Sunteți pe pagina 1din 6

Dascălu Mihaela (căsătorită Constantinescu)

An II, Gr. I, PIPP

Mijloacele de învățământ

 Ce sunt mijloacele de învățământ?

 Glosar

“Majoritatea specialiştilor consideră că mijloacele de învăţământ reprezintă nişte


„punţi” între educat şi conţinuturile educaţionale şi sunt antrenate diversificat ca
auxiliare. Acestea reprezintă totalitatea instrumentelor, materialelor, dispozitivelor şi
aparatelor cu ajutorul cărora se realizează transmiterea şi asimilarea informaţiei didactice,
înregistrarea şi evaluarea rezultatelor obţinute.”(Masari, 2018, p.71)

„Mijloacele de învăţământ reprezintă un element al strategiei didactice, adaptat


şi selecţionat în conformitate cu unele criterii psihopedagogice în scopul realizării cu
succes a obiectivelor instructiv-educative ale procesului de învăţământ.Concret,
mijloacele de învăţământ desemnează ansamblul de instrumente materiale ce facilitează
transmiterea de cunoştinţe, formarea de priceperi, deprinderi şi competenţe, evaluarea
unor achiziţii şi valorizează aplicaţiile practice din cadrul procesului didactic.” (Masari,
2018, p.71)

1
Dascălu Mihaela (căsătorită Constantinescu)
An II, Gr. I, PIPP
,,De asemenea sintagma mijloace de învățământ include ansamblul cerințelor
pedagogice selectate, integrare organică și articulare a lor în strategiile didactice și de
valorificare eficientă în procesul instructiv educativ.”( Bocoș,Jucan, 2008, p.96)
,,Mijloacele de învățământ sunt instrumente sau complexe de instrumente
menite să faciliteze transmiterea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi, evaluarea
unor achiziții, realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului intructiv-educativ.
Instrumentalizarea acțiunilor ce prezidează activitatea paideutică vine în întâmpinarea
optimizării procesului de învățământ, a redimensionării raportului dintre latura verbalistă
și cea acțional productivă ale practicii didactice.”( Cucoș, 2014, p.352)

 Funcțiile mijloacelor de învățământ:


,,Analizând caracteristicile mijloacelor de învăţământ, putem extrage următoarele
funcţii ale acestora:
 FUNCŢIA INFORMATIV-DEMONSTRATIVĂ constă în transmiterea
informaţiilor, formarea reprezentărilor şi noţiunilor, identificarea, exemplificarea şi
concretizarea obiectelor, faptelor, evenimentelor, fenomenelor şi proceselor;
2. FUNCŢIA FORMATIV-EDUCATIVĂ se valorifică în actul didactic prin creşterea
gradului de organizare a informaţiei transmise în exersarea capacităţilor operaţionale ale
gândirii. Se urmăreşte atingerea celor două componente, astfel: în plan formativ dezvoltă
gândirea, capacitatea de analiză şi sinteză, stimulează şi cultivă interesul pentru
cunoaştere şi motivaţia pentr învăţare, intensifică atenţia şi activismul în lecţie, formează
priceperi şi deprinderi; iar în plan educativ facilitează activitatea independentă şi asigură
exersarea diferitelor operaţii intelectuale, practice, artistice şi tehnice prin implementarea
experimentelor având la bază instrumente, truse, aparate sau maşini;
3. FUNCŢIA DE RAŢIONALIZARE A TIMPULUI în activitatea de predare-învăţare
decurge din posibilitatea unor mijloace de învăţământ de a contribui la raţionalizarea
eforturilor elevilor şi vizează optimizarea rezultatelor elevilor printr-o mai bună utilizare
a timpului alocat învăţării şi un consum mai mic de efort;
4. FUNCŢIA DE EVALUARE A REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII constă în
posibilitatea mijloacelor de învăţământ de a diagnostica, asigurarea controlului şi
măsurarea randamentului şcolar. În acest sens, conceperea mijloacelor de învăţământ
trebuie să vizeze capacitatea de a opera cu informaţiile asimilate, de a-i pune pe elevi să
identifice, să compare, să explice şi să interpreteze noi situaţii. Astfel, se obţin o serie de
informaţii referitoare la rezultatele procesului de instruire: cunoştinţe, capacităţi, calităţi
şi deprinderi formate.
5. FUNCŢIA DE OPTIMIZARE A RELAŢIILOR DE COMUNICARE
EDUCAŢIONALĂ asigură implicarea şi perfecţionarea legăturilor de comunicare şi
relaţionare dintre profesor-elev în timpul procesului de predare- învăţare-evaluare şi se

2
Dascălu Mihaela (căsătorită Constantinescu)
An II, Gr. I, PIPP
realizează prin reconsiderarea stilului relaţional promovat în raporturile cu grupul de
elevi, participare activă, afirmarea iniţiativei sau a creativităţii în interpretare, susţinerea
învăţării independente sau în grup.”(Masari,2018, p.73)

 Caracteristici și valențe educaționale ale mijloacelor de


învățământ:
,,Raportându-ne la analiza specificului mijloacelor tehnice de învăţământ, putem
extrage următoarele:
 roluri: contribuie la facilitarea procesului de predare prin fixarea şi consolidarea
cunoştinţelor însuşite anterior, a mesajului educaţional; la realizarea de asocieri şi
transferuri intra şi interdisciplinare, au capacitatea de a completa explicaţiile
verbale (noţiunile dificile/abstracte pot fi reprezentate corect şi reţinute un timp
îndelungat) şi de a „provoca” la învăţare (imaginea în derulare, sunetul natural sau
sintetizat şi grafica atrag, dezvoltă interesul pentru cunoaştere şi motivaţia pentru
învăţare); optimizează relaţia de comunicarea educaţională prin reconsiderarea
stilului relaţional promovat în raporturile cu grupul de elevi; de implementare a
principiilor didactice, în mod special a două dintre ele: al accesibilităţii şi al
legăturii dintre teorie şi practică.
 caracteristici: accesibilitate, flexibilitate, generalitate, paralelism şi siguranţă în
funcţionare (corelată cu fiabilitatea şi întreţinerea).(Masari, 2018, p.72)

 Clasificarea mijloacelor de învățământ:


A) CRITERII ISTORICE, analizate de W. Schramm (1970), prezintă mijloacele
de învăţământ în ordinea apariţiei lor în istoria învăţământului:
1) înainte de apariţia tiparului: obiecte naturale, tablouri, manuscrise;
2) începând cu descoperirea tiparului: cărţi, documente scrise în general,
culegeri;
3) mijloace audiovizuale: înregistrări pe disc sau pe bandă, filme, radio, t.v.;
4) instrumente tehnice diverse: laboratoare, maşini de instruire.

B) CRITERII PSIHOPEDAGOGICE, expuse de P. Marot, accentuează


funcţionalitatea pedagogică a mijloacelor:
 după prezenţa sau absenţa mesajului didactic:
 care deţin un mesaj didactic:
1. obiecte naturale, originale: animale vii sau conservate, colecţii de plante,
roci,
substanţe, acvarii etc.;
2. obiecte substitutive, acţionale: machete, mulaje, modele, truse etc.;

3
Dascălu Mihaela (căsătorită Constantinescu)
An II, Gr. I, PIPP
3. simbolice-raţionale: tabele cu formule, planşe cu litere, scheme structurale
sau funcţionale etc.;
4. materiale grafice şi figurative: hărţi, planşe, albume, tablouri, panouri,
scheme, diagrame, grafice, tabele, fotografii etc.;
5. tehnice audio-vizuale: emisiuni radio, discuri, benzi magnetice, proiecţii,
diapozitive, filme, emisiuni TV, tabla interactivă etc.
 care facilitează transmiterea mesajului didactic:
1. instrumente, aparate, instalaţii de laborator;
2. echipamente tehnice pentru atelier;
3. instrumente muzicale şi aparate sportive;
4. maşini de instruit şi calculatoare electronice;
5. jocuri didactice, simulatoare, instalaţii fonice;

6. tabla magnetică, dispozitive automate;

 după rolul didactic dominant:


1. mijloace informativ-demonstrative
2. mijloace logico-intuitive: obiecte naturale (colecţii de seminţe, plante,
roci, minerale, substanţe, preparate microscopice, organe conservate,
soluţii chimice, aparate), obiecte confecţionate (machete, mulaje, modele,
reproduceri spaţiale, corpuri geometrice, truse de piese), substitue
substituenţi imagistici (ilustraţii, fotografii, desene, documente, tabele,
hărţi, atlase, planşe, tablouri, diafilme, folii, filme, emisiuni radio/tv,
discuri, benzi magnetice);
3. mijloace logico-raţionale: simboluri, reprezentări grafice, scheme,
formule, note muzicale, manuale, cărţi, culegeri etc.;
4. mijloace de investigaţie, exersare şi formare: aparate de experimentare,
truse, instrumente tehnice, accesorii, instalaţii de laborator şi atelier,
aparate sportive, instrumente muzicale, jocuri didactice, simulatoare, tabla
neagră, tabla magnetică, tabla interactivă;
5. mijloace de raţionalizare a timpului în lecţie: şabloane, ştampile, hărţi de
contur, maşini de multiplicat (imprimantă, copiator);
6. mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării: baterii de teste,
instrumente/maşini de examinare, calculatoare.
C) CRITERII TEHNICE, prezentând natura/esenţa obiectuală, caracteristicile
şi parametrii tehnologici ai mijloacelor şi analizatorii solicitaţi:
 după natura, esenţa obiectuală:

4
Dascălu Mihaela (căsătorită Constantinescu)
An II, Gr. I, PIPP
1. NATURALE: propriu-zise (colecţii de seminţe, plante, roci, minerale, substanţe,
insecte) sau confecţionate (piese, obiecte, dispozitive, mecanisme, aparate,
unelte, instalaţii);
2. DE SUBSTITUŢIE:
I. obiectuale: mulaje, corpuri geometrice, machete, modele etc.;
II. iconice: reprezentări imagistice (fotografii, desene, schiţe), reprezentări
grafice (planşe, hărţi, panouri, tabele);
III. audio-vizuale: reprezentări audio (discuri, benzi magnetice), reprezentări
video (folii, imagini pentru retroproiecţie, diapozitive), reprezentări audio-
video (filme, casete video, dvd-uri, emisiuni tv, tabla interactivă)
IV. logico-matematice: concepte, judecăţi, raţionamente, formule şi
simboluri, algoritmi de recunoaştere, de rezolvare etc.;
V. acţionale: modele experimentale didactice, lucrări practice de laborator,
modele simulative, modele informatice etc.;
VI. mixte: cărţi, manuale, îndrumare, culegeri variate etc.;
VII. informatice: programe (soft-uri), fişiere tematice, baze de date etc.;
VIII. pentru evaluarea cunoştinţelor: modele de evaluare orală/scrisă/practică,
informatice etc.;
 după caracteristicile şi parametrii tehnologici ai mijloacelor:
i. aparatură de laborator: truse pentru elevi, profesori, aparate, dispozitive,
accesorii etc.;
ii. utilaje pentru ateliere: scule, dispozitive, maşini-unelte, instalaţii etc.;
iii. mijloace audio-vizuale: diaproiector, epiproiector, retroproiector, videoproiector,
camera video, sistem audio-video, sistem multimedia, laptop, tabla interactivă;
iv. modele: mulaje, machete funcţionale, globuri terestre, modele simbolice etc.;
v. naturalizări: preparate microscopice, preparate în lichid, împăieri, colecţii de
seminţe, plante, roci, substanţe etc.;
vi. material grafic: tablouri, planşe, atlase, albume, portrete etc.
vii. instrumente muzicale: de suflat, de percuţie, de coarde etc.
viii. jocuri didactice: de simulare, practice, matematice, pentru dezvoltarea limbajului
etc.
 după analizatorii solicitaţi:
 mijloace tehnice vizuale:
o aparate: epiproiector, epidiascop, diascol, aspectomat, aspectar, diastar,
documator, retroproiector, videoproiector, camera video, monitorul TV, tabla magnetică,
tabla interactivă;
o materiale: documente tipărite, documente rare, corpuri opace, produse ale
activităţii elevilor etc.;
 mijloace tehnice audio:
o aparate: picup, magnetofon, casetofon, aparat radio;

5
Dascălu Mihaela (căsătorită Constantinescu)
An II, Gr. I, PIPP
o materiale: discuri, benzi magnetice, emisiuni radio/tv;
 mijloace tehnice audio-vizuale:
o aparate: televizor, cineproiector, camera video, videoproiector, laptop, sistem
multimedia;
o materiale: filme, casete video, emisiuni TV, filme digitale etc.”(Masari, 2018,
p.73-75)

 Întrebări ce ar putea fi adresate colegilor:


Reflectați asupra următoarei afirmații:
"Oricând, la orice vârstă, o noţiune dificilă este însuşită mai uşor dacă oferim suporturi
concrete, modele obiectuale sau figurate pentru înţelegerea ei" (I.Radu, 1995)
 Bibliografie
Massari, G. A., 2018, Pedagogia învățământului primar și preșcolar,Editura Universității
Alexandru Ioan Cuza, Iași

Cucoș, C., 2014, Pedagogie, Editura Polirom, Iași.

Bocoș, M., Jucan, D., 2008, Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia
evaluării. Editura Paralela 45, Pitești

S-ar putea să vă placă și