Sunteți pe pagina 1din 7

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CODRUTA„

GRUPA MICA ”BUBURUZELE”

Prof.inv.presc. Sirghi Gabriela Raluca


Educatoare Ghenea Aurelia

RAPORT DE EVALUARE ANUALĂ


Perioada în care s-a realizat evaluarea finală a constituit-o, 4-15.06 2018, – ultimele două
săptămâni din semestrul al II-lea al anului şcolar 2017 – 2018.
Metodele de evaluare, folosite pe domenii experențiale, adevăratele” câmpuri integrate”,
au fost următoarele: observaţia curentă, chestionarea orală (realizată în cadrul convorbirilor,
jocurilor didactice, etc), fişe de evaluare, analiza produselor activităţii.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva
indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinuturile din
aceleaşi perspectivă .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să
permită preşcolarului să se manifeste liber și creativ .
Prin evaluarea interdisciplinară preşcolarii au avut prilejul de a transcede granițele
dintre discipline , de a-și exersa cunoștințele , deprinderile,comportamentele, etc. și a
dobândi capacități de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate
totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul
vocabularului cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din
punct de vedere fonetic şi gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia
şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate de scurtă durată , acest lucru conducând la
reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de
recupertare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese, de repovestire după imagini
pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute, memorarea de cuvinte/propoziții,
cântece și jocuri muzicale, imitarea ritmurilor diferite, jocuri și frământări de limbă.
Copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale ,
fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini cu grad de dificultate mai ridicat.
Toți copiii vor fi încurajați/stimulați să învețe și câteva elemente ale culturii țării/regiunii
respective.

Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele
referitoare la mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale
mediului (plante, animale , obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele
observate , nu toţi denumesc corect anotimpurile , nu asociază corect imaginea cu anotimpul ,
nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică, nu caută informații
suplimentare despre tema studiată.
În parteneriat cu părinții, și alte surse de informare, voi creea mediul educațional care să
permită dezvoltarea liberă a copilului și să pună în evidență dimensiunea interculturală și pe
cea a incluziunii sociale.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune
cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul știinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin toate
activitățile să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător,
să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CODRUTA„
GRUPA MICA ”BUBURUZELE”

Se vor organiza vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de
mediul înconjurător(participarea la proiectul”Mic și ecologist”.

Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice .
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în
limitele 1 – 5 . Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice învăţate şi
identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea pot spune că am observat
şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii , precum și manipularea defectuoasă
a materialelor, a fișelor de lucru și folosirea unui limbaj matematic inadecvat.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria știinţă şi în activităţile
recuperatorii . De asemenea voi încerca să folosesc softurile educaţionale matematice pentru
a atrage mai mult copiii în fixarea cunoştinţelor matematice.

Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există şi
unii copiii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii
colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul)
individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii
problemă , conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament
asupra celorlalţi , îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii .Prin tot demersul
educativ s-a realizat înțelegerea unor concepte precum: dreptatea, echitatea, bunătatea,
adevărul, etc.
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au
iniţiativă,unii nu respectă regulile, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de
a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea voi desfăşura majoritatea jocurilor şi
activităţilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă, exersarea lor
precum și dezbaterea unor opere literare specifice domeniului și vârstei copiilor.

Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le
corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din
părţile lui componente ; coordonarea ambelor mâini nu este perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor.
Copiii vor fi puși în contact cu acest domeniu prin manipularea unor materiale și
executarea unor lucrări care țin de domeniul abilităților practice.

Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de
dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici specifice.Copiii au acumulat cunoștințe și
abilități, ceea ce le-a permis să reacționeze într-o manieră personală specifică nivelului de
vârstă.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea
proporţiilor ,respectarea poziției de lucru, rigiditatea mâinilor.
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CODRUTA„
GRUPA MICA ”BUBURUZELE”

Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze
lucrări îngrijite, originale , să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai
ales să-şi motiveze părerea.

Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului ,
audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă
cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu execută mişcările în concordanţă cu
textul, nu cântă toţi deodată.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul ariilor curriculare(vezi muzica, activitățile artistico-
plastice, drama, euritmia, etc), unele cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme,
observaţii sonore, în așa fel încât să acopere abilitățile de a răspunde emoțional și intelectual
la experiențe perceptive, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare.
Domeniul psihomotric – Educaţie fizică
În urma activităţilor de evaluare am constatat că aproape toți preşcolarii execută corect
deprinderile motrice învăţate: mers, alergare, săritură; execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte.
Unii copii întâmpină dificultăţi de a răspunde motric la comanda dată și a utiliza
deprinderiele înșușite în diferite contexte.
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea așezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea
individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală;
copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile
motrice.
Voi avea ca obiectiv cele trei funcții ale evaluării:măsurarea(ce a învățat
copilul),predicție(dacă nivelul de dezvoltare al copilului este suficient pentru stadiul
următor) și diagnoza(ce anume frânează dezvoltarea copilului)
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte
nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi
deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor
, astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu succes grupa mijlocie.

Rezultatele evaluării finale la grupa „Buburuzele ”(mică ) se reflectă astfel:


Nr. Categoria de activitate Nr. copii Obiectiv atins Obiectiv în
crt. testaţi (A) dezvoltare (D)
1 DLC –Educarea limbajului 25 22 3
2 DS –Activitate matematică 25 22 3
3 DS –Cunoaşterea mediului 25 22 3
4 DOS – Educaţie pentru 25 23 2
societate
5 DOS –Activitate practică 25 23 2
6 DEC – Activitate artistico- 25 23 2
plastică
7 DEC – Educaţie muzicală 25 23 2
8 DPM – Educaţie fizică 25 23 2
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CODRUTA„
GRUPA MICA ”BUBURUZELE”

“ LA REVEDERE, GRADINITA DRAGA!”

1. DLC ( Domeniul Limba si Comunicare)

“ A SPUS BINE, N-A SPUS BINE”


Mijloc de realizare: joc didactic
Obiective urmarite:
- sa pronunte relative corect sunetele integrate in cuvinte;
- sa formuleze propozitii simple si dezvoltate ca raspuns la intrebarile primite.
Itemi:
1-5p - pronunta corect sunete si grupuri de sunete integrate in cuvinte;
6-10p - alcatuieste propozitii despre obiecte, aspecte ale vietii sociale sau
personaje din povesti.

2. DOMENIUL STIINTE- CUNOASTEREA MEDIULUI

“ ROATA ANOTIMPURILOR”
Mijloc de realizare: joc didactic
Obiective urmarite:
- sa identifice caracteristicile anotimpurilor;
- sa numeasca piese de vestimentatie in functie de anotimp;
Itemi:
1-7p - denumeste un anotimp din doua reprezentate in imagini;
8-10p - precizeaza cu ce trebuie sa se imbrace in functie de anotimp.

3. DOMENIUL STIINTE- ACTIVITATE MATEMATICA

“CE STII DESPRE MINE?”


Mijloc de realizare: joc didactic
Obiective urmarite:
- sa numeasca forma geometrica aleasa;
- sa grupeze formele geometrice dupa anumite criterii;
- sa ordoneze elementele unei multimi dupa anumite criterii.
Itemi:
1-3p - numeste forma geometrica aleasa.
4-8p - formeaza grupe de obiecte dupa criteriul dat.
9-10p - ordoneaza elementele unei multimi dupa anumite criterii( culoare, forma,
marime, lungime).

4. DOMENIUL OM SI SOCIETATE

“CU CINE MA JOC?”


Mijloc de realizare: convorbire
Obiective urmarite:
- sa se descrie;
- sa se comporte civilizat in timpul jocurilor de grup;
- sa cunoasca regulile de igiena personala.

Itemi:
1-3p - sa se descrie in cateva cuvinte;
4-7p - se joaca impreuna cu copiii acceptand colaborarea;
8-10p - cunoaste regulile de igiena care trebuiesc respectate inainte de masa si in
timpul jocului.
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CODRUTA„
GRUPA MICA ”BUBURUZELE”

5. EDUCATIE MUZICALA

“CINE CANTA MAI FRUMOS?”


Mijloc de realizare: joc didactic
Obiective urmarite:
- sa intoneze corect linia melodica a unui cantec cunoscut;
- sa reconoasca un cantec dupa un fragment melodic audiat;
- sa execute miscarile sugerate de text.
Itemi:
1-5p - interpreteaza in grup sau singur un cantec cunoscut;
6-8p - recunoaste cantecul si-l continua;
9-10p - executa miscari cerute de textul cantecului.

6. EDUCATIE PLASTICA

“SUNTEM ARTISTI PLASTICI!”


Mijloc de realizare: pictura
Obiective urmarite:
- sa aplice culoare pe suprafete date;
- sa traseze linii in duct continuu, in diferite pozitii, pentru a reda imagini
sugestive.
Itemi:
1-5p - respecta pozitia corecta a corpului fata de suportul de lucru;
6-10p - aplica culoarea pe suprafata de lucru redand imagini sugestive.

7. DOMENIUL PSIHO-MOTRIC – EDUCATIE FIZICA

“CEL MAI BUN CASTIGA!”


Mijloc de realizare: parcurs aplicativ
Obiective urmarite:
- sa se raporteze la un reper dat;
- sa raspunda motric la o comanda data.
Itemi:
1-5p - alearga in directia indicate;
6-10p - respecta regulile stabilite.
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CODRUTA„
GRUPA MICA ”BUBURUZELE”

“LA REVEDERE, GRADINITA DRAGA!”

DATA TIPURI DE ACTIVITATI DE INVATARE


Luni ALA 1 Biblioteca: Citim imagini “In lumea povestilor”
Arta: “Margele pentru mama”- desen
ADP Intalnirea de dimineata: salutul, prezenta, calendarul naturii,
noutatea zilei, rutina “Un baiat si o fetita, pleaca acum din
gradinita!”, tranzitia “ Iepurasii la morcovi”
ADE Activitate integrata: “Roata anotimpurilor” – joc didactic –
DS (Cunoasterea mediului)+ DOS(aplicatie)
ALA 2 “Dupa mine, cine vine?”- joc distractiv
Marti ALA 1 Stiinta: “Baloanele plutesc pe cer”- joc senzorial
Constructii: Cusca pentru animale
ADP Intalnirea de dimineata: salutul, prezenta, calendarul naturii,
noutatea zilei, rutina “Ma descurc fara sa-ncurc!”, tranzitia “Trenul
prieteniei”
ADE DLC: “A spus bine, n-a spus bine!”- joc didactic
DEC: “Cine canta mai frumos?”- repetare cantece invatate
ALA 2 “Cine nu poate, sa se dea deoparte!”- joc distractiv
Miercuri ALA 1 Joc de masa: Puzzle cu animale
Joc de rol: “De-a gradinita”
ADP Intalnirea de dimineata: salutul, prezenta, calendarul naturii,
noutatea zilei, rutina “Suntem prieteni, nimic nu ne desparte”,
tranzitia “ Mergem toti in pas voios”
ADE DS (activitate matematica): “ Ce stii despre mine?”- joc
didactic
DPM: “Cel mai bun castiga!”- parcurs aplicativ
ALA2 “Tic-tac, fa-mi pe plac!”- joc distractiv
Joi ALA 1 Biblioteca: “La serbare”- poezii invatate
Joc de rol: “La teatrul de papusi”
ADP Intalnirea de dimineata: salutul, prezenta, calendarul naturii,
noutatea zilei, rutina “Dis de dimineata trei prieteni ma rasfata”,
tranzitia “ Fac gimnastica de mic, sa cresc mare si voinic!”
ADE DOS: “Cu cine ma joc?”- convorbire
ALA 2 “Schimbati-va locul!”- joc de atentie
Vineri ALA 1 Constructii:”Scara pentru urcat in cires”
Arta: “Anotimpuri”- desen
ADP Intalnirea de dimineata: salutul, prezenta, calendarul naturii,
noutatea zilei, rutina “Sunt micut, dar harnic!”, tranzitia “ Unu, doi,
papusica hai cu noi!”
ADE DEC: “Suntem artisti plastici!”- pictura
ALA 2 “Statuile”- joc distractiv
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CODRUTA„
GRUPA MICA ”BUBURUZELE”

CENTRALIZATOR REZULTATE
Grupa ” Buburuzelor ” -Mica
NUMELE COPILULUI DLC DS DOS DEC DPM CALIFICATIV
Ed.limbaj Act.mate. Cun.med. Ed.pt.soc. Act.pr. Ed.pl. Ed.muz. Ed.fizica COMPORTAMENT

1. AMARITEI SEBI ANDREI FB FB FB FB FB FB FB FB FB A


2. BADARAU ALBERT MATEI FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
3. BRAILESCU DARIA DANIELA FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
4. CALOTA DARIUS GABRIEL FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
5. CIUCUR YANIS DARIUS FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
6. DAMIAN ANA MARIA FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
7. DIMA IOLANDA STEFANIA FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
8. FELEA EDUARD GABRIEL FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
9. FOCSA IANIS GABRIEL FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
10. GELES CATALIN ANDREI FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
11. HARABAGIU IANIS ANDREI S S S B B B B B B D
12. IBANESCU TUDOR DANIEL S S S B B B B B B D
13. IORDACHE MATEI ALEX FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
14 LAZAR MATTEO S S S B B B B B B D
15. LEFTER STEFAN ALEXANDRU FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
16. LUNGU AMALIA MARIA FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
17. MELEGHI TUDOR CRISTIAN FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
18. MESU DAVID NICOLAS FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
19. PAUN CLAUDIU STEFAN FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
20. PAVAL ERICA GABRIELA FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
21. PETREA RARES TEODOR FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
22. SLABU SOFIA ALEXIA FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
23. TOMA DAVID STEFAN FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
24. VIERU NICOLETA ALEXANDRA FB FB FB FB FB FB FB FB FB A
25. VOICU LUCA TEODOR FB FB FB FB FB FB FB FB FB A