Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO, BAIA SPRIE Avizat,

Profilul: Tehnic Director,


domeniul pregătirii de bază: Mecanică Annamaria HITTER
calificarea profesională: Mecanic Auto
MODULUL 1: MĂSURĂRI TEHNICE
Nr. ore / an: 32 ore/an (32 săptămâni) – teorie
Clasa: a X-a
Prof. ing. Flavia SCHLESINGER Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr. 3 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017 Responsabil arie curriculară
Tehnologii”,
Programa aprobata prin Anexa nr. 4 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017 ing. Ioan BREBAN
SPP – Mecanic auto aprobat prin: Anexa 2 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – sem. I şi al II – lea


Anul şcolar 2018 – 2019
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
rezultate Conținuturile învățării Obs.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării
Evaluare  stabilirea planurilor Prezentarea programei 1 S1
iniţială individualizate de învăţare
Evaluare şi analiză Test de
1 S2
evaluare iniţială

URÎ 4. 4.1.1. Noţiuni 4.2.1. Enumerarea 4.3.1.Rrespectarea Noţiuni fundamentale din


Măsurarea fundamentale din teoria unităţilor de măsură din normelor ergonomice la teoria măsurătorilor:
mărimilor măsurătorilor Sistemul Internaţional de locul de muncă;  Mărimi fizice, 1 S3
tehnice (Sistemul Internaţional de unităţi, corespunzătoare  Unităţi de măsură,
unităţi de măsură, mărimi mărimilor de bază din  Sistemul Internaţional de
fizice, mijloace de domeniul mecanic şi unităţi de măsură,
măsurare şi control, electric;  Multiplii şi submultiplii; 1 S4
metode de măsurare, erori 4.2.2. Efectuarea  Procesul de măsurare şi

1
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării de măsurare – tipuri, transformărilor de unităţi componentele sale;
cauze, relaţii matematice de măsură;  Procesul de măsurare;
de determinare). 4.2.3. Selectarea  Componentele
metodelor şi a mijloacelor procesului de măsurare:
de măsurare şi control în mijloace de măsurare
funcţie de mărimea de (clasificare, caracteristici),
măsurat şi de domeniul ei metode de măsurare,
de variaţie; metode de
4.2.4. Determinarea măsurare,alegerea
erorilor în procesul de metodelor şi a mijloacelor 1 S5
măsurare, calcul de măsurare;
procentual;  Erori de măsurare – tipuri,
4.2.5. Prelucrarea cauze, relaţii matematice de
matematică a valorilor determinare;
măsurate;
4.2.22. Utilizarea corectă
a vocabularului comun şi
a celui de specialitate;
URÎ 4. 4.1.3. Precizia prelucrării 4.2.15. Calcularea 4.3.1.Rrespectarea Precizia prelucrării şi
Măsurarea şi asamblării pieselor: dimensiunilor limită, normelor ergonomice la asamblării pieselor:
mărimilor  Noţiuni ce calculul toleranţelor; locul de muncă; 4.3.2.  Precizia dimensională:
tehnice caracterizează preciza 4.2.16. Interpretarea Respectarea procedurilor  Dimensiuni, abateri, 1 S6
dimensională: arbore, abaterilor dimensionale de de lucru; toleranţe;
alezaj, dimensiune formă şi poziţie ale 4.3.3. Colaborarea cu  Asamblarea
(nominală, efectivă, suprafeţelor pieselor; membrii echipei de lucru, alezajelor cu arborii. 1 S7
limită), abatere, toleranţă; 4.2.17. Verificarea în scopul îndeplinirii Ajustaje;
 Precizia formei preciziei de prelucrare a sarcinilor de la locul de
macrogeometrice: abateri unei piese; muncă;  Precizia formei geometrice
de formă, abateri de 4.2.18. Identificarea 4.3.4. Asumarea iniţiativei a suprafeţelor; 1 S8
poziţie); simbolurilor ajustajelor, a în rezolvarea unor  Precizia poziţiei
 Precizia formei abaterilor de formă şi probleme; suprafeţelor;
microgeometrice: poziţie înscrise în 4.3.5. Asumarea, în cadrul  Rugozitatea suprafeţelor;
rugozitatea suprafeţei; documentaţie; echipei de la locul de
 Ajustaje. 4.2.19. Alegerea muncă a responsabilităţii
mijloacelor de măsurare pentru sarcina de lucru
specifice în vederea primită;
determinării abaterilor 4.3.6. Respectarea
dimensionale, de formă şi normelor de securitate la

2
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării poziţie ale pieselor; locul de muncă, precum şi
4.2.20. Utilizarea a normelor de prevenire şi
mijloacelor de măsurare şi stingere a incendiilor;
control în vederea 4.3.7. Purtarea permanentă
determinării abaterilor şi cu responsabilitate a
dimensionale de formă şi echipamentului de
poziţie ale pieselor; protecţie în scopul
4.2.21. Identificarea prevenirii accidentelor de
simbolurilor rugozităţii muncă şi a bolilor
unei suprafeţe: profesionale;
4.2.22. Utilizarea corectă 4.3.8. Respectarea
a vocabularului comun şi normelor de protecţie a
a celui de specialitate; mediului şi de colectare
4.2.23. Comunicarea / selectivă a deşeurilor.
raportarea rezultatelor
activităţii profesionale
desfăşurate;
URÎ 4. 4.1.2. Mijloace de 4.2.6. Selectarea 4.3.1.Rrespectarea Mijloace de măsurare şi
Măsurarea măsurare şi control mijloacelor de măsurare şi normelor ergonomice la control utilizate pentru
mărimilor utilizate pentru realizarea control specifice pentru locul de muncă; 4.3.2. realizarea pieselor conform
tehnice pieselor conform fiecare din mărimile Respectarea procedurilor documentaţiei tehnice
documentaţiei tehnice tehnice măsurate; de lucru; (principii de funcţionare şi
(principii de funcţionare şi 4.2.7. Utilizarea 4.3.3. Colaborarea cu caracteristici tehnice):
caracteristici tehnice): mijloacelor de măsurare şi membrii echipei de lucru,  Măsurarea şi controlul 1 S9
 Mijloace de măsurare control pentru lungimi, în scopul îndeplinirii dimensiunilor liniare
şi control pentru lungimi; unghiuri, suprafeţe, mase, sarcinilor de la locul de (definiţie, unităţi de măsură:
forţe, presiuni, debite, muncă; mijloace de măsurare şi
viteze, turaţii şi 4.3.4. Asumarea iniţiativei control: măsuri terminale, 1 S10
acceleraţii, temperaturi, în rezolvarea unor şublere, micrometre,
filete şi roţi dinţate, probleme; comparatoare mecanice,
mărimi electrice 4.3.5. Asumarea, în cadrul comparatoare cu cadran,
(intensitatea curentului echipei de la locul de comparatoare de interior,
electric, tensiunea muncă a responsabilităţii minimetre, ortoteste, 1 S11
electrică, rezistenţa pentru sarcina de lucru pasametre, aparate cu
electrică, puterea primită; amplificare optică – optimetru,
electrică, energia 4.3.6. Respectarea microscoape de atelier,
electrică); normelor de securitate la microscoape universale;
4.2.8. Corelarea locul de muncă, precum şi metode de măsurare);
aparatului de măsură cu a normelor de prevenire şi

3
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării mărimea de măsurat şi cu stingere a incendiilor;
domeniul de variaţie al 4.3.7. Purtarea permanentă
mărimii de măsurat; şi cu responsabilitate a
4.2.9. Verificarea stării de echipamentului de
funcţionare a aparatelor protecţie în scopul
de măsură, în prevenirii accidentelor de
conformitate cu cartea muncă şi a bolilor
tehnică şi normele de profesionale;
securitatea muncii; 4.3.8. Respectarea
normelor de protecţie a
mediului şi de colectare
selectivă a deşeurilor.
URÎ 4. 4.1.2. Mijloace de 4.2.6. Selectarea 4.3.1.Rrespectarea Mijloace de măsurare şi
Măsurarea măsurare şi control mijloacelor de măsurare şi normelor ergonomice la control utilizate pentru
mărimilor utilizate pentru realizarea control specifice pentru locul de muncă; 4.3.2. realizarea pieselor conform
tehnice pieselor conform fiecare din mărimile Respectarea procedurilor documentaţiei tehnice
documentaţiei tehnice tehnice măsurate; de lucru; (principii de funcţionare şi
(principii de funcţionare şi 4.2.7. Utilizarea 4.3.3. Colaborarea cu caracteristici tehnice):
caracteristici tehnice): mijloacelor de măsurare şi membrii echipei de lucru,  Măsurarea şi controlul
 Mijloace de măsurare control pentru lungimi, în scopul îndeplinirii unghiurilor (noţiunea de
şi control pentru unghiuri; unghiuri, suprafeţe, mase, sarcinilor de la locul de unghi, unităţi de măsură, 1 S13
 Mijloace de măsurare forţe, presiuni, debite, muncă; mijloace de măsurare şi
şi control pentru viteze, turaţii şi 4.3.4. Asumarea iniţiativei control a unghiurilor –
suprafeţe; acceleraţii, temperaturi, în rezolvarea unor clasificare, descriere,
filete şi roţi dinţate, probleme; principiul de funcţionare, părţi 1 S14
mărimi electrice 4.3.5. Asumarea, în cadrul componente, metode de
(intensitatea curentului echipei de la locul de măsurare);
electric, tensiunea muncă a responsabilităţii
electrică, rezistenţa pentru sarcina de lucru  Măsurarea şi controlul
electrică, puterea primită; suprafeţelor (noţiunea de 1 S15
electrică, energia 4.3.6. Respectarea suprafaţă, unităţi de măsură,
electrică); normelor de securitate la mijloace de măsurare şi
4.2.8. Corelarea locul de muncă, precum şi control a suprafeţelor –
aparatului de măsură cu a normelor de prevenire şi clasificare, descriere,
mărimea de măsurat şi cu stingere a incendiilor; principiul de funcţionare, părţi
domeniul de variaţie al 4.3.7. Purtarea permanentă componente, metode de
mărimii de măsurat; şi cu responsabilitate a măsurare);
4.2.9. Verificarea stării de echipamentului de

4
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării funcţionare a aparatelor protecţie în scopul
de măsură, în prevenirii accidentelor de
conformitate cu cartea muncă şi a bolilor
tehnică şi normele de profesionale;
securitatea muncii; 4.3.8. Respectarea
4.2.10. Efectuarea normelor de protecţie a
reglajelor iniţiale ale mediului şi de colectare
aparatelor de măsură în selectivă a deşeurilor.
funcţie de natura mărimii
măsurate şi de domeniul
de variaţie al acesteia;
4.2.11. Decodificarea
simbolurilor folosite
pentru marcarea
aparatelor de măsurat;
URÎ 4. 4.1.2. Mijloace de 4.2.6. Selectarea 4.3.1.Rrespectarea Mijloace de măsurare şi
Măsurarea măsurare şi control mijloacelor de măsurare şi normelor ergonomice la control utilizate pentru
mărimilor utilizate pentru realizarea control specifice pentru locul de muncă; 4.3.2. realizarea pieselor conform
tehnice pieselor conform fiecare din mărimile Respectarea procedurilor documentaţiei tehnice
documentaţiei tehnice tehnice măsurate; de lucru; (principii de funcţionare şi
(principii de funcţionare şi 4.2.7. Utilizarea 4.3.3. Colaborarea cu caracteristici tehnice):
caracteristici tehnice): mijloacelor de măsurare şi membrii echipei de lucru,  Măsurarea mărimilor
 Mijloace de măsurare control pentru lungimi, în scopul îndeplinirii mecanice: 1 S16
şi control pentru mase; unghiuri, suprafeţe, mase, sarcinilor de la locul de  Măsurarea forţelor
 Mijloace de măsurare forţe, presiuni, debite, muncă; (noţiunea de forţă,
şi control pentru forţe; viteze, turaţii şi 4.3.4. Asumarea iniţiativei unităţi de măsură,
 Mijloace de măsurare acceleraţii, temperaturi, în rezolvarea unor mijloace de măsurare şi
şi control pentru presiuni; filete şi roţi dinţate, probleme; control a forţelor –
 Mijloace de măsurare mărimi electrice 4.3.5. Asumarea, în cadrul clasificare, descriere,
şi control pentru debite; (intensitatea curentului echipei de la locul de principiul de
 Mijloace de măsurare electric, tensiunea muncă a responsabilităţii funcţionare, părţi
şi control pentru mărimi electrică, rezistenţa pentru sarcina de lucru componente, metode de
cinematice: viteze, turaţii, electrică, puterea primită; măsurare);
acceleraţii; electrică, energia 4.3.6. Respectarea  Măsurarea maselor 1 S17
electrică); normelor de securitate la (noţiunea de masă,
4.2.8. Corelarea locul de muncă, precum şi unităţi de măsură,
aparatului de măsură cu a normelor de prevenire şi mijloace de măsurare şi
mărimea de măsurat şi cu stingere a incendiilor; control a maselor –

5
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării domeniul de variaţie al 4.3.7. Purtarea permanentă clasificare, descriere,
mărimii de măsurat; şi cu responsabilitate a principiul de
4.2.9. Verificarea stării de echipamentului de funcţionare, părţi
funcţionare a aparatelor protecţie în scopul componente, metode de
de măsură, în prevenirii accidentelor de măsurare);
conformitate cu cartea muncă şi a bolilor  Măsurarea presiunilor 1 S18
tehnică şi normele de profesionale; (noţiunea de presiune,
securitatea muncii; 4.3.8. Respectarea unităţi de măsură,
4.2.10. Efectuarea normelor de protecţie a mijloace de măsurare şi
reglajelor iniţiale ale mediului şi de colectare control a presiunilor –
aparatelor de măsură în selectivă a deşeurilor. clasificare, descriere,
funcţie de natura mărimii principiul de
măsurate şi de domeniul funcţionare, părţi
de variaţie al acesteia; componente, metode de
4.2.11. Decodificarea măsurare);
simbolurilor folosite
pentru marcarea
aparatelor de măsurat;
URÎ 4. 4.1.2. Mijloace de 4.2.6. Selectarea 4.3.1.Rrespectarea Mijloace de măsurare şi
Măsurarea măsurare şi control mijloacelor de măsurare şi normelor ergonomice la control utilizate pentru
mărimilor utilizate pentru realizarea control specifice pentru locul de muncă; 4.3.2. realizarea pieselor conform
tehnice pieselor conform fiecare din mărimile Respectarea procedurilor documentaţiei tehnice
documentaţiei tehnice tehnice măsurate; de lucru; (principii de funcţionare şi
(principii de funcţionare şi 4.2.7. Utilizarea 4.3.3. Colaborarea cu caracteristici tehnice):
caracteristici tehnice): mijloacelor de măsurare şi membrii echipei de lucru,  Măsurarea temperaturii 1 S19
 Mijloace de măsurare control pentru lungimi, în scopul îndeplinirii (scări de temperatură, unităţi
şi control pentru unghiuri, suprafeţe, mase, sarcinilor de la locul de de măsură, mijloace de
temperaturi; forţe, presiuni, debite, muncă; măsurare şi control a
 Mijloace de măsurare viteze, turaţii şi 4.3.4. Asumarea iniţiativei temperaturii, clasificare, 1 S20
şi control pentru filete; acceleraţii, temperaturi, în rezolvarea unor descriere, principiul de
filete şi roţi dinţate, probleme; funcţionare, părţi componente,
mărimi electrice 4.3.5. Asumarea, în cadrul metode de măsurare);
(intensitatea curentului echipei de la locul de  Măsurarea şi controlul
electric, tensiunea muncă a responsabilităţii filetelor:
electrică, rezistenţa pentru sarcina de lucru  Elementele filetelor; 1 S21
electrică, puterea primită;  Metode de verificare
electrică, energia 4.3.6. Respectarea a filetelor;
electrică); normelor de securitate la  Calibre filetate;

6
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării locul de muncă, precum şi  Măsurarea şi
a normelor de prevenire şi controlul diametrului 1 S22
stingere a incendiilor; mediu la arborii filetaţi
4.3.7. Purtarea permanentă cu: micrometru de
şi cu responsabilitate a filete; prin metoda
echipamentului de celor trei sârme, cu
protecţie în scopul microscopul universal;
prevenirii accidentelor de  Măsurarea şi
muncă şi a bolilor controlul pasului cu
profesionale; ajutorul microscopului
4.3.8. Respectarea de atelier, al
normelor de protecţie a pasametrelor;
mediului şi de colectare  Dispozitive cu
selectivă a deşeurilor. comparator pentru
verificarea alezajelor
filetate;
URÎ 4. 4.1.2. Mijloace de 4.2.6. Selectarea 4.3.1.Rrespectarea Mijloace de măsurare şi
Măsurarea măsurare şi control mijloacelor de măsurare şi normelor ergonomice la control utilizate pentru
mărimilor utilizate pentru realizarea control specifice pentru locul de muncă; 4.3.2. realizarea pieselor conform
tehnice pieselor conform fiecare din mărimile Respectarea procedurilor documentaţiei tehnice
documentaţiei tehnice tehnice măsurate; de lucru; (principii de funcţionare şi
(principii de funcţionare şi 4.2.7. Utilizarea 4.3.3. Colaborarea cu caracteristici tehnice):
caracteristici tehnice): mijloacelor de măsurare şi membrii echipei de lucru,  Măsurarea şi controlul 1 S24
 Mijloace de măsurare control pentru lungimi, în scopul îndeplinirii roţilor dinţate:
şi control pentru roţi unghiuri, suprafeţe, mase, sarcinilor de la locul de  Metode de verificare
dinţate; forţe, presiuni, debite, muncă; a roţilor dinţate;
 Aparate analogice şi viteze, turaţii şi 4.3.4. Asumarea iniţiativei  Măsurarea şi 1 S25
digitale pentru măsurarea acceleraţii, temperaturi, în rezolvarea unor controlul roţilor dinţate
mărimilor electrice din filete şi roţi dinţate, probleme; cilindrice, micrometrul
circuitele de c.c. şi c.a. mărimi electrice 4.3.5. Asumarea, în cadrul de roţi dinţate, şublerul
(tipuri constructive, (intensitatea curentului echipei de la locul de de roţi dinţate;
simboluri folosite pentru electric, tensiunea muncă a responsabilităţii şabloane de roţi
marcare, caracteristici electrică, rezistenţa pentru sarcina de lucru dinţate;
tehnice şi metrologice, electrică, puterea primită;  Mijloace de măsurat şi
domenii de măsurare, electrică, energia 4.3.6. Respectarea verificat mărimi electrice:
scheme de montaj); electrică); normelor de securitate la  Aparate analogice 1 S26
 Norme de SSM 4.2.8. Corelarea locul de muncă, precum şi pentru măsurarea
aparatului de măsură cu a normelor de prevenire şi mărimilor electrice

7
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării (Sănătatea şi Securitatea mărimea de măsurat şi cu stingere a incendiilor; (principiul general de
Muncii), de protecţia domeniul de variaţie al 4.3.7. Purtarea permanentă funcţionare, schema
mediului şi PSI (Paza şi mărimii de măsurat; şi cu responsabilitate a bloc, tipuri
Stingerea Incendiilor) 4.2.9. Verificarea stării de echipamentului de constructive, simboluri
specifice operaţiilor de funcţionare a aparatelor protecţie în scopul folosite pentru
măsurare şi control de măsură, în prevenirii accidentelor de marcare, caracteristici
utilizate pentru realizarea conformitate cu cartea muncă şi a bolilor tehnice şi metrologice,
pieselor conform tehnică şi normele de profesionale; domenii de măsurare);
documentaţiei tehnice. securitatea muncii; 4.3.8. Respectarea  Aparate digitale 1 S27
4.2.10. Efectuarea normelor de protecţie a pentru măsurarea
reglajelor iniţiale ale mediului şi de colectare mărimilor electrice
aparatelor de măsură în selectivă a deşeurilor. (principiul general de
funcţie de natura mărimii funcţionare, schema
măsurate şi de domeniul bloc, tipuri
de variaţie al acesteia; constructive, simboluri
4.2.11. Decodificarea folosite pentru
simbolurilor folosite marcare, caracteristici
pentru marcarea tehnice şi metrologice,
aparatelor de măsurat; domenii de măsurare);
4.2.12. Selectarea  Multimetre analogice
mijloacelor de măsurare şi şi numerice;
control pentru fiecare
dintre mărimile electrice
care caracterizează un
circuit electric;
4.2.13. Realizarea
montajelor de măsurare;
4.2.14. Efectuarea de
măsurări pentru mărimile
electrice care
caracterizează un circuit
electric:
 Măsurarea intensităţii
curentului electric;
 Măsurarea tensiunii
electrice;
 Măsurarea rezistenţei
electrice;

8
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării
 Măsurarea puterii
electrice;
 Măsurarea energiei
electrice;
4.2.22. Utilizarea corectă
a vocabularului comun şi
a celui de specialitate;
4.2.23. Comunicarea /
raportarea rezultatelor
activităţii profesionale
desfăşurate;
URÎ 4. 4.1.2. Mijloace de 4.2.8. Corelarea 4.3.1.Rrespectarea Mijloace de măsurare şi
Măsurarea măsurare şi control aparatului de măsură cu normelor ergonomice la control utilizate pentru
mărimilor utilizate pentru realizarea mărimea de măsurat şi cu locul de muncă; 4.3.2. realizarea pieselor conform
tehnice pieselor conform domeniul de variaţie al Respectarea procedurilor documentaţiei tehnice
documentaţiei tehnice mărimii de măsurat; de lucru; (principii de funcţionare şi
(principii de funcţionare şi 4.2.9. Verificarea stării de 4.3.3. Colaborarea cu caracteristici tehnice):
caracteristici tehnice): funcţionare a aparatelor membrii echipei de lucru,  Măsurarea intensităţii
 Aparate analogice şi de măsură, în în scopul îndeplinirii curentului electric:
digitale pentru măsurarea conformitate cu cartea sarcinilor de la locul de unităţi de măsură,
mărimilor electrice din tehnică şi normele de muncă; metode de măsurare
circuitele de c.c. şi c.a. securitatea muncii; 4.3.4. Asumarea iniţiativei directe şi indirecte,
(tipuri constructive, 4.2.10. Efectuarea în rezolvarea unor aparate pentru
simboluri folosite pentru reglajelor iniţiale ale probleme; măsurarea intensităţii:
marcare, caracteristici aparatelor de măsură în 4.3.5. Asumarea, în cadrul ampermetre de curent
tehnice şi metrologice, funcţie de natura mărimii echipei de la locul de continuu, apermetre de
domenii de măsurare, măsurate şi de domeniul muncă a responsabilităţii curent alternativ,
scheme de montaj); de variaţie al acesteia; pentru sarcina de lucru multimetre analogice
 Norme de SSM 4.2.11. Decodificarea primită; sau digitale, montarea
(Sănătatea şi Securitatea simbolurilor folosite 4.3.6. Respectarea ampermetrelor în
Muncii), de protecţia pentru marcarea normelor de securitate la circuit, extinderea
mediului şi PSI (Paza şi aparatelor de măsurat; locul de muncă, precum şi domeniului de
Stingerea Incendiilor) 4.2.12. Selectarea a normelor de prevenire şi măsurare la
specifice operaţiilor de mijloacelor de măsurare şi stingere a incendiilor; ampermetre; 1 S29
măsurare şi control control pentru fiecare 4.3.7. Purtarea permanentă  Măsurarea tensiunii
utilizate pentru realizarea dintre mărimile electrice şi cu responsabilitate a electrice: unităţi de
pieselor conform care caracterizează un echipamentului de măsură, metode de
documentaţiei tehnice. circuit electric; protecţie în scopul măsurare, aparate

9
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării 4.2.13. Realizarea prevenirii accidentelor de pentru măsurarea
montajelor de măsurare; muncă şi a bolilor tensiunii: voltmetre de
4.2.14. Efectuarea de profesionale; tensiune continuă,
măsurări pentru mărimile 4.3.8. Respectarea voltmetre de tensiune
electrice care normelor de protecţie a alternativă, multimetre
caracterizează un circuit mediului şi de colectare analogice sau digitale,
electric: selectivă a deşeurilor. montarea voltmetrelor
 Măsurarea intensităţii în circuit, extinderea
curentului electric; domeniului de
 Măsurarea tensiunii măsurare la voltmetre;
electrice;  Măsurarea rezistenţei
 Măsurarea rezistenţei electric: unităţi de
electrice; măsură, metode de
 Măsurarea puterii măsurare directe,
electrice; indirecte, de
 Măsurarea energiei comparaţie, aparate 1 S30
electrice; pentru măsurarea
4.2.22. Utilizarea corectă rezistenţei: ohmetre
a vocabularului comun şi analogice sau digitale,
a celui de specialitate; megaohmetre,
4.2.23. Comunicarea / multimetre analogice şi
raportarea rezultatelor digitale;
activităţii profesionale  Măsurarea puterii
desfăşurate; electrice: unităţi de
măsură, metode de
măsurare, aparate
pentru măsurarea
puterii electrice:
wattmetre
electrodinamice, 1 S31
wattmetre de inducţie;
 Măsurarea energiei
active: unităţi de
măsură, metode de
măsurare, aparate
pentru măsurarea
energiei: contoare de
energie electrică;

10
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării
URÎ 4.  Norme de SSM 4.2.22. Utilizarea corectă 4.3.1.Rrespectarea  Norme de SSM (Sănătatea 1 S32
Măsurarea (Sănătatea şi Securitatea a vocabularului comun şi normelor ergonomice la şi Securitatea Muncii), de
mărimilor Muncii), de protecţia a celui de specialitate; locul de muncă; 4.3.2. protecţia mediului şi PSI (Paza
tehnice mediului şi PSI (Paza şi 4.2.23. Comunicarea / Respectarea procedurilor şi Stingerea Incendiilor)
Stingerea Incendiilor) raportarea rezultatelor de lucru; specifice operaţiilor de
specifice operaţiilor de activităţii profesionale 4.3.3. Colaborarea cu măsurare şi control utilizate
măsurare şi control desfăşurate; membrii echipei de lucru, pentru realizarea pieselor
utilizate pentru realizarea în scopul îndeplinirii conform documentaţiei
pieselor conform sarcinilor de la locul de tehnice.
documentaţiei tehnice. muncă;
4.3.4. Asumarea iniţiativei
în rezolvarea unor
probleme;
4.3.5. Asumarea, în cadrul
echipei de la locul de
muncă a responsabilităţii
pentru sarcina de lucru
primită;
4.3.6. Respectarea
normelor de securitate la
locul de muncă, precum şi
a normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor;
4.3.7. Purtarea permanentă
şi cu responsabilitate a
echipamentului de
protecţie în scopul
prevenirii accidentelor de
muncă şi a bolilor
profesionale;
4.3.8. Respectarea
normelor de protecţie a
mediului şi de colectare
selectivă a deşeurilor.

11
Unitatea de Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
rezultate Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ale învățării
Recapitulare  Recapitularea,  Verificarea realizării  Stimularea motivaţiei
sistematizarea şi principalelor obiective elevilor;
consolidarea curriculare;  Formarea calităţilor EVALUARE - Test de
1 S33
cunoştinţelor;  Verificarea progresului pentru autoevaluare şi evaluare finală
sau regresului în autoeducaţie.
performanţele elevilor;

Evaluare finală 1 S34

Întocmit,
prof. ing. Flavia SCHLESINGER

12