Sunteți pe pagina 1din 4

Către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Capital Uman - AM POCU

Către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Centru

În atenția domnului Vladimir Rovințescu, Director General AM POCU


doamnei Ionela Mihăilescu, Director executiv OIRPOSDRU Regiunea Centru

Stimate domnule Vladimir Rovințescu,


Stimată doamnă Ionela Mihăilescu,

Având în vedere nota DGPECU nr. 82980 din 22.10.2019 privind verificarea condițiilor pentru acordarea
tranșei a II-a de subvenție pentru start-up-urile înființate prin finanțări POCU, notă pe care am primit-o în
data de 23.10.2019 de la reprezentanții OIRPOSDRU Regiunea Centru având în vedere calitatea noastră de
Beneficiar și administrator de schemă de antreprenoriat în cadrul România Start-Up Plus (proiect ID
105851 – Start-up@CENTRU), dorim să aducem în atenția dumneavoastră următoarele aspecte:

1. Nota face referire la dovedirea și prezentarea detaliată distinct în balanța analitică a veniturilor
încasate (citat: „Ca documente justificative la cererea de plată/de rambursare, pentru a dovedi veniturile
încasate pe obiectul/obiectele de activitate (COD CAEN) din planurile de afaceri aprobate, Beneficiarul va
depune […]”).

Atragem atenția că cerința privind veniturile încasate depășește obligațiile stabilite prin Ghidul
SolicitantuluI Condiții Specifice aferent apelului România Start Up Plus, schema de minimis aplicabilă,
precum și prevederile din contractul de subvenție.

În cuprinsul documentelor menționate mai sus, care stabilesc cadrul legal al primirii tranșelor de finanțare
de către beneficiarii de ajutor de minimis, nu se face referire la obligația încasării veniturilor, ci la aceea de
realizare a veniturilor. Cităm în cele ce urmează prevederea din schema de ajutor de minimis (care se
regăsește și în Ghidul România Start Up Plus):

„Art (13): Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după
cum urmează: [...]
b) o tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni
aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale.[...]”.

Vă semnalăm faptul că realizarea veniturilor nu este echivalentă cu încasarea veniturilor. Realizarea


veniturilor reprezintă facturarea produselor/serviciilor/lucrărilor realizate de către afacere către clienții
săi. Încasarea veniturilor, adică primirea banilor de la clienți conform facturilor emise, poate să nu se
întâmple exact în momentul facturării.

Iar în balanța de verificare, veniturile se reflectă conform principiului contabilității de angajamente.

Conform prevederilor OMFP 1802/2014 - Anexa privind Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi consolidate, pct. 53: „(1) Principiul contabilității de angajamente. Efectele
tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc
(și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în
contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.
________________________________________________________________________________
Structural Consulting Group, Adresa: str. Colonel Constantin Blaremberg, nr 4-6, sector 1, Bucuresti, Romania;
tel. 021 317 80 00, e-mail: structuralcg@fonduri-structurale.ro

* Structural Consulting Group este simbolul comercial pentru Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL
(2) Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data
încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele
pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în
conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori -
facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor
care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații
de lucrări etc.).”

Exemplu: Firma X are drept activitate prestarea de servicii de arhitectură (CAEN 7111 Activități de
arhitectură) și prestează către un client (persoană juridică) astfel de servicii în luna mai 2020. Aceasta
facturează clientului, în luna mai 2020, serviciile prestate și își înregistrează veniturile în contabilitate.
Clientul îi plătește în luna iulie 2020 firmei X factura emisă. Așadar, firma X REALIZEAZĂ veniturile aferente
serviciilor prestate către client în luna MAI 2020, dar ÎNCASEAZĂ acele venituri în luna IULIE 2020.

Deci, cele două momente (realizarea veniturilor și încasarea veniturilor) nu coincid.

De altfel, acesta este un lucru întâlnit frecvent în mediul de afaceri. Multe companii lucrează cu termene
de plată. Inclusiv autoritățile statului impun termene de plată furnizorilor săi din mediul privat (30 de zile,
60 de zile sau mai mult). Conform unei analize realizate în septembrie 2019 de Sierra Quadrant pe baza
datelor disponibile la nivelul economiei naționale, „durata medie de încasare a facturilor la nivelul
economiei a ajuns la aproape 120 de zile”1.

Considerăm, așadar, că această prevedere suplimentară, în care pentru plata tranșei finale a subvenției
beneficiarii de ajutor de minimis trebuie să facă dovada încasării veniturilor, nu doar că depăsește cadrul
legal stabilit impunând o obligație suplimentară, ci este și contrară modului firesc în care se desfășoară
activitățile economice, putând genera grave situații de discriminare a anumitor beneficiari de minimis (în
special a celor care au drept clienți companii mari și autorități ale statului a căror practică obișnuită este
plata facturilor la 30-60 de zile) și putând chiar conduce la situații de încălcare a dreptului beneficiarilor de
ajutor de minimis de a primi tranșa a II-a de finanțare.

Solicităm, pe această cale, revenirea asupra textului notei transmise și corectarea mențiunii privind
încasarea veniturilor cu mențiunea de realizare a veniturilor, conform cadrului stabilit inițial.

2. Nota menționează faptul că veniturile trebuie înregistrate pe obiectul/obiectele de activitate (Cod


CAEN) din planurile de afaceri aprobate și că „în situația în care IMM-ul a încasat venituri și în cadrul altor
activități (coduri CAEN) care nu se regăsesc în planul de afaceri aprobat la finanțare, Beneficiarul va
prezenta o balanță de verificare analitică în care vor fi detaliate distinct veniturile încasate pentru
activitatea/activitățile (cod/coduri CAEN) aprobate în planul de afaceri finanțat”.

Vă semnalăm faptul că această prevedere depășește, de asemenea, obligațiile stabilite prin Ghidul
SolicitantuluI Condiții Specifice aferent apelului România Start Up Plus, schema de minimis aplicabilă,
precum și prevederile din contractul de subvenție.

În cuprinsul documentelor menționate mai sus, care stabilesc cadrul legal al primirii tranșelor de finanțare
de către beneficiarii de ajutor de minimis, nu se face referire la faptul că veniturile realizate trebuie să fie

1
https://www.wall-street.ro/articol/Economie/244894/firmele-romanesti-se-ingroapa-in-datorii-intarzierile-la-
plata-tot-mai-mari.html

________________________________________________________________________________
Structural Consulting Group, Adresa: str. Colonel Constantin Blaremberg, nr 4-6, sector 1, Bucuresti, Romania;
tel. 021 317 80 00, e-mail: structuralcg@fonduri-structurale.ro

* Structural Consulting Group este simbolul comercial pentru Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL
exclusiv pentru activitățile aprobate în planul de afaceri finanțat. Cităm în cele ce urmează prevederea din
schema de ajutor de minimis (care se regăsește și în Ghidul România Start Up Plus):

„Art (13): Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după
cum urmează: [...]
b) o tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni
aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale.[...]”.

Considerăm că această solicitare, transmisă de către autorități către administratorii de schemă de


antreprenoriat la o perioadă destul de mare de timp după ce au fost semnate contractele de subvenție și
după ce beneficiarii de ajutor de minimis au început activitatea, va genera disfuncționalități semnificative
în activitatea acestora și în relația contractuală dintre beneficiarii de ajutor de minimis și administratorii
de schemă de antreprenoriat.

Menționăm, de asemenea că, în conformitate cu OMFP 1802/2014, Anexa privind Reglementările


contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, pct. 431 (2), „activităţile curente
sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi
activităţile conexe acestora”.

În măsura în care dorința AM POCU este de a se asigura că veniturile obținute de beneficiarii de minimis
sunt aferente planului de afaceri, considerăm că o abordare mult mai constructivă ar fi de a solicita
înregistrarea veniturilor nu pe CAEN, ci pe activitatea finanțată/planul de afaceri. Acest lucru deoarece,
în cazul anumitor afaceri, obiectul planului de afaceri depășește granițele unui singur cod CAEN (asumat
de antreprenori ca fiind codul CAEN principal al afacerii), iar mulți dintre aceștia nu și-au menționat în
planurile de afaceri și codurile CAEN secundare, ci și le-au introdus și autorizat la Registrul Comerțului în
momentul înființării firmei.

Exemplu: Firma Y este o afacere care vizează derularea de activități recreative cu biciclete electrice și a
menționat în planul de afaceri un singur cod CAEN, respectiv CAEN 7721 - Activități de închiriere și leasing
de bunuri recreaționale și echipament sportiv, acesta fiind codul CAEN principal al afacerii. În cuprinsul
planului de afaceri, a fost descrisă ca sursă de venit, pe lângă închirierea de biciclete electrice către clienți,
și organizarea de teambuilding-uri în aer liber pentru companii. Practic, în aceste situații, clientul
(compania) nu închiriază bicicletele, ci beneficiază de un pachet de servicii care include asigurarea de
către firma Y de biciclete, instructori și desfășurarea de activități în aer liber cu beneficiarii finali - angajații
companiei client. Acest venit obținut de firma Y este în mod evident conex activității firmei și planului de
afaceri, însă el este aferent unui alt cod CAEN, nu celui principal, respectiv codului CAEN 9329 - Alte
activități recreative și distractive n.c.a, pe care firma și l-a autorizat drept cod CAEN secundar în
momentul înființării afacerii, însă nu l-a trecut ca atare și în planul de afaceri.

Considerăm că în situații de genul acesta, aplicarea notei transmise de AM POCU în forma ei actuală ar
genera profunde inechități în cazul anumitor beneficiari de minimis care, prin neluarea în considerare și a
acestor surse conexe și alternative de venit, ar putea fi privați de dreptul lor legitim stabilit de cadrul legal
de a beneficia de tranșa finală de finanțare. Acest lucru este de așteptat să dăuneze inclusiv dezvoltării și
sustenabilității acestora, privându-i pe acești beneficiari de o parte din finanțarea care le-a fost aprobată,
lucru care considerăm că este în profund dezacord cu obiectivele acestei linii de finanțare și a
preocupărilor pe care autoritățile finanțatoare ar trebui să le aibă în relația cu beneficiarii de ajutor de
minimis.

________________________________________________________________________________
Structural Consulting Group, Adresa: str. Colonel Constantin Blaremberg, nr 4-6, sector 1, Bucuresti, Romania;
tel. 021 317 80 00, e-mail: structuralcg@fonduri-structurale.ro

* Structural Consulting Group este simbolul comercial pentru Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL
Având în vedere cele menționate mai sus, vă solicităm să revizuiți conținutul notei DGPECU nr. 82980 din
22.10.2019 astfel încât aceasta să nu contravină cadrului legal și să nu genereze disfuncționalități și
dificultăți pentru beneficiarii de ajutor de minimis.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare considerați că sunt necesare și vă asigurăm de
întreaga noastră disponibilitate pentru a îmbunătăți cadrul de implementare a fondurilor structurale în
România.

Cu stimă,

Dragoș Jaliu,
Partener & Senior Consultant
Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro

Cristina Pojoga,
Partener & Senior Consultant
Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro

________________________________________________________________________________
Structural Consulting Group, Adresa: str. Colonel Constantin Blaremberg, nr 4-6, sector 1, Bucuresti, Romania;
tel. 021 317 80 00, e-mail: structuralcg@fonduri-structurale.ro

* Structural Consulting Group este simbolul comercial pentru Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL