Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT AUDIT INTERN

AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE LA


SC AGRITRADE ROMANIA SRL
CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

2. RAPORTUL AUDITORULUI

3. EVALUAREA

4. AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA S.C. AGRITRADE


ROMANIA SRL

5. ANEXE – BILANȚ , CONT DE PROFIT SI PIERDERI


PREZENTAREA SOCIETĂȚII
SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Agritrade a fost înființată în anul 1989, având sediul în ANGLIA și are ca obiect de
activitate comerțul internațional cu cereale, semințe oleaginoase, furaje și uleiuri din plante. De-a
lungul anilor, AGRITRADE a deschis punct de lucru în estul și nordul Angliei și a înființat
societăți filiale în strainătate: în 1992 în Germania, în 1993 în Rusia și în 2006 în Serbia și
România. Comerțul, care se desfășura inițial preponderent în Europa Centrală, s-a extins în toată
Europa.
Agritrade face legătura între piețele regionale și globale, având ca obiect de activitate, în
primul rând, comerțul cu mărfuri fizice și, prin aceasta, în calitate de firmă de import, export și
comerț își atribuie și funcția tradițională de societate comercială.
AGRITRADE a început în România în anul 2006 cu producția agricolă și comerț. De
atunci, implicarea holding-ului s-a extins în permanență. Fermele Agricole ale Grupului
AGRITRADE România: AgriFarm în Craiova, AgroBomiga și AgroGa în Bacau, lucrează în
present cca. 5000 ha, producând intensiv și profesionist o varietate de culturi, anumite suprafețe
fiind folosite pentru cercetarea și multiplicarea semințelor.
Prelucrarea și întreținerea solului, precum și folosirea pesticidelor și îngrășămintelor în
mod economic și menținând echilibrul ecologic se realizează prin componente de specialitate și
prin utilizarea celei mai moderne tehnici agricole. Un rol important în acest context îl are
consultanța.
Regiunea de est a României este, în mod special, adecvată, ținând cont de folosirea
resurselor existente pentru a produce excedente considerabile de cereale și semințe oleaginoase.
Comercializarea se realizează prin unități de transport mari, pe cât posibil menținând echilibrul
ecologic și reducând costurile (aici vorbim de transport în vagoane pe calea ferată).
Cu o capacitate de depozitare de cca. 25.000 tone, baza de cereale grele dispune de acces
direct la calea ferată. Chiar și acum sunt încărcate regulat trenuri întregi pentru diverse destinații
din țară, precum și pentru export în porturile comerciale de la Marea Neagră.
Cântarele pentru camioane, sondele automate pentru probe, echipamentele de curățare,
ventilare și uscare, precum și aparatura de laborator adecvată, asigură o analiză și o tarare de
specialitate a mărfii care se recepționează și se livrează. Capacitatea de uscare este construită
momentan la 400 de tone pe zi.
În domeniul comerțului, AGRITRADE oferă unui cerc larg de clienți, preponderant din
agricultură, inputuri precum semințe, îngrășăminte și pesticide în condiții avantajoase.
Societatea comercială AGRITRADE este deosebit de puternică în comerțul internațional
cu cereale – grâu de panificație și de furaj, porumb, sorg etc. – precum și în comerțul cu semințe
oleaginoase – rapiță, floarea soarelui, soia, etc. Acestea iau drumul direct către societăți de
procesare renumite din țară, precum și către destinații precum marile porturi comerciale de la
Marea Neagră.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii S.C. AGRITRADE


ROMANIA SRL care cuprind situatia individuala a pozitiei financiare la data de 31 decembrie
2017, situatia individuala a rezultatului global, situatia individuala a modificarilor capitalului
propriu si situatia individuala a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la
aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

2. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare neconsolidate a societatii

3. Baza pentru opinie - am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele


Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise
detaliat in sectiunea Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare
individuale din raportul nostru. Suntem independenti fata de societate, conform cerintelor de
etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare individuale din Romania si ne-am
indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca
probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru
opinia noastra.
Aspectele cheie de audit

4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare individuale din
perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditul situatiiior financiare
individuale in ansamblu si in formarea opiniei noastre asup acestora. Nu oferim o opinie separata
cu privire la aceste aspecte cheie de audit.

Alte aspecte - Aria de aplicabilitate a auditului

5. Situatiile financiare individuale ale societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31


decembrie 2017 au fost auditate de alt auditor care a exprimat o opinie fara rezerve asupra acelor
situatii financiare individuale in data de 15 ianuarie 2019.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare individuale nu acopera Raportul


administratorilor.
In legatura cu responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in
acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul
administratorilor si situatiile financiare individuale, daca Raportul administratorilor include, in
toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 2844/2017, punctele 15-19 din
Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si daca
in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare
individuale 5 cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul
administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.
In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) In Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta,


in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale
anexate;
b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative,
informatiile cerute din Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor


financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie ............ cu
privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul
administratorilor care sa fie eronate semnificativ.
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare individuale

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare


individuale care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 2844/2017si pentru acel
control intem pe care conducerea il considera necesar pentru a permit intocmirea de situatii
financiare individuale lipsite de denaturari semnificative, cauzate fi de frauda, fie de eroare.

7. In intocmirea situatiilor financiare individuale, conducerea este responsabila pentru


evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a
aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza
continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze
Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alternativa realista in afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului


de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare individuale

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare individuale, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie
de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a
faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt
considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau
cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii
financiare individuale.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si


mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare,


cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la
respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza
pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda
este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare,
deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si
evitarea controlului intern.
Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de
audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii
controlului intern al Societatii.
Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al
estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a
contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute,
daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea
genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul
in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in
raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare individuale sau, in cazul
în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziiie noastre se bazeaza
pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
conditii viitoare p determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiul
continuitatii activitatii.
Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare
individuale, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare
individuale reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa
rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata
si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

12. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am


respectat cerintele de etica profesionale relevante privind independenta si ca le-am comunicat
toate relatiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza
independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protectie aferente.

13. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt
aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare individuale din perioada
curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in
raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea
publica a aspectului sau a cazului în care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un
aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza în mod rezonabil ca
beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Alte aspecte

14. Acest raport ai auditoruiui independent este adresat exclusiv actionarjlor Societatii, in
ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele
aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In
masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si
de actionarji acesteia in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia
formata.
15. Partenerul misiunii de audit in baza careia s-a intocmit acest raport al auditorului
independent este Tanasa Radu-Ioan .
EVALUAREA

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului 2017 este făcută conform
următoarelor principii contabile:

a) Principiul continuităţii activităţii - societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-
un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea
semnificativă a acesteia.

b) Principiul permanenţei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind


evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

c) Principiul prudenţei - s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de
valoare a activelor, precum şi de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au
luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior.

d) Principiul independentei exerciţiului - au fost luate în considerare toate veniturile şi


cheltuielile exerciţiului, fără a se ţine seama de data încasării sau efectuării plaţii.

e) Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv - în vederea stabilirii valorii


totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui element
individual de activ sau de pasiv.

f) Principiul intangibilităţii exerciţiului - bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu


bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.

g) Principiul referitor la necompensări - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost


compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu
excepţia compensărilor între active şi pasive admise de Ordinul Ministerului de Finanţe nr.
1802/2015.

h) Principiul referitor la prevalenţa economicului asupra juridicului - informaţiile prezentate


în situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai
forma lor juridică.
i) Principiul referitor la pragul de semnificaţie - orice element care are o valoare semnificativă
este prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare.

Situaţiile financiare sunt întocmite în ipoteza că Societatea îşi va continua în mod normal
funcţionarea într-un viitor previzibil. Situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în lei.
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 şi cu prevederile
cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
3055/2009.
Tranzacţiile în monedă străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacţiei.
Creanţele şi datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data
bilanţului, publicat de Banca Naţională a României şi diferenţele de curs sunt înregistrate în
contul de profit şi pierdere.
Imobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea cumulată şi
pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor,
manopera directă şi un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcţiei de
active corporale. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de
viaţă diferite, acestea sunt contabilizate individual.
Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a
menţine valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării
lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performantelor tehnice sunt capitalizate şi
amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.
Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puţin valoarea reziduală, cu rate
egale pe toată durata de funcţionare a mijloacelor fixe şi a componentelor lor care sunt
contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniară, iar durata normată este cea
prevăzută în H.G. 2139/2004. Terenurile şi imobilizările în curs nu se amortizează. Investiţiile în
curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcţiune. Mijloacele fixe sunt amortizate
începând cu luna următoare datei punerii în funcţiune.
Alte imobilizări necorporale achiziţionate de Societate sunt prezentate la cost, mai puţin
amortizarea cumulată şi deprecierile de valoare. Cheltuielile ulterioare privind imobilizările
necorporale sunt capitalizate numai atunci când sporesc beneficiile economice viitoare generate
de activul la care se referă. Cheltuielile ce nu îndeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca şi
cheltuială în momentul realizării lor.
Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Valoarea
netă realizabilă reprezintă preţul de vânzare estimat în condiţiile desfăşurării normale a activităţii
mai puţin costurile aferente vânzării.
Costul stocurilor se bazează pe principiul „Primul intrat - primul ieşit” şi include
cheltuielile ocazionate de achiziţia acestora şi aducerea în locaţia curenta. În cazul stocurilor
produse de Societate şi în cazul producţiei în curs, costul include o proporţie corespunzătoare din
cheltuielile indirecte în funcţie de capacitatea normală de funcţionare.
Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de
administraţie, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.
Conturile de clienţi şi alte creanţe sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor recuperabilă
netă.Disponibilităţile băneşti includ conturile curente în lei şi în valută, şi disponibilul din casă.
Descoperitul de cont, care este plătibil la cerere şi este parte integrantă din politica de gestiune a
numerarului, este inclus în cadrul numerarului şi echivalentelor de numerar la întocmirea
situaţiei fluxurilor de numerar.
Valoarea netă a activelor Societăţii, altele decât stocurile şi impozitele amânate, este
analizată la data fiecărui bilanţ pentru a determina posibilele scăderi de valoare.
Dividendele sunt recunoscute ca şi datorie în perioada în care sunt aprobate. Societatea a
creat rezerve de capital în limita de 5 % din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale.
Conturile de furnizori şi alte datorii sunt evidenţiate la cost.
S-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte în suma de 402.365 lei. Nu
s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.
Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere când
riscurile şi beneficiile asociate proprietăţii sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică
principiul separării exerciţiilor financiare pentru recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor.
Impozitul pe profit se recunoaşte în contul de profit şi pierdere cu excepţia elementelor
care ţin de capitalul social şi care sunt prezentate în Situaţia Modificărilor în Capitalurile Proprii.
Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de
impozit în vigoare la data bilanţului.
Părţile se considera afiliate în cazul în care una din părţi, fie prin proprietate, drepturi
contractuale, relaţii familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau
de a influenţa în mod semnificativ cealaltă parte.
Pentru întocmirea situaţiilor financiare, conducerea Societăţii face anumite estimări şi
presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor la data bilanţului, precum
şi veniturile şi cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.
În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj
de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de
profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai
planului de pensii al statului român.
Societatea este societate pe acţiuni, având un capital subscris de 12446368 . Capitalul
social este divizat în acţiuni cu o valoare nominal 15533340 lei/acţiune. Evidenţa acţiunilor este
ţinută de S.C. ContaB S.A. Iași. Societatea este închisă netranzacţionată la Bursă.
Contractele de leasing sunt pentru imobilizări corporale în care Societatea îşi asumă toate
riscurile şi beneficiile aferente proprietăţii, ele fiind clasificate ca şi contracte de leasing
financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor,
fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată
constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datorii pe termen
scurt în sumă de 1936316 lei şi datori pe termen lung în sumă de 5752757 lei. Elementul de
dobândă este trecut în contul de profit şi pierderi pe durata contractului. Activele deţinute în
cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe durata lor de viaţă utilă.
Cifra de afacere reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de T.V.A., precum şi
rabaturile comerciale, pentru bunurile livrate sau serviciile prestate de terţi.
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă. Pentru a da o
imagine reală a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute, conducerea
unităţii nu a făcut abateri de la regulile privind evaluarea patrimoniului şi de la celelalte principii
contabile.
AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA
SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Studiul de caz a fost făcut la S.C. AGRITRADE ROMANIA SRL. Au fost analizate
situaţiile financiare din perioada 2016-2017, formate din Bilanţ, Contul de Profit şi Pierderi
precum şi Anexe.
Conducerea societăţii răspunde de fapt de întocmirea şi prezentarea clară a unei imagini
fidele a situaţiilor financiare în conformitate cu legea contabilităţii.
S-a încercat realizarea unui audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale
de Audit ce prevăd conformitatea cu cerinţe etice, planificarea şi desfăşurarea auditului în
vederea obţinerii asigurării rezonabile cu privire la modalitatea în care situaţiile financiare sunt
lipsite de mari erori.
Auditul a implicat desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu
privire la valorile şi prezentările din Bilanţ şi Contul de Profit şi Pierderi.
Probele puse la dispoziţie de către conducerea societăţii au fost suficiente şi adecvate
pentru a putea furniza baza de plecare.
Din analiza Bilanţurilor contabile pe perioada cuprinsă între 31.12.2016 şi 31.12.2017 s-
au desprins următoarele concluzii (tab. 4.1 şi fig. 4.1).

Tabel 4.1

Dinamica activului patrimonial la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Nr. Specificatie Perioada Dinamica


Crt. 2016 2017 %
1 Activul imobilizat 4408525 4097156 92.94
2 Activul circulant 6326577 7760191 122.66
3 Cheltuieli în avans 525696 527484 100.34
4 Stocuri 1455921 2233574 153.41
5 Creanțe 4047670 4643219 114.71
6 Contul Casa 792986 853398 107.62
Total Activ 109.98
11260798 12384831

Activele patrimoniale totale de bilanţ prezintă o crestere de aproximativ 9.98% în 2017


faţa de 2016, cu toate că activele imobilizate prezintă o scadere de 7,06 % şi respectiv mijloacele
de trezorerie o crestere cu aproximativ 7%.
%

122.66 153.41
92.94
100.34 114.71
107.62 109.98

FIGURA 4.1 - Dinamica activului patrimonial la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Tabelul 4.2

Active imobilizate în anul 2017 la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Denumirea Valoare bruta


elementului de Sold la începutul Creşteri Cedări, Sold la sfârşitul
imobilizare exerciţiului transferuri si alte exerciţiului
financiar reduceri financiar

0 1 2 3 4=1+2-3
Imobilizări
489837 73555 107462 455677
necorporale
Terenuri 475612 84500 99786 477980

Construcţii 490112 66432 110323 470665

Instalaţii tehnice
456890 74005 105002 404369
şi maşini
Alte instalaţii,
utilaje şi 243556 89597 112043 323112
mobilier
Investiţii
489990 76323 129599 555321
imobiliare

Active biologice
477890 57899 89567 455332
productive

Imobilizări
762505 77789 105722 499022
financiare

Avansuri şi
imobilizări 522133 55689 107654 455678
corporale în curs
TOTAL 4408525 655789 967158 4097156

În perioada luată în studiu, la posturile patrimoniale de pasiv înregistrate în societate se


observă diverse fluctuaţii şi anume (tab. 4.3 şi fig. 4.2):
 Datoriile mai mici de un an înregistrează o crestere de 14.65%, în timp ce datoriile mai
mari de un an indică o scădere de 1.54%.
 Veniturile înregistrate în avans nu prezintă creşteri sau scăderi în ceea ce priveşte
dinamica, acestea păstrându-si forma atât în 2016, cât şi în 2017.

Tabel 4.3

Dinamica pasivului patrimonial la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Nr. Specificatie Perioada Dinamica


Crt. 2016 2017
1 Datorii pe termen scurt 1337886 1533951 114.65
2 Provizioane 365800 402365 110.00
3 113.65
Datorii curente 1703686 1936316
4 98.46
Datorii pe termen lung 5842971 5752757
5 Capital propriu 3483286 4793611 137.62
6 Capital împrumutat 7842971 7652757 97.57
Total Activ 109.98
11260798 12384831

114.65
%
110.00 137.62
113.65
98.46
97.57 109.98

Figura 4.2 - Dinamica pasivului patrimonial la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Tabel 4.4

Analiza principalilor indicatori la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Nr. Specificatie Perioada Dinamica


Crt. 2016 2017
1 121.25
Venituri totale 31248101 37889497
2 112.32
Cheltuieli totale 27060083 30396326
3 178.91
Rezultat brut 4188018 7493171
4 196.61
Impozit 701333 1378908
5 175.36
Rezultat net 3486685 6114263

121.25 196.61
112.32 178.91

175.36

VENITURI
TOTALE CHELTUIELI
TOTALE REZULTAT
BRUT IMPOZIT
REZULTAT
NET

Figura 4.3 - Analiza principalilor indicatori la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Veniturile totale au fost corect determinate, cu respectarea principiilor independenţei


exerciţiului şi necompensării. În sinteză, situaţia veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului
financiar înregistrat în perioada analizată se prezintă după cum urmează( tab. 4.4, fig. 4.3):

 În ceea ce priveşte dinamica veniturilor totale, se poate observa o creştere de


21.25%, acest lucru datorându-se creșterii majore de venituri din anul 2017.
 De asemenea şi cheltuielile totale au înregistrat o creştere de aproximativ
12.32 %.
 Rezultatul brut al exercițiului înregistrat de întreprindere în anul 2017 a fost de
7.493.171 lei, comparativ cu anul 2016, unde rezultatul brut al exercițiului a fost
de 4.188.018 lei. Indicele de evoluție a crescut cu 78,91%. Lucru datorat de
cheltuielile totale ridicate.
 Rezultatul net al exercițiului în întreprindere, în anul 2017 a fost de 6.114.263 lei,
comparativ cu anul 2016, în care rezultatul net al exercițiului a fost de 3.486.685
lei. Indicele de evoluție a crescut cu 75.36%.

Tabelul 4.5

Analiza veniturilor totale la SC AGRITRADE ROMANIA SRL

Nr. Specificatie Perioada Dinamica


Crt. 2016 2017
1 121.68
Venituri din exploatare 30727321 37391867
2 95.55
Venituri financiare 520780 497630
121.25
Venituri totale 31248101 37889497

121.68

121.25

95.55

VENITURI DIN
EXPLOATARE VENITURI
FINANCIARE
VENITURI TOTALE

Figura 4.4 - Analiza veniturilor totale la SC AGRITRADE ROMANIA SRL


Din activitatea de exploatare, societatea a realizat un total de venituri de 37.391.867 lei,
iar în ceea ce priveşte veniturile financiare suma de 497.630 (tab. 4.5, fig. 4.4).
La sfărşitul anului 2017, se poate observa o creştere a veniturilor totale de 21.25%, acest
lucru datorându-se creșterii în anul 2017 a venituilor totale din exploatare la valoarea de
37.889.497, comparativ cu anul 2016, unde veniturile au fost de 31.248.101 lei.

Tabelul 4.6

Analiza veniturilor din exploatare

Nr. Specificatie Perioada Dinamica


Crt. 2016 2017
1 123.75
Producția vândută 24534341 30363252
2 105.92
Venituri din vânzarea mărfurilor 4590630 4862550
3 135.18
Alte venituri din exploatare 1602350 2166065
121.68
Total 30727321 37391867

123.75

121.68
105.92
135.18

PRODUCȚIA
VÂNDUTĂ VENITURI DIN
VÂNZAREA ALTE VENITURI
MĂRFURILOR DIN TOTAL
EXPLOATARE

Figura 4.5 - Analiza veniturilor din exploatare


Veniturile din producţia vândută prezintă o creştere de 23.75%, datorită faptului că în
anul 2017 aceste venituri înregistrează valoarea de 303.632.52 lei, comparativ cu anul 2016,
unde veniturile au fost de 245.343.41 lei.

Tabelul 4.7
Dinamica cifrei de afaceri în cadrul SC AGRITRADE ROMANIA SRL
Nr. Specificatie Perioada Dinamica
Crt. 2016 2017
1 123.75
Producția vândută 24534341 30363252

2 105.92
Venituri din vânzarea mărfurilor 4590630 4862550

120.94
Cifra de afaceri 29124971 35225802

123.75

120.94

105.92

PRODUCȚIA VÂNDUTĂ
VENITURI DIN
VÂNZAREA
MĂRFURILOR CIFRA DE AFACERI

Figura 4.6 - Dinamica cifrei de afaceri în cadrul SC AGRITRADE ROMANIA SRL

În anul 2017, S.C. AGRITRADE ROMANIA SRL a înregistrat o creștere a cifrei de


afaceri totale de 20.94%. Acest fapt s-a datorat creșterii cifrei de afaceri în anul 2017 la valoarea
de 35.225.802 lei, comparativ cu anul 2016, unde societatea a indica o cifra de afaceri de
29.124.971 lei.(tab. 4.7, fig. 4.6).

Tabelul 4.8
Analiza cheltuielilor totale la SC AGRITRADE ROMANIA SRL
Nr. Specificatie Perioada Dinamica
Crt. 2016 2017
1 112.38
Cheltuieli de exploatare 27041694 30390137
2 33.65
Cheltuieli financiare 18389 6189
3 112.32
Cheltuieli totale 27060083 30396326

112.38
112.32

33.65

CHELTUIELI DE
EXPLOATARE CHELTUIELI
FINANCIARE
CHELTUIELI TOTALE

Figura 4.7 - Analiza cheltuielilor totale la SC AGRITRADE ROMANIA SRL


Veniturile totale au fost obţinute pe baza cheltuielilor înregistrate în balanţele de
verificare şi preluate din Contul de Profit şi Pierderi.
Cheltuielile totale s-au format pe baza activităţii de exploatare şi financiare. Acestea
prezintă o creştere de aproximativ de 12.32 %, fapt datorat valorii de 30.396.326 lei din 2017,
comparativ cu 27.060.083 lei din 2016.
Cheltuielile financiare indică o scădere de 66.35%, datorita reducerii acestor cheltuieli
în anul 2017 la suma de 6.189 lei, comparativ cu anul 2016, unde au fost estimate la 18.389 lei.

Tabelul 4.9
Analiza cheltuielilor de exploatare la SC AGRITRADE ROMANIA SRL
Nr. Specificatie Perioada Dinamica
Crt. 2016 2017
1 Cheltuieli cu materiile prime și
16491737 19327115
materialele consumabile 117.19
2 Alte cheltuieli materiale 1455600 1949799 133.95
3 Alte cheltuieli externe (cu energie
525696 427484
și apă) 81.31
4 Cheltuieli privind mărfurile 2561480 2509650 97.97
5 Cheltuieli cu personalul 4033600 4393600 108.92
6 92.06
Alte cheltuieli de exploatare 1607781 1480124
7 82.65
Ajustări privind provizioanele 365800 302365
112.38
Total cheltuieli de exploatare 27041694 30390137

82.65

117.19 133.95
81.31
97.97
108.92
92.06
112.38

Figura 4.8 - Analiza cheltuielilor de exploatare la SC AGRITRADE ROMANIA SRL


Cheltuielile totale de exploatare înregistrează în 2017 o creştere de 12.38%, datorită
creșterii cheltuielilor la valoarea de 30.390.137 lei, comparativ cu anul 2016, unde
întreprinderea a înregistrat cheltuieli în valoare de 27.041.694 lei.

Cheltuielile cu materiile prime indica o sporire de 17.19 %, datorată unei creşteri majore
din anul 2017 cu o valoare de 19.327.115 lei, compartiv cu anul 2016, unde cheltuielile cu
materii prime înregistrau suma de 16.491.737 lei.

Tabel 4.10
Indicatori economic-financiari semnificativi la SC AGRITRADE ROMANIA SRL
31.12.2016 31.12.2017
Nr. Explicație Mod calcul Realizări Realizări
crt
1 Lichiditate Active circ./Dat.
3.71 4.00
curentă curente
2 Lichiditate (Active circ.-
imediată Stocuri)/Dat. 4.56 5.16
curente
1 Viteza de rotaţie a (Stoc mediu clienți x
365)/Cifra de afaceri 18.24 23.14
debitelor (clienţi)
netă
2 Viteza de rotaţie a Cifra de afaceri
activelor netă/Active 6.6 8.59
imobilizate
imobilizate
3 Viteza de rotaţie a Cifra de afaceri
2.58 2.84
activelor totale netă/Active totale
1 Rentabilitatea Profitul înaintea
capitalului plății impozitului
angajat pe 0.36 0.60
profit/Capitalul
angajat
2 Marja brută din Profitul brut din
vânzări vânzări x 100 / 12.65 19.87
Cifra de afaceri
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Inventarierea anuală s-a desfăşurat la începutul anului 2018, inclusiv a clasei de conturi
de terţi, pentru care s-au întocmit şi s-au primit extrase de cont.

Datele înscrise în conturi la 31.12.2017 sunt cele rezultate din balanţa de verificare a
conturilor sintetice, întocmită la 31.12.2017.

Datoriile contingente ale firmei sunt formate din plafon acordat de bancă pentru emiterea
de scrisori de garanţie bancară pentru autorizaţiile de antrepozit fiscal care se prelungeşte anual
până la data de 30.04 în fiecare an, în sumă de 118.500 lei.

Datoriile contingente şi creditele bancare ale firmei sunt garantate în comun cu linia de
credit contractată la BCR BANK.

Cifra de afaceri netă a crescut în anul 2017 comparativ cu 2016 cu suma de 6.100.831 lei,
respectiv 1.20%.

Această creştere se datorează faptului că s-a continuat procesul de dezvoltare a distribuirii


şi comercializării directe a produselor proprii, susţinerea continuă a calităţii, promovarea şi
prezentarea produselor într-un cadru larg.

În anul 2017 societatea a înregistrat profit în valoare de 6.114.263 lei.

Asociaţii au decis ca profitul înregistrat după constituirea rezervelor legale să rămână


nerepartizat, urmând ca acesta să fie distribuit în exerciţiul următor conform Hotărârii AGA.

La 31.12.2017 cheltuielile înregistrate în avans sunt în sumă de 527.484 lei.


Creanţele şi datoriile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală.

Situaţiile financiare anuale de la sfârşitul celor doi ani luaţi în calcul au fost întocmite şi
redactate sub responsabilitatea conducerii.

Înregistrările s-au făcut pe baza documentelor contabile, existând o concordanţă între


contabilitatea sintetică şi cea analitică.
În fiecare lună au fost întocmite balanţele contabile sintetice cu patru serii de egalităţi.

Situaţiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din balanţa
sintetică întocmită la 31.12.2016, depuse la organul fiscal, respectându-se principiul
intangibilităţii, respectiv bilanţurile de deschidere pentru exerciţiile financiare auditate corespund
cu bilanţurile de închidere.

Documentele obligatorii, şi anume: Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare şi Registrul


Inventar sunt completate la zi. Societatea luată în studiu foloseşte pentru evidenţa contabilă un
program informatic corespunzător.

Recomandăm ca în continuare, la aplicarea tratamentului alternativ, reevaluarea să se


facă simultan la toate elementele din grupa respectivă pentru a se evita reevaluarea selectivă.

În ceea ce priveşte amortizarea, recomandăm societăţii ca, în cazul în care mijloacele fixe
ce sunt amortizate nu sunt utilizate cel puţin o lună, să analizeze art. 24 din codul fiscal şi
punctul 70 din Normele metodologice de aplicare prin prisma impactului fiscal de interpretare a
acestui articol.

Recomandăm analizarea activelor societăţii prin prisma politicilor contabile aprobate de


administratori, a deprecierii şi a vechimii lor şi ajustarea lor pe baza principiului prudenţei şi
procedurilor stabilite.

Considerăm că auditul poate constitui o bază rezonabilă pentru opinia auditorului.

S-ar putea să vă placă și