Sunteți pe pagina 1din 20

.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020 NURSING ÎN MEDICINĂ INTERNĂ

M.I. Asistent medical principal


SIMONA NICULESCU
Nr. Cunoștințe Abilități Atitudini Conținut Săpțămâni
crt. T Nursing IC
11 11 40
20.1.3. Prezentarea 20.2.3. Selectarea 20.3.2. Asumarea PROCESUL DE ÎNGRIJIRE
procesului de nursing al datelor / informațiilor responsabilității în Culegerea și analiza datelor /
pacienților cu afecțiuni specifice afecțiunilor fundamentarea și informațiilor specifice afecțiunilor
respiratorii, respiratorii, prioritizarea obiectivelor respiratorii, cardiovasculare,
reumatismale, hematologice.
cardiovasculare, cardiovasculare, de îngrijire în vederea
Identificarea problemelor de
reumatismale, reumatismale, satisfacerii nevoilor dependență la pacienții cu boli
hematologice hematologice pacientului respiratorii, cardiovasculare,
20.2.4.Identificarea 20.3.3. Utilizarea unei reumatismale, hematologice.
problemelor de abordări obiective în Stabilirea diagnosticelor de îngrijire
dependență la pacienții rezolvarea problemelor specifice afecțiunilor respiratorii,
cu boli respiratorii, 20.3.4. Colaborarea cardiovasculare, reumatismale,
cardiovasculare, eficientă cu pacientul, hematologice
reumatismale, familia și membrii
hematologice echipei medicale.
20.2.5. Diagnosticarea
în mod
independent a asistenței
medicale necesare și
planificarea,
organizarea și punerea
în aplicare a asistenței
medicale în tratarea
pacienților, în vederea INTERVENȚII PROPRII ȘI
îmbunătățirea practicii 20.3.5. Manifestarea DELEGATE ALE
20.1.4. Descrierea profesionale interesului de a participa ASISTENTULUI MEDICAL ÎN
metodelor de investigare 20.2.6. Alegerea și activ în aplicarea PROCESUL DE NURSING
și tratare a bolnavului cu aplicarea metodelor metodelor de investigare Investigații pulmonare:
afecțiuni respiratorii, specifice de investigare și tratament Explorarea funcțională pulmonară.
cardiovasculare, și tratament în afecțiuni 20.3.6. Asumarea rolului Pletismografia. Teste de provocare
reumatismale, respiratorii, și responsabilităților bronşică. Gazometria,
hematologice cardiovasculare, asistentului medical în Fibrobronhoscopii, Investigații
20.1.5. Cunoașterea reumatismale, cadrul echipei de imagistice: computer tomografie,
relațiilor dintre starea de hematologice îngrijire ecografia pleurală etc. Recoltarea
sănătate și mediul fizic și 20.2.7. Implicarea 20.3.7. Demonstrarea produselor patologice: spută,
social al ființei umane activă în îngrijirea capacității de a îngrijii sânge, urină, lichid pleural etc.
20.1.6. Descrierea pacientului cu afecțiuni pacienții cu afecțiuni Puncția pleurală. IDR.
intervențiilor autonome și respiratorii, respiratorii, Investigații cardiovasculare:
delegate ale asistentului cardiovasculare, cardiovasculare, Explorarea funcțională
medical în procesul de reumatismale, reumatismale, cardiovasculară.
îngrijire al pacientului cu
hematologice în funcție hematologice Electrocardiograma.
boli respiratorii,
cardiovasculare,
de problemele de 20.3.8. Asumarea Fonocardiograma. Cateterismul
reumatismale, hematologice dependență, respectând standardelor cardiac. Măsurarea pulsului.
indicația medicului profesionale în aplicarea Măsurarea tensiunii arteriale.
20.2.8. Oferirea în tehnicilor de Oscilometria. Măsurarea presiunii
mod independent de supraveghere, venoase. Investigații imagistice.
indicații, consiliere și investigare și tratare a Angiocardiografia. Ecografia
sprijin persoanelor pacienților cu afecțiuni cardiacă. Recoltări de sânge și
care necesită îngrijire respiratorii, urină. Puncția pericardică.
și persoanelor cardiovasculare, Investigații specifice în
apropiate reumatismale, reumatologie: Osteodensitometria.
hematologice Bilanțul articular și muscular.
Recoltarea exsudatului faringian.
20.3.9. Manifestarea Endoscopii: artroscopia.
20.2.9. Elaborarea disponibilității în Investigații imagistice: artrografia,
planului de îngrijire în oferirea de informații discografia, ecografia părților moi,
funcție de priorități persoanelor, familiilor radiografii osoase. RMN.
și grupurilor de Computer tomografia. Scintigrafia
persoane, care să le osoasă. Biopsia musculară, biopsia
permită să aibă un stil osoasă, biopsia sinovială. Puncția
de viață sănătos, să se articulară. Recoltarea lichidului
autoîngrijească sinovial etc.
autoîngrijească Investigații hematologice: Teste
uzuale hematologice. Puncția
20.3.10. Asumarea osoasă. Puncția ganglionară.
responsabilității privind Îngrijirea pacienților cu afecțiuni
completarea respiratorii, cardiovasculare,
documentelor medicale hematologice, reumatismale
Efectuarea tratamentelor locale
și generale în boli respiratorii,
cardiovasculare, hematologice,
reumatismale
Regim igieno-dietetic: în boli
respiratorii, cardiovasculare,
hematologice, reumatismale
Educație pentru sănătate în boli
20.1.7. Integrarea
respiratorii, cardiovasculare,
experienței clinice adecvate hematologice, reumatismale
în activității de îngrijire a ELABORAREA PLANULUI DE
pacienților cu afecțiuni 20.3.11. Manifestarea ÎNGRIJIRE
respiratorii, capacității de evaluare Evaluarea intervențiilor /
cardiovasculare, 20.2.10. Identificarea independentă a calității îngrijirilor aplicate pe plan de
reumatismale, punctele tari și punctele îngrijirilor îngrijire: la pacienți cu boli
hematologice slabe, evaluarea și 20.3.12. Revizuirea respiratorii, cardiovasculare,
asumarea riscurilor din judecăților în vederea hematologice, reumatismale
activitatea de îngrijire modificării Identificarea obiectivelor
medicală comportamentului în realizate / nerealizate.
20.2.11. Asigurarea în funcție de noile evidențe Restructurarea planului de îngrijire
mod independent a 20.3.13. Argumentarea în cazul identificării problemelor
calității îngrijirii pertinentă a rezultatelor conexe
medicale și evaluarea obținute în urma analizei Aprecierea calității îngrijirilor și a
acesteia calității asistenței acordate rezultatelor obținute
în procesul de nursing
EXPERIENȚA CLINICĂ

Cunoștințe Abilități Atitudini Nr. ore Săpțămâni

T Nursing IC T Nursing IC
160 40
20.1.8. Experienţa 20.2.12. Capacitatea de a 20.3.14. Analizarea calităţii
colaborării cu alţi participa la formarea asistenţei acordate pentru a-
profesionişti din sectorul practică şi îmbunătăţi practica
medical 20.2.13. Colaborare în mod profesională de asistent
eficient cu alţi actori din medical generalist
sectorul sanitar

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NURSING ÎNMEDICINĂ INTERNĂ


NR. ORE ALOCATE: 8 ore/săptămână

M.I. Asistent medical principal


SIMONA NICULESCU

COMPETENTE
Nr. CONTINUTUL RESURSE RESURSE NR.
SPECIFICE PERIOADA EVALUARE
Crt PROCEDURALE MATERIALE ORE
VIZATE
Lectie introductiva 30.09- 04.10.
Testare inițială 1
2019
PROCESUL DE
ÎNGRIJIRE
Culegerea și analiza
datelor / informațiilor
specifice afecțiunilor 1 2
respiratorii Descrierea Videoclip
Bronșite. Sa evidențieze
Conversația Manechin
Astmul bronșic. factorii care
Demonstrația Instrumente
Bronșectazia. influențează funcția
Problematizarea. Materiale
respiratorie
PROCESUL DE Sa identifice
Exercițiu Documente medicale
ÎNGRIJIRE Tablă, cretă, coli,
caracteristicilor
Culegerea și analiza markere, etc
bolilor respiratorii
datelor / informațiilor
specifice afecțiunilor 1 3
respiratorii
Hemoptizia.
Cancerul
bronhopulmonar.
PROCESUL DE
Videoclip
ÎNGRIJIRE Descrierea
Manechin
Culegerea și analiza Conversația
Instrumente
datelor / informațiilor Demonstrația
Materiale
specifice afecțiunilor Problematizarea. 1 4
Documente medicale
respiratorii Sa evidențieze Exercițiu
Tablă, cretă, coli,
Pneumonii. factorii care
markere, etc
Abcesul pulmonar. Chisturi influențează funcția
pulmonare. cardiovasculară,
PROCESUL DE Sa identifice
ÎNGRIJIRE caracteristicilor
Culegerea și analiza bolilor
datelor / informațiilor cardiovasculare,
specifice afecțiunilor 1 5
respiratorii
Tuberculoza pulmonară.
Afecțiunile pleurei.
Insuficiența respiratorie
Identificarea problemelor
de dependență la pacienții Alegerea și aplicarea Videoclip
cu boli respiratorii, metodelor specifice Descrierea Manechin
Stabilirea diagnosticelor de investigare și Conversația Instrumente
de îngrijire specifice tratament în afecțiuni Demonstrația Materiale
1 6
afecțiunilor respiratorii, respiratorii Problematizarea. Documente medicale
Investigații pulmonare: Exercițiu Tablă, cretă, coli,
Explorarea funcțională markere, etc
pulmonară. Pletismografia.

Videoclip
Manechin
Instrumente
Descrierea Materiale
Conversația Documente medicale
Demonstrația Tablă, cretă, coli,
1 7
Problematizarea. markere, etc
Exercițiu Materiale și
instrumente pentru
intervenții specifice
conform protocoalelor
în vigoare
Teste de provocare
bronşică.
1 8
Gazometria,
Fibrobronhoscopii,
Investigații imagistice: 7-11.10.2019
computer tomografie, 1
ecografia pleurală etc. 1
Recoltarea produselor Kit pentru recoltări de
patologice: sânge, urină, spută, 1 2
spută, secreții
Recoltarea produselor 1 3
patologice:
sânge,
urină,
Recoltarea produselor
patologice:
1
lichid pleural etc. Puncția 4
pleurală.
IDR. 1 5
Regim igieno-dietetic: în Tablă, cretă, coli,
boli respiratorii, markere, etc
cardiovasculare, Demonstrația Documente medicale –
hematologice, reumatismale Conversația dosar medical, dosar de
1 6
Lucrul în grup îngrijire, foi de
Metoda cubului temperatura, bilete de
analiză, bilete de
internare/externare etc.
Educație pentru sănătate în Tablă, cretă, coli,
boli respiratorii markere, etc
Demonstrația Documente medicale –
Conversația dosar medical, dosar de
1 7
Lucrul în grup îngrijire, foi de
Metoda cubului temperatura, bilete de
analiză, bilete de
internare/externare etc.
Evaluarea intervențiilor / Implicarea activă în 1 8
îngrijirilor aplicate pe îngrijirea pacientului
plan de îngrijire: la cu afecțiuni
pacienți cu boli respiratorii, Tablă, cretă, coli,
respiratorii. cardiovasculare, markere, etc
Identificarea obiectivelor reumatismale, Documente medicale –
realizate / nerealizate. hematologice în dosar medical, dosar de
Restructurarea planului de funcție de Demonstrația îngrijire, foi de
îngrijire în cazul problemele de Conversația temperatura, bilete de
identificării problemelor dependență, Lucrul în grup analiză, bilete de
conexe respectând indicația Metoda RAI internare/externare etc.
Aprecierea calității medicului Metoda Mozaic
îngrijirilor și a rezultatelor
obținute Descrierea
intervențiilor
autonome și delegate
ale asistentului
medical în procesul
de îngrijire al
pacientului cu boli
respiratorii.

Identificarea
punctele tari și
punctele slabe,
evaluarea și
asumarea riscurilor
din activitatea de
îngrijire medicală

Plan ingrijirire
Evaluarea intervențiilor/ Descrierea 14-18.10.2019
Tablă, cretă, coli,
îngrijirilor aplicate pe plan intervențiilor
Demonstrația markere, etc
de îngrijire: la pacienți cu autonome și delegate
Conversația Documente medicale –
boli respiratorii ale asistentului
Lucrul în grup dosar medical, dosar de
medical în procesul 1
Metoda RAI îngrijire, foi de
de îngrijire al 1
Metoda Mozaic temperatura, bilete de
pacientului cu boli
analiză, bilete de
respiratorii.
internare/externare etc.

Plan ingrijirire Descrierea


Tablă, cretă, coli,
Evaluarea intervențiilor/ intervențiilor
Demonstrația markere, etc
îngrijirilor aplicate pe plan autonome și delegate
Conversația Documente medicale –
de îngrijire: la pacienți cu ale asistentului
Lucrul în grup dosar medical, dosar de
boli respiratorii medical în procesul 1 2
Metoda RAI îngrijire, foi de
de îngrijire al
Metoda Mozaic temperatura, bilete de
pacientului cu boli
analiză, bilete de
respiratorii.
internare/externare etc.
Plan ingrijirire Descrierea
Tablă, cretă, coli,
Evaluarea intervențiilor/ intervențiilor
Demonstrația markere, etc
îngrijirilor aplicate pe plan autonome și delegate
Conversația Documente medicale –
de îngrijire: la pacienți cu ale asistentului
Lucrul în grup dosar medical, dosar de
boli respiratorii medical în procesul 1 3
Metoda RAI îngrijire, foi de
de îngrijire al
Metoda Mozaic temperatura, bilete de
pacientului cu boli
analiză, bilete de
respiratorii.
internare/externare etc.
Plan ingrijirire Descrierea
Tablă, cretă, coli,
Evaluarea intervențiilor/ intervențiilor
Demonstrația markere, etc
îngrijirilor aplicate pe plan autonome și delegate
Conversația Documente medicale –
de îngrijire: la pacienți cu ale asistentului
Lucrul în grup dosar medical, dosar de
boli respiratorii medical în procesul 1 4
Metoda RAI îngrijire, foi de
de îngrijire al
Metoda Mozaic temperatura, bilete de
pacientului cu boli
analiză, bilete de
respiratorii.
internare/externare etc.
Identificarea obiectivelor Tablă, cretă, coli,
realizate/ nerealizate markere, etc
Demonstrația
Documente medicale –
Elaborarea planului Conversația
dosar medical, dosar de
de îngrijire în funcție Lucrul în grup 1 5
îngrijire, foi de
de priorități Metoda cubului
temperatura, bilete de
analiză, bilete de
internare/externare etc.

Restructurarea planului de Tablă, cretă, coli,


îngrijire în cazul markere, etc
identificării problemelor Demonstrația
conexe Elaborarea planului Conversația Documente medicale –
de îngrijire în funcție Lucrul în grup dosar medical, dosar de 1 6
de priorități Metoda cubului îngrijire, foi de
temperatura, bilete de
analiză, bilete de
internare/externare etc.
Recapitulare Nursing in Demonstrația
pneumlogie Conversația Documente medicale 1 7
Lucrul în grup Tablă, cretă, coli,
Recapitulare Nursing in Metoda RAI markere, etc
pneumlogie Metoda Mozaic 1 8
Metoda cubului
Evaluare finala 21-25.10.2019
pneumologie 2
2
Plan ingrijirire Descrierea
Evaluarea intervențiilor/ intervențiilor
îngrijirilor aplicate pe plan autonome și delegate Demonstrația 1 3
de îngrijire: la pacienți cu ale asistentului Conversația Tablă, cretă, coli,
boli respiratorii medical în procesul Lucrul în grup markere, etc
Plan ingrijirire de îngrijire al Metoda RAI
Evaluarea intervențiilor/ pacientului cu boli Metoda Mozaic Documente medicale –
îngrijirilor aplicate pe plan respiratorii. dosar medical, dosar de 1 4
de îngrijire: la pacienți cu îngrijire, foi de
boli respiratorii temperatura, bilete de
Plan ingrijirire analiză, bilete de
Evaluarea intervențiilor/ internare/externare etc.
îngrijirilor aplicate pe plan 1 5
de îngrijire: la pacienți cu
Descrierea
boli respiratorii
intervențiilor
Plan ingrijirire
autonome și delegate Tablă, cretă, coli,
Evaluarea intervențiilor/ Demonstrația
ale asistentului markere, etc
îngrijirilor aplicate pe plan Conversația 1 6
medical în procesul
de îngrijire: la pacienți cu Lucrul în grup
de îngrijire al Documente medicale –
boli respiratorii Metoda RAI
pacientului cu boli dosar medical, dosar de
Plan ingrijirire Metoda Mozaic
respiratorii. îngrijire, foi de
Evaluarea intervențiilor/
temperatura, bilete de
îngrijirilor aplicate pe plan 1 7
analiză, bilete de
de îngrijire: la pacienți cu
internare/externare etc.
boli respiratorii
Discutarea evaluarii
1 8
PROCESUL DE 28.10-
ÎNGRIJIRE 1.11.2019
Culegerea și analiza
datelor / informațiilor
specifice cardiovasculare
Endocarditele. Sa evidențieze Videoclip
Boli valvulare. Miocardite. Descrierea
factorii care Manechin
IMA Conversația
influențează funcția Instrumente
Demonstrația
cardiovasculară, Materiale
Problematizarea. 1/1
Sa identifice Documente medicale
Exercițiu
PROCESUL DE caracteristicilor Tablă, cretă, coli, 1/2
ÎNGRIJIRE bolilor markere, etc
Culegerea și analiza cardiovasculare,
datelor / informațiilor
specifice cardiovasculare
Pericardite.
Bolile congenitale cardiace.
Tulburări de ritm cardiac.
PROCESUL DE Sa evidențieze Descrierea Videoclip 1 3
ÎNGRIJIRE factorii care Conversația Manechin
Culegerea și analiza influențează funcția Demonstrația Instrumente
datelor / informațiilor cardiovasculară, Problematizarea. Materiale
specifice cardiovasculare Exercițiu Documente medicale
Tulburări în conducerea Tablă, cretă, coli,
stimulilor. Sa identifice markere, etc
Cardiopatii ischemice. caracteristicilor
Insuficiențe cardiace. bolilor
PROCESUL DE
ÎNGRIJIRE
Culegerea și analiza
datelor / informațiilor
specifice cardiovasculare cardiovasculare, 1 4
Hipertensiunea arterială.
Hipotensiunea arterială.
Afecțiuni arteriale și
venoase.,
Identificarea problemelor
de dependență la pacienții
cu boli cardiovasculare,
diagnosticelor de îngrijire
specifice afecțiunilor 1 5
cardiovasculare,
Videoclip
Manechin
Investigații cardiovasculare: Instrumente
Explorarea funcțională Alegerea și aplicarea Descrierea
Materiale 1 6
cardiovasculară. metodelor specifice Conversația
Documente medicale
de investigare și Demonstrația
Tablă, cretă, coli,
Electrocardiograma. tratament în afecțiuni Problematizarea.
markere, etc
Cateterismul cardiac. cardiovasculare Exercițiu 1 7
Materiale și
Fonocardiograma. instrumente pentru
Măsurarea pulsului. intervenții specifice
Măsurarea tensiunii conform protocoalelor 1 8
arteriale. în vigoare
Oscilometria. 4-8.11.2019
Măsurarea presiunii 1
venoase. 1
Investigații imagistice.
Angiocardiografia. 1 2
Ecografia cardiacă.

Recoltări de sânge și urină.


1 3
Puncția pericardică
1 4
Îngrijirea pacienților cu
Demonstrația
afecțiuni cardiovasculare,
Conversația
Efectuarea tratamentelor 1 5
Lucrul în grup
locale și generale în boli
Metoda cubului
cardiovasculare,
Regim igieno-dietetic: în Demonstrația
boli cardiovasculare Conversația
1 6
Lucrul în grup
Metoda cubului
Educație pentru sănătate în Demonstrația
boli cardiovasculare Conversația
1 7
Lucrul în grup
Metoda cubului
Evaluarea intervențiilor / Implicarea activă în Tablă, cretă, coli,
îngrijirilor aplicate pe îngrijirea pacientului markere, etc
plan de îngrijire: la cu afecțiuni Documente medicale –
pacienți cu boli respiratorii, dosar medical, dosar de
cardiovasculare cardiovasculare, îngrijire, foi de
Identificarea obiectivelor reumatismale, temperatura, bilete de
realizate / nerealizate. hematologice în analiză, bilete de
1 8
Restructurarea planului de funcție de internare/externare etc.
îngrijire în cazul problemele de
identificării problemelor dependență, Demonstrația
conexe respectând indicația Conversația
Aprecierea calității medicului Lucrul în grup
îngrijirilor și a rezultatelor Metoda RAI
obținute Descrierea Metoda Mozaic
Plan ingrijirire intervențiilor 1 11-15.11.2019
Evaluarea intervențiilor/ autonome și delegate
îngrijirilor aplicate pe plan ale asistentului 1
de îngrijire: la pacienți cu medical în procesul
boli cardiovasculare de îngrijire al
Plan ingrijirire
Evaluarea intervențiilor/
îngrijirilor aplicate pe plan 1 2
de îngrijire: la pacienți cu
boli cardiovasculare
Plan ingrijirire
Evaluarea intervențiilor/
îngrijirilor aplicate pe plan 1 3
de îngrijire: la pacienți cu
boli cardiovasculare
pacientului cu boli
Plan ingrijirire
cardiovasculare
Evaluarea intervențiilor/
îngrijirilor aplicate pe plan
de îngrijire: la pacienți cu
boli cardiovasculare 1 4
Identificarea
punctele tari și
punctele slabe,
evaluarea și
Identificarea obiectivelor Tablă, cretă, coli,
1 5
realizate/ nerealizate markere, etc
Restructurarea planului de
Demonstrația
îngrijire în cazul Documente medicale –
Conversația
identificării problemelor Elaborarea planului dosar medical, dosar de
Lucrul în grup
conexe de îngrijire în funcție îngrijire, foi de
Metoda cubului
de priorități temperatura, bilete de 1 6
analiză, bilete de
internare/externare etc.

Recapitulare cardiologie Demonstrația Documente medicale 1 7


Recapitulare cardiologie 8
Conversația
Lucrul în grup Tablă, cretă, coli,
Metoda RAI markere, etc 1
Metoda Mozaic
Metoda cubului
Evaluare finala cardiologie 18-22.11.2019
2
2
Plan ingrijirire
Evaluarea intervențiilor/
îngrijirilor aplicate pe plan Descrierea 1 3
de îngrijire: la pacienți cu intervențiilor
boli cardiovasculare autonome și delegate
Plan ingrijirire ale asistentului
Evaluarea intervențiilor/ medical în procesul
îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire al 1 4
de îngrijire: la pacienți cu pacientului cu boli
boli cardiovasculare cardiovasculare Demonstrația
Plan ingrijirire Conversația
Evaluarea intervențiilor/ Lucrul în grup
îngrijirilor aplicate pe plan Metoda RAI 1 5
de îngrijire: la pacienți cu Metoda Mozaic
boli cardiovasculare Identificarea
Plan ingrijirire punctele tari și 1 6
Evaluarea intervențiilor/ punctele slabe,
îngrijirilor aplicate pe plan evaluarea și
de îngrijire: la pacienți cu asumarea riscurilor
boli cardiovasculare
Plan ingrijirire
Evaluarea intervențiilor/
îngrijirilor aplicate pe plan
de îngrijire: la pacienți cu
boli cardiovasculare
1 7
din activitatea de
îngrijire medicală

Discutare evaluare finala 1 8


PROCESUL DE 25-29.11.2019
ÎNGRIJIRE
Culegerea și analiza
datelor / informațiilor
1
specifice reumatismale 1
Reumatism articular acut.
Reumatism secundar
Videoclip
infecțios. Sa evidențieze
Descrierea Manechin
PROCESUL DE factorii care
Conversația Instrumente
ÎNGRIJIRE influențează funcția
Demonstrația Materiale
Culegerea și analiza articulară,
Problematizarea. Documente medicale
datelor / informațiilor Sa identifice 1 2
Exercițiu Tablă, cretă, coli,
specifice reumatismale caracteristicilor
markere, etc
Afectiuni inflamatorii bolilor reumatismale,
reumatismale
PROCESUL DE
ÎNGRIJIRE
Culegerea și analiza
1 3
datelor / informațiilor
specifice reumatismale
Reumatism degenerativ
Identificarea problemelor Videoclip
de dependență la pacienții Manechin
cu boli, reumatismale,. Instrumente
1 4
Stabilirea diagnosticelor Alegerea și aplicarea Descrierea Materiale
de îngrijire specifice metodelor specifice Conversația Documente medicale
afecțiunilor reumatismale, de investigare și Demonstrația Tablă, cretă, coli,
Investigații specifice în tratament în afecțiuni Problematizarea. markere, etc
reumatologie: reumatismale Exercițiu Materiale și
Osteodensitometria. instrumente pentru
1 5
Bilanțul articular și intervenții specifice
muscular. conform protocoalelor
în vigoare
Recoltarea exsudatului
1 6
faringian.
Endoscopii: artroscopia. 1 7
Investigații imagistice:
artrografia, Videoclip
discografia, Manechin
ecografia părților moi, Instrumente 1 8
radiografii osoase. RMN. Alegerea și aplicarea Descrierea Materiale
Computer tomografia. metodelor specifice Conversația Documente medicale
Scintigrafia osoasă de investigare și Demonstrația Tablă, cretă, coli,
. Biopsia musculară, biopsia tratament în afecțiuni Problematizarea. markere, etc 2-6.12.2019
osoasă, biopsia sinovială reumatismale Exercițiu Materiale și
1
Puncția articulară. instrumente pentru 1
Recoltare lichd sinoval intervenții specifice
Recapitulare conform protocoalelor 1 2
Plan ingrijirire în vigoare
Evaluarea intervențiilor/
îngrijirilor aplicate pe plan 1 3
de îngrijire: la pacienți cu
boli cardiovasculare
Evaluare 1 4
PROCESUL DE Videoclip
ÎNGRIJIRE Descrierea Manechin
Culegerea și analiza Conversația Instrumente
datelor/ informațiilor Demonstrația Materiale
1 5
specifice hematologice Problematizarea. Documente medicale
Sa evidențieze
Anemii. Exercițiu Tablă, cretă, coli,
factorii care
Anemia posthemoragică markere, etc
influențează funcția
acută.
hematopoietică
PROCESUL DE
Sa identifice
ÎNGRIJIRE
caracteristicilor
Culegerea și analiza
bolilor hematologice
datelor/ informațiilor
1 6
specifice hematologice
Anemia Biermer.
Anemii parabiermeriene

PROCESUL DE
ÎNGRIJIRE
Culegerea și analiza
datelor/ informațiilor
1 7
specifice hematologice
Sa evidențieze Videoclip
Trombocitopenie
factorii care Descrierea Manechin
hemoragică.
influențează funcția Conversația Instrumente
Leucemia acuta si cronica.
hematopoietică Demonstrația Materiale
PROCESUL DE
Problematizarea. Documente medicale
ÎNGRIJIRE
Sa identifice Exercițiu Tablă, cretă, coli,
Culegerea și analiza
caracteristicilor markere, etc
datelor/ informațiilor
bolilor hematologice
specifice hematologice 1 8
Sindroame hemoragice.
Hemofilia.

Videoclip 1 9-13.12.2019
Identificarea problemelor Manechin
de dependență la pacienții Instrumente
cu boli hematologice. Materiale
Alegerea și aplicarea
Stabilirea diagnosticelor Documente medicale
metodelor specifice
de îngrijire specifice Tablă, cretă, coli,
de investigare și
afecțiunilor hematologice. markere, etc 1
tratament în afecțiuni
Materiale și
hematologice
instrumente pentru
intervenții specifice
conform protocoalelor
în vigoare
Îngrijirea pacienților cu
afecțiuni hematologice
Efectuarea tratamentelor 1 2
Demonstrația
locale și generale în boli
Conversația
hematologice
Lucrul în grup
Regim igieno-dietetic: în
Metoda cubului 1 3
adectiuni hematologice,
Educație pentru sănătate în
1 4
boli hematologice
Recapitulare afectiuni
1 5
hematologice
Evaluare 1 6
Plan ingrijirire Descrierea 1 7
Evaluarea intervențiilor/ intervențiilor
îngrijirilor aplicate pe plan autonome și delegate
de îngrijire: la pacienți cu ale asistentului
boli cardiovasculare medical în procesul
Plan ingrijirire
de îngrijire al
Evaluarea intervențiilor/
pacientului cu boli
îngrijirilor aplicate pe plan
cardiovasculare
de îngrijire: la pacienți cu
boli cardiovasculare Demonstrația
Identificarea
Conversația
punctele tari și 1 8
Lucrul în grup
punctele slabe,
Metoda RAI
evaluarea și
Metoda Mozaic
asumarea riscurilor
din activitatea de
îngrijire medicala

M.I. Asistent medical principal


SMONA NICULESCU