Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEORETIC “NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

COMISIA DE PEDAGOGIE

PROIECT DIDACTIC

Școla de aplicație: Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”

Clasa: I A

Profesor metodist: Mușat Liliana

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Tipul lecției: comunicare-însușire de noi cunoștințe

Subiectul lecției: sunetul și litera “L”

Competența generală:

 Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute.

Competențele specifice:

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână.

4.1. Scrierea literelor de mână.

Obiective operaţionale:
 Cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
OO1. să dea exemple de cuvinte care să conţină sunetul,,l’’, indicand locul sunetului si
pronuntandu-l corect;
OO2 să recunoască litera,,l’’ de tipar izolat şi în diferite texte tipărite;
OO3 să scrie corect litera ,,l’’ de mână izolat şi în cadrul unor cuvinte ,pe baza demonstratiei;
OO4 să citească corect, conştient, expresiv, în ritm propriu coloanele de cuvinte\propozitii;

OO5 să scrie corect propoziţii, respectand scrierea cu majuscula si semnele de punctuatie


invatate(. ?)
 Afective:
O.O.6– vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite.

 Psihomotorii

O.O.7– să-şi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor grafice;
O.O.8 – să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru.
Metodele și procedeele didactice: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, jocul didactic, metoda
fonetico-analitico-sintetică, lectura.

Mijloacele de învățământ: alfabetar, imagini, jetoane

Bibliografia consultată:
 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2008
 Ilinca Anton, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Bacău, Ed. „Grigore
Tabacaru”, 1999;
 Ioan Şerdean, Metodica predării limbii române la clasele I – IV, Bucureşti, E.D.P, 1995
 Mihail Andrei, Iulian Ghiţă, Limba română, Bucureşti, E.D.P, 1983
Secvențele Ob.oper Organizarea situațiilor de instruiere și învățare Strategii Evaluare
lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor didactice
(metode,
mijloace,
forme de
organizare)
1 Moment Se asigură cadrul optim pentru desfăşurarea Elevii pregătesc manualele,
organizatoric în bune condiţii a lecţiei caietele și instrumentele de
scris.
2. Captarea Prezint elevilor două ghicitori: Găsesc răspunsul la ghicitori: conversația observare
atenției Pe cerul nopţii e doar una sistematică
Şi se numeşte... ...luna frontal

El vina o dădea pe urs


Spunând, că de la dânsul ştie,
Că ar fi zis pe iezi ghicitoare
Să înveţe cojocărie.
Cine-i?
...lupul
3.Informare Astăzi veţi învăţa sunetul și litera ,,l’’ Ascultă cu atenţie explicația conversația
cu privire la pentru ca să ştiţi să pronunţaţi corect acest propunătorului.
subiectul sunet izolat şi în cadrul unor cuvinte, să
lecției și recunoaşteţi literele de tipar şi de mână frontală
obiectivele pentru a putea citi şi scrie cuvinte cu ajutorul
urmărite acestor litere.
4.Actualizarea O1 Joc « Cuvinte bolnave » joc didactic
cunoștințelor La tabla sunt scrise cu ajutorul alfabetarului Elevii scriu cuvintele corect:
anterioare cuvintele :naRa,murA,caNa,riCa. cana, mura, cana, Rică
Sarcina :corectarea cuvintelor.
Propun elevilor:
- citirea integrală a lecţiei, lectura
- citirea selectivă ( titlul lecţiei, liniile care Citesc lecţia, respectând integrală
conţin numai nume, cuvântul care reprezintă cerinţele.
un animal, al treilea cuvânt din a doua
propoziţie ).
. lectura
selectivă

exercițiul
6. Dirijarea O2 Separarea şi studierea sunetului nou
învățării  Se prezintă elevilor o ilustraţie care metoda
reprezintă un cal. Elevii vor alcătui fonetico—
propoziţii cu cuvântul ,,cal’’.Se parcurg analitico-
urmatorii pasi: sintetică
- Alegerea propoziţiei
- Stabilirea
numarului de
cuvinte\locului
cuvântului în
propoziţie
- Despărţirea
cuvântului în silabe
- Pronunţia
sunetului nou
Învăţătorul îl rosteşte clar: vârful limbii lipit
de cerul gurii, în apropierea dinţilor, dar nu Conversaţia
lipită de aceştia, gura uşor întredeschisă.
- Sunt solicitați elevii să-l rostească
individual şi se fac aprecierile de rigoare.
- Se pronunţă cu toată clasa. exerciţiul
- Se dau exemple de cuvinte care
conţin sunetul învăţat (la începutul, în
interiorul sau la sfârşitul cuvântului): lac,
vale, mal etc
Intuirea literei”l”mic de tipar
Elevii intuiesc litera ,,l’’ de tipar şi vor arăta
din ce elemente este formată( se face
comparaţie între litera ,,I’’ şi litera ,,l’’).Se va
recunoaşte litera ,,l’’ de pe cartoane expuse Se va recunoaşte litera ,,l’’ de
pe un panou pe care sunt scrise diferite pe cartoane expuse pe un
cuvinte. panou pe care sunt scrise
Discutii pe baza imaginii din manual diferite cuvinte.
O3 Alcătuirea cuvintelor scrise în manual cu
ajutorul alfabetarului
Pentru uşurarea citirii coloanelor de cuvinte
elevii vor alcătui cu ajutorul alfabetului
decupat următoarele cuvinte: cal, lac, mal, jetoane
lan( se va explica înţelesul cuvintelor Elevii alcătuiesc enunțuri.
necunoscute şi elevii vor alcătui propoziţii). Elevii vor citi în şoaptă literele,
Citirea literelor şi a coloanelor de cuvinte apoi cu voce tare în lanţ , pe
Se va solicita elevilor să citească în şoaptă sărite, selectiv. La fel se va
literele, apoi cu voce tare în lanţ , pe sărite, proceda şi cu coloanele de
selectiv. La fel se va proceda şi cu coloanele cuvinte.
de cuvinte.
Intuirea literei de mână
Voi scrie model litera ,,l’’ de mână pe tablă
(20-30 cm),însoţind scrierea de verbalizarea
regulilor grafice respective.
O5 Elevii vor scrie litera în aer, pe bancă( cu Elevii intuiesc litera de mână(
stiloul închis). se fac analogii cu litera ,,e’’de
mână).
Elevii vor scrie litera în aer, pe
bancă( cu stiloul închis).

Se vor face exerciţii pentru dezvoltarea


muşchilor mici ai mâinii.
Elevii vor scrie 2 rânduri cu
noua literă învăţată.

Transcrierea cuvintelor de la
tabla scrise cu ajutorul
alfabetarului(cal,lac,mal,lan)
7.Obținerea O5 . Joc:”Dacă aș putea să fiu un animal aș fi...” Răspund solicitărilor joc didactic
performanței Interpretarea unui cântec despre animale propunătoarei, rezolvând pe grupe
domestice. sarcina jocului.
Elevii interpretează cântecul
despre animale domestice.
8. Asigurarea O6 Solicit elevilor să exemplifice cuvinte care Elevii dau exemple de cuvinte: prolematizarea
feed-backului conţin sunetul [l] la început, în interior sau la lalea, cal, lac, mal, fluture,
sfârşit. flaut, fluier, Laura, Livia, individual
Luxemburg.
9.Evaluarea Adresez întrebări despre modul de scriere și Răspund solicitărilor conversația
performanței se corectează eventualele greseli. individual
10. Le voi solicita elevilor să noteze tema pentru Elevii își notează tema pentru
Intensificarea acasă, ei vor avea de scris trei rânduri cu acasă.
procesului de litera nou învățată, alte trei rânduri ce să Sunt atenți la explicațiile
retenție și de conțină cuvinte cu litra “l” în poziție inițială, propunătoarei.
transfer mediană sau finală.
Se fac aprecieri asupra modului în care s-a
desfășurat ora, sunt apreciați elevii care s-au
remarcat prin răspunsuri bune și foarte bune.
.

S-ar putea să vă placă și