Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Prof. înv. primar: Ivănușcă Laura- Simona


Clasa: a III-a
Data: 20.11.2019
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: ,, Balada unui greier mic “ de George Topârceanu
Tipul lecţiei : dobândire de noi cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi
Durata: 45 min.

Competenţe generale, sociale şi civice


- receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
- utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,
în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice
- identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau nonliterar;
- utilizarea, în redactare, a unor sinonime, antonime şi derivate adecvate temei
date;

Obiective operaţionale:
a) cognitive
- să citească corect, coerent şi expresiv textul;
- să identifice cuvintele necunoscute şi să ofere explicaţia acestora;
- să ordoneze ideile poetice.
b) afective
- să dezvolte atenţia concentrată, spiritul de observaţie;
- să participe cu interes la lecţie;
- să manifeste curiozitate pentru lectura textului;
c) psiho-motorii
– să formeze deprinderi de lucru cu manualul şi dicţionarul

Strategia didactică: inductiv- deductivă

Resurse materiale: manualul de limba şi literatura română pentru cls. a III- a, rebusul,
tabla, cretă, caietele de clasă, , fişe de lucru, planşe

Resurse umane: 12 elevi


Metode şi procedee: conversaţia, lectura explicativă, învăţarea prin descoperire,
exerciţiul, explicaţia, lucrul cu manualul şi cu fişe, jocul didactic.
Forme de organizare: frontală, individuală
Evaluare : continuă- formativă
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode


instruirii
Moment Solicit elevilor să pregătească materialele Pregătesc cele conversaţia
organizatoric pentru ora de literatura română. necesare lecţiei.
Stabilesc un climat favorabil derulării
activităţii de învăţare.
Verific prezenţa la oră a elevilor.
Reactualizarea Elevii prezintă conversaţia
cunoştinţelor Prin sondaj, verific tema din punct de vedere caietele cu tema.
calitativ. Elevii citesc tema.
- În ce anotimp ne aflăm?
- Care sunt lunile acestui anotimp?

Captarea atenţiei Anunţ titlul lectiei şi precizez obiectivele pe Elevii ascultă şi expunerea
Anunţarea temei care le urmăresc pe parcursul lecţiei. notează titlul lecţiei
şi a obiectivelor în caiete.
lecţiei
Dirijarea învăţării Le prezint câteva cărţi al căror autor este tot Un elev citeste expunerea
George Topârceanu. explicatia din
Întreb elevii dacă ştiu ce înseamnă cuvântul dictionar.
balada, aleg un elev să citească explicaţia din
dicţionar.
Citesc expresiv poezia. Elevii ascultă.
Solicit elevilor să citească în lanţ textul şi să
sublinieze cuvintele necunoscute.
După citirea fiecărei secvenţe, se vor scoate
cuvintele necunoscute, se vor explica oral şi le Elevii citesc textul.
voi scrie pe tablă. Elevii identifică
Pun elevii să introducă noile cuvinte în cuvintele al căror
propoziţii sens nu le cunosc.
Verific prin câteva întrebări dacă elevii au Elevii ies la tablă şi
descifrat conţinutul textului. scriu propoziţii cu Lectura
- Ce anotimp este descris în poezie? noile cuvinte. explicativă
- Cum descrie poetul natura la venirea acestui
anotimp? Elevii răspund la
- Cum îşi imaginează poetul chipul toamnei? întrebări, selectează
Cer elevilor să reproducă cuvintele şi versurile indicate
expresiile prin care poetul prezintă gesturile de mine.
toamnei, să selecteze versurile în care este conversaţia
descris greierele. exerciţiul
- De ce este necăjit greierele?
Propun elevilor să rezolvăm exerciţiile din Elevii scriu la tablă
manual. şi în caiete
rezolvarea
exerciţiilor propuse
de mine.

Obţinerea Voi distribui o fişă de lucru pe care o pot Elevii lucrează fişa. Lucrul în
performanţelor rezolva în perechi. (ANEXA 1) perechi
şi asigurarea
feed-back-lui
Evaluarea Verificarea rezolvărilor/răspunsurilor. Elevii răspund oral
performanţelor
Asigurarea Anunţ tema pentru acasă. Elevii notează conversaţia
retenţiei şi a Fac aprecieri generale şi individuale, notez tema.
transferului elevii care s-au evidenţiat.