Sunteți pe pagina 1din 10

2019-2020 A DOUA

ȘANSĂ
METODE INTERACTIVE DE
PREDARE ÎNVĂȚARE

PROF. CONSILIER ȘCOLAR, RÂCIU ANDREEA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, 1 DECEMBRIE
0
PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

“ A doua şansă “ – ANUL I, II, III- Modulul 0 – „Bine ai venit!“

Nr. Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
crt. ore
1. Dezvoltarea abilităţilor Elemente esenţiale ale relaţionării pozitive
de relaţionare în contextul şcolii:
pozitivă în contextul  Eu sunt…! Tu cine esş ti?; (autocunoasş tere,
şcolii intercunoasş tere);
 Managementul clasei.
2. Identificarea emoţiilor, Dezvoltarea personală bazată pe emoţie
atitudinilor şi şi cogniţie:
cogniţiilor faţă de şcoală  Eu sş i emotşiile mele;
 surse de teamaă / satisfactşie la sş coalaă ;
 surse de satisfactşie la sş coalaă .
3. Însuşirea Etosul şcolii:
particularităţilor de  aspecte institutşionale;
funcţionare a instituţiei  cadrele didactice;
de învăţământ  personalul auxiliar.
4. Dobândirea Specificul procesului de învăţământ în
cunoştinţelor despre cadrul programului „A doua şansă“:
derularea programului  identitatea programului „A doua sş ansaă “
„A doua şansă“  îîn cadrul institutşiei de îînvaă tşaămaî nt;
 organizarea programului;
 derularea programului;
 drepturi sş i responsabilitaă tşi.
5. Exersarea abilităţilor de Investigarea perspectivelor relevante
explorare a pentru carieră oferite de programul „A
perspectivelor/ doua şansă“:
oportunităţilor oferite  harta oportunitaă tşilor;
de programul „A doua  relatşia motivatşie-satisfactşie-performantşaă.
şansă“

1
PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

“ A doua şansă “ –anul I- Modulul 1A – “Eu şi proiectul meu”

Nr.
Competenţe Nr.
crt Conţinuturi Săpt.
specifice ore
.
1. Autoevaluarea • Autocunoaştere
obiectivă a – Omul – purtaă tor de identitaă tşi cumulate (juridicaă , bio-
caracteristicilor psiho-socialaă / personalaă , etnicaă sş i confesionalaă );
personale - Individ, persoanaă , personalitate, personaj.
• Identitate autopercepută
- Imaginea de sine (structuri ale Eului sş i rolul lor îîn
formarea imaginii de sine: Eul actual, Eul viitor, Eul ideal...);
configuratşia Eului actual – interrelatşii îîntre componentele
acestuia.
• *Rolul perceptşiei, reprezentaă rii sş i memoriei îîn formarea
imaginii de sine;
- Stima de sine (atitudinea pozitivaă / negativaă fatşaă de
propria persoanaă ); impactul etichetaă rilor.
• Reuşita personală: aptitudini, îîncredere îîn sine,
afirmare de sine.
• Deprinderi, interese, motivaţie şi performanţă;
optimumul motivatşional.
• Abilităţi de comunicare. Comunicarea pasivaă , asertivaă ,
agresivaă . Scenariu de modificare a comunicaă rilor
nonasertive. Staă rile Eului sş i implicatşiile acestuia îîn
procesul de comunicare. Elemente de TCC comportamental
• Comunicarea non-verbală şi paraverbală. Gestica,
mimica, postura. Empatia. Inteligentşa emotşionalaă .
2. Utilizarea • Ipostazele psihicului uman (relatşia Sine-Eu). Niveluri
conceptelor ale vietşii psihice: consş tient, subconsş tient, inconsş tient.
specifice • Temperamentul (tipuri temperamentale).
psihologiei în • Elemente de personalitate şi de psihologia
organizarea dezvoltării. Personalitatea ca sistem de îînsusş iri. Stadiile
demersurilor de dezvoltaă rii personalitaă tşii: copilaă ria, pubertatea,
autocunoaştere adolescentşa, tineretşea, maturitatea, baă traî netşea.
Caracteristici asociate fiecaă rei vaî rste.
• *Caracter (trăsături şi atitudini). Profile caracteriale
ale personalitaă tşii.
3. Utilizarea • Gânduri, emoţii, comportamente dezadaptative.
algoritmului *Afectivitate sş i gaî ndire. Modalitaă tşi de ameliorare sş i
gând-emoţie- (re)educare ratşional-emotivaă . Relatşia eveniment-gaî nd-
comportament în emotşie (interiorizataă sau exprimataă ).

2
gestionarea unor • Exprimarea adecvată a emoţiilor.
situaţii • Tehnici de autocontrol.
problemă
4. Elaborarea • Analiza SWOT
proiectului de - puncte tari: caracteristici personale care sustşin
dezvoltare dezvoltarea personalaă ;
personală - puncte slabe: caracteristici personale care necesitaă
ameliorare.
• Nevoi personale în alegerea carierei. Nevoile speciale
ale persoanelor cu dizabilitaă tşi.
• Criterii ale excelentşei.
• Influenţa autoeficienţei percepute asupra traseului
de dezvoltare personală (modele de gaî ndire, procese
motivatşionale, afective sş i de selectşie).
• Niveluri de diagnosticare a eficienţei (alegeri,
perseverentşaă, stres sş i anxietate îîn fatşa sarcinii).
• Planificarea carierei. Muncaă , ocupatşie, carieraă –
delimitaă ri.
• Competenţe: intelectual-cognitive, de execuţie
(profesionale), de relatşionare (sociale).
• Inteligenţe multiple. Tabloul intereselor, priceperilor sş i
tipurilor de îînvaă tşare dupaă H. Gardner.
• Activitatea la locul de muncă (existent sau vizat):
sarcini, responsabilitaă tşi, mediu de lucru, orar.
• Influenţa factorilor economici, sociali, culturali,
familiali asupra deciziei de carieră.
• Impactul stereotipurilor de gen asupra deciziei de
carieră.
• Inventarul resurselor personale şi profesionale.
Managementul resurselor personale. Analiza valorilor sş i a
domeniilor de interes.
• Relaţia dintre planificarea carierei şi planificarea
vieţii.

3
PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

“ A doua şansă “ – Anul II- Modulul 1B – “Surse şi resurse”

Nr. Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
crt. ore
1. Identificarea rolului • Realitatea ‒ un vast caî mp informatşional
informaţiilor în • Informatşie sş i comunicare;
procesul de • Informatşie sş i adaptare.
cunoaştere, învăţare, • Validitatea/ invaliditatea informaţilor. Surse
acomodare şi adaptare • Modalitaă tşi/ perspective de lecturaă a
realitaă tşii. Optimism/ pesimism.
• Lectura de marketing: pliante, brosş uri, reclame,
prospecte ale unor produse.
2. Exersarea • Explorarea documentară în bibliotecă şi în
deprinderilor de spaţiul CDI
accesare şi utilizare a • Retşele de informare computerizataă ; Internetul;
unor surse de • Surse sş i resurse documentare: enciclopedii,
informare necesare în dictşionare, periodice, buletine informative.
propria activitate • Analiza opţiunilor personale de carieră
• Pregaă tirea educatşionalaă necesaraă pentru
ocuparea unui loc de muncaă . Nevoile pietşei
muncii la nivel local/ regional/ natşional/
internatşional. Surse credibile de informare.
• Conditşii de angajare. Aspecte juridice,
atributşii sş i responsabilitaă tşi. Competentşe sş i
standarde de conduitaă profesionalaă .
• Criterii de alegere a unei meserii
• Prospectşiuni anticipative îîn scopul formulaă rii
deciziei de carieraă ;
• Meserii, profesii, ocupatşii solicitate pe piatşa
muncii.
3. . Aplicarea unor Tehnici de lectură
strategii de învăţare • Relatşia stimul-informatşie-mesaj-cognitşie.
eficientă şi • Principii ale învăţării. Reguli, motivaţii,
personalizată strategii.
• Stiluri de învăţare. *Atenţia
• Factori/ conditşii care fraî neazaă / stimuleazaă
îînvaă tşarea.
• Rezolvarea de probleme. Strategii rezolutive.
• Rolul creativităţii îîn îînvaă tşare sş i îîn rezolvarea de
probleme îîn viatşaă sş i la locul de muncaă .

4
4. Demonstrarea şi • Managementul timpului şi al priorităţilor
exersarea • Planificarea activitaă tşilor zilnice. Planificarea la
deprinderilor de locul de muncaă . Planificarea îînvaă tşaării;
planificare • Evaluarea obiectivelor (urgente, mai putşin
urgente, importante, mai putşin importante); Mai
multe optşiuni
• Interdependentşa obiectivelor/ scopurilor;
• Tipuri de abordare a managementului timpului
(organizat, raă zboinic, centrat pe scop etc.) dupaă S.
Covey;
• Scopuri pe termen lung/ pe termen scurt.

5
PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

“ A doua şansă “ – ANUL III- Modulul 1C – “ÎMPREUNĂ”

Nr. Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
crt. ore
1. Analiza şi • Comportamente de cooperare/ necooperare în grup
argumentarea • Relaţiile interpersonale
rolului • Comunicarea îîn cadrul grupului.
pe care grupul îl are • Grup, grupare, organizaţie. Delimitări şi distincţii.
în socializarea Apartenentşa la grup, grupare, organizatşii.
persoane • Grupul ca resursă de susţinere. Grupul de suport.
• Reguli de funcţionare a grupurilor. Norme de grup.
• Familia. Rolul ei îîn dezvoltarea personalaă .
2. Însuşirea unor Comunicarea eficientă. Ascultare activaă , adresarea
deprinderi de îîntrebaă rilor.
comunicare eficientă • Comunicarea îîn familie sş i la locul de muncaă . Relatşia
în contexte sociale şi paă rintşi- copii.
culturale diferite • Comunicarea interculturală. Coduri culturale.
Diversitate culturalaă . Prejudecaă tşi sş i stereotipii.
• Abilitaă tşi de negociere a conflictelor.
3. Identificarea şi • Managementul stresului şi al situaţiilor de criză
exersarea de • Stres. Componente. Factori de stres. Mecanisme de
conduite apaă rare;
adaptative • Statut sş i rol social. Echilibrarea expectantşelor;
•Situatşii de crizaă . Strategii anti-crizaă . Conduita proactivaă ;
• *Creativitatea sş i generarea de solutşii/ alternative.
• Percepţii şi atitudini în faţa schimbării
• Relatşia obiective-motivatşie-reusş itaă -responsabilitate.
Schimbare sş i dezvoltare personalaă ;
• Evaluarea riscurilor schimbaă rii.
• Voluntariatul.
4. Recunoaşterea şi -Trafic de fiinţe umane. Retşele de prostitutşie. Violentşa
prevenirea unor domesticaă .
situaţii şi • Relaţii abuzive şi de exploatare.
comportamente cu • Comportamente adictive (droguri, alcool, tutun,
potenţial de risc anorexie, bulimie etc.).
5. Aplicarea • Reguli de circulaţie. Centura de sigurantşaă.
normelor preventive • Măsuri de prevenire a incendiilor.
şi de igienă a vieţii • Tehnici de prim ajutor.
sociale în contexte • Modalităţi de acţiune în caz de accidente, incendii,
6
particularizate inundaţii, cutremure.

FIŞA DE LUCRU – anul II – SURSE ŞI RESURSE


IDENTITATEA DE SINE

CORPORALITATE
- IMAGINE DE
SINE,
INFĂȚIŞARE

RELAȚII ŞI
REȚEA SOCIALĂ

MUNCĂ,
PERFORMANȚĂ
ŞI TIMP LIBER

SIGURANȚĂ
MATERIALĂ

VALORI ŞI
NORME

7
ACTIVITATE DE CONSILIERE

ANUL II – SURSE ŞI RESURSE


DISCIPLINA: consiliere şi orientare şcolară
TEMA LECȚIEI: Mai multe opţiuni
CONȚINUTURILE LECȚIEI:
- IÎncepetşi lectşia prin a discuta cu îîntreba elevii ce îînseamnaă termenul ”optşiuni”, punaî nd îîn
evidentşaă faptul caă oamenii îîsşi limiteazaă posibilitaă tşile, neluaî nd îîn seamaă toate variantele pe
care le au;
- Prezentatşi-le elevilor un exemplu, astfel: deseneazaă o linie îîn centrul tablei, la unul din
capete scrie o afirmatşia, iar la celaă lalt capaă t opusul ei (ex: sunt bun la mate ; nu sunt bun la
mate)
- Brainstorming pentru a genera caî t mai multe optşiuni;
- Discutşii: ce anume atşi luat îîn considerare caî nd atşi definit optşiunile? V-atşi gaî ndit la voi sş i la
ceea ce suntetşi capabili saă facetşi?
- Prezentarea filmului din link;
- Discutşii: ce v-a impresionat/ atins mai mult din ceea ce atşi vaă zut? Cum v-ar putea ajuta cei
din jurul vostru, saă avetşi mai multaă îîncredere îîn voi? Gaă sitşi caă mesajul acesta ar putea saă
schimbe presiunea pe care o simtşitşi din partea paă rintşilor/ profesorilor/ societaă tşii?
- Datşi un exemplu de situatşie îîn care atşi fost maî ndri de realizaă rile voastre!

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: saă identifice caî t mai multe optşiuni, îîn baza exemplului dat;
O2: saă investigheze potentşialului individual, îîn stabilirea alternativelor;
O3: saă rezume un moment îîn care potentşialul individual a fost valorificat;

METODE ŞI PROCEDEE: ciorchine, brainstormig

MATERIAL DIDACTIC: ..\Desktop\link_consiliere_dezvoltare personala.html

8
9

S-ar putea să vă placă și