Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

INTRODUCERE ................................... Error! Bookmark not defined.


PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE ....... Error! Bookmark not
defined.
STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PE PLAN NAŢIONAL
ŞI INTERNAŢIONAL .......................... Error! Bookmark not defined.
1.1 Stadiu actual al cercetărilor pe plan mondial şi internaţional
privind microbiologia laptelui şi a produselor derivate ........... Error!
Bookmark not defined.
1.2 Microbiologia laptelui ............ Error! Bookmark not defined.
1.3 Acţiunea microorganismelor în lapte ....... Error! Bookmark not
defined.
1.4 Defectele produse de microorganisme ..... Error! Bookmark not
defined.
1.5 Clasificarea microorganismelor din lapte si produse
lactate ............................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 2 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A LAPTELUI ....... Error!
Bookmark not defined.
CAPITOLUL 3 DESCRIEREA CADRULUI
INSTITUŢIONAL ................................. Error! Bookmark not defined.
3.1 Scurt istoric ................................ Error! Bookmark not defined.
3.2 Gama de produse ....................... Error! Bookmark not defined.
PARTEA A II A CONTRIBUŢII PROPRII ...... Error! Bookmark not
defined.
CAPITOLUL 4 OBIECTIVELE STUDIULUI, CONDIŢII DE
EXPERIMENTARE .............................. Error! Bookmark not defined.
4.1 Fluxul tehnologic de obţinere a smântânii ..... Error! Bookmark
not defined.
Capitolul 5 CARACTERISTICILE PRODUSULUI FINIT ..... Error!
Bookmark not defined.
5.1 Caracteristicile organoleptice .... Error! Bookmark not defined.
5.2. Caracteristicile fizico-chimice . Error! Bookmark not defined.
5.3 Aspecte microbiologice ............. Error! Bookmark not defined.
Capitolul 6 METODE DE LUCRU ...... Error! Bookmark not defined.
6.1 Determinarea NTG .................... Error! Bookmark not defined.
6.2 Determinarea NCS .................... Error! Bookmark not defined.
6.3 Determinarea Enterobacteriaceelor .......... Error! Bookmark not
defined.
REZULTATE OBŢINUTE ................... Error! Bookmark not defined.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ...... Error! Bookmark not defined.
ANEXE ................................................... Error! Bookmark not defined.
Bibliografie ............................................ Error! Bookmark not defined.

CUPRINS

INTRODUCERE......................................................................... Error! Bookmark not defined.


PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE ............................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL I – STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PE PLAN ... Error! Bookmark
not defined.
NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.1 Stadiul cercetărilor pe plan naţional şi internaţional privind microbiologia cărnii
Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Căi interne de contaminare ................................ Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Căi externe de contaminare ................................ Error! Bookmark not defined.
1.2 Microbiota cărnii refrigerate Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Microorganisme de alterare ............................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Microorganisme patogene .................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Principalele bacterii patogene transmisibile omului ......... Error! Bookmark not
defined.
1.3 Alterarea cărnii şi microorganismele care determimă alterarea Error!
Bookmark not defined.
1.4 Principalele boli transmisibile omului prin consumul de carne Error!
Bookmark not defined.
1.4.1 Principalele boli infecțioase transimibile omului prin consumul cărnii de
porc .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Principalele boli parazitare transmisibile omului prin consumul cărnii de
porc .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.5 Microbiologia preparatelor din carne Error! Bookmark not defined.
1.6 Defecte de natură microbiologică Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL II – COMPOZIȚIA CHIMICĂ A CĂRNII DE PORC .... Error! Bookmark not
defined.
CAPITOLUL III – DESCRIEREA CADRULUI INSTITUȚIONAL.... Error! Bookmark not
defined.
ORGANIZATORIC..................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1 Scurt istoric S.C. Marcel S.R.L Error! Bookmark not defined.
PARTEA A II-A .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
CONTRIBUȚII PROPRII .......................................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL IV SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII Error! Bookmark not defined.
4.1. Fluxul tehnologic de obținere a salamului țărănesc cu șuncă Error!
Bookmark not defined.
4.2. Etapele procesului tehnologic Error! Bookmark not defined.
4.3. Caracteristicile produsului finit Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL V – ANALIZE MICROBIOLOGICE REALIZATE PE PRODUSUL
FINIT .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.1. Metodologia cercetărilor Error! Bookmark not defined.
5.1.1. Determinarea prezenței bacteriilor din genul Salmonella spp. Error! Bookmark
not defined.
5.1.2. Determinarea tulpinilor de Listeria monocytogenes din carne Error! Bookmark
not defined.
5.1.3. Determinarea prezenței bacteriilor Escherichia coli beta-glucuronidaza
pozitivă Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL VI - REZULTATE OBȚINUTE .......................... Error! Bookmark not defined.
CONCLUZII................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Anexe ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bibliografie .................................................................................. Error! Bookmark not defined.

CUPRINS

LISTA TABELELOR.................................................................................................................. 5
LISTA FIGURILOR................................................................................................................... 6
INTRODUCERE.......................................................................................................................... 8

PARTEA I – CONSIDERAȚII GENERALE


CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII NAȚIONALE ȘI
INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL MICROBIOLOGIEI VINULUI............................. 10
1.1. Principalele specii de levuri întâlnite în vinificație................................................................ 10
1.1.1 Levuri sporogene.................................................................................................. 10
1.1.2. Levuri nesporogene................................................................................................. 12
1.1.3. Folosirea levurilor în vinificație. Răspândirea acestora......................................... 13
1.1.4. Factori care influențează dezvoltarea levurilor........................................................ 14
1.1.5. Caracterele morfologice generale ale levurilor...................................................... 16
1.2.Fermentația alcoolică........................................................................................................ 16
1.3. Defecte ale vinului............................................................................................................ 18
1.3.1. Defecte produse de levuri..................................................................................... 18
1.3.2 Defecte produse de bacterii................................................................................... 19
1.3.3. Defecte produse de mucegaiuri............................................................................... 20
CAPITOLUL 2. SPECII ALE GENULUI ARTEMISIA SPP FOLOSITE ÎN
VINIFICAȚIE............................................................................................................................ 21
2.1. Caracterizarea speciilor Artemisia lancea și Artemisia abrotamum ................................... 21
2.2. Caracterizarea speciilor Artemisia absinthium și Artemisia argy.......................................... 23
CAPITOLUL 3. CARACTERIZAREA ECOSISTEMULUI VITICOL CASA OLTEANU-
GRAMMA.......................................................................................................... 24
CAPITOLUL 4. CARACTERIZAREA SOIURILOR DE VIȚĂ DE VIE LUATE ÎN
STUDIU.................................................................................................................................... 27
4.1 Soiul Fetească Albă........................................................................................................... 27
4.2. Soiul Fetească Regală............................................................................................................. 28

PARTEA a II-a – CONTRIBUȚII PROPRII


CAPITOLUL 5. PREZENTAREA CÂMPULUI EXPERIMENTAL DE PLANTE.
DESCRIEREA LABORATORULUI DE MICROBIOLOGIE............................................. 30
CAPITOLUL 6. MATERIAL ȘI METODĂ.......................................................................... 35
6.1. Scopul și obiectivele lucrării............................................................................................ 35
6.2. Material și metoda.......................................................................................................... 35
CAPITOLUL 7. REZULTATE PRIVIND ACȚIUNEA PLANTELOR AROMATICE
ASUPRA ACTIVITĂȚII FERMENTATIVE....................................................................... 39
7.1. Determinarea concentrației în zaharuri a mustului prin metoda refractometrică.................... 39
7.2. Pregătirea mustului și multiplicarea levurii Saccharomyces cerevisiae var. bayanus pentru
a fi utilizată ca și cultură starter...................................................................................................... 40
7.3. Analiza acțiunii plantelor aromatice asupra procesului fermentativ....................................... 42
7.4. Descrierea levurilor izolate din mustul nepasteurizat............................................................. 47
7.5.Determinarea concentrației alcoolice a băuturii obținute......................................................... 53
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI............................................................................................ 54
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 55

CUPRINS
Lista figurilor și a tabelelor
INTRODUCERE........................................................................................................................... 8

PARTEA I – CONSIDERȚII GENERALE

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PE PLAN NAȚIONAL ȘI


INTERNAȚIONAL....................................................................................................................... 10

1.1 Generalități privind laptele ca materie primă.......................................................................... 12


1.2 Surse externe și interne de contaminare a laptelui................................................................... 13
1.3 Proprietățile microbiologice ale laptelui.................................................................................. 14
1.4 Fazele de dezvoltare microorganismelor în lapte.................................................................... 16
1.5 Clasificarea microorganismelor din lapte................................................................................ 16
1.5.1 Grupa bacteriilor lactice................................................................................................... 19
1.5.2 Grupa bacteriilor saprofite................................................................................................ 19
1.5.3 Grupa levurilor și mucegaiurilor...................................................................................... 21
1.6 Microorganisme patogene și nepatogene................................................................................. 25
1.7 Modificări organoleptice ale laptelui crud integral provocate de microorganismele de
poluare........................................................................................................................................... 26
1.7.1 Modificări miros și gust.................................................................................................... 26
1.7.2 Modificări de culoare....................................................................................................... 27
1.7.3 Modificări de consistență................................................................................................. 27

CAPITOLUL 2. CULTURILE STARTER DE PRODUCȚIE 28

2.1 Rolul culturilor starter de producție......................................................................................... 28


2.2 Prepararea culturilor starter de producție................................................................................ 29
2.3 Rolul maielelor lactice termofile în fabricarea cașcavalului................................................... 30
2.4 Generalități cașcaval................................................................................................................ 31
2.5 Defecte cașcaval...................................................................................................................... 32

PARTEA A II -A CONTRIBUȚII PROPRII

CAPITOLUL 3. SCOP ȘI OBIECTIVE....................................................................................... 35

CAPITOLUL 4. MATERIAL ȘI METODĂ................................................................................. 37

4.1 Descrierea cadrului organizatoric............................................................................................ 37


4.2 Fluxul tehnologic de fabricare a cascavalului Dalia la S.C GENERAL SUHARDO COM
S.R.L.............................................................................................................................................. 38
4.2.1 Obținerea cașului.................................................................................................................. 40
4.2.2 Obținerea cașcavalului.......................................................................................................... 44
4.3 Condiții tehnice ale cașcavalului Dalia.................................................................................... 47
4.3.1 Caracteristicile organoleptice........................................................................................... 47
4.3.2 Caracteristicile microbiologice......................................................................................... 47
4.3.3 Caracteristicile fizico – chimice....................................................................................... 48
4.4 Metode de lucru....................................................................................................................... 48
4.4.1 Determinarea numărului total de germeni – N.T.G.......................................................... 48
4.4.2 Determinarea numărului de celule somatice – N.C.S....................................................... 49
4.4.3 Determinarea speciei Escherichia coli beta gucuronidază pozitivă................................. 51
4.5 Rezultatele și interpretările analizelor..................................................................................... 51
4.5.1 Rezultatele determinării numărului total de germeni – N.T.G......................................... 51
4.5.2 Rezultatele determinării numărului de celule somatice – N.C.S...................................... 53
4.5.3 Rezultatele determinării speciei Escherichia coli beta glucuronidază pozitivă................ 56
Concluzii........................................................................................................................................ 57
Bibliografie.................................................................................................................................... 59
CUPRINS

INTRODUCERE ....................................................................................................................... 8
PARTEA I - CONSIDERAŢII GENERALE
CAPITOLUL 1 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PE PLAN NAȚIONAL ȘI
INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL MICROORGANISMELOR DIN FILOSFERĂ . 10
1.1 Stadiul cercetărilor pe plan național ș internațional ............................................... 10
1.2 Confruntarea microorganismelor din filosferă cu conditiile extreme și stresul fizico-
chimic din mediul exterior ....................................................................................................... 13
1.3 Structura și diversitatea microbiotei din filosferă .................................................. 17
1.4 Influența microorganismelor asupra filosferei. Modificarea proprietăților
filosferei ................................................................................................................................... 19
1.4.1 Modificări asupra densității celulelor ........................................................ 22
1.4.2 Interacțiuni plantă-bacterie ........................................................................ 24
1.5 Interacțiuni intre bacteriile din filosferă ................................................................ 24
CAPITOLUL 2 CARACTERIZAREA CONDIŢIILOR GEOGRAFICE ALE ZONEI 27
2.1 Așezarea geografică... ............................................................................................ 27
2.1.1 Cadrul organizatoric................................................................................... 27
2.1.2 Relieful ....................................................................................................... 28
2.1.3 Solul ........................................................................................................... 28
2.2 Condițiile climatice ................................................................................................ 29
2.2.1 Principalele caracteristici ale climei .......................................................... 29
2.2.2 Regimul eolian ........................................................................................... 30
2.2.3 Higroscopicitatea aerului ........................................................................... 30
2.2.4 Accidente climatice .................................................................................... 30
2.3 Hidrografie și hidrologie ........................................................................................ 30
2.4 Vegetația ................................................................................................................ 31
2.5 Spațiul prelevării frunzelor de măr ........................................................................ 32
PARTEA A II-A CONTRIBUŢII PROPRII
CAPITOLUL 3 IMPORTANŢA ŞI SCOPUL STUDIERII TEMEI ................................ 34
3.1 Importanţa temei .................................................................................................... 34
3.2 Scopul studierii temei ............................................................................................ 36
CAPITOLUL 4 MATERIALUL ȘI METODA DE CERCETARE .................................. 37
4.1 Materialul analizat. Descrierea mărului și a soiurilor prelevate ............................ 37
4.1.1 Malus domestica L ..................................................................................... 37
4.1.2 Soiul Auriu de Bistrița ............................................................................... 38
4.1.3 Soiul Florina .............................................................................................. 39
4.1.4 Soiul Idared ................................................................................................ 40
4.1.5 Soiul Romus 1 ............................................................................................ 40
4.1.6 Soiul Generos ............................................................................................. 41
4.2 Metoda de cercetare ............................................................................................... 42
4.2.1 Prelevarea probelor .................................................................................... 42
4.2.2 Analize de laborator ................................................................................... 42
CAPITOLUL 5 REZULTATE OBȚINUTE ....................................................................... 45
5.1 Rezultate obținute la colecția de măr tratată chimic .............................................. 45
5.1.1 Microbiota filosferică la Soiul Auriu de Bistrița........................................ 45
5.1.2 Microbiota filosferică la Soiul Florina ...................................................... 46
5.1.3 Microbiota filosferică la Soiul Idared ........................................................ 47
5.1.4 Microbiota filosferică la Soiul Romus 1..................................................... 48
5.1.5 Microbiota filosferică la Soiul Generos ..................................................... 49
5.2 Rezultate obținute la colecția de măr netratată chimic .......................................... 50
5.2.1 Microbiota filosferică la Soiul Auriu de Bistrița (netratat) ........................ 50
5.2.2 Microbiota filosferică la Soiul Florina (netratat)....................................... 52
5.2.3 Microbiota filosferică la Soiul Idared (netratat) ........................................ 53
5.2.4 Microbiota filosferică la Soiul Romus 1 (netratat) ..................................... 54
5.2.5 Microbiota filosferică la Soiul Generos (netratat) ..................................... 55
CAPITOLUL 6 DESCRIEREA PRINCIPALELOR GENURI DE CIUPERCI
MICROSCOPICE IZOLATE DIN FILOSFERA FRUNZELOR .................................... 56
6.1 Genul Aspergillus................................................................................................... 56
6.2 Genul Penicillium .................................................................................................. 58
6.3 Genul Alternaria .................................................................................................... 60
6.4 Genul Fusarium ..................................................................................................... 61
6.5 Genul Trichoderma ................................................................................................ 62
CONCLUZII .......................................................................................................................... 65
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................... 67

CUPRINS
INTRODUCERE...................................................................................................................... 6
PARTEA I - CONSIDERAŢII GENERALE
CAPITOLUL 1 - STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PE PLAN NAȚIONAL ȘI
INTERNAȚIONAL ............................................................................................................... 10
CAPITOLUL 2 – CARACTERIZAREA CADRUL NATURAL AL JUDEȚULUI
NEAMȚ ................................................................................................................................... 18
2.1 Așezarea geografică.................................................................................................. 18
2.2 Caracteristicile reliefului .......................................................................................... 18
2.3 Caracteristicile climei ............................................................................................... 19
2.4 Caracteristicile solului .............................................................................................. 20
2.5 Caracteristicile florei și faunei.................................................................................. 21

PARTEA A II-A CONTRIBUŢII PROPRII


CAPITOLUL 3 – SCOPUL ȘI IMPORTANȚA TEMEI ................................................... 23
3.1 Importanţa temei ....................................................................................................... 23
3.2 Scopul studierii temei ............................................................................................... 24
CAPITOLUL 4 – METODOLOGIA ÎN CADRUL CERCETĂRII ................................. 26
4.1 Metodele de recoltare a fungilor și de însămânțare .................................................. 26
4.2 Metoda de sedimentare Koch.................................................................................... 26
4.3 Metoda de recoltare prin aspirare ............................................................................. 30
CAPITOLUL 5 – INTERPRETAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ........................ 31
CAPITOLUL 6 – CARACTERIZAREA GENURILOR DE FUNGI AFLATE ÎN
AERUL ÎNCĂPERILOR DIN DIFERITE INSTITUȚII ȘCOLARE .............................. 41
6.1 Aspergillus spp .......................................................................................................... 41
6.2 Penicillium spp.......................................................................................................... 42
6.3 Fusarium spp ............................................................................................................ 45
6.4 Alternaria spp ........................................................................................................... 47
6.5 Mucor spp ................................................................................................................. 49
6.6 Rhizopus spp ............................................................................................................. 50
6.7 Cladosporium spp ..................................................................................................... 52
CAPITOLUL 7- CONCLUZII GENERALE ...................................................................... 53
BIBLIOGRAFIE

CUPRINS

Introducere………………………………………………………………………………………
…....9
PARTEA I – CONSIDERAŢII GENERALE
Capitolul 1 – Stadiul actual al cercetărilor pe plan naţional şi
internaţional…………………..11
1.1 Stadiul cercetărilor pe plan
naţional…………………………………………………………...11
1.2 Stadiul cercetărilor pe plan
internaţional………………………………………………………14
Capitolul 2 – Microflora
solului…………………………………………………………………...17
2.1 Răspândirea microorganismelor în
sol………………………………………………………...17
2.2
Bacteriile………………………………………………………………………………………1
7
2.3
Actinomicetele…………………………………………………………………………………1
8
2.3.1 Activitatea biochimică a
actinomicetelor……………………………………………………...18
2.4
Fungii…………………………………………………………………………………………..1
8
2.5
Algele………………………………………………………………………………………….2
0
2.6
Protozoarele……………………………………………………………………………………2
1
2.7 Interrelaţiile dintre diferitele grupe de microorganisme din
sol…………..…………………...21
Capitolul 3 – Caracterizarea condiţiilor geografice ale
zonei…………………………………...22
3.1 Poziţia geografică şi situaţia social
economic…………………………………………………22
3.2 Geomorfologia şi hidrologia
zonei…………………………………………………………….22
3.3 Principalele caracteristici ale
zonei……………………………………………………………23
3.3.1 Regimul
termic………………………………………………………………………………...23
3.3.2 Regimul
pluviometric………………………………………………………………………….23
3.3.3 Alte elemente climatice: lumina, nebulozitatea,
vânturile…………………………………….24
3.4
Solul…………………………………………………………………………………………...2
5
3.5 Flora spontană din
zonă……………………………………………………………………….25

PARTEA A II-A – CONTRIBUŢII PROPRII


Capitolul 4 – Importanţa şi scopul studierii
temei………………………………………………27
4.1 Importanţa
temei………………………………………………………………………………27
4.2 Scopul studierii
temei……………………………………………………………………… 27
Capitolul 5 – Materialul şi metoda de cercetare………..……………………………………
28
5.1 Materialul de analizat………………………………………………………………………
28
5.1.1 Prelevarea
probelor…………………………………………………………………….…….. 28
5.1.2 Analize de
laborator…………………………………………………………………..……… 29
Capitolul 6 – Rezultate obţinute………………………………………………………….……
34
Capitolul 7 – Caracterizarea genurilor identificate în
laborator………………….……………39
7.1 Genul
Alternaria..…………………….…………………………………….………………….39
7.2 Genul
Aspergillus.………………….…………………………………….……………………41
7.3 Genul
Cladosporium…………….……………………………………………………………..43
7.4 Genul
Fusarium……………………..…………………………………………………………44
7.5 Genul Rhizopus
...…………………..………………………………………………………….47
7.6 Micelia sterilla
.………………...……………………………………………………………..48
7.7 Genul Nigrospora
...………..………………………………………………………………….49
7.8 Genul Mucor
....………….…………………………………………………………………….50
7.9 Genul
Penicillium..…………………………………………………………………………….51
7.10 Genul
Trichoderma….……………………………………………………….……………….53
Concluzii………………………………………………………………………………………
……56
Bibliografie………………………………………………………………..……………………
.…57

Lista figurilor și a tabelelor


INTRODUCERE

PARTEA I – Considerații generale

Capitolul I STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND BOLILE


ÎNTÂLNITE LA CULTURA DE
1.1 Istoricul și importanța culturii de
1.2 Stadiul actual al cercetărilor privind bolile ………. la nivel global
1.3 Stadiul actual al cercetărilor privind bolile ……….. în România
Capitolul II CADRUL NATURAL AL COMUNEI DOBRENI
2.1 Așezarea geografică
2.2 Regimul temperaturilor
2.3 Regimul precipitațiilor
2.4 Regimul eolian
2.5 Rețeaua hidrografică
2.6 Vegetația, fauna și solurile din zonă
Capitolul III DESCRIEREA FERMEI SC ………
3.1 Istoricul fermei
3.2 Suprafețele cultivate și structura culturilor
3.3 Mijloacele de producție folosite
Capitolul IV PRINCIPALII AGENȚI PATOGENI ÎNTÂLNIȚI LA CULTURA
DE

PARTEA a II-a Contribuțiile proprii

Capitolul V OBIECTIVELE ȘI METODELE DE CERCETARE FOLOSITE


5.1 Scopul studierii acestei teme
5.2 Descrierea materialului biologic de cercetare
5.3 Metoda de cercetare folosită

Capitolul VI TEHNOLOGIA DE CULTURĂ APLICATĂ De SC


6.1 Locul ocupat în rotația culturilor
6.2 Alegerea și pregătirea terenului în vederea semănatului
6.3 Sămânța și semănatul
6.4 Lucrările de îngrijirii aplicate culturii de ……
Capitolul VII REZULTATELE OBȚINUTE ÎN URMA CERCETĂRII

Concluzii
Bibliografie