Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea_______________________

Facultatea de Litere
Anul universitar 2010 / 2011
ANUL I SEMSETRUL I

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei BIBLIOTECONOMIE GENERALĂ

Codul disciplinei BBTC Numărul de credite 4

Facultatea Litere Numărul orelor pe semestru/activităţi


Profilul Filologie Total SI TC AT A
A
Specializarea Biblioteconomie 56 28 20 8 -
Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală , DS-de specialitate.
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO-opţională, DF-liber aleasă (facultativă)

Obligatorii
Discipline
(condiţionate)
Anterioare
Recomandate INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA INFORMĂRII
Obiective  definirea termenului biblioteconomie
 abilitatea de a argumenta modalităţile de interacţiune a biblioteconomiei cu alte
discipline;
 priceperea de a analiza interdisciplinar diferitele utilizări social-culturale ale proceselor
biblioteconomice;
 capacitatea de a realiza corelaţii cu informaţii din alte domenii (discipline) conexe şi
aplicarea acestora în evaluarea şi optimizarea unor situaţii noi.

CONŢINUT TERMINOLOGIE BIBLIOTECONOMICĂ


(descriptori) 1. Definirea biblioteconomiei
2. Profesia de bibliotecar
3. Definirea conceptului de bibliotecă
BIBLIOTECONOMIE ROMÂNEASCĂ
1. Biblioteconomie-perspectivă istorică.
2. Biblioteconomia românească în perioada comunistă.
3. Biblioteconomie românească în perioada postcomunistă.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) Examen


- teste computerizate 60%
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc
Stabilirea notei finale
- teste pe parcursul semestrului 20%
(procentaje)
- teme de control
20%

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
Bibliografia
1. REGNEALĂ, Mircea. Studii de biblioteconomie. Constanţa, Ex. Ponto, 2000, 389 p.
2. RICHTER, Brigitte. Ghid de biblioteconomie, tradus de Gheorghe Buluţă şi Silvia
3. Nestorescu, Bucureşti, Editura Grafoart, 1995, 316 p.
4. STOICA , Ion. Interferenţe biblioteconomie. Constanţa: Ex Ponto, 1997, p.65-85, 93-
197.
5. STOICA Ion, Criza în structurile infodocumentare; sensuri şi semnificaţii
contemporane. Constanţa, Ex Ponto, 2001, 222 p.
6. STOICA Ion, Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a
cercetării româneşti: o încercare de sinteză. Bucureşti, Editura Alternative, 1997, 143 p.

Lista materialelor Pentru predarea disciplinei se vor utiliza cursul ID, materialele în format electronic
didactice necesare
prezente pe site-ul www.oll.ro, şi bibliografia recomandată.

Coordonator de
Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura
Disciplină