Sunteți pe pagina 1din 13

Deosebiri Republica Moldova Asemănări Deosebiri România

Impozitul pe venit
Cota de impozit: Cota de impozit:
a) pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de: este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 27852 lei; corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 27852 lei; impozitului pe veniturile din:
b) pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil; a) activităţi independente;
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul b) salarii;
impozabil; c) cedarea folosinţei bunurilor;
d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 şi d) investiţii;
225 – în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut e) pensii;
înregistrat în evidenţa contabilă de agentul economic. f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) premii;
h) alte surse.
Venituri impozabile: Venituri impozabile: Venituri impozabile:
b) venitul de la activitatea societăţilor obţinut de către membrii societăţilor şi venitul a) venitul provenit din b) venituri din salarii.
obţinut de către acţionarii fondurilor de investiţii, activitatea de c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
c) plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile întreprinzător, din d) venituri din investiţii.
acordate de patron, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare; activitatea profesională e) venituri din pensii.
d) venitul din chirie (arendă); sau din alte activităţi f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.
e) creşterea de capital similare; g) venituri din jocuri de noroc.
f) venitul aferent provizioanelor neutilizate b) dotaţiile de stat, h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare.
f1) suma diminuărilor reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente primele şi premiile care i) venituri din alte surse
condiţionale în urma îmbunătăţirii calităţii acestora pe parcursul anului fiscal; nu sînt specificate ca
f2) suma diminuărilor provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin neimpozabile în legile
de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente în urma îmbunătăţirii calităţii prin care se stabilesc
şi/sau rambursării acestora pe parcursul anului fiscal; aceste plăţi;
g) venitul obţinut sub formă de dobîndă;
h) royalty (redevenţe);
i) anuităţile, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare primite în baza contractelor
de asigurare şi coasigurare şi neutilizate
j) venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepţia
cazurilor cînd formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii
contribuabilului;
l) sumele obţinute de pe urma acordului (convenţiei) de neangajare în activitatea de
concurenţă;
n) veniturile obţinute, ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de despăgubire
pentru venitul ratat, precum şi ca urmare a reţinerii arvunei sau restituirii arvunei;
o) alte venituri care nu au fost specificate la literele menţionate.
Venituri neimpozabile: Venituri Venituri neimpozabile
d) compensarea cheltuielilor salariaţilor legate de îndeplinirea obligaţiilor de neimpozabile: a^1) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma
serviciu: pentru aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Parlament şi aparatul a)despăgubirile şi deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac
acestuia, aparatul Guvernului, în limitele şi în modul stabilite de Preşedintele indemnizaţiile unice obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte

1
Republicii Moldova, Parlament şi, respectiv, de Guvern. Compensarea cheltuielilor primite, conform fonduri publice;
salariaţilor agenţilor economici legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, în legislaţiei, în urma Nu sunt venituri impozabile despăgubirile în bani sau în natură primite
limitele stabilite de actele normative şi în modul stabilit de Guvern. Compensarea unui accident de muncă de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de
cheltuielilor salariaţilor legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în cazul sau în urma unei boli aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;
depăşirii limitelor de cazare stabilite de Guvern; profesionale, de b^1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate
d1) restituirea cheltuielilor şi plăţilor compensatorii ce ţin de executarea obligaţiilor salariaţi ori de publică.
de serviciu ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele moştenitorii lor legali; d) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
apărării naţionale şi de ocrotire a normelor de drept, securităţii statului şi ordinii b) sumele încasate din sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul
publice din contul bugetului de stat, şi anume: asigurări de orice fel I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite din
- restituirea cheltuielilor la transportul militarilor, efectivului de trupă şi corpului de reprezentând fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări
comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi despăgubiri, sume sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de
membrilor familiilor lor, al bunurilor personale ale acestora în legătură cu încadrarea asigurate, precum şi la bugetul de stat;
în serviciu, îndeplinirea serviciului şi trecerea în rezervă (retragerea), inclusiv a orice alte drepturi, cu f) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;
cheltuielilor de transport legate de deplasare la tratament balneosanatorial, locul excepţia câştigurilor g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate
petrecerii concediului obligatoriu, precum şi a cheltuielilor la transportul recruţilor şi primite de la societăţile asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât
rezerviştilor chemaţi la concentrare sau mobilizare; de asigurări ca urmare câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele
- indemnizaţia de transfer; a contractului de definite la cap. VIII^1. Sunt considerate bunuri mobile la momentul
- indemnizaţia unică de instalare; asigurare încheiat între înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare, în vederea
- indemnizaţia unică plătită absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt militar şi părţi, cu ocazia dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din
instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială; tragerilor de bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
- compensaţia bănească pentru închirierea spaţiului locativ; amortizare. sumele şi h) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu
- compensaţia bănească pentru procurarea sau construcţia spaţiului locativ; despăgubirile de termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de
– compensaţia bănească, echivalentă normelor de asigurare pentru raţia alimentară şi asigurare, primite în apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele
echipament, în mărimea stabilită de Guvern; baza contractelor de civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau
d4) sumele primite de proprietari sau deţinători pentru bunurile rechiziţionate în asigurare şi mobilizaţi;
interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei; coasigurare, exclusiv j) sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie. Pentru
f) pensiile alimentare şi indemnizaţiile pentru copii; primite în cazul proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor şi donaţiilor se aplică
g) indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei; înlocuirii forţate a reglementările prevăzute la art. 77^1
h) compensaţiile nominative plătite păturilor insuficient asigurate, social vulnerabile proprietăţii. l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor
ale populaţiei, precum şi prestaţiile de asigurări sociale, care nu sînt achitate sub c) sumele primite drept consulare pentru activităţile desfăşurate în România în calitatea lor
formă de anuităţi; despăgubiri pentru oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale
i) patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu pagube suportate ca dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care
titlu de donaţie sau de moştenire; urmare a calamităţilor România este parte;
i1) patrimoniul primit de către casele de copii de tip familial cu titlu de donaţie; naturale, precum şi m) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice,
j) veniturile de la primirea gratuită a proprietăţii, inclusiv a mijloacelor băneşti, pentru cazurile de oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în
conform deciziei Guvernului sau a autorităţilor competente ale administraţiei publice invaliditate sau deces. străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
locale; d) ) bursele elevilor, n) veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor
l) ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în studenţilor şi internaţionale din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor
conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei; persoanelor aflate la oficială, cu condiţia ca poziţia acestora, de oficial, să fie confirmată de
m) contribuţiile la capitalul unui agent economic, învăţămînt Ministerul Afacerilor Externe;
n) veniturile misiunilor diplomatice şi altor misiuni asimilate lor, organizaţiilor postuniversitar sau la o) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă
statelor străine, organizaţiilor internaţionale şi personalului acestora, învăţămînt desfăşurată în România, în conformitate cu acordurile de finanţare
o) sumele pe care le primesc donatorii de sînge de la instituţiile medicale de stat; postuniversitar nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme
p1) cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care specializat la internaţionale şi organizaţii neguvernamentale;
valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 instituţiile de p) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în

2
alin.(1); învăţămînt de stat şi România, în calitate de corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii
q) mijloacele băneşti plătite, sub formă de ajutor material unic sau de reparare a particulare, în acordate cetăţenilor români pentru venituri din astfel de activităţi şi cu
prejudiciului, unor categorii de funcţionari publici sau familiilor acestora, în conformitate cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul
conformitate cu legislaţia; legislaţia cu privire la Afacerilor Externe;
r) ajutorul material obţinut de persoanele fizice din fondurile de rezervă ale învăţămînt, stabilite de q) sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru
Guvernului, ale autorităţilor administraţiei publice locale, din mijloacele Fondului aceste instituţii de creditele primite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, precum şi din învăţămînt, precum şi r) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile
mijloacele sindicatelor, în conformitate cu regulamentele care prevăd acordarea unui bursele acordate de sunt acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
astfel de ajutor; către organizaţiile s) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de
s) ajutorul financiar obţinut de către sportivi şi antrenori de la Comitetul Internaţional filantropice persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii şi văduvele de
Olimpic, premiile obţinute de către sportivi, antrenori şi tehnicieni la competiţiile e) sumele primite de război, accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, persoanele
sportive internaţionale, bursele sportive şi indemnizaţiile acordate loturilor naţionale către persoane fizice şi persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale; juridice ca despăgubire martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
t) ajutorul financiar obţinut de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive pentru prejudiciul urmaşii eroilor-martiri, răniţilor, luptătorilor pentru victoria Revoluţiei
naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, federaţiile sportive cauzat sau/şi venitul din decembrie 1989, precum şi persoanele persecutate din motive etnice
europene şi internaţionale de profil şi de la alte organizaţii sportive internaţionale; ratat ca urmare a de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
u) premiul naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, efectuării cercetărilor până la 6 martie 1945;
ştiinţei şi tehnicii, precum şi premiile elevilor şi profesorilor animatori acordate, în arheologice pe t) Nu sunt venituri impozabile premiile, primele şi indemnizaţiile
mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în terenurile aflate în sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor
cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, proprietatea sau în specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării
republicane, regionale şi internaţionale; posesia acestor obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe podiumul de premiere la
w) recompensa acordată membrilor gospodăriilor (familiilor) pentru participarea la persoane; campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice,
sondajele selective efectuate de organele de statistică; f) premiile obţinute de precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor
x) veniturile persoanelor fizice obţinute din activitatea în baza patentei de sportivii medaliaţi la mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile
întreprinzător; campionatele olimpice, în cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele
y) veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi mondiale, europene şi şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, inclusiv la jocurile olimpice. şi altor specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea pregătirii
a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor
(cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care reprezentative ale României;
conţin metale sau aliaje ale acestora şi ambalajului returnabil, precum şi a u) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele
acumulatoarelor electrice uzate; asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi
y1) veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul
şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din competiţiilor desfăşurate în România;
fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă v) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem
naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile
excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier); Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de
y2) veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin
şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea laptelui natural; Legea nr. 227/2007;
z) veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale; x) alte venituri care nu sunt impozabile, aşa cum sunt precizate la fiecare
z2) mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare categorie de venit.
obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern,
utilizate conform destinaţiei acestora;
z3) compensaţiile pagubelor morale;
z4) venitul obţinut ca urmare a anulării restanţelor la bugetul public naţional;
z5) solda bănească a militarilor în termen, a elevilor şi cursanţilor (studenţilor)

3
instituţiilor de învăţămînt militar şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de
mare unitate specială;
z6) veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate, în partea în
care compensaţia acordată nu depăşeşte dauna materială cauzată;
z7) plata depozitelor garantate din Fondul de garantare a depozitelor în sistemul
bancar, conform Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea
depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar;
z9) venitul din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active, precum şi din reluarea
pierderilor din depreciere a mijloacelor fixe şi a altor active;
z10) dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în
folosul persoanelor fizice rezidente;
z11) veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai
mult din domeniul literaturii şi artei;
z12) veniturile persoanelor juridice obţinute în urma valorificării surselor financiare
externe în cadrul proiectelor şi granturilor internaţionale ce ţin de dezvoltarea
învăţămîntului şi cercetării;
z13) veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele
religioase şi părţile componente ale acestora conform legii în urma desemnării
procentuale.
TVA
Cote ale T.V.A.: Cote reduse: Cote ale T.V.A.:
a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a livrarea următoarelor Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru
mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul bunuri 1. toate operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse
Republicii Moldova; sortimentele de pâine, cotelor reduse.
b) cote reduse în mărime de: precum şi următoarele Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele
- 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie, la laptele şi produsele, livrate specialităţi de panificaţie: prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare cornuri, chifle, batoane, a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,
pentru copii care sînt scutite de T.V.A. covrigi, minibaghete, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice
- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate franzeluţe şi împletituri, şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe.
în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul care se încadrează în grupa b) livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate
Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, produse de brutărie exclusiv sau în principal publicităţii;
precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare;
magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) d) livrarea de produse ortopedice;
autorizate; e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară,
Moldova, 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul 2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de
Republicii Moldova; secară,
- 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi 3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, şi secară,
producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea
produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova; locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.
- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În
teritoriul Republicii Moldova; sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate. a) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi

4
 mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de b) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi
transport internaţional al gazelor naturale prestate de către S.A. utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu
“Moldova-Gaz”, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), handicap;
de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de c) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv
deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite,
mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică şi de navigaţie nu depăşeşte suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată,
aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional; achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie. Cota redusă se aplică
 energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare şi
cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află dacă terenul pe care este construită locuinţa nu depăşeşte suprafaţa de 250 mp,
aceste bunuri; inclusiv amprenta la sol a locuinţei, în cazul caselor de locuit individuale. În
 în baza principiului reciprocităţii, importul şi/sau livrarea pe teritoriul cazul imobilelor care au mai mult de două locuinţe, cota indiviză a terenului
Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale aferent fiecărei locuinţe nu poate depăşi suprafaţa de 250 mp, inclusiv amprenta
de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în la sol aferentă fiecărei locuinţe. Orice persoană necăsătorită sau familie poate
Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%, respectiv:
acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului 1. în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă
personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%;
oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, 2. în cazul familiilor, soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau
precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%;
cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor d) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în
străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. Modul vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau
de aplicare a cotei zero a T.V.A. se stabileşte de Guvern; familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în
 c1) importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
destinate:
proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii
Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita
tratatelor la care aceasta este parte; proiectelor de asistenţă
investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate
Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor
acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-
parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate
instituţiilor finanţate de la buget.
 mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara
teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică
liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona
economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova,
precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice
libere ale Republicii Moldova unul altuia;
 serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul
Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regimul
vamal de perfecţionare activă. Tipul serviciilor care cad sub incidenţa
prezentului punct, precum şi modul de administrare a acestor servicii se
stabilesc de Guvern, iar lista agenţilor economici se aprobă de
Ministerul Economiei;
 mărfurile livrate în magazinele duty-free.
5
Scutirea de T.V.A. Scutiri de TVA
(1) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi pentru Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:
livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii impozabili, ce a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate
constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale
Moldova: sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de
1) locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi; b) prestările
acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni dentari, precum şi livrarea de
respective; proteze dentare efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari;
2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000, precum şi c) prestările de îngrijire şi supraveghere efectuate de personal medical şi paramedical, conform prevederilor
produsele alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 16021000, legale aplicabile în materie;
20051000, 200710100, 200710910, 200710990; d) transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de către
3) proprietatea de stat, răscumpărată în procesul privatizării; entităţi autorizate în acest sens;
4) instituţiile preşcolare, sanatoriile şi alte obiecte cu destinaţie social- e) livrările de organe, sânge şi lapte, de provenienţă umană; f) activitatea de învăţământ prevăzută în Legea
culturală şi de locuit, precum şi drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formarea profesională a
reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte adulţilor, precum şi prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate de aceste activităţi, efectuate de
obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate;
deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează g) livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele şi cantinele organizate pe lângă instituţiile
obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele transmise publice şi entităţile autorizate prevăzute la lit. f), în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în
întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; activităţile scutite conform lit. f);
proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de h) meditaţiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învăţământului şcolar, preuniversitar şi
la bilanţul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat universitar;
sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei i) prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenţa şi/sau protecţia socială, efectuate de
întreprinderi municipale; lucrările de expertiză tehnică, de prospecţiuni, instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de căminele de
de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor bătrâni;
băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, la obiectele incluse în j) prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de protecţia copiilor şi a tinerilor, efectuate de
lista aprobată de Parlament; instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social;
5) mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt, legate de procesul k) prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei
instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alocării mijloacelor cotizaţii fixate conform statutului, de organizaţii fără scop patrimonial care au obiective de natură politică,
obţinute din livrarea acestor mărfuri, servicii în scopuri de instruire sindicală, religioasă, patriotică, filozofică, filantropică, patronală, profesională sau civică, precum şi obiective
generală; serviciile de instruire a copiilor şi adolescenţilor în cercuri, de reprezentare a intereselor membrilor lor, în condiţiile în care această scutire nu provoacă distorsiuni de
secţii, studiouri; serviciile prestate copiilor şi adolescenţilor cu folosirea concurenţă;
instalaţiilor sportive; serviciile legate de întreţinerea copiilor în instituţii l) prestările de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educaţiei fizice, efectuate de organizaţii fără
preşcolare; serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor; scop patrimonial pentru persoanele care practică sportul sau educaţia fizică;
6) serviciile (acţiunile) întreprinse de către autorităţile abilitate, pentru m) prestările de servicii culturale şi/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de instituţiile
care se aplică taxa de stat; toate tipurile de activităţi legate de taxele şi publice sau de alte organisme culturale fără scop patrimonial, recunoscute ca atare de către Ministerul Culturii
plăţile încasate de stat pentru acordare de licenţe, înregistrare şi eliberare şi Cultelor;
de brevete, precum şi taxele şi plăţile încasate de autorităţile n) prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri efectuate de persoane ale căror operaţiuni sunt scutite, potrivit
administraţiei publice centrale şi locale; serviciile acordate de către lit. a), f) şi i) - m), cu ocazia manifestărilor destinate să le aducă sprijin financiar şi organizate în profitul lor
avocaţi şi notari, de către executori judecătoreşti, serviciile de exclusiv, cu condiţia ca aceste scutiri să nu producă distorsiuni concurenţiale;
înregistrare în registrul bunurilor imobiliare şi de eliberare a extraselor o) activităţile specifice posturilor publice de radio şi televiziune, altele decât activităţile de natură comercială;
din acest registru; serviciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice p) serviciile publice poştale, precum şi livrarea de bunuri aferentă acestora;
şi a întreprinzătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din q) prestările de servicii efectuate de către grupuri independente de persoane, ale căror operaţiuni sunt scutite
registrele de stat respective; sau nu intră în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul prestării către membrii lor de servicii direct
7) serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberare de legate de exercitarea activităţilor acestora, în cazul în care aceste grupuri solicită membrilor lor numai
brevete (cu excepţia celor de intermediere), referitoare la obiectele rambursarea cotei-părţi de cheltuieli comune, în limitele şi în condiţiile stabilite prin norme şi în condiţiile în

6
proprietăţii industriale, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului care această scutire nu este de natură a produce distorsiuni concurenţiale; r) furnizarea de personal de către
de autor şi ale drepturilor conexe; instituţiile religioase sau filozofice în scopul activităţilor prevăzute la lit. a), f), i) şi j).
8) proprietatea confiscată, proprietatea fără stăpîn, proprietatea trecută în (2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
posesiunea statului cu drept de succesiune, comorile; a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară:
9) serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrînilor, precum şi 1. acordarea şi negocierea de credite, precum şi administrarea creditelor de către persoana care le acordă;
mărfurile, din contul organizaţiilor de binefacere, destinate pregătirii 2. negocierea garanţiilor de credit ori a altor garanţii sau orice operaţiuni cu astfel de garanţii, precum şi
pachetelor pentru bătrînii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit; administrarea garanţiilor de credit de către persoana care acordă creditul;
10) serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice; materia primă 3. tranzacţii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăţi, viramente, creanţe,
medicamentoasă, materialele, articolele, ambalajul primar şi secundar cecuri şi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanţelor;
utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor, autorizate de 4. tranzacţii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele şi monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu
Ministerul Sănătăţii, cu excepţia alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice; excepţia obiectelor de colecţie, şi anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt
articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021); utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic;
biletele de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile 5. tranzacţii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranţă, cu acţiuni, părţi
balneoclimaterice, pachetele de servicii turistice; mijloacele tehnice, sociale în societăţi comerciale sau asociaţii, obligaţiuni garantate şi alte instrumente financiare, cu excepţia
inclusiv transportul auto, folosit exclusiv în scopuri legate de profilaxia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
invalidităţii şi reabilitarea invalizilor; 6. administrarea de fonduri speciale de investiţii;
11) produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor studenţeşti, şcolare şi b) operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi prestările de servicii în legătură cu operaţiunile de
ale cantinelor altor instituţii de învăţămînt, ale spitalelor şi instituţiilor asigurare şi/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operaţiuni;
preşcolare, ale cantinelor care aparţin altor instituţii şi organizaţii din c) pariuri, loterii şi alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, să desfăşoare
sfera social-culturală finanţate, parţial sau în întregime, de la buget, astfel de activităţi;
precum şi ale cantinelor specializate în alimentarea bătrînilor nevoiaşi d) livrarea la valoarea nominală de timbre poştale utilizabile pentru serviciile poştale, de timbre fiscale şi alte
din contul organizaţiilor de binefacere; timbre similare;
12) serviciile financiare: e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra
a) acordarea sau transmiterea creditelor, garanţiilor de credit, alte unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepţie
garanţii ale operaţiilor în numerar şi de creditare, inclusiv gestionarea următoarele operaţiuni:
împrumuturilor, creditelor sau garanţiilor de credit din partea creditorilor 1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară,
(operaţiile de creditare, de virament, fiduciare, legate de creditare, de inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
decontări de casă, căutarea sumelor care nu au intrat în cont, deschiderea, 2. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;
închiderea şi reîntocmirea conturilor); 3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
b) operaţiile legate de evidenţa conturilor de depozit, inclusiv a 4. închirierea seifurilor;
conturilor de depunere, de decontare şi bugetare, viramentele, titlurile de f) livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor
creanţă, cecurile şi alte instrumente financiare, cu excepţia veniturilor de terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de
pe vînzarea mărfurilor în cazul nerambursării creditului, din acordarea terenuri construibile. În sensul prezentului articol, se definesc următoarele:
serviciilor informaţionale, de consultanţă şi de expertiză, din procurarea 1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcţii, conform
şi arendarea locurilor de broker la bursă, din darea în arendă, din legislaţiei în vigoare;
serviciile de încasare şi livrare a banilor în numerar clienţilor, din 2. construcţie înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ;
serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ, a banilor 3. livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de
în numerar, a valorilor mobiliare şi a documentelor, a veniturilor de la 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după
operaţiile fiduciare de gestionare a bunurilor clienţilor, de la lichidarea caz, în urma transformării;
bunurilor întreprinderilor care au dat faliment, din aprovizionarea contra 4. o construcție nouă cuprinde și orice construcție transformată sau parte transformată a unei construcții, dacă
plată a clienţilor cu documentaţia normativă; costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piață a construcției sau a părții
c) importul de bancnote şi monede metalice (inclusiv de bancnote şi din construcție, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului,
monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională, de bancnote şi ulterior transformării;
monede metalice în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) şi g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activități scutite, în temeiul prezentului articol, dacă taxa
alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum și livrările de bunuri a căror achiziție a făcut obiectul
7
(inclusiv operaţiunile legate de folosirea acestora în scopuri excluderii dreptului de deducere al limitării totale a dreptului de deducere
numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 (3) Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f), în
de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca condiţiile stabilite prin norme.
Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri; Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare
d) operaţiile legate de emiterea acţiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi (1) Sunt scutite de taxă:
altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere a) importul şi achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare în România este în orice situaţie scutită de taxă
pe piaţa valorilor mobiliare, operaţiile registratorilor independenţi; în interiorul ţării;
e) operaţiile legate de instrumentele financiare derivate, de acordurile b) achiziţia intracomunitară de bunuri al căror import în România este în orice situaţie scutit de taxă, conform
forward, de opţiuni şi de alte operaţii financiare; prezentului articol;
f) serviciile legate de gestionarea fondurilor investiţionale şi fondurilor c) achiziţia intracomunitară de bunuri atunci când persoana care achiziţionează bunurile în orice situaţie ar avea
nestatale calificate de pensii; dreptul la rambursarea integrală a taxei care s-ar datora
g) operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc unele condiţii
intermediere a acestora; e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;
13) serviciile poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, e^1) importul de bunuri de către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca
indemnizaţiilor; Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau de către organismele instituite de Comunităţi cărora li se
14) serviciile legate de jocurile de noroc prestate de către subiecţii care aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în
desfăşoară activitate de întreprinzător în sfera jocurilor de noroc condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare a respectivului protocol sau de
(inclusiv cu folosirea jocurilor automate), cu excepţia serviciilor a căror acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei;
valoare, în totalitate sau parţial, a fost inclusă în miză sau în plata pentru f) importul de bunuri efectuat în România de organismele internaţionale, altele decât cele menţionate la lit.
intrare şi a altor servicii prestate spectatorilor sau participanţilor; e^1), recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi de către membrii acestora, în limitele
loteriile; şi în condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;
15) serviciile de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale g) importul de bunuri efectuat în România de către forţele armate ale statelor străine membre NATO, pentru
şi activităţi conexe: pregătirea cadavrelor către înhumare sau incinerare, uzul acestora sau al personalului civil însoţitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în
îmbălsămarea şi servicii oferite de întreprinderile de pompe funebre; care aceste forţe iau parte la efortul comun de apărare. Acesta include importul realizat de forţele Marii Britanii
închirierea încăperilor în saloanele pentru răposaţi; închirierea sau şi ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru din 16
vînzarea locurilor de veci; întreţinerea mormintelor; amenajarea şi august 1960, pentru uzul forţelor armate sau al personalului civil care însoţeşte forţele armate ori pentru
întreţinerea cimitirelor; transportarea cadavrelor; ritualurile şi aprovizionarea cantinelor lor;
ceremoniile efectuate de organizaţiile religioase; organizarea funeraliilor h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunităţii, dacă
şi ceremoniilor de incinerare; confecţionarea şi/sau livrarea sicrielor, bunurile se află în aceeaşi stare în care se aflau la momentul exportului şi dacă importul respectiv beneficiază
coroanelor; de scutire de taxe vamale.
16) cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei: i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunităţii, pentru a
închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, fi supuse unor reparaţii, transformări, adaptări, asamblări sau altor lucrări asupra bunurilor mobile corporale, cu
alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor; condiţia ca această scutire să fie limitată la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara
17) serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării, precum şi Comunităţii;
serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri pe j) importul, efectuat în porturi de către întreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite,
teritoriul ţării; neprelucrate sau după ce au fost conservate în vederea comercializării, dar înainte de livrare ;
18) energia electrică importată şi livrată către reţelele de distribuţie sau k) importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice reţea conectată la un astfel de
importată de acestea, cu excepţia serviciilor de transport al energiei sistem ori importul de gaz introdus de pe o navă care transportă gaz într-un sistem de gaze naturale sau într-o
electrice importate; reţea de conducte cu alimentare din amonte, importul de energie electrică, importul de energie termică ori agent
19) serviciile ce ţin de autentificarea drepturilor deţinătorilor de teren; frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire sau de răcire;
20) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu l) importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terţ sau o ţară terţă, atunci când
caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, livrarea acestor bunuri de către importator constituie o livrare scutită
490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a m) importul de aur efectuat de Banca Naţională a României.
producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu (2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă
caracterul menţionat; pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, procedura şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru

8
21) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse aplicarea scutirii de taxă.
accizelor; Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru
22) serviciile livrate de către cooperativele agricole de prestări servicii, transportul internaţional şi intracomunitar
înfiinţate cu condiţia că cel puţin 75% din valoarea totală a livrărilor (1) Sunt scutite de taxă:
cooperativei constituie valoarea mărfurilor şi serviciilor livrate a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în
membrilor cooperativei şi valoarea mărfurilor livrate cooperativei de contul său;
către membrii acesteia; b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit
24) autoturismele şi alte autovehicule în România sau de altă persoană în contul său, cu excepţia bunurilor transportate de cumpărătorul însuşi şi care
26) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcaţiunilor şi a avioanelor de agrement sau a oricărui alt mijloc
de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de de transport de uz privat. Este scutită, de asemenea, şi livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul
profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive personal al călătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de - călătorul nu este stabilit în Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul
performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de Comunităţii. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în paşaport, carte de identitate
comercializare a acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie; sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor şi Reformei
27) serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Administrative;
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Scutirea va fi acordată - bunurile sunt transportate în afara Comunităţii înainte de sfârşitul celei de-a treia luni ce urmează lunii în care
începînd cu perioada fiscală în care organizaţia din sfera ştiinţei şi are loc livrarea;
inovării a fost acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi - valoarea totală a livrării, plus TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin
Atestare. ín cazul retragerii certificatului de acreditare, organizaţia va fi aplicarea cursului de schimb obţinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie
privată de dreptul la scutire începînd cu perioada fiscală în care i se a anului următor;
retrage certificatul de acreditare; - dovada exportului se va face prin factură sau alt document care ţine locul acesteia, purtând avizul biroului
29) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea vamal la ieşirea din Comunitate;
produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate c) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului.legate direct de exportul de
includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute bunuri;
de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se d) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, dacă acestea sunt direct legate
stabileşte de Guvern. de importul de bunuri şi valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate
30) lucrările de construcţie şi montaj al parcurilor eoliene şi al parcurilor e) prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate în vederea
fotovoltaice; prelucrării în România şi care ulterior sunt transportate în afara Comunităţii de către prestatorul serviciilor sau
31) utilajul şi tehnica pentru întreprinderile din domeniul de colectare, de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceştia;
prelucrare, reciclare a deşeurilor menajere, utilizate nemijlocit în f) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din şi în insulele care formează regiunile autonome Azore şi
domeniul de activitate al acestora. Madeira, precum şi serviciile accesorii acestuia;
(2) T.V.A. nu se aplică: g) transportul internaţional de persoane;
a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile h) în cazul navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri
vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal şi cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, precum şi în cazul navelor utilizate pentru
sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului; salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă, următoarele operaţiuni:
b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 1. livrarea, modificarea, repararea, întreţinerea, navlosirea, leasingul şi închirierea de nave, precum şi livrarea,
ani, în aceeaşi stare. Dacă la realizarea exportului suma T.V.A. pentru leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv
marfa respectivă a fost restituită, scutirea de T.V.A. nu se acordă. echipamente de pescuit;
Nerestituirea T.V.A. se confirmă printr-un certificat emis de 2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de război încadrate în
inspectoratul fiscal de stat teritorial sau de Inspectoratul Fiscal Principal Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00 care părăsesc ţara şi se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi
de Stat, după caz; ancorate, cu excepţia proviziilor în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastă;
c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară şi 3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor şi/sau
produselor compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform pentru încărcătura acestora;
reglementărilor vamale. i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport internaţional de
(3) Mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, persoane şi/sau de bunuri cu plată, următoarele operaţiuni:

9
exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau 1. livrarea, modificarea, repararea, întreţinerea, leasingul şi închirierea aeronavelor, precum şi livrarea,
refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aeronave;
tarifară 0202), carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată 2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate utilizării pe aeronave;
(poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată 3. prestarea de servicii, , efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor şi/sau pentru încărcătura acestora;
sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, j) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a
porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt
sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale stat membru, în condiţii de reciprocitate;
păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau congelate j^1) livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a
(poziţia tarifară 0207), slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se
pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în
sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00), condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de
laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei;
îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi k) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaţionale, altele decât cele
(poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia bovină, menţionate la lit. j^1), recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor
ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia tarifară 150300 (poziţia acestora, în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de
tarifară 1502 00) şi zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 acordurile de sediu;
11), nu li se aplică T.V.A. l) livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România,
(4) La scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, plasate sub destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de
destinaţia vamală de reexport, se restituie suma T.V.A achitată la către personalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când
introducerea acestora pe teritoriul vamal. T.V.A. se restituie, în modul forţele respective participă la o acţiune comună de apărare;
stabilit de Serviciul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 5 zile. m) livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor
(5) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor, destinate armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în
acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci
alte situaţii excepţionale, precum şi pentru importul şi livrarea de când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor
mărfuri, servicii definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinţare a
Guvern. Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forţe sau personalului civil
(6) T.V.A. nu se aplică la plasarea şi comercializarea mărfurilor în care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;
magazinele duty-free. n) livrările de aur către Banca Naţională a României;
(7) T.V.A. nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de o) livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara
completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, importate de Comunităţii, ca parte a activităţilor umanitare, caritabile sau de instruire; scutirea se acordă prin restituirea taxei
organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
societăţilor invalizilor, conform listei şi în modul stabilit de Guvern. (2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele:
(8) T.V.A. nu se aplică producţiei atelierelor curative de producţie (de a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de
muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, în înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, cu excepţia:
care muncesc persoane handicapate. 1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele decât livrările intracomunitare de mijloace
(92) T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate de transport noi;
pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care 2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de artă,
corespund cerinţelor art.52, în scop de construire a instituţiilor de obiecte de colecţie şi antichităţi,
asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului
procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;
necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate. c) livrările intracomunitare de produse accizabile către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică
(93) T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către persoane juridice neimpozabilă care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, cu excepţia:
în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu 1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică;
depăşeşte suma de 100 de euro. ín cazul în care valoarea în vamă a 2. livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de
mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează colecţie şi antichităţi,

10
pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă d) livrările intracomunitare de bunuri, care ar beneficia de scutirea prevăzută la lit. a) dacă ar fi efectuate către
menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. altă persoană impozabilă, cu excepţia livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile
(94) T.V.A nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi,
reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru
(cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale a justifica scutirea de taxă pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, după caz, procedura şi condiţiile
care conţin metale sau aliaje ale acestora, procurate pe teritoriul care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă.
Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al ART. 144 Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri
activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. (1) Sunt scutite de taxă următoarele:
(95) T.V.A. nu se aplică mărfurilor consumabile importate de forţa a) livrarea de bunuri care urmează:
militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate 1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata drepturilor de import;
uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. 2. să fie prezentate autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi, după caz, plasate în depozit necesar cu caracter
Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al temporar;
Republicii Moldova. 3. să fie introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;
4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. să fie plasate în regim de perfecţionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
6. să fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
7. să fie admise în apele teritoriale:
- pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de producţie, în scopul construirii, reparării, întreţinerii,
modificării sau reutilării acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de producţie la
continent;
- pentru alimentarea cu carburanţi şi aprovizionarea platformelor de forare sau de producţie;
8. să fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit după cum urmează:
- pentru produse accizabile, orice locaţie situată în România, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art.
4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificările şi completările ulterioare;
- pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locaţie situată în România şi definită prin norme;
b) livrarea de bunuri efectuată în locaţiile prevăzute la lit. a), precum şi livrarea de bunuri care se află în unul
dintre regimurile sau situaţiile precizate la lit. a);
c) prestările de servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locaţiile prevăzute la lit. a), pentru
bunurile aflate în regimurile sau situaţiile prevăzute la lit. a);
d) livrările de bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum şi prestările de servicii aferente
acestor livrări,
e) importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.

Accize
Cotele accizelor:
a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;
b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare
impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.

11
CAS
1.1.Angajatorul pentru: Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt:
- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri din
prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau desfășurarea unei activități dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România
prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct. este parte;
1.2, 1.3 şi 1.4 din prezenta anexă; b) persoanele fizice nerezidente, care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor
- cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în juridice internaţionale la care România este parte;
proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent d) pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;
de sursa de finanţare a activităţilor, în cazul în care e) persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de
acordurile internaţionale la care Republica Moldova este plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate,
parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de cât şi pe perioada în care acestea beneficiazǎ de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
asigurări sociale de stat obligatorii; f) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale
- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii obligatorii, în numele asiguratului, respectiv:
elective ori sînt numite în cadrul autorităţilor executive; 1. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau,
- judecători, procurori, avocaţi parlamentari după caz, de alte drepturi de protecţie socială ori de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul
23% la fondul de salarizare şi la alte recompense asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata de contribuţii sociale din bugetul
1.2.Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi asigurărilor pentru şomaj;
care activează în condiţii speciale de muncă, conform 2. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, care administrează şi gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de
anexei nr. 6 la prezenta lege stat, prin agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea
33% la fondul de salarizare şi la alte recompense copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani potrivit Ordonanţei de urgenţă a
1.3.Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin
care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie,
Legea nr. 1164-XIII din pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
ale Codului fiscal 3. Agenția Națională pentru Prestații Sociale, care administrează și gestionează prestațiile sociale acordate de la bugetul de
23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate stat, prin agențiile județene pentru prestații sociale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.
pentru anul 2014 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
1.4. Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) 4. Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii, pentru persoanele prevăzute
care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv la lit. d), precum şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a
activităţile stipulate în grupele 01.1–01.4 din Clasificatorul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), 5. entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât Casa Naţională de Pensii Publice, pentru persoanele prevăzute la lit.
aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova- d);
Standard” nr. 694-ST din 6. Ministerul Justiţiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum
9 februarie 2000, pentru persoanele angajate prin contract şi pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv, persoanele
individual de muncă ori prin alte contracte în vederea care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;
executării de lucrări sau prestării de servicii: 7. Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării,
- din mijloacele angajatorului- 16% la fondul de precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii
salarizare şi la alte recompense identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
- de la bugetul de stat-6% la fondul de salarizare şi la alte 8. Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din
recompense muncă, pensie sau din alte surse;
1.5. Persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, 9. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1– indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 339/2006, cu modificările
1.4, care se regăsesc în una din situaţiile: şi completările ulterioare;

12
- întreprinzători individuali; 10. unităţile trimiţătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru soţul/soţia care însoţeşte
- avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de
mediatori care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate serviciu şi pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare
în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice;
organizare 11. Autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane,
5748 de lei anual pentru asigurarea individuală pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;
1.6. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia g) orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt :
persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori a) pentru contribuţia de asigurări sociale:
prevăzute la pct. 1.1–1.5 a^1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia
5748 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de datorată de angajator;
1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata a^2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia
activităţii desfăşurate pe bază de patentă datorată de angajator;
a^3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală
şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.
b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:
b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală;
b^2) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;
c) 0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
d) pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:
d^1) 0,5% pentru contribuţia individuală;
d^2) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;
e) 0,15% - 0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de
clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;
f) 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.
(4) Cotele prevăzute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi prin legea bugetului de stat,
după caz, cu excepţia cotei contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cazul şomerilor,
prevăzută la art. 296^6, care se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se datorează pe toată durata efectuării
practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată.
(5) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, contribuţiile sociale
datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în
care au fost plătite aceste sume.
(6) În cazul în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, , cota
contribuţiei individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare
loc de realizare al venitului.
(9) Contribuţiile sociale individuale calculate şi reţinute potrivit alin. (1) se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului
datorată potrivit legii.

13