Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație Ștefan Vodă


IP Gimnaziul „Ion Creangă”
„APROBAT”______________ „COORDONAT”__________
Tatiana Șargarovschi directorul IP Gimnaziul „Ion Creangă” Irina Ceban director adjunct

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

la Educația digitală
clasa a II-a „A”
Pentru anul de învățământ 2019-2020

Învățătoare : Leșan Svetlana, grad didactic II

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar, 2018

Conducatorul CM __________________

Discutat şi aprobat la şedinţa CM

Proces – verbal nr. din _____________


ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
1. Colaje şi decoraţiuni 15
2. Educaţia digitală 15

Ore la discreția cadrului didactic (ore de evaluare, recuperare activităţii transdisciplinare) 4

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1 15 1 la discreția CD 2 1
Semestrul 2 1 19 1 la discreția CD 2 1
Total anual:
2 module 34 ore 2 la discreția CD 4 2
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1.Utilizarea materialelor, ustensilelor şi tehnicilor specifice în diverse


activități tehnologice, manifestând curiozitate și interes pentru inovații.

2.Confecționarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de


motivație pentru creativitate și gust estetic.

3.Apelarea la instrumente și resurse digitale în situații de învăţare, dând


dovadă de corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor virtuale.

4.Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în context educaţionale și


cotidiene, demonstrând grijă pentru mediul natural și cei din jur.
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Proiect de 1. Descriu etapele tehnologice de confecţionare;
confecţionare 2. Comentez aspectul estetic;
3. Explic de ce sunt utile articolele.
4. Prezint schiţa grafică şi modelul decorativ proiectat;
P2 Articole tradiţionale8 1. Selectez pânza/materialul necesar;
2. Păstrez în condiţii potrivite materialele şi ustensilele;
3. Respect normele de igienă şi protecţie a muncii.
P3 Confecționare de 1. Selectez materialele și ustensilele necesare.
Respect etapele tehnologice.
lucrări9
2.
3. Utilizez schițe, scheme și diferite tehnici de lucru.
4. Realizez lucrarea cu acuratețe.
5. Respect normele de igiena și protecție a muncii.
6. Finisez articolul.
P4 Evaluarea lucrărilor 1. Apreciez cât este de estetică lucrarea.
Explic dacă se respectă tradiţia populară.
confecţionate 10
2.
3. Explic dacă s-au respectat etapele tehnologice.
4. Explic cât de calitativ este produsul.
5. Respect terminologia specifică.*
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
(sub-competențe) de
ore

3.1.UIdentificarea Educația digitală- 15 ore


unităţilor primare de
informaţie.
3.2.Cunoașterea Unități de informație EI
noţiunilor elementare 1.Reguli de securitate la lecțiile de
ce ţin de Educație digitală. 1
codificarea/decodifica
rea datelor.
2.Povestea unui bit. 1
3.3.Rezolvarea
problemelor 3.Byte-ul – prietenul mai mare al 1
elementare de bitului.
codificare/decodificare
3.Construim din biţi (cuvinte, 1
.
desene).

3.4. Recunoașterea
mediilor de introducere și Scriem și desenăm
editare a textelor precum și digital
a componentelor 1. Unde putem să scriem? –
principale ale acestora. aplicaţii de scris. 1
3.5.Utilizarea tastaturii
(reale sau virtuale) 2. Pagina, cursorul, tastatura. 1
pentru scrierea textelor
simple. 3. Litere majuscule, minuscule și 1
3.6.Recunoașterea mediilor alte semne
creare și editare a
imaginilor precum și a 4. Așezăm textul... în paragrafe. 1 EFE
componentelor principale 5. Scriem mai repede și mai 1
ale acestora. corect (aplicaţii typing –
3.7.Utilizarea unităţii 6. opțional).
mouse (sau a unităţii 7. Desenăm... pe ecran 1
stylus) pentru desenare.
3.8.Utilizarea 8. Pagina pentru desen. Creionul, 1
instrumentelor de pensula și radiera digitală.
desenare pentru crearea 9. Paleta de culori. Linii și forme 1
imaginilor cu elemente geometrice.
de
formă și culoare selectată.
3.9.Formarea Gândim digital 1
secvenţelor de 1. De la complicat – la simplu.
instrucţiuni
(programelor) cu 2.Reutilizăm instrucţiuni. 1 EFE
instrucţiuni repetitive. 3.Programe cu repetări: scriere, 1
Rularea programelor cu rulare, depanare.
instrucţiuni repetitive în mediul 4.Evaluare sumativă. Educație 1 ES
vizual. digitală
5.Activități diferențiate de 1
postevaluare
6.Activităţii transdisciplinare 2

S-ar putea să vă placă și