Sunteți pe pagina 1din 1

Infinito 687,5 SC

Xi

Iritant

Bayer CropScience

Conținut substanță activă: fluopicolid 62,5 g/l + propamocarb clorhidrat 625 g/l
Fungicid sistemic pentru combaterea manei la cartof, castraveți, salată, ceapă
Fungicide

Cultura Spectru de combatere Doză Timp de pauză

Cartof Mană (Phytophtora infestans) 1,4 l/ha 7 zile


Castraveți: 1-2 tratamente pre-
ventive la avertizare, la interval
Castraveți
Mana castraveților
0,14% (1,4 l/ha) 3 zile de 7-10 zile, în intervalul fenofaza
(Pseudoperonospora cubensis)
10 frunze până la 3 zile înaintea
Salată solar Mana salatei (Bremia lactucae) 1,4 l/ha 14 zile recoltării.

Ceapă Mană (Peronospora destructor) 1,4 l/ha 7 zile Salată solar: se utilizează în 1-2
tratamente preventive la interval
Infinito 687,5 SC are acțiune pre- ascendentă și descendentă. de 7 zile până în faza de dezvol-
ventivă, curativă și antisporulantă Acțiunea este preventivă tip tare 70% din căpățână formată.
asupra ciupercilor patogene care multi-site, inhibând germinarea Volum de soluție: 600-1000 l/ha.
produc mana, datorită mecanis- sporilor, creșterea și pătrunderea
mului de acțiune diferit și unic al miceliului în plante și curativă de Ceapă: se utilizează în 1-2 trata-
celor două componente active. blocare a dezvoltării miceliului mente preventive la avertizare, la
ciupercii în planta gazdă. interval de 7-10 zile în funcție de
Fluopicolid face parte dintr-o presiunea de infecție, între faze-
nouă clasă chimică, acilpicolide. Recomandări de aplicare le a 9-a frunză formată - 50% din
Se caracterizează printr-o acțiune frunze culcate. Volum de soluție:
preventivă și antisporulantă. Cartof: 1-3 tratamente preventive 600-1000 l/ha.
Are o activitate penetrantă și o la interval de 7-10 zile, începând
distribuție translaminară în plan- cu momentul întrepătrunderii
te. Acțiunea preventivă se ma- frunzelor din acelaşi bilon. În situ-
nifestă specific prin distrugerea aţia unor condiţii extrem de favo-
rapidă a zoosporilor, iar acțiunea rabile pentru mană şi a existen-
puternică antisporulantă se mani- ţei unei rezerve infecţioase mari,
festă prin împiedicarea formării acest interval trebuie redus co- Infinito 687,5 SC este
fructificațiilor ciupercilor și disemi- respunzător. oferit la ambalaje de 20 ml,
nării ulterioare a bolii. Propamo- 100 ml și 1 l.
carb are distribuție sistemică

118