Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE ACTIVITATE

COMISIA METODICA TEHNOLOGII

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Semestrul I
În anul şcolar 2016-2017 Catedra tehnica şi-a propus realizarea următoarelor obiective generale şi
specifice:
I. Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale în perspectiva pregătirii pentru o
societate şi economie bazată pe cunoaştere
I.1. Menţinerea unei promovabilităţi de peste 90% la modulele/disciplinele de specialitate.
I.2.Menţinerea unei promovabilităţi de peste 90% la examenul de certificare a calificării profesionale și la
examenul de competenţe digitale.
II. Creşterea calităţii în educaţie prin formarea personalului didactic
II.1.Formare continuă/perfecţionarea, a cel puţin 15% din totalul cadrelor didactice.
III. Modernizarea bazei materiale şcolare
III.1. Păstrarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin creşterea cu peste 10 % a materialelor şi
mijloacelor didactice din resurse proprii.
Pentru a oglindi rezultatele obţinute în urma activităţilor desfăşurată în acest semestru s-a realizat analiza
prin metoda SWOT:
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Cadre didactice calificate; Lipsa manualelor la clasele din ciclu
Preocuparea cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor active inferior al liceului (învățământ
de instruire; obligatoriu);
O bună colaborare cu agenţii economici ; Lipsa manualelor la clasele din ciclu
Semnarea convenţiilor de practică cu agenţi economici pentru superior al liceului datorită situaţiilor
desfăşurarea stagiilor de practică a elevilor; economice precare a elevilor;
Rezultate bune obţinute la evaluările făcute de către agenţii Dotarea insuficientă pentru derularea
economici asupra activităţii desfăşurate în timpul practicii la orelor de laborator;
agenţii economici;
Preocuparea continuă a membrilor catedrei pentru învăţarea
continuă: participarea la cursuri de perfecţionare;
O bună comunicare a membrilor catedrei cu elevii;
Implicarea elevilor în activităţile liceului, participarea lor la
activităţi extracurriculare;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Comunicare bună cu celelalte comisii metodice si cu echipa Fluctuaţii de personal;
managerială. Lipsa fondurilor materiale pentru
îmbunătăţirea materialelor didactice.

În vederea realizării obiectivelor propuse, activităţile comisiei metodice de cultură tehnică, în anul
scolar 2016-1017, s-au desfăşurat astfel:
S-a stabilit componenţa comisiei metodice, s-a proiectat activitatea pe primul semestru şi s-a analizat
activitatea pe anul şcolar trecut.
S-a proiectat planul managerial şi programul de activităţi, s-au stabilit responsabilităţile fiecărui membru
al comisiei şi s-au ales manualele alternative.
Toţi membrii au studiat programele, au întocmit planificările calendaristice şi au realizat proiectarea
unităţilor de învăţare.
S-a aplicat şi interpretat de către toţi membrii comisiei, testele predictive necesare atât evaluării iniţiale a
elevilor cât şi proiectării eficiente a activităţii didactice pe acest an şcolar. Pe baza rezultatelor testelor
predictive a fost elaborat graficul de consultaţii pentru recuperarea decalajelor necesare, a elevilor ce prezintă
risc de insucces şcolar.
O preocuparea a cadrelor didactice din catedra tehnică a fost utilizarea metodelor alternative de evaluare
si anume realizarea de portofolii si aplicarea unor metode de autoevaluare.
S-a prelucrat metodologia examenului de certificare a calificării profesionale pentru fiecare nivel de
calificare nivel 4. Pentru fiecare clasa s-au stabilit coordonatorii proiectelor, s-au stabilit temele şi s-au derulat
activităţi de coordonare a acestor proiecte.
Pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică la agenţii economici au fost încheiate convenţii pentru
desfăsurarea practicii claselor cu profil tehnic cu reprezentantii SC.COBALCESCU SA.
În cadrul Catedrei Tehnice s-au desfăsurat următoarele activităti metodice:
- Prezentarea unor referate:
„De ce este necesar sa se dezvolte invatamantul tehnic ? ”-Prodan D.
„Dezvoltarea documentelor sistemului calitătii prin procese participative profesor-elev-operator
economic ”- Ursache Robert.

Pentru dezvoltarea mijloacelor didactice s-au realizat lecţii în format electronic utilizabile la orele de
curs şi laborator pentru modulele de specialitate de către profesorii: Prodan D, Ursache Robert.
S-au desfăşurat o serie de activităţi extracurriculare cum ar fi:

- Lecţii vizită de documentare la Muzeul Tehnic ”Dimitrie Leonida”

În fiecare lună s-a monitorizat parcurgerea ritmică a materiei, frecvenţa elevilor la cursuri şi notarea
ritmică.
În ceea ce priveşte observǎrile efectuate în urma asistenţelor la orele de curs, se pot menţiona puncte tari,
precum:
 efectuarea de activitǎţi de predare - învǎţare centrate pe elev.
 folosirea de mijloace şi tehnici moderne de predare-învăţare-evaluare precum fişe de
lucru,mijloace audio-video, lucrul pe grupe, portofolii şi proiecte ale elevilor.
Dintre aspectele care trebuie îmbunǎtǎţite în procesul de predare-învǎţare menţionăm:
 lucrul diferenţiat cu elevii, în funcţie de nivelul de pregǎtire al acestora.
 participarea activă a elevilor la activitaţile didactice

Participarea la activităţi organizate de ISMB


Prodan D. -participare la consfătuirile cadrelor didactice organizate la Colegiul Tehnic “Mihai
Bravu”(17.09.2016, 21.01.2017)

Responsabil Aria curriculara tehnologii,


prof.ing. Prodan Dumitru

S-ar putea să vă placă și