Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă


prin procedura de achiziție: Valoare Mică

1. Denumirea autorității contractante: IP Compania „Teleradio-Moldova”


2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md achizitii@trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.trm.md
compartimentul ACHIZITII sau la adresa de e-mail:achizitii@trm.md
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de
achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora
ofertantul elaborează propunerea tehnică și cea financiară. Acest caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care
trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității
contractante. Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă de servicii care
prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisface cerințele minime impuse în
acesta, va fi respinsă ca neconformă.
Serviciile prestate trebuie să fie sigure şi să asigure o acoperire garantată pe tot teritoriul Republicii Moldova în proporţii de
100%.

N.ord. Servicii Cantitate


1. Serviciul Grup închis de utilizatori (CUG) 220
2. Abonament 30 minute spre toţi operatorii naţionali 80
3. Abonament 60 minute spre toţi operatorii naţionali 17
4. Abonament 90 minute spre toţi operatorii naţionali 50
5. Abonament 150 minute spre toţi operatorii naţionali 14
6. Abonament 210 minute spre toţi operatorii naţionali 19
7. Abonament Nelimitat spre toţi operatorii naţionali 200 SMS, 10GB 16
8. Opţiune spre numere internaţionale, în limita 100 lei 3
9. Serviciul Cost Control 220
10. Serviciul Roaming 5800 lei Inclus

Servicii minime obligatorii:


 Operatorul va asigura eliberarea facturilor detailate, gratuit pe suport de hîrtie şi în format electronic.
 Prezentarea hărţii de acoperire a reţelei publice mobile a oferantului întreaga ţară şi la nivel de localităţi în care să se
specifice gradul de acoperire în procente.
 Se va asigura eliberarea şi activarea gratuită a SIM –urilor/terminalelor specifice.
 În caz dacă va fi nevoe de portare la un alt operator de telefonie moblă, operatorul dat va fi obligat să păstreze
numerele de telefon şi să ofere aparate de telefon mobile, fără costuri suplimentere.
 Se va asigura suspendarea temporară a unor abonamente fără a fi plătit în aceste luni abonamentul , cu posibilitatea
păstrării lui pe o perioadă de cel puţin şase luni.
 Înlocuirea gratuită a cartelelor SIM în caz de furt, pierdere sau deteriorare.
 A desemna o persoană de contact din partea operatorului, care să asigure asistenţa tehnică permanentă.
 Consultarea gratuită de către abonat a numărului de minute de convorbiri utilizate/consumate.
 Pentru 16(şaisprezece) abonamente (numere) din cadrul grupului ,vor avea incluse şi servicii de internet mobil cu
trafic de 10 Gb, şi 200 SMS.
 Minutele neutilizate /neconsumate vor fi transferate pentru următoarea lună la orce abonament.
 La epuizarea minutelor din abonament, nu se va putea efectua apeluri în alte reţele în afară de CUG, fără a trece la
balanţa negativă a contului.
 Activarea /dezactivarea serviciului Roaming – numai la cererea beneficiarului prin reprezentantul desemnat al
autorităţii contractante.
 Opreatorul trebue să asigure serviciul semnătura mobilă.
 .Plata pentru serviciile internet se va efectua conform facturii şi doar a numerelor active.
 Apel în aşteptere.
 Confidenţialitetea numerelor de telefon.

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.


9. Termen de prestare a serviciilor: lunar în perioada 01.01.2020-31.12.2020
10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și
a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

1
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Obligativitate
d/o criteriului/cerinței: a
1 Oferta Formularul ofertei F3.1, F4.1, F4.2 confirmat prin DA
aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.
2 Certificat/decizie de înregistrare a Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA
întreprinderii eliberat de Camera ofertantului.
Înregistrării de Stat
3 Lista fondatorilor sau Extras din Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA
Registrul de Stat al persoanelor ofertantului.
juridice
4 Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și DA
ștampilei ofertantului.
5 Certificat de atribuire a contului Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată DA
bancar prin semnătura și ștampila ofertantului.
6 Licența Eliberată de autoritățile competente din domeniu. DA

11. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut
12. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 12.12.2019, ora 14:00
13. Adresa la care trebuie transmise ofertele: mun. Chișinău, str. Miorița 1, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de
e-mail: achizitii@trm.md
14. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat