Sunteți pe pagina 1din 12

100 de raspunsuri din contabilitate pentru

antreprenori -valabil 2016


1. Cand sa cer bon si cand factura ?

Legislatia fiscala permite deducerea TVA de pe bon daca valoarea bonului inclusiv TVA este sub 100 euro
si bonul are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Asadar pentru achizitii sub
100 euro (la cursul valabil la data emiterii bonului) este suficient bonul, pentru restul este nevoie de
factura.

2.In cat timp mi se prescriu datoriile fiscale ?

Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani (sau 10 ani în cazul în
care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penal ă). Termenul de prescrip ție va
începe să curgă de la data de 1 iulie a anului urm ător celui pentru care se datoreaz ă obligația fiscal ă, dac ă
legea nu dispune altfel.

3.Daca nu am distribuit cheltuieli de sponsorizare din profit, le pot reporta pentru anii viitori ?

Da, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private care nu sunt sc ăzute
din impozitul pe profit se reportează în urm ătorii 7 ani consecutivi (recuperarea acestor sume se va
efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plat ă a impozitului pe
profit).

4.Daca sunt platitor de TVA trimestrial, care este cifra de afaceri pentru care trebuie sa trec la TVA
lunar ?

Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000
eur (contravaloarea in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data
de 31 decembrie a anului precedent, respectiv 4,5285 la 31.12.2015). Astfel plafonul la 2016 este de
452.850 lei.

5. Care este salariul minim pentru care pot angaja?

De la 1 mai 2016 salariul minim brut este de 1.250 lei.

6. Ce taxe si impozite se platesc pentru un angajat cu salariul minim ?

Pentru salariul brut de 1.250 lei :

Angajatului i se retin contributii sociale si impozit in suma de 325 lei. Angajatorul plateste contributii
sociale in valoare de 288 lei (difera putin in functie de procentul pentru risc si accidente stabilit in
functie de codul CAEN). Salariul net aferent unui salariu brut de 1.250 lei este de 925 lei.

7.Care este cifra de afaceri pentru care poti mentine statutul de microintreprindere ?

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi este cifra de afaceri sub 100.000 eur (cursul de schimb
pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerci ţiului financiar precedent –la
31.12.2015 a fost de 4.5245 prin urmare plafonul este de 452.450 lei .

8. Care este diurna zilnica pe care o pot acorda angajatilor pentru a fi deductibila ?

Cheltuiala cu diurna este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu țiile publice Cum
indemnizația zilnică de delegare și detașare în România este 17 lei rezultă că nivelul maxim de
deductibilitate este de 42,5 lei /zi. (17 lei x 2,5).

9. Ce se intampla daca acord o diurna mai mare decat 42,5 lei /zi ?

In cazul in care angajatorul acorda o diurna mai mare de 42,5 lei/zi, diferenta intre suma stabilita de
societate si plafonul de 42,5 ron/zi va fi considerata din punct de vedere fiscal ca si venit de natura
salariala, impozitata ca atare si supusa contributiilor sociale.

1
10. Cand vor trebui schimbate vechile case de marcat cu cele electronice fiscale dotate cu dispozitive
de memorarea a jurnalului electronic ?

– Cei care au calitatea de contribuabili mari -> incepand cu 1 aprilie 2017

– Cei care au calitatea de contribuabili mijlocii -> incepand cu 1 iulie 2017

– Cei care au calitatea de contribuabili mici -> incapand cu 1 noiembrie 2017

11. Sunt obligat sa fac inventarierea anuala a patrimoniului ?

Da- inventarierea anuala este obligatorie. Conform prevederilor legii contabilitatii, r ăspunderea pentru
buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei
persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

12. Cum se face inventarierea daca firma nu are nici un salariat ?

În situatia în care entităţile nu au nici un salariat care să poat ă efectua opera ţiunea de inventariere,
aceasta se efectuează de către administratori.

13. Exista profit scutit de impozit in Romania la societatile comerciale ?

Da, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice,


mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau
achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul
desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplic ă scutirea
de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea
și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe., este scutit de impozit.

14. Este deductibila cheltuiala cu transportul si cazarea administratorului in strainatate ?

Da, potrivit prevederilor CF, acestea sunt deductibile, bineinteles acestea trebuind sa fie efectuate in
scopul derularii activitatii companiei. Din 2016 este deductibila si diurna acordata administratorului.

15. Daca acord tichete de masa angajatilor, ce taxe se platesc ?

Tichetele de masă sunt scutite de taxe sociale salariale şi patronale, aplicându-li-se doar cota de 16% de
impozit pe venitul salarial. Acesta se retine de la angajat.

16.Care este valoarea unui tichet de masa?

Valoarea actualizata a tichetelor de masa la 2016 este de 9.41 lei.

17.Cate tichete de masa se pot acorda?

Se pot acorda tichete de masa doar pentru zilele lucrătoare efectuate – în zilelele de concediu nu se
acordă tichete de masă.De asemenea nu se acorda pentru angajatii care sunt in delegatie si primesc
indemnizatie de delegare.

18.Exista diferenta intre CUI si CIF ?

Nu, ele reprezintaacelasi lucru . CIF -codul de identificare fiscala se mai numeste si cod fiscal iar CUI
este cod unic de inregistrare.

19. Ce implicatii are acordarea de garantii de buna executie pentru clienti ?

Din punct de vedere fiscal, provizioanele pentru garanţii de bună execu ţie acordate clien ţilor sunt
cheltuieli deductibile.

20.De unde pot obtine un certificat constatator si ce este acesta ?

Certificatul constatator este un document eliberat de ONRC care prezint ă starea la zi a firmei. Tariful
pentru eliberare conform H.G. nr. 902/2012 este de 45 lei si se elibereaz ă pe loc .

21.Care este durata minima a concediului de odihna care se poate acorda angajatilor ?

2
Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

22. Exista restrictii cu privire la concediul de odihna ?

Angajatorul este obligat sa stabileasca programarea pentru concediu de odihna astfel incat fiecare
salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

23.Cat impozit platesti daca esti microintreprindere?

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%, 2% sau 1% in functie de numarul de


angajati, astfel:

-3% pentru 0 salariati;

-2% pentru un salariat cu norma intreaga;

-1% pentru minim 2 salariati cu norma intreaga.

24. Ce venituri nu se includ in baza de calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor ?

Nu se cuprind : veniturile aferente costurilor stocurilor de produse, costurilor serviciilor în curs de


execuţie, din producţia de imobilizări corporale şi necorporale,din subven ţii, provizioane şi ajustări pentru
depreciere sau pierdere de valoare, cele rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau
penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ; veniturile
realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de
natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; veniturile din diferen ţe de curs valutar; veniturile
financiare înregistrate ca urmare a decont ării crean ţelor şi datoriilor în lei în func ţie de un curs valutar
diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior
facturării înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile; veniturile aferente
titlurilor de plată obţinute de persoanele îndrept ăţite, potrivit legii, titulari ini ţiali afla ţi în eviden ţa
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora; despăgubirile
primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;veniturile ob ţinute dintr-un stat str ăin cu
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dac ă acestea au fost impozitate în
statul străin.

25. Care sunt impozitele platite la retragerea profitului dintr-o microintreprindere sub forma de dividende
?

1,%,2% sau 3% pe venit


5% pe dividende, la distribuirea lor
5.5% sanatate din 2017

26.Ce este o persoana in intretinere ?

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau al ţi membri de familie, rudele contribuabilului sau
ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale c ărei venituri, impozabile şi neimpozabile,
nu depăşesc 300 lei lunar.

27.Exista un plafon al sumelor pastrate in casieria firmei ?

Nu, nu exista un astfel de plafon.

28. Care este limita privind incasarile/platile in numerar din casierie ?

Limite incasari :

∙plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o
persoană.

Limite plati:

∙ plafon zilnic de 5.000 lei/persoană si

3
∙ nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de
10.000 lei.

Avansuri decontare

∙ plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoan ă
care a primit avansuri spre decontare29.Care este diferenta intre costul de productie si pret ?

Pretul este valoarea la care se vand produsele si este influentat de mai multi factori : situatia pietei,
preturile practicate de competitori si multe altele. Costul de productie refecta valoarea cletuielilor
angrenate pentru a obtine produsul respectiv- cheltuieli care se pot atribui direct.

30. Ce este certificatul de atestare fiscala si de unde poti sa il obtii ?

Certificatul de atestare fiscala reprezinta actul prin care un contribuabil vede exact care ii este situatia
fiscala, ce debite si ce accesorii are de plata.

31. Care este termenul de valabilitate a certificatului de atestare fiscala ?

Valabilitatea cerificatului de atestare fiscala este de 30 de zile de la data eliberarii pentru persoanele
juridice, iar pentru persoanele fizice este de 90 de zile de la data eliberarii.

32.Cat timp este valabil certificatul de cazier fiscal ?

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost
eliberat.

33.Care este documentul cu cea mai mare durata de pastrare in arhiva ?

Statele de plata se vor pastra pe o perioada de 50 de ani.

34.Cum determini activul net contabil ?

Activul net contabil este un indicator de baza al analizei financiare si este utilizat la estimarea valorii
unei intreprinderi.Se calculeaza ca active minus datorii si in teorie, este suma pe care actionarii/asociatii
intreprinderii ar primi-o in caz de lichidare (adica ceea ce ramane din valorificarea activului , dupa plata
datoriilor).

35.Ce diferenta este intre amortizarea contabila si cea fiscala ?

Din punct de vedere fiscal, apare o restrictie suplimentara reprezentata de pragul de 2.500 lei la
inregistrarea unui mijloc fix.

Amortizarea contabila este cea care apare in balanta de verificare. Registrul fiscal este registrul pe baza
caruia se calculeaza amortizarea fiscala, conform precizarilor din Codul fiscal. Amortizarea calculata
astfel nu se inregistreaza nicaieri, ea este utilizata doar la calculul impozitului pe profit.

36. Daca vreau sa fac o angajare noua, cand trebuie sa intocmesc contractul de munca ?

La angajarea fiecarui salariat elementele contractului de munca se inregistreaza in registru (REVISAL) si


se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza .

37.In ce conditii se poate aplica TVA la incasare ?

Persoanele eligibile pentru acest sistem sunt persoanele inregistrate in scop de TVA a caror cifra de de
afaceri in anul precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru acest sistem.

38.Daca folosesc un panou pentru reclama aferenta companiei mele , ce trebuie sa platesc ?

Orice persoană care utilizează un panou, afi șaj sau o structură de afi șaj pentru reclam ă și publicitate
datorează plata unei taxe anuale către bugetul local al comunei, al ora șului sau al municipiului, dup ă caz,
în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afi șajul sau structura de afi șaj respectiv ă. Valoarea ei se

4
calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a frac ţiunii de metru p ătrat a suprafe ţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local.

39. Poate sa ia administratorul un imprumut de la firma ?

Art. 144.4 din Legea societatilor comerciale precizeaza ca este interzis ă creditarea de c ătre societate a
administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum: acordarea de împrumuturi
administratorilor.

Prevederea nu se aplica :

a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulata este inferioar ă echivalentului în lei al sumei de
5.000 de euro;

b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condi ţiile exercit ării curente a activit ăţii sale,
iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile administratorilor decât cele pe care, în mod obişnuit,
societatea le practică faţă de terţe persoane.

40.Pot sa beneficiez in calitate de administrator de indemnizatie de deplasare ?

Da, din 2016 si administratorii pot beneficia de indemnizatie deplasare.

41. Se pot distribui dividende anticipat, din profitul anului curent ?

Nu, acest lucru este strict interzis.

42. Cum se comunica avizul de inspectie fiscala ?

Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspec ției fiscale,
astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili

43.Cat timp este valabila rervarea denumirii firmei ?

Rezervarea de nume de firma are termen de valabilitate 3 luni. Se obtine de la Registrul Comertului.

44.Care este sanctiunea in cazul neinregistrarii in registrul operatorilor intracomunitari ?

Constituie contravenţie efectuarea de operaţiuni intracomunitare de c ătre persoanele care au obliga ţia
înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru.
Contravenţia se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

45. Cand se percep de catre ANAF dobanzi si penalitati de intarziere ?

Acestea se percep pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plat ă.Nu se datoreaz ă
dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obliga ţii fiscale
accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silit ă, cheltuieli judiciare, sumele confiscate,
precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt g ăsite
la locul faptei.

46. Ce se intampla daca nu permit accesul functionarilor ANAF la sediu ?

Contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o


cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri,
în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constat ări în
interes fiscal.

Amenda in caz de nerespectare este de la 25.000 lei la 27.000 lei.

47.Pot sa ii retin unui angajat o anumita suma din salariu pentru daune produse unitatii ?

Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condi ţiilor prevăzute de lege Reţinerile
cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dac ă datoria salariatului este scadent ă,

5
lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judec ătoreasc ă definitiv ă şi irevocabil ă.
48. Care este termenul in care trebuie declarate majorarilor de salarii ?

In cazul in care angajatorul decide sa mareasca salariul sau durata de munca a unui angajat, acesta
trebuie sa incheie un act aditional la contract intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei
modificarii. Angajatorul va trebui sa inscrie modificarea in Revisal (Registrul general de evidenta a
salariatilor) cu cel putin o zi inainte de implinirea termenului de 20 de zile.

49. Care sunt restrictiile privind reducerile de pret la vanzarea produselor companiei?

Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referin ţă practicat în
acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Pre ţul redus trebuie s ă fie inferior pre ţului
de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spa ţiu de vânzare în
perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării pre ţului redus.

50. Pot sa anunt o reducere de pret ca o oferta gratuita a unei parti din produs ?

Acest lucru este interzis.

51.Cand se poate schimba perioada fiscala de la trimestru la luna ?

Contribuabilii care in 2015 au avut ca perioada fiscala luna si care nu au depasit cifra de afaceri de
100.000 euro si nici nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri, vor utiliza ca perioada fiscala in
2015 trimestrul.

52.Cine nu poate opta pentru declararea anuala a impozitului pe profit cu plati anticipate trimestriale ?

Nu pot opta pentru acest sistem contribuabilii nou infiintati in anul 2015, care au obtinut pierdere fiscala
la sfarsitul anului 2015, cei care in 2015 au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau
cei care in 2015 s-au aflat in inactivitate temporara.

53. Poate sa imi tina contabilitatea companiei mele (un SRL) din 2016 o persoana fizica cu studii
economice superioare dar care nu este membra a corpului expertilor contabili ?

Datorita abrogarii prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate, potrivit carora


contabilitatea anumitor entitati care se incadrau in doua criterii de marime (CA sub echivalentul in lei al
sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro) putea fi
organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane
fizice care au studii economice superioare, din 2015, acest lucru nu mai este permis.

54. In acest context cine poate tine contabilitatea in 2016 ?

Click aici pentru raspuns.

55. Daca angajatii sunt in concediu medial, in ce interval orar pot fi verificati ?

Prevederea potrivit careia pentru a beneficia de concedii si indemnizatii pe durata concediului medical
persoana vizata trebuia sa poata fi gasita la domiciliu sau dupa caz la adresa indicata, in intervalul de
timp si in conditiile stabilite prin OUG 158/2005, a fost eliminata.

56. Care este termenul pentru intocmirea Regulamentului intern ?

Regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data dobândirii personalit ăţii juridice.

57.Care este numarul minim de angajati necesari pentru a constitui un sindicat ?

Numarul minim de angajaţi pentru constituirea unui sindicat este de cel pu ţin 15 angaja ţi din aceeaşi
unitate.

58. Se poate verifica on-line situatia fiscala a companiei ?

Creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal pot fi verificate in aplicaţia informatică
Dosar fiscal de la adresa: www.anaf.ro, pagina Acasă, meniul Servicii on-line, submeniul Acces dosar

6
fiscal/ Instrucţiuni Dosar fiscal. Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie s ă
solicite un certificat digital, completând formularul 152 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat.

59. Care este salariul mediu brut pe economie in 2016?

Castigul salarial mediu brut utilizat de catre bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de
2.681 lei.

60.Care este termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania ?

Termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania este de 3 ani.

61. Care exprimare este corecta : factura sau factura fiscala ?

Se utilizeaza notiunea simpla de factura. Nu mai exista notiunea de Factura fiscala, deoarece facturile
fiscale tiparite, inseriate si numerotate de Imprimaria Nationala nu mai exista.

62. Sunt obligat sa afisez orarul de functionare la sediul firmei daca sunt comerciant ?

Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind
obligat sa il afiseze si să asigure respectarea acestuia.

63. Care este pe scurt diferenta intre sistemul real si norma de venit ?

In ceea ce priveste stabilirea venitului net anul in sistemul real acesta se determin ă ca diferen ţă între
venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din
contabilitatea în partidă simplă.

In cazul stabilirii venitului net in sistemul norme de venit, acesta se determina prin aplicarea cotei de
impozitare de 16 % asupra normei de venit specifica activitatii desfasurate. Normele de venit se stabilesc
şi se publică, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

64. Este obligatorie detinerea Registrului unic de control?

Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comer ţului, autorizate
potrivit legii, au obligaţia să ţină registrul unic de control, iar celelalte categorii de contribuabili pot ţine
registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora.

65. Ce amenzi risc daca nu am registru unic de control ?

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finan ţelor publice din raza
teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul

b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate

Amenzi de la 5oo lei la 1.000 lei pentru savarsirea primei fapte, si de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru
savarsirea celei de a doua.

66.Care este amenda pe care o pot primi daca refuz accesul functionarilor ANAF pentru o cercetare la
fata locului ?

Contribuabilii care refuza sa permită funcţionarilor împuternici ţi de organul fiscal pentru a efectua o
cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri,
în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constat ări în
interes fiscal risca amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei

67.Ce amenzi risc daca nu auditez situatiile financiare conform legii ?

Nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor
financiare anuale consolidate; amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

68. Ce se intampla daca depun cu intarziere situatiile financiare ?

Se poate plati o amenda care depinde de durata intarzierii:

7
-300 si 1.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
-1.000 si 3.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
-pana la 4.500 de lei, dar nu mai putin de 1.500 de lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile
lucratoare.
69. Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al SRL al carei asociat unic este ?

Potrivit prevederilor legii societatilor comerciale (Legea 31/1990 actualizata) art. 196 paragraful (3): ”
Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitat ă al c ărui asociat unic
este.”

70. Credit la termen sau linie de credit?

Linia de credit este o facilitate pusa la dispozitia clientilor sai de catre banci. Aceasta reprezinta suma
maxima pe care o banca o poate da unui client, persoana fizica sau juridica, fara prea multe formalitati.
Valoarea creditului este determinata de castigurile lunare ale clientului si in functie de ratele platite
pentru alte credite.

Principalul avantaj al liniei de credit este dat de flexibilitatea cu care clientul poate sa o foloseasca in
mod treptat, in functie de nevoile sale sau ale companiei. Astfel se pot utiliza credite successive pana la
un total si la o perioada stabilita in prealabil (in general 3-5 ani) . Pentru sumele utilizate, debitorul
plateste o dobanda calculata de obicei in functie de dobanda pietei din ziua utilizarii efective. Pentru
sumele neutilizate se plateste un comision de angajament (in general 0,5% sau 0,75%).

Creditele la termen permit o flexibilitate foarte redusa, putand fii utilizate doar pentru destinatiile
precizate in momentul solicitarii lor.

O linie de credit este foarte utila daca ai o afacere si doresti sa reinnoiesti echipamentele tehnologice
din firma pe care o conduci.

71. Pot face o plata catre o alta companie rezidenta pe teritoriul Romaniei, in valuta ?

Asa cum se prevede in regulamentul valutar , ca regula generala: plăţile, încas ările, transferurile şi orice
alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prest ări de servicii între reziden ţi,
indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizeaz ă numai în moneda na ţional ă (leu).Exista
insa si cateva exceptii.

72.Ce diferenta este intre cardul de debit si cardul de credit?

Cardul de debit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune doar de disponibilit ăţile b ăneşti
proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea opera ţiunilor de plati, retrageri-
depuneri numerar, transferuri de fonduri;

Cardul de credit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune de disponibilit ăţile b ăneşti ale
emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit utilizatorului efectuarea opera ţiunilor
prevăzute la cardul de debit în limita unui plafon stabilit în prealabil;

73.Cine pot fi beneficiarii unui contract de sponsorizare ?

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmeaz ă sa desf ăşoare o
activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiin ţific – cercetare fundamental ă şi
aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de
asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asocia ţiilor
profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor
istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administra ţiei publice, pentru
activităţile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de
televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prev ăzute la
lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de c ătre o institu ţie public ă ce
activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
8
74.Cand fac o plata valutara, ce tipuri de comisioane bancare pot sa platesc ?

Atunci cand faci o plata valutara, trebuie sa stii ca pentru plata comisioanelor bancare exista 3
posibilitati : OUR, BEN, SHA.

1 .OUR inseamna ca platitorul va plati toate comisioanle legate de plata atat ale sale cat si ale
beneficiarului.

2. BEN – beneficiarul este cel care suporta ambele comisioane- atat ale beneficiarului cat si ale
platitorului.

3. SHA -fiecare isi plateste comisionele.

Incepand din 01.11.2009 se interzice procesarea ordinelor de plata transmise cu optiunea BEN pentru
platile in EUR sau in alta moneda oficiala a unei tari membre a Uniunii Europene (UE) sau a Zonei
Economice Europene (EEA).

75.Care este limita pentru care se garanteaza un depozit bancar ?

Plafonul de garantare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro per deponent, per bancă,
atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoanele juridice prevazute de lege.

76. Contractul de comodat trebuie autentificat la notar ?

Prezența unui notar public sau a unui avocat nu este obligatorie pentru a garanta valabilitatea unui
contract de comodat.

77. Ce presupune contabilitatea primara ?

Notiunea de contabilitate primara se refera la intocmirea urmatoarelor documente contabile care stau la
baza celor mai importante tranzactii economice:
– contabilitatea registrului de casa;
– contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
– intocmirea deconturilor de cheltuieli;
– intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
– intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
– completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
– intocmirea de state de plata, pontaje;

78.Ce este plata cu ramburs ?

Aceasta metoda de plata presupune virarea de catre vanzator a bunului/serviciului achizitionat de catre
client prin curier sau la posta si incasarea contravalorii in momentul ridicarii coletului.

79. Cum pot verifica situatia contabila a unui partener comercial din Romania?

Poti sa intri pe site-ul Ministerului de Finante in sectiunea Informatii fiscale si bilanturi, iar acolo sa
introduci codul fiscal sau judetul si numele. Vei vedea o lista cu indicatori din situatiile financiare depuse.

80. Se pot acorda sponsorizari in bunuri ?

Da, sponsorizarile se pot acorda atat in bani cat si in natura.

81. Cand se recunoaste un activ ca mijloc fix ?

Din punct de vedere fiscal un active se recunoaste ca si mijloc fix atunci cand are o durata de utilizare
mai mare de un an si o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei .

82.Ce faci cand s-a defectat casa de marcat ?

n cazul in care casa de marcat s-a defectat, pana la repunerea in functiune utilizatorii, cu excep ţia
taximetriştilor, înregistrează tranzacţiile efectuate în această perioad ă într-un registru special, care se
completează fără ştersături sau fără spaţii neutilizate.

9
La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare
tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzac ţiilor efectuate
de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semn ătura şi numele în clar ale tehnicianului
de service (Hotararea Nr. 479 din 18 aprilie 2003, actualizata).

83.Cat timp trebuie sa pastrez arhiva contabila ?

Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, precum şi documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva, timp de 10 ani, cu începere de la data
încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excep ţia statelor de salarii, care se
păstrează timp de 50 de ani. O lista restransa de documente se pot pastra 5 ani.

84.Ce se intampla daca s-au pierdut/sustras documente din arhiva ?

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua m ăsuri de
reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglement ărilor emise
în acest scop.

85. Cum se anuleaza un bon fiscal ?

Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni dup ă emiterea bonului fiscal utilizatorul
trebuie sa intocmeasca un dosar care va cuprinde:

a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea

b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit effectuate

c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferen ţe, întocmite de la ultima inventariere
până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în
aparatul de marcat electronic fiscal – aceasta este necesara in situatia in care pretul a fost introdus
gresit in aparatul de marcat ;

d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuat ă.

86.Ce obligatii am daca angajatii mei lucreaza la temperaturi scazute ?

Temperaturi extreme scazute sunt temperaturile exterioare ale aerului, care scad sub -20°C sau, corelate
cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie s ă asigure urm ătoarele m ăsuri minimale
pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoan ă/schimb;

b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spa ţii fixe
sau mobile cu microclimat corespunzător;

c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.

87. Care este structura codurilor IBAN ?

Structura codurilor IBAN:

-primele două caractere (alfabetice,majuscule) reprezintă codul de ţară al institu ţiei respective;
-caracterele trei şi patru sunt caractere numerice de verificare şi validare a codului IBAN;
-următorul set de 4 caractere, al căror număr şi tip se stabilesc la nivel de ţară, definesc în mod unic
instituţia financiară.
-numărului fix de caractere care definesc institu ţia îi urmeaz ă un num ăr fix de caractere care definesc
contul clientului. Aceste caractere pot prelua formatul contului actual, dac ă acesta nu dep ăşeşte num ărul
de caractere stabilit prin convenţie la nivel de ţară şi conţine doar caractere alfanumerice.
88. Care sunt costurile incluse in DAE?

Bancile includ in Dobanda Anuala Efectiva (DAE) costul cu dobanda, comisioanele platite in momentul
acordarii creditului, comisionele de analiza a dosarului de credit, comisioanele lunare sau anuale. De

10
asemenea, in cazul in care contul a fost deschis doar in vederea derularii creditului, mai sunt incluse
costurile cu administrarea contului current.

89.Cum se poate incheia contractul de munca dupa perioada de proba ?

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de munc ă poate înceta exclusiv printr-
o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, f ăr ă a fi necesar ă motivarea acesteia

90. Ce este acreditivul?

Un aranjament incheiat cu o banca, prin care unui client de peste hotare i se pune la dispozitie o suma de
bani, fiind o forma de decontare fara numerar, prin care unitatile asigura cu anticipatie din propriile
disponibilitati sumele necesare efectuarii anumitor plati.

91. Ce este costul mediu ponderat ?

CMP (cost mediu ponderat)-este o metoda de descarcare de gestiune pentru stocuri .Costul fiecarui
element se calculeaza pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la
începutul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate în timpul perioadei. Astfel
valoarea iesirilor este la nivelul unei medii intre cele mai vechi si cele mai noi produse din stoc.

92.Ce este o boala profesionala ?

Boala profesionala este afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii,
cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munc ă, precum şi de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de munc ă.

93. Cum se interpreteaza clauza exworks ?

Este un termen folosit in comertul international, Ex-works sau Franco fabrica- si presupune ca
vanzatorul sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la sediul sau nefiind responsabil de incarcarea
marfii in mijlocul de transport al cumparatorului.

94.Ce este o activitate dependenta ?

O activitate dependenta este orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

95. Care este perioada maxima pe care poate fi dispusa detasarea unui salariat ?

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

96.Care sunt deducerile personale pentru salariati ?

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pân ă la 1.500 lei
inclusiv, astfel:

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în între ţinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei,
inclusiv, deducerile personale sunt degresive.

97.Ce este o clauza bonus-malus ?

Bonus malus este un sistem prin care asiguratul se incadrează in una dintre : clasele de bonus (ceea ce
conduce la reducerea primei de asigurare) sau in una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la
majorarea primei de asigurare) in funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în
perioada de referinta.

11
98. Care este termenul de valabilitate a certificatului de atestare fiscala ?

Certificatul de atestare fiscala – poate fi utilizat de persoana juridica interesată pe o perioadă de până la
30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de pân ă la
90 de zile de la data eliberării.

99.Care este termenul de valabilitate al adeverintei medicale ?

Adeverinta medicala – se scoate de la medicul de familie si este valabila 30 de zile

100. Care este perioada maxima de proba pentru angajati ?

Perioada de probă la angajare poate fi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru func ţiile de execu ţie şi
de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

12

S-ar putea să vă placă și