Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială _______________


Profesor: Dina Denisa-Reli
Disciplina: Limba şi literatura română
Data: _____________
Clasa: a VIII –a
Unitatea de învăţare: Genul epic
Subunitatea: Predicatul şi predicativa
Subiectul: Predicatul verbal
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare
Timp alocat: 50'
Competenţe generale:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale, în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.3. Utilizarea corectã a relaţiilor sintactice în textele - Enunţul; fraza;
orale proprii;
- Corectitudinea şi expresivitatea părţilor de
3.2. Sesizarea valorii expresive a categoriilor propoziţie şi a propoziţiilor într-un text dat;
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a - Rolul părţilor de propoziţie şi al propoziţiilor în
vocabularului şi a categoriilor semantice studiate; funcţie de intenţia si specificul comunicării într-un
text dat;
4.2. Utilizarea în redactarea unui text propriu a - Enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi propoziţii
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat (predicatul verbal).
semnele ortografice şi de punctuaţie.

Competenţe derivate:
C1: definirea predicatului verbal (corelare cu c.s. 2.3. şi 3.2.);
C2 : redactarea de enunţuri cu predicate verbale exprimate prin părţi de vorbire diferite (corelare cu c.s. 3.2.
şi 4.2.);
C3 : construirea de enunţuri în care diferite verbe să aibă valoare predicativă şi auxiliară (corelare cu c.s.
3.2. şi 4.2.);
C4: analiza predicatelor verbale din textele date, respectând algoritmul analizei gramaticale a acestei părţi
de propoziţie ;

Activităţi de învăţare:
A1: exerciţii de identificare a trăsăturilor predicatului verbal;
A2: exerciţii de redactare de enunţuri cu predicate verbale exprimate prin părţi de vorbire diferite;
A3: exerciţii de construire de enunţuri în care diferite verbe să aibă valoare predicativă şi auxiliară ;
1
A4: exerciţii de analiză a predicatelor verbale din textele date, respectând algoritmul analizei gramaticale a
acestei părţi de propoziţie.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: conversaţia, conversaţia catehetică, expunerea, explicaţia, exerciţiul de
identificare, exerciţiul de selectare, exerciţiul de discriminare morfologică, exemplificarea, exerciţiul de
redactare, jocul didactic, analiza sintactico-morfologică, exerciţiul de completare.

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, pe grupe, individuală.


Metode şi tehnici de evaluare: observarea curentă, conversaţia catehetică, aprecierea verbală, aprecierea cu
note, autoevaluarea.

Resurse:
a. umane: 23 elevi ai clasei a VIII-a, grup omogen, cu ritmuri apropiate de învăţare;
b. materiale / mijloace de învăţământ): tabla şi instrumentele de scris, manualul pentru clasa a VIII-a,
Editura Humanitas, flipchart; caietele elevilor; fişe de lucru; fişa de evaluare.
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE
1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a
V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.), 2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM,
2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi
gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.

2
Desfăşurarea activităţii
didactice

FORME ŞI
SECVENŢELE
INSTRUM
INSTRUIRII
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE ENTE DE
DIDACTICE/
EVALUAR
DURATA
E

Competențe Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de FORME ŞI


derivate procedee învăţământ organizare INSTRUME
a activităţii NTE DE
EVALUARE
1. Moment * Salutul; Elevii se pregătesc pentru Catalogul Activitate -
organizatoric * Prezentarea invitaţilor; începerea orei de limba şi - clasei frontală
- * Notarea absenţelor în literatura română.
2’ catalog;
* Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării
lecţiei.

3
Profesorul le propune Elevii selectează din Exerciţiul de Foaia de Frontală Observarea
2. Captarea elevilor un exerciţiu în reprezentarea grafică selectare flipchart curentă
atenţiei şi care îşi vor exprima ,,Papirusul şcolii” verbele care (Anexa 1)
-
asigurarea preferinţele pentru corespund activităţilor Marker-ul
climatului afectiv anumite activităţi preferate ale acestora,
şcolare, justificând motivând alegerea făcută.
5’ alegerea făcută.

3. Anunţarea Profesorul scrie titlul Elevii notează în caiete titlul Expunerea Tabla şi Frontală -
temei şi a lecţiei pe lecţiei şi urmăresc creta
competenţelor tablă: ,,Predicatul competenţele derivate propuse. Flipchart
-
derivate verbal” Caietele
Prezintã competenţele elevilor
2’ derivate ale lecţiei, într-
o formă accesibilă
elevilor.

4. Verificarea, - 1. Profesorul verifică Elevii răspund la solicitările Exerciţiul de


reactualizarea, tema pentru acasă prin profesorului, citind şi analiză Caietul de
sistematizarea şi sondaj, cantitativ şi corectând eventualele greşeli. sintactico- teme Frontală Observarea
esenţializarea calitativ. Elevii participă activ la morfologică curentă
cunoştinţelor Elevii au avut de conversaţie, răspunzând la
5’ rezolvat exerciţiul 3, întrebările puse de profesor.
pag. 70 şi exerciţiul 1, Conversaţia Flipchart
pag. 73. catehetică (Anexa 2)
2. Profesorul realizează
o scurtă conversaţie
catehetică, întrebându-i
ce este predicatul şi prin
ce parte de vorbire se
exprimă.

4
5. Dirijarea 1. Profesorul le 1. Elevii îşi reactualizează
procesului de C1 reactualizează elevilor cunoştinţele despre predicatul Expunerea Flipchart Observarea
consolidare a reperele teoretice pentru verbal, dovedind înţelegerea Exemplificarea (Anexa 3) Frontală curentă
cunoştinţelor/ de însuşirea cunoştinţelor acestuia prin oferirea de
dezvoltare a despre predicatul verbal, exemple.
competenţelor urmând ca elevii să dea
20’ la sfârşit exemple de
predicate verbale.

2. Elevilor li se propune 2. Organizaţi pe grupe, elevii Exerciţiul de Fişele de Activitate Observarea


un exerciţiu tip joc vor formula cât mai multe redactare lucru pe grupe curentă
numit ,,Cine ştie, propoziţii în care verbul ,,a fi” Jocul didactic (Anexa 4.1.)
câştigă!” - un joc să fie predicativ.
didactic de construire a
unor propoziţii în care
verbul ,,a fi” să aibă
valoare predicativă
(Anexa 4.1.).

3. Profesorul le 3.1. Elevii alcătuiesc enunţuri,


distribuie elevilor o fişă respectând indicaţiile din
de lucru cu următoarele cerinţă. Exerciţiul de
două exerciţii: redactare
3.1. Alcătuiţi enunţuri în
care verbele următoare
C2 să aibă valorile
morfologice indicate:
C3 - A avea: predicativ şi Fişele de Observarea
auxiliar; lucru Activitate curentă
- A vrea: predicativ şi (Anexa 4.2.) pe grupe
auxiliar;

5
- A fi: predicativ şi
auxiliar.

3.2. Identificaţi intrusul


din fiecare serie, 3.2. De asemenea, identifică Exerciţiul de
justificând alegerea: intrusul din fiecare serie, discriminare
a) scriem, sã zică, justificând alegerea făcută. morfologică
au mers, vom fi scris,
luptând;

b) mergeam, veniră, voi


citi, de scris, vino!;
c) lucram, scris,
conduci, vei afla, să
mergem;
d) am adaptat, au ales, ai
parcat, citise, a cere;
e) veţi descrie, aduceţi,
aţi dansat, duceaţi,
istorisind.
6. Obţinerea Profesorul le propune Elevii analizează predicatele Exerciţiul de
performanţei C4 elevilor un exerciţiu de verbale identificate în textele identificare Fişa de Pe grupe Observaţia
6’ analiză sintactico- date. Analiza lucru curentă
morfologică a sintactico-
predicatelor verbale din morfologică
textele date (Anexa 5).

7. Integrarea Profesorul le distribuie Elevii vor rezolva sarcinile de Exerciţiul cu Fişa de Individuală Test
evaluării de tip elevilor fişe cu testul lucru de pe fişa de evaluare, alegere evaluare formativ
formativ formativ. alegând varianta corectă şi multiplă (Anexa 6) Interevaluare
6’ C2 După rezolvarea completând spaţiile punctate.
C3 testului, profesorul va La final, se vor interevalua. Exerciţiul de

6
corecta oral cu elevii completare
subiectele.

8. Intensificarea - 1. Profesorul anunţă Elevii îşi notează tema pentru Expunerea Manualul Frontală -
procesului de tema pentru acasă, la acasă.
retenţie şi alegere:
transfer a. Scrieţi un text, de 10-
15 rânduri, în care să
2’ relataţi o întâmplare din
copilărie, în care să
folosiţi predicate verbale
exprimate prin părţi de
vorbire diferite.
b. Exerciţiul 1, pag. 79.

9. Evaluarea Profesorul le propune Elevii completează Chestionarul Fişa de Individuală Autoevaluare


activităţii - elevilor o fişă de chestionarul, apreciind de evaluare prin note
didactice evaluare a activităţii. activitatea desfãşurată. autoevaluare (Anexa 7)
2’ Apoi, face apreciere Frontală
verbale pozitive şi Apreciere
încurajatoare. verbală

Aprecierea
verbală

7
Anexa 1

Selectaţi din ,,Papirusul şcolii” formele verbale care corespund activităţilor voastre şcolare preferate :

ne jucăm gătim muncim


cântăm alergăm desenăm
tricotăm dansăm scriem
citim ascultăm conversăm
învăţăm concurăm comunicăm

Fiţi inteligenţi şi răspundeţi la întrebare: Ce funcţie sintactică au verbele din papirus?

8
Anexa 2

PREDICATUL

Definiţie
FORME

Părţi de vorbire prin care se exprimă:

Model de analiză sintactico-morfologică PV Model de analiză sintactico-morfologică PN

9
Anexa 3

PREDICATUL VERBAL

Predicatul verbal se exprimă prin :


- verb predicativ la un mod personal :
 la diateza activă : Mihai aleargă prin curte.
 la diateza pasivă : Covorul este bătut de tata.
 La diateza reflexivă : El se gândește la părinți.
- locuțiune verbală : Mi-am dat seama de greșeală.
- adverb predicativ : Imposibil să nu vină.
- locuțiune adverbială predicativă : Fără doar și poate că voi veni.
- interjecție predicativă : Iată un os !

A fi –verb
predicativ
EXEMPLELE 10
CLASEI
Anexa 4.1.
Concurs ,,Cine ştie, câştigă!”
Provocare : Scrieţi cât mai multe enunţuri în care să folosiţi verbul ,,a fi” cu valoare predicativă.

11
Anexa 4.2.

3.1. Alcătuiţi enunţuri în care verbele următoare să aibă valorile morfologice indicate:
A avea: predicativ şi auxiliar:
-
-
A vrea: predicativ şi auxiliar:
-
-
A fi: predicativ şi auxiliar:
-
-

3.2. Identificaţi intrusul din fiecare serie, justificând alegerea:


a) scriem, să zică, au mers, vom fi scris, luptând;
b) mergeam, veniră, voi citi, de scris, vino!;
c) lucram, scris, conduci, vei afla, să mergem;
d) am adaptat, au ales, ai parcat, citise, a cere;
e) veţi descrie, aduceţi, aţi dansat, duceaţi, istorisind.

Anexa 5
Grupa 1
Analizaţi sintactico-morfologic predicatul verbal din următoarea propoziţie :

12
,,Noi am cunoscut persoane deosebite la atelierul de pictură.

Ai rezolvat corect ? Continuă tot aşa ! Ai greşit? Nu pierde timpul, fii atent şi învaţă !
Anexa 5
Grupa 2
Analizaţi sintactico-morfologic predicatele nominale din următorul text :

Anexa 5
Grupa 2
Analizaţi sintactico-morfologic predicatul verbal din următoarea propoziţie :

13
,,Maria se gândea la Evaluarea Naţională’’.

Anexa 5
Grupa 3
Analizaţi sintactico-morfologic predicatul verbal din următoarea propoziţie :

14
,,El a luat-o la sănătoasa de frica tezei’’.

Anexa 5
Grupa 4
Analizaţi sintactico-morfologic predicatul verbal din următoarea propoziţie :

15
,,Hai la bibliotecă !’’

16
Anexa 6

Numele şi prenumele : Data :


Clasa : a VIII-a
Nota=
Test formativ
Predicatul verbal

1. (20p) Subliniază predicatele şi precizează diateza verbelor în exemplele următoare:


În fiecare zi mă gândesc la tine.
Tu mă întrebi despre vacanţă.
Voi vă amintiţi despre copilăria voastră?
Ele vă cheamă afară, la joacă.
5p x 4 = 20p

2. (40p) Subliniază predicatele, precizează felul lor şi numeşte părţile de vorbire prin care se
exprimă:
1. În laboratorul de chimie, elevii sunt îndrumaţi de profesorul lor.
2. Femeile secolului nostru sunt mai preocupate de carieră, decât cele din secolul trecut.
3. Ea îşi aduce aminte de casa străbunicilor săi.
4. Poate va sosi la timp.
5. De bună seamă că Maria va câştiga concursul de miss.
6. Hai în parc!
5p x 8 = 40p

3. (30p). Alcătuieşte enunţuri în care verbul a fi, să aibă:


a. valoare predicativă:
b. valoare auxiliară:
15p x 2 = 30p

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Anexa 7

Nota

Chestionar de autoevaluare

17
Completaţi următoarele enunţuri referitoare la activitatea voastră la lecţie.

Activitatea de astăzi mi s-a părut ……………………….. .


Exerciţiile mi s-au părut ……………………………..……….. .
Lucrul în echipe a fost ………………………….........…. .
Am o propunere pentru mine: ...........................................................................
Am o recomandare pentru profesorul meu: ......................................................

18

S-ar putea să vă placă și