Sunteți pe pagina 1din 7

Titlul lecţiei: Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport

INTELECTUALE

CALITATEA SERVICIILOR CULTURALE

PRODUSELOR COMERCIALE

SUNT IMATERIALE

NU AU FORMĂ
CARACTERISTICILE
SERVICIILOR NU SE POT REPETA

NU SE POT STOCA

DEPIND DE CONSUMATOR - PRODUCĂTOR

CULOARE
AMBIANTA
DISPUNEREA
SCAUNELOR
VITEZA DE
TRANSPORT
CALITATEA SERVICIILOR ÎN
TRANSPORTUL FEROVIAR DE
PERSOANE TEMPERATURĂ

CONFOR ILUMINAT
T
ZGOMOT
RITMICITATE

PROFESIONALISM ASPECT

VESTIMENTATIE ATITUDINE

AMABILITATE PERSONAL POLITEŢ


E
CORECT- CINSTIT RESPECT

PROMPTITUDINE-EFICIENTĂ INFORMAŢII CLARE


FORMĂ
CONSTRUCTIVE
DIMENSIUNI

REZULTATE ÎN
FUNCŢIONALE EXPLOATARE

PREŢ
ECONOMICE
CARACTERISTICILE ÎNTREŢINERE
PRODUSELOR

EXECUŢIE
TEHNOLOGICE MODERNĂ

DESIGN

ESTETICE CROMATICĂ

FINISARE

CALITATEA SERVICIILOR ÎN MAXIM DE


COMUNICAŢII - TRANSPORT SATISFACŢIE ÎN
ERGONOMICE
UTILIZAREA
PRODUSULUI

PROTECŢIA
ECOLOGICE MEDIULUI

SĂ NU POLUEZE

ECONOMIE ENERGIE
CALITATEA MIJLOACELOR
DE TRANSPORT TREN SĂ ASIGURE SĂNĂTATEA
CĂLĂTORULUI

SIGURANŢĂ ÎN
EXPLOATARE
TELEFON
TERMINALE INTERNET
CALCULATOR
MESAGERIE

POLIŢIE
SERVICIILE DE 112
TELECOMUNICAŢII GRATUITE POMPIERI

TELVERDE SALVARE

CARTELĂ
TELEFONICĂ
PLĂTITE
ABONAMENT

C. Alte date:
Experienţa anterioară de Cuvinte „cheie” Resurse materiale
învăţare a elevilor Lb. Română Lb. Franceză
* Elevii cunosc: - calitate - comme - imagini
- serviciile de comunicaţii şi - servicii - services - manual
transport; - transport - transport -fişe de lucru
- transporturile de marfă şi - feroviar - ferroviaire - fişe de documen-
de persoane, - comunicaţii - communications tare
- mijloacele de transport - ambient - ambiante -prezentare ppt
* Elevii au: - confort - confort
- fişe de lucru
*Elevii pot să identifice:
- serviciile, produsele

D. Obiectivele lecţiei:

Capacitatea care se urmăreşte a Comportamentul prin Condiţiile în care vor lucra Criterii de
se forma la elevi prin învăţare care elevii vor proba elevii pentru a realiza realizare
capacitatea respectivă comportamentul (limita min.
admisă)
O1- să clasifice, după felul Prin clasificare Elevii identifică tipurile de
90%
nevoilor, tipurile de servicii; acestora nevoi şi servicii ;
O2- să explice ce caracteristici Prin enumerarea Elevii definesc care sunt
90%
au serviciile ; acestora caracteristicile serviciilor
O3- să prezinte de cine e Prin enumerarea Elevii identifică elementele ce
determinată calitatea serviciilor acestora determină calitatea serviciilor 80%
în transportul feroviar ; în transportul feroviar ;
O4 - să prezinte caracteristicile Prin enumerarea lor Elevii identifică caracteristici-
80%
produselor dintr-un domeniu ; le produselor dintr-un domeniu
E. Strategii didactice
Timp Etape de instruire Arii de conţinut Metode de Mijloace de Forme de organizare a activităţii
Profesor Elevi învăţământ învăţământ Profesor Elevi
2′ 1. Secvenţa introductivă
( discuţii pregătitoare)
2. Crearea contextului:
- se dau cuvintele „cheie”: -scriu cuvintele cheie în colectiv
calitate, servicii, transport, caiete conversaţia frontal
feroviar, comunicaţii, individual
ambient, confort
-se caută corespondente în alte
limbi (engleză, franceză)
8′ 3. Transmiterea noilor cu- Calitatea observaţia
noştinţe - ajută la elaborarea sche- serviciilor de descoperirea Tabla, individual
- elaborează schema logică a mei logice a conţinutului comunicaţii şi Conversaţia PC frontal colectiv
conţinutului lecţiei transport Met. ciorchinelui
30′ 4. Fixarea ( feed-back) - Se organizează în echi-
- împarte clasa în grupe de pe de învăţare alcătuite
câte 4 elevi; din câte patru elevi.
-trasează sarcini fiecărei - ascultă lămuririle pro- Frontal individual
grupe:: fesorului. Pe echipe de colectiv
1- să clasifice, după felul - Citesc informaţiile şi lucru
observaţia
nevoilor, tipurile de servicii; notează pe caiete
descoperirea Fişe de
2- să identifice ce
conversaţia documentare
caracteristici au serviciile ;
Met. ciorchinelui
3- să prezinte de cine e
determinată calitatea serviciilor
în transportul feroviar ;
4 - să prezinte caracteristicile
produselor dintr-un domeniu

5′ 5. Proba de evaluare fişa de


- se distribuie fişa de evaluare - elevii completează fişa Exerciţiul evaluare frontal individual
5′ 6. Secvenţa finală
- notarea elevilor, tema pentru - elevii îşi notează tema
acasă pentru acasă
F. Desfăşurarea lecţiei:
Nr Secvenţele Obiec- Activităţi desfăşurate Arii de Timp Metode şi Mijloace Forme de Obser-
crt instruirii tive De profesor De elevi conţinut (min) procedee didactice organizare vaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Secvenţa Salută elevii, verifică Pregătesc cele ce- 2 Conversaţia Frontal
introductivă prezenţa, cere elevilor să rute.
aibă pe bancă cele nece-
sare lecţiei.
2. Captarea Stabileşte titlul lecţiei, Elevii răspund : 2 Conversaţia Imagini Frontal
atenţiei adresând elevilor între- - de calitatea problematizarea Planşe
barea: „De cine este serviciilor
influenţat consumul
serviciilor ?”
3. Anunţarea Notează pe tablă titlul Elevii notează în Calitatea 3 Expunerea Frontal
titlului lec- lecţiei şi prezintă pe scurt caiete titlul lecţiei serviciilor
ţiei şi a scopul acesteia de comu-
obiectivelor nicaţii şi
operaţionale transport
4. Organizarea O1 Organizează clasa în grupe Se grupează 30 Expunerea, .
situaţiilor O2 de câte 4 elevi conversaţia
de învăţare O3 Împarte fişele de docu-
pentru O4 mentare şi explică metoda Ascultă explicaţii- Fişe de
realizarea de lucru le profesorului Conversaţia documen-
obiectivelor tare
O1- O4 Pe grupe

5. Conexiunea Solicită elevilor comple- Completează Conversaţia


inversă tarea fişelor de evaluare fişele evaluare Fişe de
Evaluează activitatea elevilor lucru Studiu
Prezintă fişele rezolvate. 7 Frontal
Ascultă Conversaţia pe grupe
Oferă lămuriri şi trage
concluzii. Pun întrebări
6. Tema Realizaţi un scurt eseu în Notează tema.
pentru acasă care să prezentaţi
3 Explicaţia
importanţa calităţii Cer lămuriri.
serviciilor
FIŞĂ DE LUCRU
Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport

Completaţi spaţiile cu informaţii despre calitatea serviciilor de comunicaţii şi


transport:

1. Calitatea serviciilor se referă la serviciile:..............................................................


..........................................................................................................................................
2. Enumeraţi 4 caracteristici ale
serviciilor :................................................................ ..........................................................
................................................................................
3. De cine este dată calitatea serviciilor de transport feroviar :.................................
...........................................................................................................................................
4. Ce elemente formează confortul în transportul feroviar :
............................................................................................................................................
5. Enumeraţi 4 caracteristici ale produselor:.................................................................
.............................................................................................................................................
BAREM - FIŞĂ DE LUCRU

1. intelectuale, culturale, comerciale


2. sunt imateriale, nu au formă, nu se pot repeta, nu se pot stoca, depind de
consumator-producător
3. ambianţă, viteza de transport, confort, ritmicitate, personal
4. temperatura, iluminatul, zgomotul
5. constructive, funcţionale, estetice, ergonomice, economice, tehnologice, ecologice
6. plătite, gratuite
7. poliţie, pompieri, salvare, telverde
8. cartelă telefonică, abonament
9. telefoanele, calculatoarele