Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectarea didactică de lungă durată

Nivelul de clasă: a VII-a


Gimnaziul Horodişte
Profesor: Vasile Lozinschi

Repartizarea orelor, 2 ore pe săptămână

Din ele
Nr. Total 33 10 4 21
temei Tema 68 Predare- Rezolvarea Lucrări de Recapitulare
ore învăţare problemelor laborator şi evaluare
1 Mişcarea şi repausul 14 6 4 1 3
2 Forţa 16 7 4 1 4
3 Presiunea. Forţa Arhimede. 14 8 1 1 4
4 Lucrul, puterea şi energia mecanică 20 12 1 1 6
La dispoziţia profesorului 4 4
( pentru sinteză şi evaluare sem. I + anuală )

Directorul Gimnaziului: _________________ Chicu Constantin

Directorul adjunct pentru instruire:_____________ Chicu Maria

1
2. Mişcarea rectilinie uniformă 1. Poziţia unui corp. ÎNVĂŢAREUNITATEA DE
TEMA Indicatorii competenţelor Nr. Data Resurse
specifice (CS) şi Nr. Conţinuturi ore pedagogice
subcompetenţelor (SC) crt.

CS SC
I. MIŞCAREA ŞI REPAUSUL

1.1 Evaluare iniţială. Rezolvarea problemelor:


1 * Recunoaşterea mişcării Poziţia unui corp. 2 -determinarea şi
mecanice în 1.2 Punct material, sistem reprezentarea
natură şi tehnică . de referinţă, coordonate. grafică a poziţiei
1.3 Mişcare mecanică. 2 corpurilor;
1 * Distingerea mişcării şi 1.4 Traiectoria mişcării.
repausului în diferite sisteme de -aplicarea vitezei, legii
referinţă. mişcării rectilinii uniforme,
graficului mişcării.
2 * Investigarea 1.5 Mişcare rectilinie uniformă. Viteza. Experiment:
experimentală a mişcării 1.6 Legea mişcării rectilinii uniforme. 2 -observarea relativităţii
rectilinii uniforme, 1.7 Lucrare de laborator : „ Determinarea mişcării mecanice în
utilizînd mărimile fizice vitezei medii a unui mobil”. 1 situaţii cotidiene.
caracteristice. 1.8 Graficul mişcării rectilinii uniforme. 2
2 * Descrierea calitativă si 1.9 Relativitatea mişcării (calitativ). 2 Lucrare de laborator.
cantitativă (prin formule 1.10 Sistematizarea, generalizarea
şi grafice) a mişcării achiziţiilor. Analiza 1
rectilinii uniforme. testului de autoevaluare. Evaluare sumativă.
* Utilizarea mărimilor 1.11 Evaluarea sumativă 1
4 caracteristice 1.12 Analiza evaluării sumative 1
mişcării rectilinii uniforme
la rezolvarea unor
probleme simple în diferite contexte.
2.1 Inerţia. Inertitatea. 1
3 * Definirea noţiunilor 2.2 Masa – măsura inertităţii. 1 Experimente:
masă şi forţă. 2.3 Forţa – mărime vectorială. 2 -inerţia,

2
II. FORŢA
* Reprezentarea analitică -măsurarea forţelor

2. Forţele naturii despre forţă şi masă 1. Noţiuni generale


2 şi grafică a forţelor. elastice,
de frecare, de greutate.
-verificarea experimentală
* Calcularea rezultantei a 2.4 Compunera forţelor coliniare. 2
4 două saua mai multor forţe a legii deformărilor
coliniare. elastice.
-studiul experimental al
* Utilizarea conceptului forţelor de frecare.
4 de forţă la rezolvarea unor probleme
simple în Rezolvarea problemelor:
diferite contexte. -reprezentarea grafică şi
calcularea modulului
forţelor elastice, de frecare,
de greutate.
-aplicarea formulelor
forţelor
2.5 Forţă de greutate. 2 studiate.
Greutatea (Ponderea).
2 * Cercetarea 2.6 Forţe elastice. 2 Lucrare de laborator .
experimentală a 2.7 Lucrare de laborator: 1
interacţiunii corpurilor ( forţe „Gradarea dinamometrului”.
elastice, de frecare, 2.8 Forţe de frecare. 2 Evaluare sumativă
de greutate). 2.9 Sistematizarea, generalizarea
achiziţiilor. Analiza 1
1 * Distingerea forţelor testului de autoevaluare.
elastice, de frecare, de greutate. 2.10 Evaluarea sumativă 1

4 * Aplicarea formulelor
2.11 Analiza evaluării sumative 1
forţelor la soluţionarea
diverselor situaţii
cotidiene.
3.1 Presiunea corpurilor solide. 2 Experimente:
* Investigarea -presiunea corpurilor
2 experimentală a presiunii solide, lichide şi gazoase.
exercitate de corpurile 3.2 Presiunea în gaze. Legea lui Pascal. 1 -legea lui Pascal.
solide, lichide şi gazoase. 3.3 Presiunea în lichide. 1 -presiunea hidrostatică,
Manometrul.
3
III. PRESIUNEA. FORŢA ARHIMEDE
3 * Argumentarea 3.4 Vase comunicante. 1 vase comunicante.

1. Presiunea în diferite medii


existenţei presiunii 3.5 Presa hidraulică. 1
atmosferice şi variaţia 3.6 Presiunea atmosferică. Barometrul- 1 - existenţa presiunii
acesteia cu înălţimea. aneroid. atmosferice.
4 * Măsurarea şi calcularea -măsurarea presiunii
presiunii. atmosferice şi a presiunii
2 * Cercetarea experimentală în lichide .
a legii lui Pascal.

4 * Utilizarea conceptelor:
presiunea lichidelor,
solidelor, gazelor şi a Rezolvarea problemelor:
legii lui Pascal la rezolvarea
problemelor.
-aplicarea conceptului de
2. Forţa Arhimede

2 * Cercetarea 3.7 Forţa Arhimede. 2 presiune, a legii lui Pascal


experimentală a legii lui 3.8 Lucrare de laborator: 1 şi a legii lui Arhimede.
Arhimede. “Studiul legii lui Arhimede„. Lucrare de laborator.

* Utilizarea conceptelor: 3.9 Plutirea corpurilor. 1


4 presiunea lichidelor,
solidelor, gazelor şi a Sistematizarea, generalizarea
legilor lui Pascal şi a lui 3.10 achiziţiilor. Analiza 1
Arhimede la rezolvarea testului de autoevaluare.
problemelor. 3.11 Evaluarea sumativă 1 Evaluare sumativă

3.12 Analiza evaluării sumative 1


3 * Definirea conceptelor: 4.1 Lucrul mecanic. 2 -aplicarea conceptelor:
mecanic 1. Lucrul

lucrul mecanic şi puterea. lucrul mecanic, mecanisme


4.2 Puterea. 2 simple, puterea
4 * Aplicarea noţiunilor de
lucru mecanic şi putere Experimente:
la rezolvarea problemelor. -utilizarea mecanismelor
simple.
4.3 Mecanisme simple. 1 .
* Identificarea
4
IV. LUCRUL, PUTEREA ŞI ENERGIA MECANICĂ
1 mecanismelor simple în 4.4 Pîrghia. Condiţia de echilibru a 1

2. Mecanisme simple
natură şi tehnică. pîrghiei.
* Investigarea 4.5 Scripetele. 1 Rezolvarea problemelor:
2 experimentală a 4.6 Planul înclinat.Regula de aur a 1
mecanismelor simple. mecanicii.
* Elaborarea strategiilor 4.7 Randamentul mecanismelor simple. 1 Lucrare de laborator
2 şi tacticilor de aplicare a Lucrare de laborator : „Determinarea
mecanismelor simple la 4.8 randamentului unui mecanism 1
soluţionarea diverselor simplu”.
situaţii cotidiene.

* Aplicarea noţiunilor de
4 lucru mecanic, mecanisme
simple şi putere
la rezolvarea problemelor.
4.10 Energia mecanică. 2 Experimente:
3. Energia mecanică

3 * Definirea conceptului: -transformarea energiei


energia mecanică. 4.11 Energia potenţială a sistemului corp – 2 mecanice
Pămînt.
3 * Formularea legii 4.12 Energia cinetică. 2 Rezolvarea problemelor:
conservării energiei mecanice. -aplicarea conceptelor:
* Extrapolarea 4.13 Transformarea şi conservarea energiei 1 lucrul mecanic, mecanisme
3 cunoştinţelor despre conservarea mecanice. simple,
energiei mecanice în studiul Sistematizarea, generalizarea puterea, energia mecanică
mişcării şi interacţiunii 4.14 achiziţiilor. Analiza 1 şi legii de conservare a
corpurilor. testului de autoevaluare. acesteia.

* Aplicarea noţiunilor de
4 lucru mecanic, mecanisme 4.15 Evaluarea sumativă 1 Evaluare sumativă
simple, putere şi energie mecanică la
rezolvarea
problemelor.

4.16 Analiza evaluării sumative 1


4.17 Sistematizarea,
generalizarea achiziţiilor. 1
4.18 Evaluare finală 1 Evaluare finală
5
4.19 La dispoziţia profesorului
( pentru sinteză şi evaluare sem. II ) 2