Sunteți pe pagina 1din 3

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnații Ion Ionescu, Dan Dănescu, Ioana Popescu, domiciliați în municipiul


X și împreună cu partidul Z cu sediul în municipiul X, formulează prezenta:

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

Consiliul local al Municipiului X

Obiectul cererii:
Anularea HCL nr.100/2019
Suspendarea executării HCL nr.100/2019 până la soluționarea litigiului
Restabilirea situației anterioare emiterii HCL nr.100/2019
Motivele cererii:
În fapt,
Consiliul local al municipiului X a adoptat HCL nr.100/2019 prin care a dispus
înființarea companiei municipale ^Parking for All^ SA, prin asocierea dintre
municipiul X și SC Infrastructura SA, cu un capital social de 1.000.000 de lei, contrar
prevederilor legale care stabilesc pentru societăți comerciale pe acțiuni capitalul social
de minimum 25.000.000 de lei, conform art. 8 din Legea 31/1990. De asemenea, la
societatea pe acțiuni, din 1000 de acțiuni a câte 1000 lei fiecare, 990 de acțiuni aparțin
municipiului, prin Consiliul local, în timp ce 10 acțiuni aparțin SC Infrastructura SA,
la care acționar este tot municipiul. Apreciem că raportul dintre acestea este
disproporționat, neexistând o reală intenție de asociere, conform art. 1 alin(1) din
Legea 31/1990. Puterea de decizie aparține în totalitate municipiului, prin deținerea
tuturor drepturilor de vot în Adunarea Generala a Acționarilor. Or, o societate
comercială are la bază aporturi comune, iar asociații urmăresc beneficii comune. În
situația de față, aportul SC Infrastructura SA e neglijabil, punând la îndoială voința
acesteia de a desfășura serviciul public, de a contribui print-o investiție în vederea
unui câștig, atât timp cât acesta e derizoriu. Prin urmare, lipsind o intenție serioasă
venind de la două subiecte distincte de drept de a se asocia, societatea, care se
fundamentează pe un contract, deci, prin excelență, un acord de voințe, nu are
fundament practic și juridic.

Primarul invocă în expunerea de motive art.45 alin.(2) lit.f, însă în explicitarea acestui
articol care prevede atribuția Consiliului Local de a se asocia sau coopera cu alte
autorități, persoane fizice sau persoane juridice, at.36 alin.(7) lit.a menționează că
această asociere se produce în scopul finanțării și realizării în comun a unor acțiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, nu în vederea înființării unei
societăți comerciale, prin urmare, art.45 alin.(2) lit.f, nu este incident.

La ședința din 01.05.2019 au participat 27 de consilieri din 31, dintre care au votat în
favoarea acestei decizii 18. Însă considerăm că sunt aplicabile dispozițiile art.45
alin.(3), fiind necesară o majoritate calificată de 2/3, fiind necesar votul a 21 de
consilieri, deoarece este o hotărâre cu un mare impact asupra patrimoniului, nefiind
incidentă prevederea din art.45 alin.(2) lit.f care vizează asocierea sau cooperarea cu
persoane juridice.

Am solicitat prin plângere prealabilă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.


100/2019, conform art.7 din legea 554/2004, pentru motivele de nelegalitate expuse
mai sus, cererea fiind respinsă. Prin urmare, solicităm anularea HCL nr.100/2019,
invocând un interes public, și anume necesitatea existenței unei baze legale pentru
cheltuirea fondurilor publice, în temeiul art. 8 alin. (1 indice 1), având în vedere cele
menționate, printre care lipsa majorității prevăzute de lege și a fundamentului
asocierii. Orice decizie la nivelul unei autorități publice trebuie să aibă ca bază voința
legiuitorului, or, în acest caz, s-au ignorat prevederile legale, care solicită pentru
asemenea decizii o reprezentativitate largă, având în vedere importanța deosebită pe
care patrimoniul unității administrativ-teritoriale o reprezintă. Astfel, pentru această
categorie de decizii se impune o normă specială de excepție, așa încât voința
Consiliului Local să nu reprezinte voința unui grup politic, ci să reprezinte o garanție
a faptului că prin decizii legate de gestionarea patrimoniului care au impact major
asupra vieții comunității se urmărește realizarea interesului public în mod eficient.
De asemenea, solicităm suspendarea executării HCL nr.100/2019 până la soluționarea
definitivă a cauzei, în temeiul art.15 alin.(1) din Legea 554/2004, pentru a evita
paguba iminentă a cheltuirii defectuoase a banilor publici, care cauzează numeroase
prejudicii comunității ce ar putea beneficia de investirea acestor fonduri în alte
domenii care le necesită în mod imperios. De asemenea, cazul bine justificat se
subînțelege, din moment ce municipalitatea nu poate desfășura niciuna dintre
activitățile inerente ei, fără gestionarea eficientă a patrimoniului.
Mai mult, pentru ca anularea să aibă propriu-zis efect și însemnătate, se impune
restabilirea situației anterioare, prin încetarea persoanei juridice, restituirea aportului
social, desființarea actelor subsecvente.

În drept
Ne întemeiem acțiunea pe dispozițiile art. 1 alin.(1), art. 7 alin.(1), art.8 alin. 1 indice
2, art.15, Legea 554/2004, respectiv art. 1 alin.(1), art.8 Legea 31/1990, art. 36 alin.(7),
art.45 alin.(3) Legea 215/2001.

S-ar putea să vă placă și