Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Catedra „Finanţe şi Bănci”

CERINŢE PRIVIND ELABORAREA


STUDIULUI DE CAZ

în cadrul orelor planificate Lucrului individual


la disciplina „Fiscalitate”

(pentru anul de studii 2015-2016)

Responsabil:
Dr., conf. univ.
Lucia Castraveț
I. Cerinţe tehnice:
1. Lucrarea trebuie să conţină următoarele compartimente structurale:

Nr. Denumirea compartimentului Volumul, pagini


1. Foaia de titlu (Anexa 1) 1
2. Cuprins 1
3. Introducere 1
4. Conţinutul lucrării 4–5
5. Concluzii 1
6. Bibliografie 1

2. Numărul variantei lucrării va corespunde numărului de ordine din Registrul grupei. La cifra dată
se vor suma datele privind veniturile lunare din tabelul nr.1 (prezentat mai jos).
Spre exemplu: Nr. de ordine 15 - Varianta 15 - Moraru Valeriu, adunat la datele din tabel: 02.02
– 14015, 28.02 – 16015 ...
3. În redactarea lucrării se va respecta: font Times New Roman, 12 pt., interval 1,5. Margini:
stânga – 30 mm, sus – 25 mm, dreapta – 15 mm, jos – 25 mm. Titlul compartimentelor: cu
majuscule. Fiecare compartiment începe din pagină nouă.
II. Conţinut:
În baza datelor convenționale cu privire la veniturile obţinute de către angajaţii SRL „Moldova” în anul fiscal 2015, prezentate în Tabelul 1:

Tabelul 1
Nume Codul Fiscal Scutiri Data efectuării plății Ajutor
Prenume material
02.02 28.02 31.03 30.04 05.06 30.06 31.07 31.08 30.10 02.11 30.11 28.12 28.12
Moldovanu 9800025648130 PSmN2 14000 16000 11000 13000 15800 18200 10000 17400 25000 22000 19600 18400 12000
Ina
Rotaru 2020048963215 MN3 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 12000
Mihai
Tăbârţă 9514073642133 PAH 4800 4550 5100 4480 4500 1000 3750 700 3250 3800 4500 4050 12000
Maria

Să se calculeze impozitul pe venitul din salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi să se completeze următoarele
acte necesare procesului de raportare financiară anuală:

1. CEREREA angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu pe anul 2015 (Anexa 2);
2. FIŞA PERSONALĂ de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe
anul 2015, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (Anexa 3).
3. DECLARAŢIA persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2015 (Anexa 4).
Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
CATEDRA „FINANŢE ŞI BĂNCI”

LUCRU INDIVIDUAL
la disciplina „Fiscalitate”

STUDIU DE CAZ
Varianta ______

Elaborat:
Nume, Prenume (student)
________________________
Grupa_________

Coordonat:
Dr., conf. univ.
Lucia Castraveț

CHIŞINĂU 2015