Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele……………………….

Nota obținută………………
Data………………

Teză la matematică pe semestrul I


Clasa a VI-a

Subiectul I. Pe foaia de evaluare scrieți numai rezultatele. (25 de puncte)

5p 1. Dintre numerele 252 şi 143 divizibil cu 3 este numărul ........ .


5p 2. Multiplii numărului 7 cuprinşi între 10 şi 30 sunt : ……………………………. .
5p 3. Două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 90 se numesc unghiuri …… .
5p 4. Raportul a două numere a şi b cu b  0 este ……….. .
5p 5. Dacă semidreptele OA şi OB sunt semidrepte opuse, atunci unghiul AOB este …………………………..

Subiectul al II-lea. Pe foaia de evaluare scrieți rezolvările complete. (25 de puncte)


1. Fie mulţimile A  x  *
x  6 şi B   x  3  x  5 .
5p a) Enumeraţi elementele mulţimii A, respectiv, elementele mulţimii B.
5p b) Calculaţi A  B .
1
5p 2. Raportul măsurilor a două unghiuri complementare este 2. Determinaţi măsura unghiului mai mare.
5p 3. Determinaţi x astfel încât dreptele a şi b din figura de mai jos să fie paralele.

5p 4. Aflaţi c.m.m.m.c. al numerelor 210 şi 441.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de evaluare scrieți rezolvările complete. (20 de puncte)

10p 1. Cel mai mare divizor comun a două numere este 13. Aflaţi numerele ştiind că produsul lor este 1014.
2. Bisectoarele unghiurilor adiacente AOB şi BOC formează un unghi cu măsura de 54 . Calculaţi:
5p a) Măsura unghiului m  AOC  .
5p b) Măsura unghiului format de [OC şi semidreapta opusă semidreptei [OA

Notă!
Timpul efectiv de lucru este de 50′
Se acordă 30p din oficiu
Nota finală se stabileşte prin împărţirea tuturor punctelor la 10

S-ar putea să vă placă și