Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE CONTROL

privind rezultatele EVALUĂRII INIŢIALE

Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Profesor DRĂGHICI MIHAELA-OANA
Clasa a V-a Nr. elevi prezenţi: 24 Nr. elevi absenţi: 0

COMPETENŢE GENERALE
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare,
cu scopuri diverse
COMPETENŢE SPECIFICE
3.5 să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar-nonliterar);
3.6 să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării;
4.1 să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie;
4.3 să redacteze diverse texte de mică întindere, adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării.

OBIECTIVELE INSTRUCTIV – EDUCATIVE URMĂRITE

O1. să recunoască părţile de vorbire şi de propoziţie studiate;


O2. să desprindă informaţiile esenţiale şi de detaliu din textul dat;
O3. să despartă corect cuvintele date;
O4. să redacteze o compunere imaginativă, respectând cerinţa;
O5. să respecte normele de redactare.

REALIZAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE

Nr. obiectiv 1 2 3 4 5
Nr. elevi care l-au 15 2 3 3 1
realizat
Nr. elevi care nu l-au 1 1 0 0 2
realizat

APRECIEREA CU NOTE

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Media
test
3 2 5 6 5 2 1 - - - 7,25

GRESELI FRECVENTE

O1. - nu identifică părţile de vorbire şi părţile de propoziţie şi nu realizează diferențierea celor două
categorii;
O2. - citirea textului nu este conştientă, aceşti nu reuşesc să desprindă informaţiile esnţiale şi cele de detaliu
din text;
O4, O5. - din elevi nu au însuşite deprinderile de scriere corectă, nu utilizează correct semnele de ortografie
şi de punctuaţie, nu sesizează rolul semnelor şi nu le utilizează adecvat într-un text;
- nu toţi elevii se încadrează în limita de spaţiu impusă;
- deşi respectă părţile componente ale unei compuneri, elevii nu utilizează un limbaj artistic, iar exprimarea
este incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară;
- mulţi elevi nu dovedesc creativitate şi originalitate şi manifestă reţinere atunci când trebuie să se exprime
din punct de vedere personal, deşi aceasta este o cerinţă expresă;
APRECIERI ALE PROFESORULUI ASUPRA REZULTATELOR SI PROPUNERI PENTRU
RIDICAREA NIVELULUI DE PREGATIRE AL ELEVILOR

Evaluarea iniţială conţine itemi derivaţi din obiectivele terminale ale ciclului primar.
Concluziile desprinse mi-au permis să stabilesc cele mai adecvate strategii didactice centrate pe elev
pentru eliminarea lacunelor constante, organizarea lecţiilor cu predilecţie pe grupe şi individual,
aplicarea unor fişe de recuperare, dar şi de dezvolatare pentru elevii buni cu scopul de a performa, în
cadrul orelor de pregătire suplimentară.
MĂSURI CONCRETE
1. - exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire şi de propoziţie (în urma recapitulării
noţiunilor respective) pe texte selectate din manual, auxiliare didactice etc.;
- exerciţii de analiză morfo-sintactică şi sintactico-morfologică;
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate;
- exerciţii de determinare a sensului unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în
contexte diferite;
se va insista pe identificarea elementelor de construcţie a comunicării şi pe mecanismul de
funcţionare a limbii (acordul predicatului cu subiectului, al adjectivului cu substantivul
determinat).
2, 4. exerciţii de povestire, de redactare a unor descrieri de tip tablou şi de tip portret; exrctiţii
de scriere imaginativă, compuneri libere; prezentarea unor compuneri model; organizarea unor
cercuri de lectură, recomandări pentru lectura suplimentară, în vederea îmbogăţirii
vocabularului.
3. majoritatea elevilor stăpânesc despărţirea cuvintelor în silabe, se va insista cu cei 4 elevi
pronunţarea.
5. aplicaţii care vizează noţiuni de vocabular, ortografie şi punctuaţie:
- se va insista pe explicarea rolului semnelor de punctuaţie şi de ortografie;
- exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să utilizeze ortograme;
- activităţi de copiere/dicare a unor texte care să conţină dificultăţi privitoare la părţile de
vorbire;
- activităţi de scriere imaginativă vare să valorifice creativitatea elevilor;
- organizarea unor cercuri de lectură, recomandări pentru lectura suplimentară, în scopul
îmbogăţirii vocabularului;
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor;

S-ar putea să vă placă și