Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU


ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENI
E-mail: scoalascorteni@yahoo.com

Raport al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare


anul şcolar 2015-2016

În anul 2015-2016, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi


implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi,
proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii
şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul
şcolar, Biblioteca, factori economici etc.).
Au fost propuse si vizate spre atingere urmatoarele obiective majore :

OBIECTIVE URMĂRITE
 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului
de învăţare permanentă;
 necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte
esenţială a educaţiei obligatorii;
 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea
sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru
crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a
potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;
 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice:
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;
 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc
complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;
 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice
necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional;
Pentru atingerea si punerea in practica a acestor obiective majore propuse, precum si in
planificarea si desfasurarea activitatilor educative extrascolare, am tinut cont de ultimele
publicatii in domeniu, de interesele, preferintele,abilitatile, aptitudinile, motivatiile si nevoile
de formare profesionala ale elevilor nostri, de planul cadru de invatamant si de idealul
educational al scolii romanesti contemporane, in vederea realizarii invatarii depline ca
proces instructiv-educativ si ca produs cu finalitate “masurabila” – transformarea “
educabililor” in membri activi si responsabili ai comunitatii in care traiesc si isi desfasoara
activitatea,ai societatii democratice si ai marii familii europene.
Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au
vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera
Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei
pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei,
Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui
elev) , Educaţiei ecologice etc.
Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica locală, Biblioteca
orăşenească, Cabinetul şcolar care au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la
lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite elevilor.
ACTIVITATILE EXTRASCOLARE s-au derulat dupa cum urmeaza :
Septembrie 2015
- Coboară toamnă: înv. Hîrlea, Ondu, Măgirescu V.
- Să ne cunoaştem grădiniţa şi împrejurimile ei, educ. Andrei D., Măgirescu T.
- Grădiniţa – o altă familie, educ. Andrei D.
- Culorile toamnei, educ. Măgirescu T.
Octombrie 2015
- Ziua mondială a curăţeniei, prof. Panţiru M.
- Ziua mondială a educaţiei, înv. Măgirescu V, Diaconu D., Hîrlea E.
- Copiii şi televizorul, înv. Ondu O.
- Dreptul la educaţie, înv. Merluşcă A.
- Ziua internaţională a educaţiei, prof. Panţiru M.
- Toamnă – frumuseţe, bogăţie şi culoare, educ. Andrei D.
- Capriciile toamneişi salata de fructe, educ. Potoroacă M.
- Petrecere de Hallowen, înv. Merluşcă A.
- Carnaval de Hallowen, prof. Grumega Vlad, prof. Acăr Gabriele, prof. Stan Roxana, prof.
Panţiru Mihaela
- Din obiceiurile popoarelor – HALLOWEN, educ. Andrei D.
Noiembrie 2015
- Ziua mondială a animalelor, înv. Ondu O.
- Adevărul despre tutun şi fumat, prof. diriginţi
- Suntem ceea ce mâncăm, înv. Măgiresu V.
- Proiect de parteneriat educaţional ŞCOALĂ – GRĂDINIŢĂ ,, Adaptarea copiilor la regimul
şcolar,, educ. Andrei Daniela, înv. Măgirescu Viorica
- Poveştile copilăriei, educ. Potoroacă M.
- Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavril, educ. Măgirescu T.
- Focul – prieten sau duşman, înv. Ondu O.
- PROIECT EDUCAŢIONAL DE COLABORARE ÎNTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENI ŞI
UNITATEA MILITARĂ BACĂU, prof. diriginţii claselor VII – VIII
- Proiect educational ,,ARTĂ, TRADIŢIE ŞI SPIRITUALITATE,, coordinatori: Cobuz Lidia şi
Măgirescu Tamara/ colaboratori: educ. Andrei Daniela, educ. Potoroacă Mădălina, înv.
Măgirescu Viorica, înv. Diaconu Dănuţ, înv. Ondu Oana, prof. Stan Roxana, prof. Panţiru
Mihaela
- Proiect educaţional ,, 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI,, înv. Diaconu D.,
Merluşcă A., Hîrlea E., Ondu O., Măgirescu V.
Decembrie 2015
- Proiect educaţional ,,1 Decembrie – România la zi de sărbătoare,, - consilier educative
Ondu O. Proiect de activitate extraşcolară ,, 1Decembrie – Ziua Naţională a românilor,
prof. Grumega Vlad, prof. Acăr Gabriela, prof. Stan Roxana, prof. Panţiru Mihaela, prof.
Hurjui Maria, consilier educative Ondu Oana
- Obiceiuri de Crăciun, educ. Andrei D. Uite, vine Moş Crăciun, educ. Măgirescu T.
- Sărbătorile de iarnă/ Să fim mai buni, educ. Potoroacă M. Proiect educaţional ,,VIN
SĂRBĂTORILE DE IARNĂ!,, înv. Ondu O.
- Proiect educaţional ,,VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN,, înv. Merluşcă A.
- Proiect educaţional ,,UITE, VINE MOŞ CRĂCIUN,, înv. Hîrlea E.
- Proiect educaţional ,,CREŞTINE, CRĂCIUNUL A SOSIT!,, înv. Măgirescu V.
- Simpozion Naţional ,,Evaluarea în învăţământul preuniversitar – de la teorie la practică,,
Concurs Naţional ,,Ai învăţat… ştii!,, CONTRACT DE PARTENERIAT: înv. Ondu O.,
Măgirescu V.
Ianuarie 2016
- Acord de parteneriat, intre Colegiul Tehnic “D. Ghica” Comanesti si Scoala Gimnaziala Scorteni,
responnsabil Diaconu Danut
- Proiect educational “ UNIRE-N CUGET SI-N SIMTIRI”, educ. Măgirescu Tamara, educ. Andrei
Daniela, înv. Măgirescu Viorica, înv. Diaconu Dănuţ, înv. Ondu Oana, înv. Hîrlea E. , înv. Merluşcă A.
- Parteneriat educational “ ZILEI INTERNATIONALE PENTRU NON-VIOLENTA” , prof. Cobuz Lidia, înv.
Măgirescu Viorica, înv. Diaconu Dănuţ, înv. Ondu Oana, înv. Hîrlea E. , înv. Merluşcă A.
- Protocol de parteneriat educational, intre Teatrul de papusi traditional “I.I. CARSTIUC BUTNARU
CIPRIAN” si Scoala Gimnaziala Scorteni prof. Cobuz Lidia, înv. Măgirescu Viorica, înv. Diaconu
Dănuţ, înv. Ondu Oana, înv. Hîrlea E. , înv. Merluşcă A.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere
ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi
calitate
- certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;
- colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ;
- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ;
PUNCTE SLABE:
- slaba motivaţie şcolară a unor elevi ;
- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;
- starea materială precară a multor familii ;
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare si extraşcolare
OPORTUNITĂŢI:
- disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a
se implica în viaţa şcolii ;
- posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ;
- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de
universităţi;
- disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în
parteneriat, în interes reciproc;
- postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea şi
orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor;
AMENINŢĂRI:
- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;
- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;
- impactul nefast al mass-mediei ;
- slaba motivaţie a personalului din invăţământ ;
- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.
- scăderea numărului de elevi
- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice
NEVOI IDENTIFICATE :
- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor
de formare pe termen scurt, mediu şi lung ;
- promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări
active/conştiente la viaţa şcolii;
- sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale
- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care
să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.

Întocmit,
Înv. Ondu Oana - Danusia

S-ar putea să vă placă și