Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Matematică

Clasa a VIII-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.
Partea I Scrieţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect (45 puncte)
1 1
9p 1. Rezultatul calculului (– ) :( – ) – 2 este:
2 4
15
A) 0 B) 4 C) - D) 2
8
9p 2. Soluţia ecuaţiei 3x – 5 = 10 este:
A) 3 B) 7 C) 5 D) 4
9p 3. După o scumpire cu 30% un obiect cu valoarea de 320 lei va costa:
A) 64 B) 400 C) 350 D) 416
9p 4. Aria unui trapez cu lungimile bazelor de 6 cm şi 18 cm şi înălţimea de 10 cm este de:
A) 540 B) 360 C) 120 D) 40
9p 5. În triunghiul ABC se consideră punctele M şi N situate pe laturile AB respectiv AC astfel încât
MN||BC, AM =2 cm, AB = 6cm, AN = 3cm. Lungimea segmentului AC este de :
A) 6cm B) 9cm C) 8cm D)10cm
Partea II La următoarele probleme se cer rezolvări complete (45 puncte)
20p 6. Efectuaţi:
a) (2x+1)(2x–1)+(3x–2)2
b) (2 45 –2 20 +3 80 ): 245 –( 2 –1) 2
25p 7. În triunghiul ABC dreptunghic se cunosc lungimea ipotenuzei BC =12cm şi măsura unghiului C de

30o. Dacă AD ┴ BC şi D  BC , să se determine:

a) Lungimile segmentelor AB, AC, BD, DC, AD


b) Aria şi perimetrul triunghiului ABC
c) cos ∢B.