Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele Procedurei administrative

Definiție- Procedura administrativă


 Procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată
spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre
examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea
condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.
 Emiterea unui act administrativ individual, încheierea unui contract administrativ sau
întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică sînt părți ale procedurii administrative.

Pentru a amenaja terenul de joacă pentru copii pe str.Independeței 17, or.Bălți,


I. Depunem o petiție conform art.72 al Codului Administrativ al RM:
Articolul 72. Depunerea petiției
(1) Prin petiție poate fi inițiată o procedură administrativă sau aceasta poate face parte dintr-o
procedură administrativă deja inițiată.
(2) Petiția poate fi:
a) depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax;
b) transmisă în formă electronică;
c) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.
(3) Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale
stabilite pentru un document electronic.

II. Participanții la procedura administrativă, conform art.44 al Codului Administrativ al RM


sunt: pe deoparte - autoritatea publică, iar pe dealtă parte- orice persoană fizică și juridică
care a solicitat inițierea procedurii sau în privința căreia procedura a fost inițiată, precum și
altă autoritate publică.
III. Potrivit art.49 al Codului Administrtiv al RM, persoanele care nu au dreptul să
acționeze în procedura administrativă sunt:
1) înseși au statut de participant la procedura administrativă;
2) sînt membri de familie ai unui participant;
3) în virtutea legii sau în baza procurii, reprezintă în general sau în această procedură
administrativă un participant;
4) sînt membri de familie ai reprezentantului unui participant în această procedură
administrativă;
5) desfășoară activitate remunerată la un participant al procedurii administrative sau activează la
el în calitate de membru al consiliului de conducere, al consiliului de supraveghere sau al
unui alt organ de acest gen. Această prevedere nu se aplică persoanelor angajate la o
instituție de drept public participantă la procedura administrativă;
6) în chestiunea respectivă au întocmit o expertiză sau au acționat în mod similar în afara
calității lor funcționale/de serviciu.
7) Persoana care, prin activitate sau decizie, poate avea nemijlocit avantaje sau dezavantaje este
asimilată participantului. Această prevedere nu se aplică dacă avantajul sau dezavantajul se
bazează doar pe faptul că cineva face parte dintr-un grup de populație sau grup profesional
ale cărui interese comune sînt atinse de chestiunea în cauză.

8) Membru de familie în sensul alin. (1) lit. b) și d) sînt:


a) logodnicul/logodnica;
b) soțul/soția;
c) ruda sau afinul pe linie dreaptă sau colaterală pînă la gradul IV inclusiv;
d) persoanele care printr-un raport de îngrijire creat pe o durată mai îndelungată sînt legate
unele de altele ca părinții cu copilul (părinți educatori și copil îngrijit).
9) Persoanele indicate la alin. (3) se consideră membri de familie și atunci cînd căsătoria pe care
se întemeia relația sau comunitatea domestică nu mai există dacă persoanele sînt legate în
continuare între ele ca soț și soție sau ca părinți și copil.
IV. Termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată este de 30 de
zile conform art.60 al CA al RM. Acesta poate fi prelungit din motive justificate legate de
complexitatea obiectului procedurii administrative cu cel mult 15 zile și are efect doar dacă
este comunicată în scris participanților la procedura administrativă în termen de 30 de zile,
împreună cu motivele prelungirii.
V. Inițierea procedurii administraive, în conformitate cu art. 69 al CA al RM, -la cerere sau
din oficiu(organul constatator). Inițierea unei proceduri administrative din oficiu rămîne la
discreția autorității publice. În cazurile prevăzute de lege sau în baza unei decizii a autorității
publice ierarhic superioare, inițierea procedurii administrative din oficiu este obligatorie.
VI. Petiția, în concordanță cu art. 75 al CA al RM conține:
 numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
 domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe
această cale;
 denumirea autorității publice;
 obiectul petiției și motivarea acesteia;
 semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției
transmise în formă electronică – semnătura electronică.

VII. Dacă petiția nu este în conformitate cu art.75 al CA al RM(lipsesc elementele petiției).


atunci potrivit art. 76 al CA al RM -petiția dată nu se examinează.
VIII. În corespundere cu art.77- Colaboratorii din cadrul autorităților publice sînt obligați să
soluționeze numai petițiile care le sînt repartizate, fiindu-le interzis să le primească direct de
la petiționari sau să intervină în soluționarea acestora în afara cadrului legal. Încălcarea
acestor dispoziții constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legislației în
vigoare.
IX. Conform art.78 - Procedura administrativă se finalizează prin efectuarea unei operațiuni
administrative sau prin emiterea unui act administrativ individual, respectiv încheierea unui
contract administrativ.
Participantul care a inițiat procedura poate retrage petiția inițială pînă la finalizarea
procedurii. Prin renunțare procedura se declară finalizată, cu excepția cazului în care există
obligația continuării ei din oficiu, despre aceasta fiind informați și ceilalți participanți.
În cazul în care participantul care a inițiat procedura nu prezintă documentele sau dovezile
solicitate de autoritatea publică în termenele rezonabile stabilite de aceasta și nu există
temeiuri de suspendare a procedurii sau de repunere în termen, autoritatea publică poate
constata renunțarea tacită la procedură. Decizia se notifică participantului în cauză conform
prevederilor prezentului cod. Odată cu stabilirea termenului, participantul este informat
despre posibilitatea încetării procedurii.