Sunteți pe pagina 1din 5

LUCRARI NECESARE

a fi efectuate in cazul societatilor comerciale care se dizolva prin lichidare

1. Hotararea AGA/decizia asociatului unic de dizolvare prin lichidare a societatii


2. Monitorul oficial in care s-a publicat hot. AGA de dizolvare prin lichidare
3. Inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 15 noiembrie 2017 (art.
7(1) din legea nr. 82/1991, republicata)
4. La deschiderea procedurii de lichidare, societatile comerciale intrate in lichidare
intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului finantelor Publice, situatiile
financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de lichidare. Aceste situatii
financiare reprezinta situatii financiare cu scop special, fiind destinate operatiunii de
lichidare a societatilor. Aceste situatii financiare au aceleasi componenta cu situatiile
financiare anuale si se intocmesc cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe
portalul ANAF/Descarcare declaratii/Situatii financiare anuale.raportari anuale cod S1039.
Situatiile financiare cod S1039 sunt de fapt un capac (o fila) la care se anexeaza situatiile
financiare intocmite in format Word (bilant, contul de profit si pierdere, etc) si hotararea
AGA de aprobare a acestora.
Intocmirea situatiilor financiare cu o zi inainte de publicarea in monitorul oficial a horararii
AGA de dizolvare, consideradu-se ca lichidarea a inceput la data publicarii in monitorul
oficial a hotararii AGA de dizolvare prin lichidare. Exercitiul financiar al unei persoane
juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior
si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. (art. 27 (9) din Legea nr.
82/1991, republicata).
5. Valorificarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (vânzarea
imobilizărilor şi a stocurilor, încasarea creanţelor, a investiţiilor financiare pe termen scurt
etc.); In situatia in care entitatea se afla in procedura de lichidare, pretul marfuilor poate fi
redus in conditiile OG nr. 99/2000. Scaderea de pret se poate face si sub pretul de
achizitie fiind permisa in conditiile dispozitilor art. 16, lit. “a” si “f”, raportat la art. 18, lit. “a”
si la art. 19 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

6. Achitarea datoriilor societăţii către bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale de
stat, precum şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi.
7. Partajul capitalului propriu (activului net) al societăţii, rezultat din lichidarea acesteia, se
efectuează în funcţie de:
a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate;
b) hotărârea adunării generale a acţionarilor, consemnată în registrul şedinţelor adunării
generale a acţionarilor;
c) cota de participare la capitalul social.
8. Partajul constă în împărţirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, între
acţionarii societăţii.

9. Operatiunile de la pct. 3-8 sunt prevazute de dispozitiile cap II – Dizolvarea cu


lichidare… din Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor
operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere
sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, aprobate prin OMFP nr. 897 din 3
august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Reflectarea (inregistrarea) in evidenta contabila a operatiunilor economice efectuate si


mentionate la pct. 3, 5-8 de mai sus, potrivit monografiilor contabile mentionate in Normele
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune,
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor
asociaţi din cadrul societăţilor, aprobate prin OMFP nr. 897 din 3 august 2015, cu
modificarile si completarile ulterioare.
11. Pe perioada lichidarii societatile comerciale aflate in lichidare depun la unitatile
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, o raportare contabila anuala care se
intocmeste cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF/
Declaratii electronice/Descarcare declaratii/Situatii financiare anuale.raportari annual cod
S1004. Termen depunere: 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic (art. 36, alin.
(3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
Situatiile financiare cod S1004 sunt de fapt un capac (o fila) la care se anexeaza situatiile
financiare intocmite in format Word (bilant, contul de profit si pierdere, etc) si hotararea
AGA de aprobare a acestora.

12. La finalizarea operatiunilor de lichidare se vor intocmi situatii financiare. Potrivit


dispozitiilor art. 27 (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, “perioada de lichidare este
considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa”
In vederea radierii, dupa terminarea lichidarii, se intocmeste situatia financiar cu ajutorul
programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF/Declaraii
electronice/Descarcare declaratii/Situatii financiare anuale.raportari anuale cod S1039.
Aceasta situatie financiara se depune si la unitatile teritoriale ale Ministerului finantelor
Publice, odata cu depunerea la oficiul registrului comertului. In termen de 15 zile de la
terminarea lichidarii, lichidatorii (actionarii) vor depune la registrul comertului cererea de
radiere a societatii din registrul comertului, pe baza raportului final de lichidare si a
situatiilor financiare. (art. 260, alin. (6), art. 263, alin. 1, (1^1), art. 268, alin. (1), (2) din
Legea nr. 31/1990 si anexa 1, pct. 9 din Normele… aprobate prin OMFP nr. 897/2015.
Situatiile financiare S1039 sunt un capac (o pagina) la care se anexeaza situatiile
financiare intocmite in format Word (bilant de lichidare avand toate conturile cu sold zero)

Potrivit instructiunilor de completare existente pe portalul ANAF, formularul S1039:


Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare
sau lichidare. Potrivit art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, aceste situatii se depun la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice. Potrivit art. 263 si 268 din Legea societăților nr.31/1990,
republicata, cu modificările si completările ulterioare, după terminarea lichidării, lichidatorii
întocmesc situaţia financiară. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale generat
prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care
conţine datele de identificare a societăţii, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip.
Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de
lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil
şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este
ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele
prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare
anuale nu va conţine parolă.

Potrivit instructiunilor de completare existente pe portalul ANAF, formularul S1039:


Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile prevăzute la
pct. 1.1 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/28.01.2016 privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, respectiv: - entităţile care au optat pentru un exerciţiu
financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii; - persoanele
juridice aflate în lichidare, potrivit legii; - subunităţile deschise în România de societăţi
rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European. Entităţile depun la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie
2015, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe
portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul
electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2015, generat prin programele
de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele
cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40). - publicat în data de 15.02.2016
Sa auzim numai de bine
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La registru (etapa 2-a) duceti bilantul dupa ce l-ati dus la administratia financiara
cu stampila admin. fin pe el.
Nu trebuie decat F10.
Se depune bilantul de pe anaf.ro formularul S1039.
E doar o foaie in PDF la care atasati scanat F10, declaratie admin art. 30, raportul
admin, raport de lichidare, copie dupa M>O> cum ca s-a efectuat prima etapa la
ONRC, declaratia 101 sau 100, dupa caz, cu impozitul pe venit din lichidare.
Acestea le atasati si la dosar, le faceti in 3 exemplare, unul la finante, unul la ONRC
si unul la firma.

///////////////////////////////////////////

Bilantul trebuie editat in excel (doar F10 trebuie) pentru ca trebuie schimbata
data bilantului si la denumire trebuie scris "Bilant de lichidare". Mai jos aveti un
exemplu de raport de lichidare facut de un lichidator. Daca va lichidati voluntar, nu trebuie
asa complex:
http://docpub.onrc.ro/ART359/documente/34-269-2000.pdf

////////////////////////////////

Pai , prima coloana va fi luna anterioara lichidarii societatii, adica daca data aparitiei
in MO a lichidarii societatii este iunie 2012, at prima coloana va contine informatii
din mai 2012. Coloana a 2-a va fi pe zero, cu capatul de coloana modificat la data
din iunie 2012 cand a aparut in MO. Din pacate , cand o societate se lichideaza,
formatul bilantului se schimba din prescurtat in forma lunga :( ........ adica se mai
defalca niste pozitii - cica se detaliaza. Balanta de verificare trebuie sa aiba data
aparitiei in MO, adica sa zicem ca se publica in MO la data de 17.06.2012. Data
balantei va fi 17.06.2012, data coloanei a 2-a din bilant va fi 17.06.2012 ( o veti scrie
manual, cu pixul )
Declaratia 101 se depune cu informatiile de la 01.01.2012 pana la data lichidarii
societatii.
Bilantul+ Decl 101 se depun la ghiseu cu discheta/CD. Nu pot fi transmise on-line.

/////////////////////////////////////

Condiții de aplicare a lichidării voluntare fără


lichidator
Două condiții trebuie îndeplinite pentru a putea aplica această procedura:
•toți asociații să fie de acord cu modul de împărțire a bunurilor rămase după plata
tuturor datoriilor;
•să nu existe datorii către ANAF sau către alți creditori, care cu siguranță vor face
opoziție; dacă totuși există datorii, se poate merge pe această procedura
dacă exista un acord din partea creditorului privind lichidarea.
Procedura lichidării voluntare
ETAPA 1. Prima etapă este cea propriu-zisă a dizolvării și lichidării voluntare. În această
etapă, mai simplă, avocatul îți va cere sau va completa el:
•Cerere de înregistrare a mențiunii – o completează avocatul;
•Hotărârea AGA sau decizia asociatului unic – o face avocatul, asociații doar o
semnează;
•Dovada achitării taxelor – taxele sunt în jur de 200 de lei.
Apoi, se așteaptă 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii AGA.
Aceasta se publică în Monitor într-un timp care variază între două și patru săptămâni.
Deci, în medie, etapa 1 durează cam două luni.
În această etapă acordați atenție următoarelor aspecte:
Certificatul de atestare fiscală de la ANAF nu va trebui decât în faza 2. Cu toate acestea,
înainte de a depune actele de mai sus, pentru faza 1, verificați și fișa contribuabilului la
ANAF, să fiți siguri că e pe zero, că nu sunt dobânzi și penalități neinstituite sau declarații
din urmă nedepuse.
Dacă ANAF-ului nu-i place ceva în fișa voastră de plătitor, va face opoziție la dizolvare și
vă va târâi prin tribunale cam un an de zile până când reușiți să vă rezolvați problema. Așa
că mare atenție la rezolvarea tuturor problemelor la ANAF înainte să începeți etapa 1.
Cred că nu mai e necesar să menționez faptul că trebuie să aveți toate impozitele
achitate la zi.
Desigur, opoziție vă poate face orice creditor care află din Monitorul Oficial despre intenția
voastră de a lichida firma. De aceea, este important să vă asigurați că nu datorați nimănui
bani.
ETAPA 2. A doua etapă, radierea, este un pic mai dificilă. Aici, avocatul îți va cere sau va
completa el:
•Cerere de radiere – o face avocatul
•Certificatul de înregistrare și certificatele constatatoare de autorizare (acelea cu
codurile CAEN autorizate la sediu sau la punctele de lucru) – dacă nu le ai,
trebuie declarate pierdute într-un ziar;
•Bilanțul de lichidare – acesta este întocmit de un expert contabil, care practic
ține locul lichidatorului;
•Hotărârea de repartizare a activelor societății comerciale (copie) – o face tot
contabilul care întocmește bilanțul de lichidare;
•Certificatul de la Administrația Financiară din care rezultă că societatea nu are
datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale – ar fi bine să nu fie mai vechi de
30 de zile de la data depunerii actelor pentru faza 2;
•Dovada achitării taxelor.
În această etapă, atenție la:
Această etapă trebuie discutată în amănunt cu expertul contabil, care să explice
modalitatea de întocmire a bilanțului de lichidare (adică modul cum a stins activul cu
pasivul), ce bunuri au rezultat în urma acestei operațiuni și cum se împart ele asociaților
și, cel mai important lucru, cum se calculează și care este cuantumul impozitului pe venitul
din lichidarea unei persoane juridice.
Ca să fim complet sinceri, nu ar trebui să te apuci de această procedură înainte de o
discuție amănunțită cu contabilul, în care să analizați balanța, iar el să îți explice pas cu
pas întreaga procedură și să facă o estimare a impozitului pe venitul din lichidarepe
care îl vei avea de plătit.
Și nu uita: până nu ai certificatul de radiere în mână, firma ta încă există, iar tu ca
asociat și administrator poți avea probleme pe viitor

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Buna seara,
Lichidare microintreprindere,asociat unic fara lichidator. Lichidarea s-a facut perioada
01.03.2016-30.04.2016.Am inchis toate conturile astfel ca la 30.04.2016 toate conturile
sant pe zero.
La Registrul comertului Bucuresti imi cere BIlantul de lichidare vizat de ANAF.Ce Bilant de
lichidare depun la ANAF pe zero,S1039?Situatiile financiare care trebuiesc atasate zip la
bilant ,la ce data le fac ,la 31.12.2015?
Declaratia care trebuie atasata zip la Bilantul de lichidare cine o da daca firma nu are
lichidator?
Multumesc foarte mult.
Raspuns

Trebuie să aveți bilanțul depus pentru 31/12/2015


Întocmiți raportare anuală pentru societăți în lichidare S1004 la data de 30/04/2016 unde
pe coloana 1 puneți soldurile la 01/01/2016 și pe coloana 2 aveți zero
S1004 și restul anexelor scanate le anexați la S1039 pe care îl depuneți la ANAF

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////