gradului de calificare (clasificare) şi a
distincţiilor de stat;
– să explice modul de executare a retragerii
gradului militar sau special, a unui titlu special,
a gradului de calificare (clasificare) şi a distinc-
ţiilor de stat;
– să argumenteze oportunitatea revizuirii
pedepselor non-privative de libertate şi a
modului de executare a acestora.
Subiectul 7. Modul şi condiţiile de executare a pedepselor privative de libertate
Obiective Conţinuturi
– să definească conceptul pedepselor privative
de libertate; 1. Pedepsele privative de libertate:
– să descrie trăsăturile caracteristice ale conceptul, trăsăturile caracteristice şi
pedepselor privative de libertate; impactul lor asupra personalităţii
– să demonstreze impactul pedepselor privative condamnatului.
de libertate asupra personalităţii condamnatului; 2. Modul de executare a pedepsei
– să explice modul de executare a pedepsei închisorii.
închisorii; 3. Modul şi condiţiile de executare a
– să identifice modul şi condiţiile de executare a detenţiunii pe viaţă.
detenţiunii pe viaţă; 4. Dosarul personal al condamnatului.
– să argumenteze rezonabilitatea sau, invers, 5. Controlul asupra activităţii personalului
irezonabilitatea aplicării detenţiunii pe viaţă faţă organelor şi instituţiilor ce asigură
de persoanele care au săvârşit infracţiuni excep- executarea pedepselor penale.
ţional de grave; 6. Transferul condamnatului dintr-o
– să analizeze modul şi condiţiile de ispăşire a instituţie penitenciară în altă instituţie
pedepsei penale sub formă de detenţiune pe penitenciară în cadrul unui stat.
viaţă; 7. Transferul condamnatului dintr-o
– să demonstreze necesitatea întreţinerii separate instituţie penitenciară a unui stat într-o
a persoanelor condamnate la detenţinne pe instituţie penitenciară a unui alt stat.
viaţă; 8. Particularităţile detenţiei cetăţenilor
– să argumenteze, dacă restricţiile impuse de străini şi a apatrizilor. Asistenţa
lege faţă de persoanele condamnate la diplomatică şi consulară.
detenţiune pe viaţă sunt justificate din punctul
de vedere al realizării scopurilor şi obiectivelor
dreptului execuţional penal;
– să strucutreze elementele principale ale
dosarului pesonal al condamnatului;
– să reproducă lista subiecţilor împuterniciţi să
efectueze controlul asupra activităţii
personalului organelor şi instituţiilor ce asigură
executarea pedepselor penale;
– să explice natura juridică a controlului asupra
activităţii personalului organelor şi instituţiilor
ce asigură executarea pedepselor penale;
– să explice natura juridică a dreptului persoanei
condamnate la transfer;
– să caracterizeze procedura transferului
condamnatului dintr-o instituţie penitenciară în
altă instituţie penitenciară în cadrul unui stat;
– să determine lista actelor normative naţionale
şi internaţionale ce reglementează transferul
persoanei condamnate dintr-o instituţie peniten-
ciară a unui stat într-o instituţie penitenciară a
unui alt stat;
– să evidenţieze etapele principale ale procedurii
de transfer internaţional;
– să sintetizeze particularităţile detenţiei
cetăţenilor străini şi a aptrizilor;
– să reproducă principiile de bază ale asistenţei
diplomatice consulare în domeniul transferului
persoanei condamnate.
Subiectul 8. Reglementarea juridică a regimului în instituţiile penitenciare
Obiective Conţinuturi
– să formuleze definiţia noţiunii regim 1. Regimul penitenciar: noţiunea, natura
penitenciar; juridică şi conţinutul acestuia.
– să evidenţieze trăsăturile caracteristice ale 2. Categoriile persoanelor condamnate la
regimului penitenciar; privaţiune de libertate şi repartiţia
– să sistematizeze formele regimului penitenciar; deţinuţilor.
– să se expună privind corespunderea conţinutului 3. Formele regimului penitenciar.
regimului penitenciar cu respectarea drepturilor şi 4. Mijloacele de asigurare a regimului de
libertăţilor fundamentale ale condamnatului, detenţie.
precum şi ale altor participanţi în procesul de 5. Condiţiile şi limitele aplicării forţei
executare a pedepselor privative de libertate; fizice, a mijloacelor speciale şi a armei
– să clasifice persoanele condamnate la pedeapsa de foc de către colaboratorii instituţiilor
penală sub formă de privaţiune de libertate în penitenciare.
funcţie de diferite criterii; 6. Sistemul măsurilor de stimulare şi al
– să determine temeiurile şi modul de repartizare a sancţiunilor disciplinare aplicate deţi-
persoanelor condamnate în cadrul instituţiilor nuţilor.
penitenciare; 7. Munca persoanelor condamnate în
– să demonstreze semnificaţia clasificării instituţiile penitenciare: noţiunea, natura
persoanelor condamnate la pedeapsa penală juridică şi particularităţile de executare.
privativă de libertate;
– să reproducă modul de primire a condamnaţilor
în instituţia penitenciară;
– să analizeze obligaţiile personalului instituţiei
penitenciare în legătură cu sosirea persoanelor
condamnate în instituţia penitenciară;
– să formuleze definiţia noţiunii mijloace de
asigurare a regimului penitenciar;
– să clasifice mijloacele de asigurare a regimului
penitenciar;
– să definească măsurile de stimulare şi de
sancţiune care se aplică faţă de condamnaţi;
– să definească noţiunea şi temeiurile de aplicare a
regimului special în instituţia penitenciară;
– să proiecteze situaţiile în care se admite
introducerea regimului special în cadrul institu-
ţiilor penitenciare;
– să identifice actele normative care reglementează
modul şi temeiurile de aplicare a forţei fizice, a
mijloacelor speciale şi a armei de foc de către
colaboratorii instituţiilor penitenciare;
– să explice condiţiile în care aplicarea armelor de
foc, a forţei fizice sau a mijloacelor speciale este
permisibilă în cadrul instituţiilor penitenciare;
– să propună recomandări de optimizare a
procesului de executare a pedepselor privative de
libertate, luând în considerare principiul
respectării drepturilor şi obligaţiilor persoanelor
condamnate şi ale personalului instituţiei peniten-
ciare.
– să formuleze cerinţele înaintate faţă de munca
persoanelor condamnate în cadrul instituţiilor
penitenciare;
– să analizeze categoriile persoanelor condamnate,
pentru care munca în cadrul instituţiilor
penitenciare nu este una obligatorie;
– să sistematizeze condiţiile de muncă ale
persoanelor condamnate (timpul de muncă şi de
odihnă, modul de remunerare a muncii, respectarea
regulilor de protecţie a muncii, antrenarea
condamnaţilor la efectuarea muncii neremunerate
etc.);
– să examineze problema privind remunerarea
muncii persoanelor condamnate la închisoare.
Subiectul 9. Reglementarea juridică a muncii educative cu persoanele condamnate, a
instruirii generale şi a celei profesionale a condamnaţilor
Obiective Conţinuturi
– să formuleze principiile fundamentale de
1. Educaţia condamnaţilor: noţiunea şi
efectuare a muncii educative în cadrul
principiile de desfăşurare.
instituţiilor penitenciare cu persoanele
2. Reglementarea muncii educative cu
condamnate;
condamnaţii: noţiunea, cadrul normativ
– să caracterizeze formele muncii educative cu
naţional şi internaţional.
condamnaţii;
3. Formele muncii educative cu
– să analizeze temeiurile şi modul de executare a
muncii educative cu persoanele condamnate în condamnaţii.
cadrul instituţiilor penitenciare; 4. Instruirea persoanelor condamnate:
– să sistematizeze măsurile educative noţiunea şi direcţiile principale.
fundamentale aplicate faţă de persoanele 5. Reglementarea juridică a instruirii
condamnate în cadrul instituţiilor penitenciare; generale şi profesionale a condamnaţilor în
– să demonstreze eficacitatea muncii educative cu cadrul instituţiilor penitenciare.
condamnaţii, a instruirii generale şi profesionale
în instituţiile penitenciare din Republica
Moldova;
– să argumenteze necesitatea instruirii generale şi
profesionale a persoanelor condamnate care îşi
ispăşesc pedeapsa închisorii în cadrul instituţiilor
penitenciare;
– să evidenţieze direcţiile principale ale instruirii
persoanelor condamnate;
– să propună soluţii adecvate pentru optimizarea
procesului de instruire generală şi profesională a
condamnaţilor.
Subiectul 10. Asigurarea necesităţilor vitale ale condamnaţilor şi condiţiile de executare a
pedepselor
privative de libertate
Obiective Conţinuturi
– să formuleze norma spaţiului locativ şi norma de
alimentaţie în cadrul instituţiilor penitenciare; 1. Condiţii materiale şi de trai în cadrul
– să stabilească cazurile şi condiţiile de alimentaţie instituţiilor penitenciare.
forţată în cadrul instituţiilor penitenciare; 2. Condiţii igienice şi sanitare în cadrul
– să analizeze temeiurile, modul şi condiţiile de instituţiilor penitenciare.
prestare a serviciilor medicale în cadrul instituţiilor 3. Norma spaţiului locativ în cadrul
penitenciare, precum şi modul şi condiţiile de instituţiilor penitenciare.
acordare a asistenţei medicale specializate 4. Prevederile actelor internaţionale
persoanelor condamnate; referitoare la condiţiile materiale şi de trai,
– să explice conţinutul normelor regimului precum şi la condiţiile igienice şi sanitare
penitenciar referitoare la serviciile cu caracter pentru asigurarea necesităţilor vitale ale per-
medical şi sanitaro-epidemiologic acordate soanelor condamnate.
persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii; 5. Temeiurile, modul şi condiţiile de
– să compare prevederile legislaţiei naţionale cu acordare a asistenţei medicale primare şi
recomandările şi standardele internaţionale în sfera specializate persoanelor aflate în locuri de
de asigurare a condiţiilor materiale şi de trai în detenţie.
cadrul instituţiilor penitenciare;
– să propună soluţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor
materiale şi de trai, precum şi a modalităţii de
acordare a serviciilor medicale în cadrul institu-
ţiilor penitenciare.

Subiectul 11. Modul şi condiţiile de executare a pedepselor penale în instituţiile penitenciare


pentru femei şi minori
Obiective Conţinuturi
– să caracterizeze particularităţile ispăşirii 1. Statutul juridic al condamnatului minor:
pedepsei penale în cadrul instituţiilor penitenciare principalele reglementări internaţionale.
pentru minori; 2. Particularităţi de ispăşire a pedepselor
– să demonstreze necesitatea diferenţierii penale privative de libertate în instituţiile
condiţiilor de ispăşire a pedepsei penale de către penitenciare pentru minori.
minori; 3. Statutul juridic al femeii condamnate la
– să analizeze condiţiile ispăşirii pedepsei penale privaţiune de libertate în principalele
de către persoanele care au atins vârsta documente internaţionale şi în legislaţia
majoratului aflându-se în instituţiile penitenciare naţională execuţional penală.
pentru minori;
– să relateze conţinutul actelor internaţionale
principale în sfera efectuării justiţiei şi al celor
privind condiţiile ispăşirii pedepsei pentru femei
şi minori;
– să explice particularităţile statutului juridic al
femeii condamnate la privaţiune de libertate;
– să argumenteze necesitatea întreţinerii separate
a femeilor în cadrul instituţiilor penitenciare
specializate;
– să propună soluţii proprii pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de trai al femeilor şi minorilor în
penitenciare.
Subiectul 12. Bazele juridice ale stingerii executării pedepsei de către condamnaţi
Obiective Conţinuturi
– să formuleze definiţia noţiunii de stingere a 1. Stingerea executării pedepsei:
executării pedepsei; noţiunea şi modul de operare.
– să explice modul de operare a stingerii 2. Executarea efectivă şi integrală a
executării pedepsei; pedepsei (lit.a) alin.(1) art.275 CE RM).
– să determine cazurile când executarea pedepsei 3. Decesul persoanei condamnate (lit.b)
este efectivă şi integrală; alin.(1) art.275 CE RM).
– să stabilească particularităţile stingerii 4. Adoptarea unei hotărâri de achitare a
executării pedepsei în cazul decesului persoanei persoanei condamnate în cursul executării
condamnate; pedepsei sau trimiterii spre executare a
– să determine particularităţile stingerii executării hotărârii judecătoreşti (lit.c) alin.(1)
pedepsei în cazul intervenirii unei legi penale noi art.275 CE RM).
care exclude caracterul penal al faptei în cursul 5. Intervenirea unei legi penale noi care
executării pedepsei sau trimiterii spre executare a exclude caracterul penal al faptei în cursul
hotărârii judecătoreşti; executării pedepsei sau trimiterii spre
executare a hotărârii judecătoreşti (lit.d)
– să determine particularităţile stingerii executării
alin.(1) art.275 CE RM).
pedepsei în cazul intervenirii unui act de amnistie
6. Intervenirea unui act de amnistie
totală în cursul executării pedepsei sau trimiterii totală în cursul executării pedepsei sau tri-
spre executare a hotărârii judecătoreşti; miterii spre executare a hotărârii judecă-
– să explice particularităţile stingerii executării toreşti (lit.e) alin.(1) art.275 CE RM).
pedepsei în cazul intervenirii unui act de graţiere 7. Intervenirea unui act de graţiere totală
totală în cursul executării pedepsei sau trimiterii în cursul executării pedepsei sau trimiterii
spre executare a hotărârii judecătoreşti; spre executare a hotărârii judecătoreşti
– să explice particularităţile stingerii executării (lit.f) alin.(1) art.275 CE RM).
pedepsei în cazul intervenirii prescripţiei 8. Intervenirea prescripţiei executării
executării hotărârii privind condamnarea; hotărârii privind condamnarea (lit.g) alin.
– să specifice particularităţile stingerii executării (1) art.275 CE RM).
9. Respectarea de către condamnat a
pedepsei în cazul respectării de către condamnat
comportamentului stabilit prin hotărârea
a comportamentului stabilit prin hotărârea judecătorească şi expirarea termenului de
judecătorească şi al expirării termenului de probă (lit.h) alin.(1) art.275 CE RM).
probă; 10. Alte împrejurări prevăzute de lege
– să sintetizeze alte împrejurări prevăzute de lege (lit.i) alin.(1) art.275 CE RM).
în care operează stingerea executării pedepsei 11. Liberarea persoanei din locurile de
penale; detenţie.
– să reproducă procedura de liberare a persoanei
din locurile de detenţie.
Subiectul 13. Resocializarea persoanelor eliberate din
locurile de detenţie
Obiective Conţinuturi
– să definească conceptul de resocializare a 1. Asistenţa de resocializare acordată de
persoanelor eliberate din locurile de detenţie; administraţia instituţiilor penitenciare.
– să analizeze factorii ce creează obstacole în 2. Resocializarea persoanelor eliberate
procesul de adaptare socială a persoanelor din locurile de detenţie.
eliberate din instituţiile penitenciare; 3. Rolul comunităţii în procesul de
– să analizeze natura socială şi juridică a resocializare a infractorilor.
asistenţei acordate persoanelor liberate de 4. Resocializarea prin intermediul
pedeapsa privativă de libertate; ofiţerilor voluntari de probaţiune:
– să investigheze coraportul dintre instituţiile experienţa pozitivă a unor state.
penitenciare, organele de poliţie şi instituţiile de
protecţie socială în procesul de eliberare a
persoanelor condamnate;
– să elucideze statutul juridic al persoanelor care
au ispăşit pedeapsa penală;
– să demonstreze rolul administraţiei instituţiilor
penitenciare în asistenţa de resocializare;
– să argumenteze importanţa procesului de
resocializare a persoanelor condamnate;
– să explice rolul comunităţii în procesul de
resocializare a infractorilor;
– să se expună asupra oportunităţii procesului de
resocializare prin intermediul ofiţerilor voluntari
de probţiune, luând în considerare experienţa
pozitivă a unor state străine.

Subiectul 14. Controlul asupra persoanelor eliberate pe probaţiune


Obiective Conţinuturi
– să formuleze definiţia noţiunii de probaţiune;
– să distingă tipurile probaţiunii în funcţie de 1. Probaţiunea: noţiunea şi tipurile acesteia.
Subiectul 15. Modul şi condiţiile de executare
diferite criterii; a măsurilor
2. Organizarea de siguranţă
activităţilor de probaţiune
Obiectiveşi
– să reproducă baza normativă internaţională sentinţială şi postpenitenciară în Conţinuturi
privinţa
– să evidenţieze
naţională în materie de probaţiune; temeiurile, modul şi condiţiile
condamnaţilor adulţi şi minori.condiţiile de executare a
de 1. Modul şi
executare
– să explice procesul a măsurilor
de organizare de constrângere
a activităţilor de 3.cu caracter
Dosarul personalmăsurilor de constrângere cu caracter medi-
al beneficiarului
medical;
probaţiune sentinţială şi postpenitenciară în cal.
Serviciului de Probaţiune.
– să sintetizeze
privinţa condamnaţilor adulţi şiparticularităţile
minori; de executare a unor 2. ModulServiciului
şi condiţiiledede executare a
4. Întrevederile consilierului
categorii separate de măsuri de constrângere cu
– să determine conţinutul dosarului personal al Probaţiune cu beneficiarul. constrângere cu caracter edu-
măsurilor de
caracter medical;
beneficiarului Serviciului de Probaţiune; cativ.
5. Evaluarea psihosocială a beneficiarului.
– să dezvălue temeiurile, modul
– să explice procedura întrevederilor consilierului şi condiţiile de 3. Modul şi condiţiile de executare a
executare acumăsurilor
Serviciului de Probaţiune de constrângere6.cu caracter
beneficiarul;
Procesul de asistenţă şi consiliere.
expulzării.
educativ; psihosocială a 7. Colaborarea consilierului cu beneficiarul.
– să proiecteze evaluarea 8. Controlul 4. Confiscarea
condamnaţilor de cătrespecială şi confiscarea
– să analizeze noţiunea, temeiurile, modul şi extinsă: modul şi condiţiile de executare.
beneficiarului în baza cazurilor propuse din Serviciul de Probaţiune.
condiţiile de executare a expulzării;
practica Serviciului de Probaţiune;
– să examineze noţiunea, temeiurile şi9.condiţiile Excluderea
de de la evidenţă şi încetarea
– să explice procesul de asistenţă şi consiliere a
executare a confiscării speciale şi a celei extinse; de probaţiune.
activităţilor
beneficiarului probaţiunii;
– să relateze conţinutul documentelor internaţionale
– să contureze principalele direcţii de colaborare
ce vizează confiscarea averii;
între consilierul de probaţiune şi beneficiarul
– să argumenteze avantajele şi dezavantajele
acesteia;
confiscaţiei generale a averii.
– să stabilească natura şi efectele juridice ale
controlului condamnaţilor efectuat de către
Serviciul de Probaţiune;
– să determine cazuri când activitatea de probaţiune
poate fi încetată, iar beneficiarul este scos de la
evidenţă;
– să propună modele noi de colaborare între
Serviciul de Probaţiune şi beneficiarul acestuia,
luând în considerare experienţa pozitivă a unor
state străine.
Subiectul 16. Modul şi condiţiile de executare a măsurilor de constrângere cu caracter
procesual penal şi administrativ aplicate din partea statului
Obiective Conţinuturi
– să identifice măsurile preventive în procesul
penal; 1. Măsurile preventive în procesul penal:
– să explice modul şi condiţiile de executare a modul şi condiţile de executare.
măsurilor preventive în procesul penal; 2. Modul şi condiţile de executare a
– să analizeze modul şi condiţiile de executare a măsurilor de constrângere non-privative de
măsurilor de constrângere non-privative de libertate aplicate faţă de persoana aflată sub
libertate aplicate faţă de persoana aflată sub urmărire penală.
urmărire penală; 3. Modul şi condiţiile de executare a
– să relateze particularităţile statutului juridic al arestului preventiv.
persoanelor aflate sub urmărire penală; 4. Condiţii generale de executare a
– să compare modul şi condiţiile de executare a hotărârilor cu caracter contravenţional.
măsurilor de constrângere non-privative de
libertate cu măsurile de constrângere privative de
libertate;
– să explice modul şi condiţiile de executare a
arestului preventiv;
– să determine instituţiile în care se află persoanele
aflate în arest preventiv;
– să propună soluţii optime pentru îmbunătăţirea
statutului persoanelor aflate în arest preventiv;
– să contureze condiţiile generale de executare a
hotărârilor cu caracter contravenţional.
V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Nr. Produsul Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de


preconizat realizare
 Identificarea surselor  Profunzimea studiului
bibliografice  Diversitatea surselor Ultimele
Referat  Studiu experimental  Analiza critică a rezultatelor
1. științific/aplicativ  Elaborarea propriu-zisă prezentate 5 săptămâni
a lucrării  Identificarea posibilităţilor de ale
 Prezentarea publică a aplicare a rezultatelor semestrului
rezultatelor obţinute Volumul (10-15 pag.)
 Selectarea a 3-5 cauze
penale
 Analiza soluţiilor de  Profunzimea studiului
încadrare date de către  Corectitudinea utilizării termenilor
Pe parcursul
2. Studiu de caz subiecţii oficiali de  Analiza critică a rezultatelor
semestrului
aplicare în concret a legii prezentate
penale  Relevanţa concluziilor
 Formularea propriilor
concluzii
 Utilitatea/actualitatea materialelor
 Acumularea și analiza acumulate
Raport pentru
informaţiei  Corectitudinea identificării Pe parcursul
participare la
3.  Realizarea obiecti- problemelor întregului
manifestații
velor/sarcinilor  Analiza critică a rezultatelor semestru
științifice
 Prezentarea rezultatelor prezentate
 Relevanţa concluziilor

VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

Reieşind din obiectivele de referință ale subiectului predat şi având în vedere


particularităţile componenţei de participanţi, profesorul va putea opta pentru una sau altă
modalitate de antrenare a studentului în activităţile de predare-învățare-evaluare: individuală; în
perechi; în grupuri mici; în grupuri mari.
Activitățile în grup au rolul de a satisface nevoile de comunicare între participanţi,
reprezentând totodată un mijloc de socializare, dar şi surse de formare şi cadru de afirmare a
membrilor săi. Activităţile de formare în grup vor fi aplicate ca una dintre modalităţile de
îmbinare a formării individuale cu cea colectivă.
Tehnici și metode de formare: prelegere interactivă; prelegere modernă, asalt de idei,
studii de caz, discuţii, dezbateri, joc de rol, rezolvare de probleme, exerciții, inclusiv
experimentale, studii individuale de cercetare etc.
Resurse materiale: fişe de lucru, postere, acte procedurale penale (rechizitorii, hotărâri
emise de către instanțe de judecată cu grad de jurisdicție diferit), video-proiector, laptop,
tablă/cretă etc.
Evaluarea se va realiza prin intermediul instrumentelor de evaluare, în scopul emiterii
unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor sau în scopul adoptării unor decizii, presupunând:
 măsurare: prin instrumente de măsurare;
 interpretarea şi aprecierea rezultatelor: după criterii;
 adoptarea deciziei: prin judecata expertă.
În funcţie de scopul urmărit, instrumentele de evaluare pot fi folosite pentru a pune în
evidenţă:
• volumul de cunoștințe însușite de studenți;
• calitatea învăţării;
• starea de spirit a studenților;
• aspectele clarificate şi/sau cele rămase neclare;
• impactul cursului/seminarului asupra studenților;
• percepţia studenților asupra calităţii cursului/seminarului şi prestaţiei profesorului;
• gradul de atingere al aşteptărilor studenților (aşteptările şi nevoile rămase neacoperite şi
care pot fi avute în vedere pentru cursurile/seminarele ulterioare) etc.
Având în vedere specificul disciplinei, cele mai indicate instrumente de evaluare se
consideră studiile de caz, testele-grilă şi spețele.
Evaluarea va consta din:
A. Evaluarea semestrială, care se va realiza prin:
1) testări – 2 testări obligatorii, care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor profesionale;
2) evaluarea curentă – participarea studenților în cadrul orelor practice; realizarea
activităţilor individuale, în perechi şi în grup; soluționarea spețelor; rezolvarea testelor-
grilă; feedback continuu;
3) lucrul individual – elaborarea de rapoarte şi referate asupra unui subiect propus
pentru cercetare în calitate de lucru individual; realizarea unui studiu de caz pe o
anumită temă concretă.
Nota la semestru se calculează în baza notei medii la evaluările curente, a notelor de la cele
2 testări și a notei pentru lucrul individual.

B. Evaluarea finală, care va consta într-un examen realizat în formă scrisă la finele
semestrului, având ca finalitate prezentarea răspunsurilor la subiectele teoretice analizate la orele
de curs şi la orele practice, precum şi soluţionarea cazurilor practice referitoare la încadrarea
juridică a faptelor în acord cu regulile de calificare a infracţiunii.
Nota finală se calculează în baza notei la semestru și a notei la examen. Pentru studenții
încadrați în forma de învățământ cu frecvență la zi, ponderea notei la semestru este de 60%, iar
ponderea notei la examen este de 40%. Pentru studenții care își fac studiile cu frecvență redusă,
ponderea notei la semestru este de 50% și ponderea notei la examen este de 50%.

VII. BIBILIOGRAFIE RECOMANDATĂ


I. Acte normative internaţionale:
1. Ansamblul de Reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acesta. Primul
Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor. Rezoluţie adoptată la 30
august 1955. http://anp.gov.ro/documents/12556/0/Ansamblul+ de+reguli+minime+privind+tratamentul+de
%C8%9Binu%C8%9Bilor/2fc8701e-ca01-4d48-b4c0-399bdd488a5d;
jsessionid=B13B2C1CE16DC393A56F8C2CC5490BB0?version=1.0
2. Ansamblul Regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile
de la Beijing). Rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite nr.40/33 din 29 noiembrie 1985. http://cj.md/
uploads/Ansamblul_regulilor_minime_ale_ONU_privind_administrarea_justitiei_pentru_minori_Regulile_d
e_la_Beijing_1985.pdf
3. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la
4 noiembrie 1950, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din
24.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54-55/502.
4. Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20 noiembrie 1989 la New York. În
vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. În: Drepturile Omului: principalele instrumente cu
caracter universal la care Republica Moldova este parte. – Chişinău: Garuda-Art, 1998, p.43-63.
5. Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la
10 decembrie 1984 la New York. În: Ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1998, volumul 1, p.129
(Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.473-XIII din 31.05.1995). Pentru
Republica Moldova în vigoare din 28.12.1995.
6. Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante,
adoptată la Strasbourg la
26 noiembrie 1987. În vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998. În: Drepturile Omului:
principalele instrumente cu caracter universal la care Republica Moldova este parte. – Chişinău: Garuda-Art,
1998, p.306-313.
7. Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicarea biologiei şi
medicinei: Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, adoptată la 04.04.1997, la Oviedo (Spania),
în vigoare din 01.12.1999. Ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.1256-XV din 19.07.2002. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.110-112/853. În vigoare pentru Republica Moldova din
01.03.2003.
8. Convenţia nr.105 privind abolirea muncii forţate, adoptată la 25 iunie 1957 la New York. În: Drepturile
Omului: principalele instrumente cu caracter universal la care Republica Moldova este parte. – Chişinău:
Garuda-Art, 1998, p.78-81.
9. Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate (Strasbourg, 21 martie 1983).
http://infoeuropa.md/tratatele-coei/ conventia-asupra-transferarii-persoanelor-condamnate/
10. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la New York la
10 decembrie 1948. Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 28.07.1990. În:
Buletinul Oficial al Republicii Moldova, 1990, nr.008.
11. Declaraţia cu privire la protecţia tuturor persoanelor împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente
crude, inumane sau degradante. Adoptată prin Rezoluţia ONU 3452 (XXX) din 9 decembrie 1975.
12. Normele ONU pentru protecţia minorilor privaţi de libertate (Rezoluţia 45/113 din 14 decembrie 1990).
http://cj.md/uploads/Normele_ONU_ pentru_protectia_minorilor_privati_de_libertate_1990.pdf
13. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Eonomice, Sociale şi Culturale, adoptat la 16 decembrie 1966 la
New York. În vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993. În: Drepturile Omului: principalele
instrumente cu caracter universal la care Republica Moldova este parte. – Chişinău: Garuda-Art, 1998, p.15-
25.
14. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, adoptat la 16 decembrie 1966 la New York. În
vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993. În: Drepturile Omului: principalele instrumente cu
caracter universal la care Republica Moldova este parte. – Chişinău: Garuda-Art, 1998, p.25-43.
15. Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate (Strasbourg, 18
decembrie 1997).
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Romanian/167-Romanian.pdf
16. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
Nr. R(87) 3 către statele membre referitoare la Regulile europene ale penitenciarelor. Adoptată de
Comitetul de Miniştri la 12 februarie 1987, în cadrul celei de-a 404-a reuniuni a miniştrilor delegaţi.
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/ EPR%20Romanian.pdf
17. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Nr. 11(80) către statele membre cu privire la
detenţiunea în aşteptarea judecăţii (1980), adoptată de către Comitetul de Miniştri la 27 iunie 1980 la cea de-
a 31-a adunare a reprezentanţilor miniştrilor.
18. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Nr. 17(82) către statele membre cu privire la
arestul preventiv şi tratamentul deţinuţilor periculoşi (1982), adoptată de către Comitetul de Miniştri la 24
septembrie 1982 la cea de-a 350-a întrunire a prim-miniştrilor.
19. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Nr. 12(89) către statele membre cu privire la
educaţie în penitenciare, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 13 octombrie 1989 la cea de-a 429-a
reuniune a miniştrilor adjuncţi.
20. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
Nr. R22(99) către statele membre cu privire la supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia populaţiei
închisorilor, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 30 septembrie 1999 la cea de-a 681-a adunare a
reprezentanţilor miniştrilor.
21. Recomandarea CE Nr. R(92)16 referitoare la Regulile europene privind sancţiunile şi măsurile comunitare.
http://www.just.ro/Portals/0/PosturiVacante/concurs_04062013/ RECOMANDAREA%20R%20_92_
%2016.pdf
22. Recomandarea CE Nr. R(97)12 privind personalul implicat în implementarea sancţiunilor şi măsurilor
comunitare. http://cj.md/uploads/ Rec._CE_R_(97)_12_personalul_responsabil_de_implementarea_
sanctiunilor_si_masurilor_1997.pdf
23. Recomandarea CE Nr. (99)22 privind reducerea creşterii populaţiei din penitenciare şi suprapopularea
acestora. https://wcd.coe.int/ com.instranet.InstraServlet?
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=538633&SecMode=1&DocId=412108&Usage=2
24. Recomandarea CE Nr. (2000)22 privind îmbunătăţirea implementării Regulilor europene privind sancţiunile
şi măsurile comunitare. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=534373&SecMode=1&DocId=377888&Usage=2
25. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2003)20 către statele membre cu privire
la noile modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată de către Comitetul de
Miniştri la 24 septembrie 2003. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/PCCP
%20documents%202013/Rec(2003)20_E.pdf
26. Recommendation Rec (2003)21 of the Committee of Ministers to member states concerning partnership in
crime prevention (Adopted by the Committee of Ministers on 24 September 2003 at the 853rd meeting of the
Ministers’ Deputies). http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/PCCP%20documents
%202013/Rec(2003)21_E.pdf
27. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2003)22 către statele membre cu privire
la liberarea condiţionată, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003 la cea de-a 853-a
întrunire a prim-miniştrilor. https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?
id=70103&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D
383
28. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2003)23 către statele membre cu privire
la managementul de către administraţia penitenciară a condamnaţilor pe viaţă şi a celor pe termen lung,
adoptată de către Comitetul de Miniştri la 9 octombrie 2003 la cea de-a 855-a întrunire a prim-miniştrilor.
https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?
id=75267&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D
383
29. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2006)2 către statele membre cu privire la
Regulile penitenciare europene, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 11 ianuarie 2006 la cea de-a 952-a
întrunire a viceminiştrilor. https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?
id=955747&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5
D383
30. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2006)13 către statele membre cu privire
la cercetarea în stare de arest preventiv, condiţiile de desfăşurare şi măsurile de protecţie împotriva abuzului,
adoptată de către Comitetul de Miniştri la 27 septembrie 2006 la cea de-a 974-a întrunire a prim-miniştrilor.
https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?
id=1041281&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5
D383
31. Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2008)11 către statele membre referitoare
la Regulile europene pentru minori care fac obiectul unor sancţiuni sau măsuri dispuse de organele
judiciare, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 5 noiembrie 2008 la cea de-a 1040-a reuniune a
miniştrilor delegaţi. https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?
id=1367113&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5
D383
32. Recomandarea Comitetului de Miniştri Rec(2010)1 către statele membre cu privire la Regulile de Probaţiune
ale Consiliului Europei, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075 adunare a
viceminiştrilor. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/ prisons/RecomandareaCM_Rec_2010_1_Probatiune
%20_1_anexa.pdf
33. Recommendation CM/Rec(2012)5 of the Committee of Ministers to member States on the European Code of
Ethics for Prison Staff (Adopted by the Committee of Ministers on 12 April 2012 at the 1140th meeting of
the Ministers’ Deputies). https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?
id=1932803&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5
D383
34. Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member States concerning foreign
prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2012 at the 1152nd meeting of the
Ministers’ Deputies) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/
Rec(2012)12&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorInt
ranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
35. Recommendation CM/Rec(2014)3 of the Committee of Ministers to member States concerning dangerous
offenders (Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014 at the 1192nd meeting of the
Ministers’ Deputies) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=
2163607&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D3
83
36. Recommendation CM/Rec(2014)4 of the Committee of Ministers to member States on electronic monitoring
(Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014, at the 1192nd meeting of the Ministers'
Deputies). https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2163631&Site=
CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
37. Rezoluţia Parlamentului European din 15 decembrie 2011 privind condiţiile de detenţie în Uniunea
Europeană (2011/2897 (RSP)). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
lang=en&reference=2011/2897(RSP)
38. Regulile ce ţin de standardele minime privind tratamentul deţinuţilor, adoptate la Primul Congres al
Naţiunilor Unite privind prevenirea crimei şi tratamentul infractorilor, care a avut loc la Geneva în 1995, şi
aprobate de Consiliul Economic şi Social prin Rezoluţiile 663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 şi 2076 (LXII) din
13 mai 1977.
39. Regulile minime ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate (Regulile de la
Tokyo) 45-110.
http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/regulile_de_la_tokyo
40. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
General Assembly Resolution 43/173
(9 December 1988). Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме (принят Резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН 9 дека бря
1988 г.).
41. International cooperation aimed at the reduction of prison overcrowding and the promotion of alternative
sentencing. Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
Milan, 26 August – 6 September 1985: Report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales
No.E.86.IV.1), Chap.I, sect.E.
42. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принят на 106-м пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml
43. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни. Одобрены Резолюцией
Экономического и Социального Совета ООН 1984/50 от 25 мая 1984 г.
http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/capital.shtml
44. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, принят Резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи от 15
декабря 1989 года. http://www1.umn.edu/humanrts/ russian/instree/Rb2ccprp2.html
45. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию правопорядка, приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушениями, Гавана, 27 августа–7 сентября 1990 г.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ firearms.shtml
46. Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности
врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, приняты Резолюцией 37/194 Генеральной
Ассамблеи ООН от 18 декабря 1982 года. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
medical_ethics_principles.shtml
47. Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных
казней, приняты Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1989/65 от 24 мая 1989 г.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ execut.shtml
48. Процедуры эффективного осуществления Основных принципов независимости судебных органов,
приняты Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1989/60 от 24 мая 1989 г.
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=281&erc_doc_id=1060&category_id=11&category_type=3&group=
49. Процедуры эффективного выполнения минимальных стандартных правил, касающихся обращения с
заключенными, приняты Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1984/47 от 25 мая
1984 г. http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/ Rg1smr.html
50. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка, утверждены Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН
1989/61 от 24 мая 1989 г. http://www.elibrary.humanrightshouse.org/index.php/ru/2009-12-09-22-43-
05/2009-07-13-21-15-25/36/91-guidelines-for-the-effective-implementation-of-the-code-of-conduct-for-law-
enforcement-officials
51. Смертная казнь, принята Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1990/29 от 24 мая
1990 г. https://www.unodc.org/ pdf/compendium/compendium_2006_ru_part_01_05.pdf

II: Acte normative ale Republicii Moldova:


52. Codul de executare a sancţiunilor de drept penal din 22.06.1993. În: Monitorul Parlamentului nr.1. Abrogat
la 01.07.05 prin LP 443-XV din 24.12.04. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35.
53. Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2010, nr.214-220.
54. Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr.3-6.
55. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.104-110.
56. Codul penal al Republicii Moldova din 24.03.1961. În: Veştile R.S.S.M., 1961, nr.10.
57. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.128-129.
58. Legea Republicii Moldova nr.1036-XIII din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185.
59. Legea Republicii Moldova cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie
nr.297-XIV din 24.02.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41.
60. Concepţia reformei militare, aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1315-XV din
26.07.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117.
61. Legea Republicii Moldova cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, nr.1245-XV din
18.07.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 124-125.
62. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul militarilor, nr.162-XVI din 22.07.2005. În: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2005, nr.129-130.
63. Legea Republicii Moldova cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală, nr.371 din
01.12.2006. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17.
64. Legea Republicii Moldova cu privire la probaţiune, nr.8-XVI din 14.02.2008. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr.103-105.
65. Legea Republicii Moldova privind securitatea şi sănătătea în muncă, nr.186-XVI din 10.07.2008. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144.
66. Legea Republicii Moldova privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care
asigură detenţia persoanelor, nr.235-XVI din 13.11.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.226-229.
67. Legea Republicii Moldova privind regimul străinilor în Republica Moldova, nr.200 din 16.07.2010. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.179-181.
68. Legea Republicii Moldova privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de
foc, nr.218 din 19.10.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.254-262.
69. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, nr.320 din 27.12.2012. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.42-47.
70. Legea Republicii Moldova cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), nr.52 din 03.04.2014. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114.
71. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind ratificarea Convenţiei europene pentru prevenirea
torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a protocoalelor nr.1 şi nr.2 la
această Convenţie, nr.1238-XIII din 09.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.48.
72. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea mijloacelor speciale şi a regulilor de
aplicare a acestora de către colaboratorii organelor de interne şi militarii trupelor de carabinieri ale
Ministerului Afacerilor Interne, nr.1275 din 15.02.1993. În: Monitorul Oficial, 1993, nr.002.
73. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, nr.1643 din
31.12.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.16-18.
74. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la instituţiile penitenciare, nr.826 din 04.08.2005. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, № 107.
75. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către
condamnaţi, nr.583 din 26.05.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94.
76. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare, nr.1310 din
24.11.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.215-217.
77. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al colaboratorilor
sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, nr.308 din 19.03.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr.36-37.
78. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al
tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora, nr.474 din
19.06.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.167-168.
79. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind Concepţia reformării sistemului penitenciar, nr.1624 din
31.12.2003.
80. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de
returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, nr.492 din 07.07.2011. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.114-116.
81. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie,
nr.987 din 24.12.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.273-279.
82. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor
de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, nr.125 din 18.02.2013. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2013, nr.36-40.
83. Instrucţiunea cu privire la activitatea de probaţiune sentinţială în comunitate în privinţa condamnaţilor
adulţi şi minori, aprobată prin Ordinul şefului Oficiului central de probaţiune nr.92 din 30.05.2011.
84. Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova nr.400 din 14.09.2011 „Despre aprobarea
Regulamentului cu privire la aplicarea principiilor manageriale în cadrul sistemului penitenciar”.
85. Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova nr.564 din 22.12.2011 „Cu privire la Nomenclatorul
funcţiilor conducătorilor şi delimitarea competenţelor de administrare a personalului sistemului penitenciar
în funcţiile prevăzute conform statului de personal”.
86. Ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Republicii Moldova nr.117 din 22.05.2012 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului cu privire la conferirea categoriilor de calificare colaboratorilor sistemului
penitenciar al Ministerului Justiţiei”.
87. Ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Republicii Moldova nr.150 din 03.07.2012 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului cu privire la ordinea interioară de exercitare a serviciului în sistemul penitenciar
al Ministerului Justiţiei”.
88. Ordinul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova nr.505 din 07.11.2012 „Cu privire la aprobarea
Codului deontologic al personalului sistemului penitenciar”.
89. Ordinul ministrului Justiţiei al Republicii Moldova nr.560 din 31.12.2008 „Cu privire la aprobarea
condiţiilor şi formei contractului de acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de
detenţie şi a regulilor privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii”. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11.
90. Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului de către efectivul de trupă şi corpul de comandă din
sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.950 din 14.10.1997.
91. Regulamentul cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României
privind micul trafic de frontieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.319 din
28.04.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.110-114.
92. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.827 din 10.09.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,
nr.166-168.
93. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul
informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.328 din 24.05.2012. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108.
94. Regulamentul Departamentului Poliţiei de Frontieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
cu privire la Poliţia de Frontieră, nr.434 din 9.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr.76-80.
95. Regulamentul de examinare a cererilor de graţiere şi de acordare a graţierii individuale condamnaţilor,
aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1646 din 05.09.2000. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2000, nr.116.
96. Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea Republicii Moldova
nr.231 din 25.11.2011.
III. Literatura:
97. Abraham P., Derşidan E. Codul penal (comentat şi adnotat). – Bucureşti: Ştiinţe naţionale, 2002. 695 p.
(ISBN 973-8194-25-3)
98. Basarab M. Drept penal. Partea Generală. Vol.I. – Bucureşti: Lumina LEX, 1997. 480 p.
99. Basarab M. Drept penal. Partea Generală. Vol.II. – Bucureşti: Lumina LEX, 1997. 415 p.
100. Beşliu N., Haraz Sv., Popovici M., Rotaru V. Copii în conflict cu legea – neglijaţi sau uitaţi: studiu privind
situaţia copiilor în conflict cu legea aflaţi sub vârsta răspunderii penale. – Chişinău: UNICEF Moldova,
2011. 75 p.
101. Boroi Al. Drept penal: Partea Generală. – Bucureşti: ALL Beck, 1999. 352 p. (ISBN 973-9435-25-4)
102. Botnaru S., Şavga A., Grosu V., Grama M., Drept penal. Partea Generală. Vol.I. – Chişinău: Cartier, 2005.
624 p. (ISBN 9975-79-329-0)
103. Carta drepturilor şi obligatiilor deţinuţilor şi internaţilor. Ministerul Justiţiei al României. Direcţia
administraţiei penitenciare. Decretul ministrului Justiţiei din 5 decembrie 2012. Prin decret al ministrului
Justiţiei din 5 decembrie 2012 a fost stabilit conţinutul Cartei drepturilor şi obligaţiilor deţinuţilor şi
internaţilor prevăzut în art.69 alin.2 DPR din 30 iunie 2000, nr.230. Regulament privind normele adminis-
traţiei penitenciare şi măsurile privative şi limitative de libertate aşa cum a fost modificat de DPR din 5 iunie
2012, nr.136.
104. Codul de procedură penală: Comentariu / Raisa Botezatu, Igor Dolea, Dumitru Roman et al. – Chişinău:
Cartier, 2005. 768 p. (ISBN 9975-79-342-8)
105. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu (Legea nr.985-XV din 18 aprilie 2002. Cu toate
modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74/195.
Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale.) / Autori: A.Barbăneagră, Gh.Alecu, V.Berliba
et.al. – Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor, Sarmis, 2009. 860 p. (ISBN 978-9975-105-20-0)
106. Codul penal al Republicii Moldova cu modificările de până la 8 august 2003: Comentariu / Sub redacţia dr.
Alexei Barbăneagră. – Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor, 2003. 836 p. (ISBN 9975-61-291-1)
107. Costin (Pop) D.-M. Răspunderea persoanei juridice în dreptul penal român: Rezumatul tezei de doctorat. –
Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Şcoala doctorală, 2010. 46 p.
108. Crişan C.-M. Amenda penală: Teză de doctor în drept. Specialitatea 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea:
drept penal). – Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2014. 170 p.
109. Crînguş I., Niţu A., Dragomir I. Drept penal. Partea Generală: Culegere de lecţii. Ediţia a 2-a. – Bucureşti:
Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006. 256 p. (ISBN (10) 973-745-014-0; ISBN (13) 978-
973-745-014-2)
110. Daneş Şt., Papadopol V. Individualizarea judiciară a pedepselor. Ediţia a 2-a revizuită. – Bucureşti: Editura
Juridică, 1985.
111. Dicţionar de drept penal / Al.Boroi, M.Gorunescu, M.Popescu. – Bucureşti: ALL Beck, 2004. 424 p. (ISBN
973-655-435-X)
112. Dilion M. Efectele mediului penitenciar asupra vieţii persoanelor în conflict cu legea. În: Asistenţa socială
şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare: Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor
la Conferinţa ştiinţifică „Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare” din 22
aprilie 2005 / Universitatea de Stat din Moldova; Centrul Republican de Resurse pentru Asistenţa Socială;
coord.: Maria Bulgaru. – Chişinău: CEP USM, 2005. 203 p.
113. Dima T. Drept penal. Partea Generală: Curs. Vol. I. – Bucureşti: Universitatea „Nicolae Titulescu”, Lumina
LEX, 2001. 503 p. (ISBN 973-588-363-5)
114. Dima T. Drept penal. Partea Generală: Curs. Vol. II. – Bucureşti: Universitatea „Nicolae Titulescu”,
Lumina LEX, 2001. 414 p. (ISBN 973-588-363-5)
115. Dolea Ig. Acte internaţionale, naţionale şi bune practici în domeniul detenţiei migranţilor ilegali: Studiu. –
Chişinău: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 2008. 98 p.
116. Dongoroz V., Fodor I., Kahane S., Oancea I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V. Explicaţii teoretice
ale Codului penal român. Partea Generală. Vol. II. – Bucureşti: All BECK, 2003. În 4 volume. (ISBN 973-
655-322-1; 973-655-321-3; ISBN 973-27-0994-4; 973-27-0996-0)
117. Drept penal. Partea Generală / Coordonator prof.univ., dr. Vasile Dobrinoiu (colectiv de autori: Gheorghe
Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Valerică Lazăr). Ediţia a 4-a
revizuită şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr.140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal. –
Bucureşti: Europa Nova, 1999. 576 p.
118. Drepturile Omului în activitatea poliţiei / Concept, coordonare şi contribuţie: dr., conf.univ. Igor Dolea,
director al Institutului de Reforme Penale; dr., lector univ. Victor Zaharia, şef al Direcţiei Probaţiune şi
Reformă Instituţională, Institutul de Reforme Penale. – Chişinău: PNUD, 2008. 634 p. (ISBN 978-9975-80-
094-5)
119. Drept procesual penal / Ig.Dolea, D.Roman, Iu.Sedleţchi et al. Ediţia a 3-a rev. şi completată. – Chişinău:
Tipografia Centrală. 784 p. (ISBN 978-9975-78-833-5)
120. Ene A.-M. Tipuri de activităţi psihosociale şi implicaţiile lor educative prvind persoanele private de
libertate: Rezumat al tezei de doctorat. – Bucureşti: Universitatea „Bucureşti”, Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială, Şcoala doctorală, domeniul Sociologie, 2009. 21 p.
121. Gheorghieş Al. Particularităţile aplicării măsurilor preventive în privinţa minorilor: Teză de doctor în drept.
Specialitatea – Drept penal (Drept procesual penal). – Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI RM,
2012. 204 p.
122. Ghid juridic şi de bune practici pentru personalul care lucrează cu copiii aflaţi în detenţie / Victor Zaharia,
Vadim Pistrinciuc, Alexandru Tarasov. – Chişinău: „Bons Offices” SRL, 2010. 96 p. (ISBN 978-9975-80-
385-4)
123. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Repubicii Moldova cu privire la unele chestiuni ce vizează
individualizarea pedepsei penale, nr.8 din 11.11.2013.
124. Hotca M.-A. Noul Cod penal şi Codul penal anterior: aspecte diferenţiale şi tranzitorii. – Bucureşti:
Editas, 2004. 411 p. (ISBN 973-86630-4-0)
125. Hotca M.-A. Codul penal: comentarii şi explicaţii. – Bucureşti: C.H. Beck, 2007. 1601 p. (ISBN (10) 973-
115-001-3; ISBN (13) 978-973-115-001-7)
126. Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului. Capitolul 14: Asigurarea
drepturilor deţinuţilor. Raport de evaluare (concluzii şi recomandări) / Zaharia Victor, Ţurcan Valeriu,
Iordăchescu Vitalie. – Chişinău: PNUD Moldova, Aprilie 2006. 30 p.
127. Lazăr E. Noţiunea de deţinut – noţiune europeană autonomă. În: Analele Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Seria „Ştiinţe Juridice”, 2013, nr.3, p.187-200.
128. Manualul consilierului de probaţiune / Autori: Victor Zaharia, Hans-Gunnar Stey, Vladimir Popa [et al.];
resp. ed.: Nadejda Burciu; coord.: Victor Zaharia. – Chişinău: „Cu drag” SRL, 2011. 152 p.
129. Moldovan A.T. Drept penal. Partea Generală. – Braşov: Lux Libris, 2009. 414 p.
130. Monitorizarea locurilor de detenţie: Ghid practic. – Geneva: APT, 2004. 287 p. (ISBN 978-2-940337-31-6)
131. Moşescu M., Dragu M., Ştefănescu A. Aplicarea măsurilor de siguranţă prevăzute de Codul penal (art. 113
şi 114) – aspecte practice. În: Romanian Journal of Legal Medicine, 2007, No 15(3), p.242-248.
132. Paroşanu N. Pedeapsa – element structural în sistemul răspunderii juridice: Autoreferat al tezei de doctor.
Specialitatea 12.00.01 –Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi
de drept. – Chişinău: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, 2010. 32 p.
133. Pitulescu I., Abraham P., Derşidan E., Ranete I. Dicţionar explicativ şi practic de drept penal şi procesual
penal. Cu modificările şi completările până la 01 iulie 1999. – Bucureşti: Colecţia juridică, 2000, S.C.
Naţional Rom S.A. 604 p. (ISBN 973-9459-91-9)
134. Popescu (Mădescu) L. Drept execuţional – instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice: Autoreferat
al tezei de doctor. Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria
dotrinelor politice de drept. – Chişinău: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept,
2010. 29 p.
135. Pop O. Drept penitenciar: Note de curs. Universitatea de Stat „Al.Russo” din Bălţi. – Chişinău: Î.I. „Angela
Levinţa”, 2005 (Tip. „Elena V.I.”). 104 p.
136. Practici şi norme privind sistemul de justiţie juvenilă din România. Echipa de experţi: Georgiana
Iorgulescu, Nicoleta Ştefăroi, Radu Moisescu, Cătălin Luca, Liliana Momeu, Dan Banciu. – Bucureşti:
UNICEF, Ministerul Justiţiei al României. 196 p.
http://www.unicef.org/romania/ro/justitie_juvenila_romana.pdf
137. Proiect de raport privind situaţia specială a femeilor din închisori şi impactul încarcerării părinţilor asupra
vieţii sociale şi familiale (2007/2116(INI)). Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe.
Raportoare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou. 11.10.2007 2007/2116(INI) PE396.500v01-00
http://wwweuroparl.europa.eu/ meetdocs/2004_2009/documents/pr/689/689483/689483ro.pdf
138. Raport „Condiţiile de detenţie preventivă din izolatoarele inspectoratelor de poliţie ale RM”. – Chişinău:
IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului Moldova), 2013. 251 p.
139. Raport tematic „Generalizarea şi realizarea studiului privind implementarea Legii cu privire la probaţiune
în Republica Moldova (probaţiunea presentinţială şi sentinţială în comunitate)” / Avocatul Parlamentar al
Republicii Moldova Aurelia Grigoriu, Executori: Liudmila Bodrug, Igor Muntean. – Chişinău: Centrul
pentru Drepturile Omului din Moldova, Serviciul Investigaţii şi Monitorizare, 2012.
140. Raport special privind reglementările emise de ministrul Justiţiei şi de către directorul general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în materia executării pedepselor şi a măsurii educative a
internării minorilor infractori în centrele de reeducare. – Bucureşti: Avocatul Poporului, 16 iunie 2008. 21
p.
141. Rusu O. Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare:
Autoreferat al tezei de doctor în drept. Specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie, drept
execuţional penal). – Chişinău: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel
Mare”, 2010. 29 p.
142. Sima C. Măsurile de siguranţă în dreptul penal contemporan. – Bucureşti: ALL Beck, 1999. 224 p. (ISBN
973-9435-59-9)
143. Simineanu D. Amnistia în dreptul penal: Teză de doctor în drept la Specialitatea 12.00.08 – Drept penal
(drept penal, criminologie). – Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare”, 2013. 158 p.
144. Spoială Al. Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor. Ediţia a 2-a. – Chişinău: S.n., 2009 (Centrul
editorial al UASM). 268 p.
145. Staicu I. Executarea hotărârilor penale: Rezumatul ştiinţific al tezei de doctorat. – Bucureşti: Universitatea
Bucureşti, Fscultatea de Drept, 2008. 91 p.
146. Trandafirescu Z. Dimensiuni sociojuridice ale infracţionalităţii feminine. – Bucureşti: Universitatea
Bucureşti, 2007. 107 p.
147. Vasiescu M. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală: Cuprins şi rezumat al tezei de doctorat.
– Cluj-Napoca: Univeristatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2013. 20 p.
148. Антонян Е.А., Антонян Ю.М., Борсученко С.А. и др. Российский курс уголовно-исполнительного
права. В 2-х томах. Том 1. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – Москва:
МГЮА имени О.Е. Кутафина; ООО «Издательство “Элит”», 2012. 696 с. (ISBN 978-5-902406-25-9)
149. Антонян Е.А., Бриллиантов А.В., Гришко А.Я. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х
томах. Том 2. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – Москва: МГЮА имени
О.Е. Кутафина, 2011. 792 с. (ISBN 978-5-902406-08-2)
150. Бикситова Б.С. Эффективность исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы (По
материалам Оренбургской области): Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уголовно-
исполнительное право. – Бишкек: Кыргызско-Российский славянский университет, 2006. 180 с.
151. Бочарова О.В. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие / Южно-Российский
государственный технический университет. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. 140 с. (УДК 343.8 (075.8))
152. Бражник Ф.С. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие. – Москва: МГИУ, 2007. 188 с.
(ISBN 978-5-2760-1009-0)
153. Васильев В.В. Административный арест как мера административного наказания. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.04 – Администра-
тивное право, финансовое право; Информационное право. – Саратов: Саратовская Государственная
Академия права, 2005. 216 с.
154. Датчук Л.Б. Прокурорский надзор за законностью исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях: Методическое пособие / Л.Б. Датчук, Б.И. Шалыгин. –
Москва: Академия Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 2009. 96 с. (УДК 347.963)
155. Дворецкий М.Ю., Курманова О.А. Наказания, не связанные с лишением свободы в системе видов
уголовной ответственности. В: Вестник ТГУ, Выпуск 12(92), 2010, с.324-327 (ISSN 1810-0201)
156. Дедюхин В.В., Журавлев М.П., Зубков А.И., Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Уголовно-
исполнительное право России: Учебник и основные нормативно-правовые акты / Под ред. проф.
О.В. Филимонова. – Москва: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. 317 с. (ISBN 5-
89158-034-9)
157. Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: Краткий курс лекций / Издание 7-е, перераб. и доп. –
Москва: Юрайт, 2013. 186 с. Серия: Хочу все знать! (ISBN 978-5-9916-2310-0)
158. Зубарев С.М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»
(утвержден на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин. Протокол №11 от 9 ноября 2005
г.). – Москва: Московский новый юридический институт, 2006. 64 с.
159. Кашуба Ю.А., Малинин В.Б., Орлов В.Н. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х томах.
Том 1. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова и В.Н. Орлова. – Москва: МГЮА имени О.Е.
Кутафина, 2010. 344 с. (ISBN 978-5-902406-08-2)
160. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. Издание 4-е,
переработанное / Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Зубкова. – Москва: Норма, 2008. 193 с.
161. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М.
Лебедева. Издание 2-е, дополненное и измененное. – Москва: НормаИнфра-М, 1998. 832 с. (ISBN
5-89123-193-X (ISBN 5-86225-645-8))
162. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Под ред. А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 1996. 736 с. (ISBN 5-85880-340-7)
163. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и
судебной практикой / Под общей редакцией С.И. Никулина. – Москва: Издательство «Менеджер»
совместно с издательством «Юрайт», 2001. 1184 с. (ISBN 5-8346-0095-6)
164. Концептуально-теоретические основы правового регулирования и применения мер безопасности:
Монография / Под научной редакцией д.ю.н. проф. Н.В. Щедрина. Сибирский федеральный
университет. – Красноярск: СФК, 2010. 324 с. (ISBN 978-5-7638-2109-3)
165. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о наказании: Учебник для вузов / Под ред.
д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. – Москва: Зерцало, 1999. 592 c.
(ISBN 5-8078-0039-7)
166. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2. Учение о наказании: Учебник для вузов / Под ред.
д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. – Москва: Зерцало, 1999. 400 с.
(ISBN 5-8078-0047-8)
167. Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический
аспекты. – Москва: ТК Велби, Проспект, 2008. 191 с. (ISBN 978-5-482-01973-3)
168. Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: Учебник для юридических вузов и
факультетов. – Москва: Межрегиональный институт экономики и права, Юридическая фирма
«КОНТРАКТ», ООО «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2009. 310 с. (ISBN 978-5-98209-056-0 (КОНТРАКТ))
169. Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право: Учебник для вузов. Издание 2-е, переработанное и
дополненное. – Москва: Высшее образование, 2008. 422 с. (ISBN978-5-9692-0351-8)
170. Морозов Б.П. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин:
Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во ФКОУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России по Новосибирской
области, 2013. 145 с. (УДК 343.811-055.2)
171. Орлов В.Н. Уголовное наказание: понятие, цели, система, объекты и субъекты: Монография. –
Москва: МГЮА имени О.Е. Кутафина, Издательство «Элит», 2011. 464 с. (ISBN 978-5-902406-14-3)
172. Пацкевич А.П. Уголовно-исполнительное право Республики Беларусь: Учебно-методическое пособие.
– Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 128 с.
173. Смирнова И.Н. Методологические, организационные и правовые основы деятельности уголовно-
исполнительной системы в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук.
Специальность 12.00.11 – Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной
деятельности. – Псков: Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказания, 2010. 45 с.
174. Смолина Л.В. Краткий курс по уголовно-исполнительному праву: Учебное пособие. – Москва:
«Окей-книга», 2008. 143 с. (ISBN 978-5-9745-0286-6)
175. Сундуров Ф.Р. Новый импульс в развитии системы наказаний. В: Ученые записки Казанского
государственного университета, 2010. Том 152, кн.4. «Гуманитарные науки», с.160-167.
176. Сутурин М.А. К вопросу о признаках наказания в виде обязательных работ. В: Сибирский
Юридический Вестник, 2010, № 2(49), с.122-127. (УДК 343.24)
177. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. И.Л. Трунова. – Москва:
«Эксмо», 2005. 768 с. (ISBN
5-699-10632-4)
178. Уголовно-исполнительное право: методические рекомендации по изучению дисциплины. Направление
подготовки – 030900 «Юриспруденция». – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУЭФ, 2012. 59 с.
179. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты,
отечественная практика конца XIX – начала XXI века: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф.
А.И. Зубкова. Издание 3-е, переработанное и дополненное. – Москва: Норма, 2006. 720 с. (ISBN 5-
89123-910-8)
Paginile WEB:
180. Bujor V. Referinţe asupra noţiunii, scopului, funcţiilor şi sistemului pedepsei.
http://criminology.md/new/index.php/ru/biblioteca/articole/ 158-38
181. Melnic V. Drepturile minorului aflat în conflict cu legea la nivel european. http://studiijuridice.md/revista-nr-
3-4-2009/drepturile-minorului-aflat-in-conflict-cu-lege-in-la-nivel-europeann (accesat: 10.08.2014)
182. Promoting the Prevention Crimes: Guidelines and Selected Projects. – United Nations: Office on drugs and
Crime, February 2004, p.2. http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/promoting_prevention_crime.pdf
(accesat: 21.06.2014)
183. Propunere de politici publice: Managementul resurselor umane ale sistemului penitenciar al Ministerului
Justiţiei. Instituţia iniţiatoare: Ministerul Justiţiei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare.
http://penitenciar.gov.md/upload/PPP%20privind%20MRU%20al%20SP%20MJ_37_21.pdf
184. Şerban Al. Consideraţii istorice privind regimul de executare a pedepselor în dreptul românesc. Revista de
Ştiinţe Juridice a Universităţii din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe speciale, 2009, vol.I, p.27.
http://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2009/RSJ1/A03AlexandruSerban.pdf
185. Toader T. Unele consideraţii privind reducerea riscului de recidivă în sistemul instituţionalizat /
Universitatea George Bacovia, Bacău, România.
http://www.ugb.ro/Juridica/Issue12013/6._Unele_consideratii_
privind_reducerea_riscului_de_recidiva.Toma.RO.pdf (accesat: 20.06.2014)
186. Toader T. Unele consideraţii privind pedepsele penale. http://ru.scribd.com/doc/196963003/Unele-
Consideratii-Privind-Pedepsele-Penale (accesat: 20.06.2014)
187. Verga Cr. Pedeapsa cu moartea – argumente pro şi contra.
http://www.umk.ro/images/documente/publicatii/Buletin17/11_pedeapsa.pdf (accesat: 25.06.2014)

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor


1. Istoricul apariţiei şi dezvoltării legislaţiei execuţional penale a Republicii Moldova.
2. Realizarea scopurilor pedepsei penale în procesul de executare a acesteia.
3. Particularităţile politicii execuţional penale la etapa contemporană de dezvoltare a
Republicii Moldova.
4. Sistemul penitenciar al Republicii Moldova: noţiune şi conţinut.
5. Noţiunea, tipurile şi semnificaţia mijloacelor principale de corijare a persoanelor
condamnate.
6. Diferenţierea şi individualizarea pedepsei penale şi a procesului de aplicare faţă de
condamnaţi a mijloacelor de corijare.
7. Sistemul instituţiilor şi organelor ce asigură executarea pedeapselor penale.
8. Statutul juridic al condamnaţilor: noţiunea, sistemul de restricţii şi prohibiţii.
9. Drepturile şi libertăţile personale, social-economice şi politice ale condamnaţilor.
10. Clasificarea persoanelor condamnate: noţiune şi semnificaţie.
11. Criterii de clasificare a persoanelor condamnate şi problema privind perfecţionarea
acestor criterii.
12. Regimul de executare a pedepselor penale privative de libertate.
13. Metodele de asigurare a regimului în instituţiile penitenciare.
14. Noţiunea, conţinutul şi scopurile muncii persoanelor condamnate la privaţiune de
libertate.
15. Probleme de perfecţionare a muncii prestate de către condamnaţi.
16. Clasificarea pedepselor în funcţie de modul de executare a acestora.
17. Particularităţi de executare a detenţiunii pe viaţă.
18. Reglementarea juridică a lucrului educativ cu condamnaţii.
19. Sistemul progresiv de executare a pedepsei penale sub formă de închisoare.
20. Liberarea de la executarea pedepsei penale.
21. Liberarea înainte de termen de la executarea pedepsei penale.
22. Probleme de adaptare socială a persoanelor anterior private de libertate.
23. Particularităţi de executare a pedepsei penale de către minori.
24. Reglementarea juridică a condamnării condiţionate şi a amânării executării pedepsei
penale.
25. Particularităţi de executare a pedepsei penale în sistemul dreptului comun şi al dreptului
continental.