Sunteți pe pagina 1din 72

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN

BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ
SPECIALIZAREA: INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI
AGROTURISM

AMENAJAREA TURISTICĂ DIN JUDETUL


VASLUI

Profesor Coordonator
Prof.Univ.Dr. Adelaida Honțuș

STUDENT: Iorga George-Ionut

Grupa 8212

-BUCUREȘTI 2018-

1
CUPRINS

CAPITOLUL I – ANALIZA POTENȚIALUL TURISTIC DIN JUDETUL VASLUI

Potentialul turistic natural


Potentialul turistic antropic

CAPITOLUL II – STADIUL ACTUAL AL AMENAJARII TURISTICE DIN JUDETUL


VASLUI

CAPITOLUL III - ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE PRIVIND CEREREA SI


OFERTA TURISTICA DIN JUDETUL VASLUI

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

2
CAPITOLUL I – ANALIZA POTENȚIALUL TURISTIC DIN
JUDETUL VASLUI

A.Potentialul turistic natural

1.Relief- judeţul Vaslui este aşezat în partea de est nord est a ţării şi se învecinează cu judeţele
Iaşi la nord, Neamţ, Bacău şi Vrancea la vest, Galaţi la sud, iar la est râul Prut ce constituie
graniţa de stat cu Republica Moldova. Teritoriul are următoarele coordonate geografice:

 latitudine sudică 46 grade (staul Pochidia, comuna Tutova);


 latitudine nordică 46 grade şi 40` (satul Protopopeşti, comuna Tăcuta);
 longitudine vestică 27 grade şi 30` (satul Vladia, comuna Dragomireşti);
 longitudine estică 28 grade şi 15` (satul Săratu, comuna Stănileşti).

Are o suprafaţă de 5300 km2 , reprezentând 2,2 % din teritoriul ţării. Privit în ansamblu,
relieful judeţului Vaslui se caracterizează printr-o fragmentare medie cu altitudini ce
variază între 16 şi 18 m în lunca Prutului şi 884 m dealul Cetatea (situat la S-V de satul
Poieneşti), 475 m dealul Fulgului (la N-V de localitatea Lăleşti), 463 m dealul Cuculia (la

3
N-V de Gârceni). Lunca Bârladului variază între 53 m la sud de municipiul Bârlad şi 145
m în nord, la est de localitatea Băceşti.

Relieful – caracterizat din punct de vedere geomorfologic şi fizico-geografic, se reprezintă


astfel:

a) relieful structural – este foarte bine reprezentat în tot cuprinsul judeţului, bine
individualizat în special pe culmile interfluviilor înalte, unde şi paralelismul dintre
înclinarea straturilor spre sud-est corespunde cu suprafeţele plane ale reliefului. Structura
geologică a teritoriului determină şi prezenţa numeroaselor tipuri de cuieste (coaste).

b) relieful sculptural – este dat în principal de ansamblul de culmi ce coboară deosebit în


partea de V şi S-V a judeţului în colinele Tutovei, depresiunile sculpturale ale Huşului şi
Elanului în partea de E şi S-E. Formarea reliefului sculptural a fost urmată de faptul că
faciesul litologic domină nisipurile, argilele nisipoase şi argilele asupra cărora ploile şi
apele curgătoare acţionează intens. Alunecările de strate şi prăbuşirile de teren ca şi văile
torenţiale sunt mereu active, iar în perioadele ploioase şi după iernile cu multă zăpadă iau
pe alocuri mari proporţii.

c) relieful de acumulare – este reprezentat prin terase, şesuri, conuri de dejecţie, glacisuri.
Terasele sunt bine dezvoltate pe văile râurilor principale – Bârlad şi Prut. Şesurile au o
lăţime foarte mare în comparaţie cu albia râului sau a pârâului care le-a format şi care le
străbate: 4-8 km lăţimea râului Prut, 1,5-4 km râul Bârlad, între 1-2 km râul Racova,
Vasluieţ, Crasna, Elan. Subsolul este mai puţin bogat în comparaţie cu al altor judeţe,
predomină materialele de construcţii, gresii calcaroase, unele cariere de nisip şi luturi
loessoide.

2.Clima- este caracterizată ca temperat-continentală specific Europei Răsăritene.


Temperatura aerului – este cea specifică ţinuturilor temperat-continentale. Media anuală
este 9,2 grade la Vaslui, 9,5 grade la Huşi, 9,8 grade la Bârlad. Media lunii ianuarie
variază între 4,2 grade şi 3,5 grade, iar a cea a lunii iulie între 21 şi 22,7 grade. Valorile
extreme de temperatură au fost înregistrate la 20.02.1954 la Negreşti de – 32 grade C şi
40,6 grade C la Murgeni la 21.08.1952.

Precipitaţiile – realizează o medie pe judeţ de 512,8 mm şi sunt mai bogate în nordul


judeţului şi mai scăzute în sud. Secetele – se manifestă frecvent pe tot teritoriul judeţului,
în timp ce ploile torenţiale şi cu grindina au frecvenţa mai mare în valea Bârladului şi a
Prutului.

Zăpada – este prezentă în fiecare iarnă, iar numărul zilelor cu ninsoare şi durată de
acoperire a solului cu zăpadă diferă de la un an la altul şi de la sector la sector. Numărul

4
mediu anual de zile cu ninsoare este de 18, iar durata de acoperire a solului cu zăpadă de
cca. 60 de zile, iar grosimea stratului de zăpadă nu depăşeşte 10-12 cm.

Vânturile – în funcţie de dinamica atmosferei din cuprinsul judeţului Vaslui, se


caracterizează printr-o mare frecvenţă a vânturilor de N-V şi de N urmate de cele de S-E
şi de E. Viteza medie este cu valori de 1,6-6,5 m/s.

3.Retea Hidrografica- teritoriul judeţului Vaslui este drenat de râul Prut şi Bârlad, cărora
li se adaugă o reţea hidrografică autohtonă, reprezentată de afluenţii lor.
Acumulările de apă cele mai importante de pe teritoriul judeţului Vaslui sunt:

a) Acumularea Căzăneşti, dispusă pe râul Durduc, în amonte de oraşul Negreşti, cu o


suprafaţă de 191 ha şi un volum total de 21,21 miloane mc;

b) Acumularea Soleşti, dispusă în lunca râului Vasluieţ, în amonte de municipiul Vaslui,


cu o suprafaţă de 414 ha şi un volum total de 46,89 milioane mc;

c) Acumularea Râpa Albastră, amplasată pe râul Simila, în amonte de municipiul Bârlad,


ocupă o suprafaţă de 245 ha şi are un volum total de 24,8 milioane mc;

5
In administrarea Sistemului Naţional de Îmbunătăţiri Funciare:

a) Barajul Dumeşti, situat pe râul Găureanca, ocupă o suprafaţă de 17 ha şi are un volum


total de 0,88 milioane mc;
b) Barajul Corodeşti, situat pe râul Studineţ, ocupă o suprafaţă de 14,5 ha şi are un volum
total de 0,88 milioane mc;
c) Barajul Moara Domnească, situat pe râul Fereşti, ocupă o suprafaţă de 31,74 ha şi are un
volum total de 1,8 milioane mc;
d) Barajul Tăcuta, situat pe râul Rediu, ocupă o suprafaţă de 28 ha şi are un volum total de
2,7 milioane mc;

Lacurile – în cuprinsul judeţului Vaslui se află un număr însemnat de lacuri formate fie
natural sau artificial. Pentru regularizarea scurgerilor şi pentru alimentarea cu apă a
localităţilor au fost executate numeroase baraje ce s-au constituit într-o salbă de lacuri,
numite în zonă „iazuri”, în număr de 44, cărora li se adaugă câteva eleştee şi pepiniere
piscicole. Suprafaţa productivă este de peste 800 ha, iar volumul de apă acumulat anual
depăşeşte 21 mil. mc.

4.Vegetatie-sub aspect fitogeografic, pe teritoriul judeţului se interferează elemente


central-europene, specifice pădurilor est europene cu cele specifice stepelor şi
silvostepelor continentale. Se disting două zone mari de vegetaţie:
a) zona de pădure, ocupă partea vestică şi nord-vestică a judeţului unde înălţimea
reliefului depăşeşte 300 m altitudine absolută. Extinderea culturilor agricole şi pomi-
viticole a creat discontinuităţi în aria pădurilor, care pe alocuri au rămas sub forma unor
fâşii ce acoperă culmile dealurilor şi partea superioară a versanţilor. Zona pădurilor este
delimitată de două subzone: – subzona de gorun-fag: gorun, fag, carpen, paltin, arţar,
frasin, ulm, tei; – subzona de gorun-stejar: gorun, stejar, jugastru, arţar, gladisu, tei, ulmul
de câmp.
b) zona de stepă şi silvostepă este răspândită în estul şi sud-estul judeţului. Se disting
două subzone: – subzona de silvostepă; – subzona de stepă.

6
Parcuri:

Parcul Copou - situat în partea nordică a orașului. Aici se evidențiază și „Aleea scriitorilor”
unde au fost ridicate câteva busturi. Parcul are cu o suprafață de 11 ha;

Parcul “Teatrul de Vara” - situat în Parcul Tineretului;

7
Pârtia de sănius de la Bahnari - aflată la 5 km în partea de est a orașului, pârtia are o lungime
de 300 m. Servicii: parcare, cabană și echipamente de iarnă.

Parcul Movas - situat în sud-vestul orașului cu o suprafață de 3 ha;

5.Fauna- se disting trei biotipuri preferenţiale în estul şi sud-estul judeţului pentru faună:

 a pădurilor de foioase;
 a silvostepei şi stepei;
 a luncilor.

La pădure, dintre mamiferele mai comune sunt: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara,
iepurele, veveriţa, pârşul, bursucul, jderul, dihorul, pisica sălbatică, cerbul lopătar
(Dobrina-Huşi). Păsări mai des întâlnite sunt: coţofana, gaiţa, graurul, dumbrăveanca,
botgrosul, cinteza, piţigoiul, mierla, sturzul, ciocănitoarea, privighetoarea, măcăleandrul,
turturica, cucul, pupăza, porumbelul gulerat, guguştiucul, corbul, cioara, huhurezul.
Reptilele mai răspândite sunt: şopârla, guşterul, şarpele de pădure. Fauna de stepă şi
silvostepă este mai săracă şi mai puţin variată. Fauna luncilor, bălţilor şi apelor
curgătoare este formată din animale terestre iubitoare de umezeală şi din animale
acvatice.

Dintre mamifere găsim vidra şi nurca pe malurile apelor Bârladului şi Prutului, iar în
pădurile de luncă găsim vulpea, lupul, mistreţul şi iepurele. Fauna acvatică este
reprezentată prin peşti semimigratori, crapul, şalăul, somnul, ştiuca, plătica, mrena,
cleanul, scobarul, linul, carasul, caracuda.

8
6.Natura protejata:

a) Rezervaţia botanică MOVILA LUI BURCEL

La aproximativ 4 km de localitatea Micleşti, în partea de N-V a acesteia şi în apropierea şoselei


Iaşi-Vaslui se află un cunoscut monument istoric „Movila lui Burcel”.
Rezervaţia botanică Movila lui Burcel, monumentul istoric Movila lui Burcel, constituie un
important punct de atracţie turistică. intre plantele rare în flora Moldovei şi cu rol fitogeografic
insemnat, se pot menţiona: Adonis hybrida, Avolgensis (ruscuţă), Allium flavum (ai galben),
Cephalaria uralensis (sipică), Goniolimon besserianum (tîrtan), Iris pumila (stînjenel de stepă).

9
b) Rezervaţia forestieră şi botanică BĂLTENI

La aproximativ 10 km N-NV oraşului Vaslui şi circa 1,5 km S-E de gara Bălteni se află
pădurea Bălteni. Ea este localizată în lunca Bârladului şi este străjuită de dealurile
învecinate a căror altitudine trece de 300 m.

Terenul pe care se află prezintă numeroase microdepresiuni şi este inundat temporar. În


denivelările negative apa se menţine de aproape de tot anul. Rezervaţia naturală Bălteni
atrage numeroşi turişti, iubitori de natură, dornici să se destindă câteva ore în liniştea
desăvârşită a padurii şi gingăşia de o neasămuită frumuseţe a florei.

10
c) Rezervaţia forestieră şi botanică BĂDEANA

Pe colinele Tutovei, una din zonele unde flora şi vegetaţia naturală a fost înlocuită pe
mari suprafeţe, se mai păstrează încă mici insuliţe de vegeteţie lemnoasă, reprezentate prin
păduri cu o pronunţată nuanţă xerofilă, tipice regiunii sudice a ţării noastre. Unul din puţinele
vestigii ale întinselor păduri de silvostepă din trecut îl constituie pădurea Bădeana. Climatul are o
nuanţă expresiv stepică cu un pronunţat deficit de umiditate în timpul verii. Aceste condiţii
climatice şi staţionale sunt reflectate evident în structura xerică a acestei păduri.

11
B.Potentialul turistic antropic

1) Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare


Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare a fost realizată de sculptorul Mircea
Ștefănescu, căruia i s-a decernat Premiul Academiei Române "Ion Andreescu" în anul 1975
pentru acest monument. Monumentul a fost amplasat pe un deal de lângă satul Băcăoani
(comuna Muntenii de Jos), locul bătăliei de la Podul Înalt. Statuia a fost dezvelită la 25
octombrie 1975 cu prilejul aniversării a 500 de ani de la victoria de la Podul Înalt - Vaslui (la 10
ianuarie 1475) a oștilor moldovene conduse de Ștefan cel Mare împotriva oștilor turcești. Statuia
ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt este construită din bronz și are o înălțime de 6,90
m și o greutate de 19 tone. Ea este așezată pe un soclu înalt de 8 metri.
De o parte și de alta a scărilor care duc la monument se află câte un basorelief de bronz
cu scene simbolice din activitatea domnitorului moldovean. Într-unul din basoreliefuri este
prezentată o scenă în care voievodul primește solia turcilor, iar în celălalt este o scenă în care
Ștefan se află în mijlocul oamenilor de rând. Cele două basoreliefuri sunt realizate de sculptorul
ieșean Iftimie Bârleanu.

2) Ruinele Curții Domnești

12
Reședință a lui Alexandru, fiu al lui Ștefan cel Mare, în perioada 1481-1496, curtea
domnească de la Bacău a reprezentat în această perioadă centrul administrativ, de control și de
organizare al Țării de Jos. Caracterul itinerant al domnilor a determinat în Moldova, la fel ca în
Țara Românescă, apariția unor curți domnești temporare. Aici poposea domnul în anumite
împrejurări politice sau pentru a participa la judecăți. Unele dintre aceste curți au servit și drept
loc de rezidență fiului desemnat a urma la tron. Acesta este de altfel și cazul curții domnești de la
Bacău, reședința fiului mai mare al lui Ștefan cel Mare, unde un fiu al acestuia era coregent,
calitatea ce reiese din inscripția de pe Tetraevanghelul scris din prunca lui Alexandru de Teodor
Mărășescul, la 1491, pentru biserica Precista.

13
3) Conacul din Solești

este un conac în ruine care se află în satul Solești din județul Vaslui (la o distanță de 15
km nord de Vaslui, pe DN 24, spre Iași) și care a fost construit de către familia Rosetti-Solescu
în secolul al XIX-lea. În acest conac, a locuit familia postelnicului Iordache Rosetti cu soția sa,
Ecaterina (Catinca), și cu cei cinci copii (3 băieți – Constantin, Theodor și Dumitru; și 2 fete –
Elena și Zoe). Conacul a fost atacat în 1834 de o trupă răzleață a armatei rusești, care se retrăgea
prin Moldova, fiind salvat de la jaf și distrugere de trupele trimise de vătaful de Vaslui. Aici a
avut loc la data de 30 aprilie/12 mai 1844 cununia religioasă a Elenei Rosetti cu Alexandru Ioan
Cuza, pe atunci președinte al Judecătoriei Covurlui.

14
4) Biserica "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul"

Cunoscută și ca Biserica Domnească din Vaslui, este o biserică ortodoxă


ctitorită de domnitorul Ștefan cel Mare (1457-1504) în anul 1490, la Vaslui. Ea a avut
rolul de paraclis al Curții Domnești din Vaslui. Avariată de cutremure, a fost reconstruită
din temelie în anul 1820. Biserica se află situată în centrul orașului, pe str. Ștefan cel
Mare nr. 58.

15
CAPITOLUL II – STADIUL ACTUAL AL AMENAJARII
TURISTICE DIN JUDETUL VASLUI

101 C - Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri,


judete si localitati

Rezultatele cautarii - Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de


structuri, judete si localitati
Ani
Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri de structuri
Judete Localitati 2013 2014 2015 2016 2017
de primire turistica
UM: Numar
Numar Numar Numar Numar Numar
Total Vaslui TOTAL 42 43 43 43 26
Hoteluri Vaslui TOTAL 5 5 5 5 5
Hosteluri Vaslui TOTAL 3 2 2 2 2
Moteluri Vaslui TOTAL 1 1 1 1 3
Cabane turistice Vaslui TOTAL 1 1 1 1 1
Tabere de elevi si
Vaslui TOTAL
prescolari : 1 1 1 1
Pensiuni turistice Vaslui TOTAL 25 24 24 24 3
Pensiuni
Vaslui TOTAL
agroturistice 7 9 9 9 11
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

102 C - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica,


judete si localitati

Rezultatele cautarii - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire


turistica, judete si localitati
Ani
Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri de structuri
Judete Localitati 2013 2014 2015 2016 2017
de primire turistica
UM: Locuri
Locuri Locuri Locuri Locuri Locuri
Total Vaslui TOTAL 897 927 915 993 927
Hoteluri Vaslui TOTAL 443 439 441 436 438
Hosteluri Vaslui TOTAL 108 57 57 52 52
Moteluri Vaslui TOTAL 22 22 22 22 66
Cabane turistice Vaslui TOTAL 13 13 13 17 17
Tabere de elevi si
Vaslui TOTAL
prescolari : 50 50 122 60

16
Pensiuni turistice Vaslui TOTAL 130 121 126 133 96
Pensiuni
Vaslui TOTAL
agroturistice 181 225 206 211 198
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

104 B - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica,
pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri de Macroregiun
Tipuri 2013 2014 2015 2016 2017
structuri de i, regiuni de
de UM: Numar persoane
primire dezvoltare si
turisti Numar Numar Numar Numar Numar
turistica judete
persoan persoan persoan persoan persoan
e e e e e
Total Total Vaslui 35190 33593 37886 40051 44668
Roman
- Vaslui
i 30634 29972 34744 36855 40348
- Straini Vaslui 4556 3621 3142 3196 4320
Hoteluri Total Vaslui 20781 18822 20787 23033 25746
Roman
- Vaslui
i 17673 16659 18620 20656 22758
- Straini Vaslui 3108 2163 2167 2377 2988
Hosteluri Total Vaslui 1491 1562 2467 2486 2067
Roman
- Vaslui
i 1355 1560 2466 2484 2059
- Straini Vaslui 136 2 1 2 8
Moteluri Total Vaslui 560 954 683 792 1477
Roman
- Vaslui
i 549 927 679 787 1278
- Straini Vaslui 11 27 4 5 199
Cabane
Total Vaslui
turistice 410 447 776 819 759
Roman
- Vaslui
i 404 402 721 748 680
- Straini Vaslui 6 45 55 71 79
Tabere de
elevi si Total Vaslui
prescolari : 309 268 642 771
Roman
- Vaslui
i : 309 268 642 771

17
Pensiuni
Total Vaslui
turistice 4514 4973 5218 5160 6285
Roman
- Vaslui
i 4052 4314 4609 4774 5920
- Straini Vaslui 462 659 609 386 365
Pensiuni
agroturistic Total Vaslui
e 7434 6526 7687 7119 7563
Roman
- Vaslui
i 6601 5801 7381 6764 6882
- Straini Vaslui 833 725 306 355 681
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

18
104 G - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, pe luni

Luni
Lun Lun Lun Lun Luna Luna Luna
Tipuri Luna Lun Lun Lun Luna
Macror a a a a octo noie dece
de febr a a a septe Anul
Tip egiuni, ianu mart april augu mbri mbri mbri
structu uarie mai iunie iulie mbrie 2017
uri regiuni arie ie ie st e e e
ri de 2017 2017 2017 2017 2017
de de 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
primir
turi dezvolt UM: Numar persoane
e
sti are si Num Num Num Num Num Num Num Num Numa Num Num Num
turistic
judete ar ar ar ar ar ar ar ar r ar ar ar Numar
a
pers pers pers pers pers pers pers pers perso perso perso perso persoane
oane oane oane oane oane oane oane oane ane ane ane ane
Tot
Total Vaslui
al 2449 2448 3227 3280 4111 3760 3133 5936 5138 4425 3742 3019 44668
Ro
- man Vaslui
i 2251 2329 3038 3042 3738 3467 2825 5287 4041 4131 3559 2640 40348
Stra
- Vaslui
ini 198 119 189 238 373 293 308 649 1097 294 183 379 4320
Hotelu Tot
Vaslui
ri al 1193 1272 1700 1951 2555 2091 1244 3851 3094 2583 2468 1744 25746
Ro
- man Vaslui
i 1042 1186 1573 1786 2360 1879 1073 3437 2162 2354 2332 1574 22758
Stra
- Vaslui
ini 151 86 127 165 195 212 171 414 932 229 136 170 2988
Hostel Tot
Vaslui
uri al 209 165 158 139 168 130 124 142 292 200 216 124 2067
Ro
- Vaslui
man 209 165 158 139 168 130 124 142 292 200 216 116 2059

19
i
Stra
- Vaslui
ini : : : : : : : : : : : 8 8
Motelu Tot
Vaslui
ri al 273 105 314 59 86 127 79 88 111 145 47 43 1477
Ro
- man Vaslui
i 265 96 298 32 70 96 51 64 90 138 42 36 1278
Stra
- Vaslui
ini 8 9 16 27 16 31 28 24 21 7 5 7 199
Caban
e Tot
Vaslui
turistic al
e 56 62 61 68 75 79 64 34 73 77 13 97 759
Ro
- man Vaslui
i 54 62 58 62 72 77 58 10 59 72 10 86 680
Stra
- Vaslui
ini 2 : 3 6 3 2 6 24 14 5 3 11 79
Tabere
de
Tot
elevi si Vaslui
al
prescol
ari : : : : 14 185 352 220 : : : : 771
Ro
- man Vaslui
i : : : : 14 185 352 220 : : : : 771
Pensiu
ni Tot
Vaslui
turistic al
e 338 348 471 522 524 480 623 716 726 636 414 487 6285
Ro
- Vaslui
man 318 339 463 514 415 476 585 653 676 608 399 474 5920

20
i
Stra
- Vaslui
ini 20 9 8 8 109 4 38 63 50 28 15 13 365
Pensiu
ni Tot
Vaslui
agrotu al
ristice 380 496 523 541 689 668 647 885 842 784 584 524 7563
Ro
- man Vaslui
i 363 481 488 509 639 624 582 761 762 759 560 354 6882
Stra
- Vaslui
ini 17 15 35 32 50 44 65 124 80 25 24 170 681
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

21
105 D – Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de turisti,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de


turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani

Tipuri de Macroregiuni, Anul Anul Anul Anul Anul


Tipuri
structuri de regiuni de 2013 2014 2015 2016 2017
de
primire dezvoltare si UM: Numar
turisti
turistica judete
Numa Numa Numa Numa
Numar
r r r r
Total Total Vaslui 61570 50236 57938 57063 67409
- Romani Vaslui 50812 44287 51432 51217 58806
- Straini Vaslui 10758 5949 6506 5846 8603
Hoteluri Total Vaslui 38411 31060 36507 35727 42525
- Romani Vaslui 31194 26662 31061 30760 35689
- Straini Vaslui 7217 4398 5446 4967 6836
Hosteluri Total Vaslui 3294 3894 4863 3754 3494
- Romani Vaslui 3030 3892 4862 3752 3484
- Straini Vaslui 264 2 1 2 10
Moteluri Total Vaslui 1987 1185 1289 1178 2365
- Romani Vaslui 1976 1158 1285 1172 1970
- Straini Vaslui 11 27 4 6 395
Cabane
Total Vaslui 674 527 1124 1182 1352
turistice
- Romani Vaslui 668 482 1019 1095 1221
- Straini Vaslui 6 45 105 87 131
Tabere de
elevi si Total Vaslui : 564 607 1772 2647
prescolari
- Romani Vaslui : 564 607 1772 2647
Pensiuni
Total Vaslui 4902 5006 5436 5784 7019
turistice
- Romani Vaslui 4393 4342 4827 5395 6535
- Straini Vaslui 509 664 609 389 484
Pensiuni
Total Vaslui 12302 8000 8112 7666 8007
agroturistice
- Romani Vaslui 9551 7187 7771 7271 7260
- Straini Vaslui 2751 813 341 395 747
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

22
105 G - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, macroregiuni, regiuni de devoltare si
judete, pe luni

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, macroregiuni, regiuni de
devoltare si judete, pe luni
Luni
Lun Lun Lun Lun
Tipuri Macrore Lun Lun Lun
Luna a a a a Luna Luna Luna Luna
de giuni, a a a
Tipu febru mar apri iuni aug septem octom noiem decem Anul
structu regiuni ianu mai iulie
ri de arie tie lie e ust brie brie brie brie 2017
ri de de arie 201 201
turis 2017 201 201 201 201 2017 2017 2017 2017
primire dezvolta 2017 7 7
ti 7 7 7 7
turistic re si
UM: Numar
a judete
Num Num Nu Nu Nu Nu Nu Nu Numa Numa Numa Numa Numa
ar ar mar mar mar mar mar mar r r r r r
Tota 504 503 622 640 495 943
Total Vaslui
l 3122 3524 6 7 4 6 8 1 7013 6604 5387 4657 67409
Rom 467 462 561 568 440 775
- Vaslui
ani 2747 3269 2 5 4 1 4 2 5206 5900 5035 3901 58806
Strai 167
- Vaslui
ni 375 255 374 412 610 725 554 9 1807 704 352 756 8603
Hotelur Tota 296 330 436 395 185 634
Vaslui
i l 1678 2011 2 3 8 5 5 8 4668 4352 3885 3140 42525
Rom 265 302 397 334 147 504
- Vaslui
ani 1376 1805 7 5 8 0 2 2 3038 3740 3592 2624 35689
Strai 130
- Vaslui
ni 302 206 305 278 390 615 383 6 1630 612 293 516 6836
Hostelu Tota
Vaslui
ri l 245 254 395 276 246 303 212 274 438 309 349 193 3494
Rom
- Vaslui
ani 245 254 395 276 246 303 212 274 438 309 349 183 3484
Strai
- Vaslui
ni : : : : : : : : : : : 10 10

23
Motelu Tota
Vaslui
ri l 336 229 502 111 171 183 132 142 177 276 56 50 2365
Rom
- Vaslui
ani 302 204 481 54 124 125 75 100 149 262 51 43 1970
Strai
- Vaslui
ni 34 25 21 57 47 58 57 42 28 14 5 7 395
Cabane
Tota
turistic Vaslui
l
e 97 117 110 117 117 124 127 83 95 134 45 186 1352
Rom
- Vaslui
ani 95 117 105 105 108 120 117 55 81 125 30 163 1221
Strai
- Vaslui
ni 2 : 5 12 9 4 10 28 14 9 15 23 131
Tabere
de elevi
Tota
si Vaslui
l
prescol 127
ari : : : : 14 585 4 774 : : : : 2647
Rom 127
- Vaslui
ani : : : : 14 585 4 774 : : : : 2647
Pensiun
i Tota
Vaslui
turistic l
e 386 399 539 562 578 535 654 879 788 719 445 535 7019
Rom
- Vaslui
ani 366 390 531 554 466 531 616 700 738 691 430 522 6535
Strai
- Vaslui
ni 20 9 8 8 112 4 38 179 50 28 15 13 484
Pensiun
i Tota
Vaslui
agrotur l
istice 380 514 538 668 730 721 704 931 847 814 607 553 8007
- Rom Vaslui 363 499 503 611 678 677 638 807 762 773 583 366 7260

24
ani
Strai
- Vaslui
ni 17 15 35 57 52 44 66 124 85 41 24 187 747
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

25
107 D - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, judete
si localitati

Rezultatele cautarii - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, judete si
localitati
Ani
Varste si Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
grupe de Sexe Judete Localitati UM: Numar persoane
varsta Numar Numar Numar Numar Numar
persoane persoane persoane persoane persoane
Total Total Vaslui TOTAL 467974 472987 480103 481272 485064
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Suprafata Judetul Vaslui


Suprafata totala (km2) 62 km²

26
CAPITOLUL III - ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE
PRIVIND CEREREA SI OFERTA TURISTICA DIN
JUDETUL VASLUI

1. Indicele modificării cererii turistice globale

∆Ct = [Nr. Total turişti (romani + straini) an curent / Nr. Total turişti
(romani + straini)an precedent ]*100

CGi
CG0i   100 (%)
CG0
Hoteluri
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
de primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Hoteluri Total Vaslui 20781 18822 20787 23033 25746
- Romani Vaslui 17673 16659 18620 20656 22758
- Straini Vaslui 3108 2163 2167 2377 2988
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Total turisti (romani + straini)

∆CG 2013-2014 = 18822 / 20781 * 100 = 90.57 (%)


∆CG 2014-2015 = 20787 / 18822 * 100 = 110.44 (%)
∆CG 2015-2016 = 23033 / 20787 * 100 = 110.8 (%)
∆CG 2016-2017 = 25746 / 23033 * 100 = 111.78 (%)

Total turisti romani

∆CG 2013-2014 = 16659 / 17673 * 100 = 94.26 (%)


∆CG 2014-2015 = 18260 / 16659 * 100 = 109.61 (%)
∆CG 2015-2016 = 20656 / 18260 * 100 = 113.12 (%)
∆CG 2016-2017 = 22758 / 20656 * 100 = 110.18 (%)

Total turisti straini

∆CG 2013-2014 = 2163 / 3108 * 100 = 69.59 (%)

27
∆CG 2014-2015 = 2167 / 2163 * 100 = 100.18 (%)
∆CG 2015-2016 = 2377 / 2167 * 100 = 109.69 (%)
∆CG 2016-2017 = 2988 / 2377 * 100 = 125.70 (%)

Interpretarea calculelor

Unitate
2013 2014 2015 2016 2017
turistica
Numar total turisti
(romani+straini) la 20781 18822 20787 23033 25746
hoteluri
Numar turisti romani la
17673 16659 18620 20656 22758
hoteluri
Numar turisti straini la
3108 2163 2167 2377 2988
hoteluri
Hoteluri ∆CG pentru Numar total
90.57 110.44 110.8 111.78
turisti (romani+straini) la
(%) (%) (%) (%)
hoteluri (%)
∆CG pentru Numar
94.26 109.61 113.12 110.18
turisti romanila hoteluri
(%) (%) (%) (%)
(%)
∆CG pentru Numar
69.59 100.18 109.69 125.70
turisti straini la hoteluri
(%) (%) (%) (%)
(%)

Interpretarea datelor

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști (români + străini)
la hoteluri, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o scadere de 9% in perioada
2013-2014, a ajuns la o crestere 10% in perioada 2014-2015, iar in ultima perioada studiata a
ajuns la o crestere de 12%.

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști români la hoteluri,
în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o scadere de 6% in perioada 2013-2014
a ajuns la o crestere de 13% in perioada 2015-2016.

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști straini la hoteluri,
în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o scadere de 30% in perioada 2013-
2014, a ajuns la o crestere de 0.18% in perioada 2014-2015, dupa care, in ultima perioada
studiata a avut o crestere de 26%

28
Grafic
Indicele modificării cererii turistice globale
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

∆CG pentru Numar total turisti (romani+straini) la hoteluri (%)


∆CG pentru Numar turisti romanila hoteluri (%)
∆CG pentru Numar turisti straini la hoteluri (%)

Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
de primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Cabane
Total Vaslui 410 447 776 819 759
turistice
- Romani Vaslui 404 402 721 748 680
- Straini Vaslui 6 45 55 71 79
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Total turisti (romani + straini)

∆CG 2013-2014 = 447 / 410 * 100 = 109.02 (%)


∆CG 2014-2015 = 776 / 447 * 100 = 173.60 (%)
∆CG 2015-2016 = 819 / 776 * 100 = 105.54 (%)
∆CG 2016-2017 = 759 / 819 * 100 = 92.67 (%)

Total turisti romani

29
∆CG 2013-2014 = 402 / 404 * 100 = 99.50 (%)
∆CG 2014-2015 = 721 / 402 * 100 = 179.35 (%)
∆CG 2015-2016 = 748 / 721 * 100 = 103.74 (%)
∆CG 2016-2017 = 680 / 748 * 100 = 90.91 (%)

Total turisti straini

∆CG 2013-2014 = 45 / 6 * 100 = 750 (%)


∆CG 2014-2015 = 55 / 45 * 100 = 122.22 (%)
∆CG 2015-2016 = 71 / 55 * 100 = 129.09 (%)
∆CG 2016-2017 = 79 / 71 * 100 = 111.27 (%)

Interpretarea calculelor
Unitate
2013 2014 2015 2016 2017
turistica
Numar total turisti
(romani+straini) la 410 447 776 819 759
hoteluri
Numar turisti romani la
404 402 721 748 680
hoteluri
Numar turisti straini la
6 45 55 71 79
hoteluri
Cabane ∆CG pentru Numar total
turistice 109.02 173.60 105.54 92.67
turisti (romani+straini) la
(%) (%) (%) (%)
cabane turistice (%)
∆CG pentru Numar
99.50 179.35 103.74 90.91
turisti romanila cabane
(%) (%) (%) (%)
turistice (%)
∆CG pentru Numar
122.22 129.09 111.27
turisti straini la cabane 750 (%)
(%) (%) (%)
turistice (%)

Interpretarea datelor

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști (români + străini)
la cabane turistice, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o crestere de 9% in
perioada 2013-2014, a ajuns la o crestere de 14% in perioada 2014-2015, dupa care in ultima
perioada de calcul a avut o scadere de 7%.

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști români la cabane
turistice, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o scadere de 0.5% in perioada
2013-2014, a ajuns la o crestere de 79% in perioada 2014-2015, dupa care in ultima perioada
de calcul a avut o scadere de 9%

30
Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști straini la cabane
turistice, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o crestere de 650% in perioada
2013-2014, aceasta fiind si cea mai mare crestere inregistrata in perioada analizata, a ajuns la
o crestere de doar 11% in intervalul 2016-2017.

Grafic

Indicele modificării cererii turistice


globale
800.00%
700.00%
600.00%
500.00%
400.00%
300.00%
200.00%
100.00%
0.00%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Series 1 Series 2 Series 3

Pensiuni turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
de primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Pensiuni
Total Vaslui 4514 4973 5218 5160 6285
turistice
- Romani Vaslui 4052 4314 4609 4774 5920
- Straini Vaslui 462 659 609 386 365
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Total turisti (romani + straini)

∆CG 2013-2014 = 4973 / 5414 * 100 = 91.85 (%)


∆CG 2014-2015 = 5218 / 4973 * 100 = 104.93 (%)
∆CG 2015-2016 = 5160 / 5218 * 100 = 98.89 (%)

31
∆CG 2016-2017 = 6285 / 5160 * 100 = 121.80 (%)

Total turisti romani

∆CG 2013-2014 = 4314 / 4052 * 100 = 106.47 (%)


∆CG 2014-2015 = 4609 / 4314 * 100 = 106.84 (%)
∆CG 2015-2016 = 4774 / 4609 * 100 = 103.58 (%)
∆CG 2016-2017 = 5920 / 4774 * 100 = 124 (%)

Total turisti straini

∆CG 2013-2014 = 659 / 462 * 100 = 142.64 (%)


∆CG 2014-2015 = 609 / 659 * 100 = 92.41 (%)
∆CG 2015-2016 = 386 / 609 * 100 = 63.38 (%)
∆CG 2016-2017 = 365 / 386 * 100 = 94.56 (%)

Interpretarea calculelor
Unitate
2013 2014 2015 2016 2017
turistica
Numar total turisti
(romani+straini) la 4514 4973 5218 5160 6285
pensiuni turistice
Numar turisti romani la
4052 4314 4609 4774 5920
pensiuni turistice
Numar turisti straini la
462 659 609 386 365
pensiuni turistice
Pensiuni ∆CG pentru Numar total
turistice turisti (romani+straini) la 91.85 104.93 98.89 121.80
(%) (%) (%) (%)
pensiuni turistice (%)
∆CG pentru Numar
106.47 106.84 103.58 124
turisti romanila pensiuni
(%) (%) (%) (%)
turistice (%)
∆CG pentru Numar
142.64 92.41 63.38 94.56
turisti straini la pensiuni
(%) (%) (%) (%)
turistice (%)

Interpretarea datelor

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști (români + străini)
la pensiuni turistice, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o scadere de 8% in
perioada 2013-2014, a ajuns la o scadere de 11% in perioada 2015-2016, dupa care in ultima
perioada de calcul a avut o crestere de 22%.

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști români la pensiuni

32
turistice, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o crestere de 6% in perioada
2013-2014, a ajuns la o crestere de doar 4% in perioada 2015-2016, dupa care in ultima
perioada de calcul a avut o crestere de 24%

Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști straini la pensiuni
turistice, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. De la o crestere de 43% in perioada
2013-2014, a ajuns la o scadere 37% in perioada 2015-2016.

Grafic

Indicele modificării cererii turistice globale


160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

∆CG pentru Numar total turisti (romani+straini) la pensiuni turistice (%)


∆CG pentru Numar turisti romanila pensiuni turistice (%)
∆CG pentru Numar turisti straini la pensiuni turistice (%)

2. Indicele repartiţiei cererii turistice globale, între cererea turistică internă şi


cererea turistică externă
∆CI = [Nr. Turisti români an curent/(Nr.turisti români + Nr.turisti străini) an
curent]*100
∆CE = [Nr. Turisti străini an curent/(Nr.turisti români + Nr.turisti străini) an
curent]*100
CI CE
CI i   100 ; CEi   100
CG CG
Hoteluri
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri de Macroregiuni, Ani
Tipuri
structuri regiuni de Anul Anul Anul Anul Anul
de
de primire dezvoltare si 2013 2014 2015 2016 2017
turisti
turistica judete UM: Numar

33
Numar Numar Numar Numar Numar
Hoteluri Total Vaslui 20781 18822 20787 23033 25746
- Romani Vaslui 17673 16659 18620 20656 22758
- Straini Vaslui 3108 2163 2167 2377 2988
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Cererea turistica interna

∆CI 2013 = 17673 / 20781 * 100 = 85.04 (%)


∆CI 2014 = 16659 / 18822 * 100 = 88.51 (%)
∆CI 2015 = 18620 / 20787 * 100 = 89.58 (%)
∆CI 2016 = 20656 / 23033 * 100 = 89.68 (%)
∆CI 2017 = 22758 / 25746 * 100 = 88.39 (%)

Cererea turistica externa

∆CE 2013 = 3108 / 20781 * 100 = 14.96 (%)


∆CE 2014 = 2163 / 18822 * 100 = 11.49 (%)
∆CE 2015 = 2167 / 20787 * 100 = 10.42 (%)
∆CE 2016 = 2377 / 23033 * 100 = 10.32 (%)
∆CE 2017 = 2988 / 25746 * 100 = 11.60 (%)

Interpretarea calculelor

Unitate
2013 2014 2015 2016 2017
turistica
Nr. total turisti
20781 18822 20787 23033 25746
(romani+straini) la hoteluri
Nr. turisti romani la
17673 16659 18620 20656 22758
hoteluri
Hotelui Nr. turisti straini la hoteluri 3108 2163 2167 2377 2988
85.04 88.51 89.58 89.68 88.39
∆CI pt. hoteluri (%)
(%) (%) (%) (%) (%)
14.96 11.49 10.42 10.32 11.60
∆CE pt. hoteluri (%)
(%) (%) (%) (%) (%)

Interpretarea datelor

Indicele repartiţiei cererii interne turistice globale pentru hoteluri, în perioada analizată
a avut o evoluție crescătoare. De la un procent de aproximativ 85% în anul 2013 cererea internă
a crescut cu 3% în anul următor, ajungând în anul 2016, la un procent de 89%. Exceptând anul
2017, în care cererea turistică internă a avut o ușoară scădere, față de anul anterior, de

34
aproximativ 2%.

Indicele repartiţiei cererii externe turistice globale pentru hoteluri, în perioada analizată
a avut o evoluție descrescătoare. De la un procent de aproximtiv 15% în anul 2013 cererea
externa a scăzut cu 3.5% în anul următor, ajungând în anul 2016, la un procent de aproximativ
10.3%%. Exceptând anul 2017, în care cererea turistică externa a avut o ușoară creștere, față
de anul anterior, de aproximativ 1.3%.

Grafic

Indicele repartiţiei cererii turistice globale

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

∆CI pt. hoteluri (%) ∆CE pt. hoteluri (%)

Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
de primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Cabane
Total Vaslui 410 447 776 819 759
turistice
- Romani Vaslui 404 402 721 748 680
- Straini Vaslui 6 45 55 71 79
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

35
Cererea turistica interna

∆CI 2013 = 404 / 410 * 100 = 98.54 (%)


∆CI 2014 = 402 / 447 * 100 = 89.93 (%)
∆CI 2015 = 721 / 776 * 100 = 82.91 (%)
∆CI 2016 = 748 / 819 * 100 = 91.33 (%)
∆CI 2017 = 680 / 759 * 100 = 89.59 (%)

Cererea turistica externa

∆CE 2013 = 6 / 410 * 100 = 1.46 (%)


∆CE 2014 = 45 / 447 * 100 = 10.07 (%)
∆CE 2015 = 55 / 776 * 100 = 7.09 (%)
∆CE 2016 = 71 / 819 * 100 = 8.66 (%)
∆CE 2017 = 79 / 759 * 100 = 10.40 (%)

Interpretarea calculelor

Unitate
2013 2014 2015 2016 2017
turistica
Nr. total turisti
(romani+straini) la cabane 410 447 776 819 759
turistice
Nr. turisti romani la cabane
404 402 721 748 680
turistice
Cabane
Nr. turisti straini la cabane
turistice 6 45 55 71 79
turistice
98.54 89.93 82.91 91.33 89.59
∆CI pt. cabane turistice (%)
(%) (%) (%) (%) (%)
∆CE pt. cabane turistice 10.07 10.40
1.46 (%) 7.09 (%) 8.66 (%)
(%) (%) (%)

Interpretarea datelor

Indicele repartiţiei cererii interne turistice globale pentru hoteluri, în perioada analizată
a avut o evoluție oscilanta. In anul 2014, indicele a avut o scadere de aproximativ 10% fata de
anul precedent pornind de la o valoare de aproximativ 99%. In anul 2015 indicele scade cu
aproximativ 7%, iar in anul 2016 acesta creste cu 8% fata de anul anterior. In anul 2017,
indicele repartitiei cererii turistice interne are o scadere de aproximativ 2%.
Indicele repartitiei cererii interne turistice globale pentru cabane turistice, in perioada
analizata a avut o evolutie oscilanta. In anul 2014, indicele a avut o crestere de aproximativ 9%

36
fata de anul precedent pornind de la o valoare de 1.46%. In anul 2015 indicele are o scadere de
3% fata de anul precedent, iar in 2016 are o crestere de 1.66% fata de anul anterior, in timp ce
in ultimul an de calcul, indicele creste din nou cu aproximativ 2% si ajunge la o valoare de
10.40%.
Grafic

Indicele repartiţiei cererii turistice globale


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

∆CI pt. cabane turistice (%) ∆CE pt. cabane turistice (%)

Pensiuni turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
de primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Pensiuni
Total Vaslui 4514 4973 5218 5160 6285
turistice
- Romani Vaslui 4052 4314 4609 4774 5920
- Straini Vaslui 462 659 609 386 365
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Cererea turistica interna

∆CI 2013 = 4052 / 4514 * 100 = 89.77 (%)


∆CI 2014 = 4314 / 4973 * 100 = 86.75 (%)

37
∆CI 2015 = 4609 / 5218 * 100 = 88.33 (%)
∆CI 2016 = 4774 / 5160 * 100 = 92.51 (%)
∆CI 2017 = 5920 / 6285 * 100 = 94.19 (%)

Cererea turistica externa

∆CE 2013 = 462 / 4514 * 100 = 10.23 (%)


∆CE 2014 = 659 / 4973 * 100 = 13.25 (%)
∆CE 2015 = 609 / 5218 * 100 = 11.67 (%)
∆CE 2016 = 386 / 5160 * 100 = 7.48 (%)
∆CE 2017 = 365 / 6285 * 100 = 5.8 (%)

Interpretarea calculelor

Unitate
2013 2014 2015 2016 2017
turistica
Nr. total turisti
(romani+straini) la 4514 4973 5218 5160 6285
pensiuni turistice
Nr. turisti romani la
4052 4314 4609 4774 5920
pensiuni turistice
Pensiuni
Nr. turisti straini la
turistice 462 659 609 386 365
pensiuni turistice
∆CI pt. pensiuni turistice 89.77 86.75 88.33 92.51 94.19
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
∆CE pt. pensiuni turistice 10.23 13.25 11.67
7.48 (%) 5.8 (%)
(%) (%) (%) (%)

Interpretarea datelor

Indicele repartitiei cererii turistice interne globale pentru pensiuni turistice in perioada
analizata a avut o evolutie crescatoare. De la un procent de aproximativ 87% in anul 2014 in
care indicele a avut o usoara scadere de aproximativ 3% fata de anul precedent, cererea interna
a avut o crestere de aproximativ 1.5% in anul 2015. In anul 2016 indicele a inregistrat o
crestere de aproximativ 4% fata de anul precedent, in timp ce in anul 2017 indicele creste cu
aproximativ 1.6% fata de anul anterior ajungand la un procent de 94%.

Indicele repartitiei cererii turistice interne globale pentru pensiuni turistice in perioada
analizata a avut o evolutie descrescatoare. De la un procent de aproximativ 13% in anul 2014 in
care indicele a avut o crestere de aproximativ 3% fata de anul precedent, cererea interna a avut
o scadere de aproximativ 1.5% in anul 2015. In anul 2016 indicele a inregistrat o scadere de
aproximativ 4% fata de anul anterior, in timp ce in anul 2017 indicele a scazut cu aproximativ

38
2% ajungand la un procent de aproape 6%.

Grafic

Indicele repartiţiei cererii turistice globale

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

∆CI pt. pensiuni turistice (%) ∆CE pt. pensiuni turistice (%)

3. Calcularea sejurului mediu pentru fiecare mijloc de cazare

Sejur mediu total = Nr. Total înnoptări (români + străini) / Nr. Total Turiști
(români + străini)
Sejur mediu turiști români = nr. Înnoptări turiști români/nr turiști români
Sejur mediu turiști străini = nr. Înnoptări turiști străini/nr turiști străini

NH
SH 
T
Hoteluri
Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de
turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Hoteluri Total Vaslui 38411 31060 36507 35727 42525
- Romani Vaslui 31194 26662 31061 30760 35689
- Straini Vaslui 7217 4398 5446 4967 6836

39
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri
Anul Anul Anul Anul Anul
de Macroregiuni
Tipuri 2013 2014 2015 2016 2017
structur , regiuni de
de UM: Numar persoane
i de dezvoltare si
turisti Numar Numar Numar Numar Numar
primire judete
turistica persoan persoan persoan persoan persoan
e e e e e
Hoteluri Total Vaslui 20781 18822 20787 23033 25746
Roman
- Vaslui
i 17673 16659 18620 20656 22758
- Straini Vaslui 3108 2163 2167 2377 2988
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Sejur mediu total turisti

Sm2013 = 38411 / 20781 = 1.85 zile


Sm2014 = 31060 / 18822 = 1.65 zile
Sm2015 = 36507 / 20787 = 1.76 zile
Sm2016 = 35727 / 23033 = 1.55 zile
Sm2017 = 42525 / 25746 = 1.65 zile

Sejur mediu turiști români

Sm2013 = 31194 / 17673 = 1.77 zile


Sm2014 = 26662 / 16659 = 1.60 zile
Sm2015 = 31061 / 18620 = 1.67 zile
Sm2016 = 30760 / 20656 = 1.49 zile
Sm2017 = 35689 / 22758 = 1.57 zile

Sejur mediu turiști străini

Sm2013 = 7217 / 3108 = 2.32 zile


Sm2014 = 4398 / 3263 = 1.35 zile
Sm2015 = 5446 / 2167 = 2.51 zile
Sm2016 = 4967 / 2377 = 2.09 zile
Sm2017 = 6836 / 2988 = 2.29 zile

40
Interpretarea datelor

Sejurul mediu total a înregistrat în perioada analizată o evoluție oscilantă. Sejurul mediu
total pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1.6 zile. Sejurul turistic maxim a
fost înregistrat în anul 2013 având o valoare de 1.85 zile, iar sejurul turistic minim a fost atins în
anul 2016 având o valoare de 1.55 zile. Diferența dintre sejurul turistic maxim si cel minim al
acestei perioade este de 0.3 zile.
Sejurul mediu al turiștilor români a înregistrat in perioada analizata o evolutie oscilanta.
Sejurul mediu al turiștilor români pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1.6
zile.Sejurul turistic maxim a fost înregistrat în anul 2013 având o valoare de 1.77 zile, iar
sejurul turistic minim a fost atins în anul 2016 având o valoare de 1.49 zile.Diferența dintre
sejurul turistic maxim și cel minim al acestei perioade este de 0.28 zile.
Sejurul mediu al turiștilor străini a înregistrat în perioada analizată o evoluție
oscilantă.Sejurul mediul al turiștilor străini pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii
de 2 zile.Sejurul turistic maxim a fost înregistrat în anul 2013 având o valoare de 2,32 zile, iar
sejurul turistic minim a fost atins în anul 2014 avînd o valoare de 1,35 zile. Diferența dintre
sejurul turistic maxim și cel minim al acestei perioade este de 0,97 zile.

Grafic
Calcularea sejurului mediu pentru hoteluri
3

2.5

1.5

0.5

0
2013 2014 2015 2016 2017

Sejur mediu total Sejur mediu turisti romani Sejur mediu turisti straini

Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de
turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar

41
Cabane
Total Vaslui 674 527 1124 1182 1352
turistice
- Romani Vaslui 668 482 1019 1095 1221
- Straini Vaslui 6 45 105 87 131
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri
Anul Anul Anul Anul Anul
de Macroregiuni
Tipuri 2013 2014 2015 2016 2017
structur , regiuni de
de UM: Numar persoane
i de dezvoltare si
turisti Numar Numar Numar Numar Numar
primire judete
turistica persoan persoan persoan persoan persoan
e e e e e
Cabane
Total Vaslui 410 447 776 819 759
turistice
Roman
- Vaslui 404 402 721 748 680
i
- Straini Vaslui 6 45 55 71 79
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Sejur mediu total turisti

Sm2013 = 674 / 410 = 1.64 zile


Sm2014 = 527 / 447 = 1.18 zile
Sm2015 = 1124 / 776 = 1.45 zile
Sm2016 = 1182 / 819 = 1.44 zile
Sm2017 = 1352 / 759 = 1.78 zile

Sejur mediu turiști români

Sm2013 = 668 / 404 = 1.65 zile


Sm2014 = 482 / 402 = 1.20 zile
Sm2015 = 1019 / 721 = 1.41 zile
Sm2016 = 1095 / 748 = 1.46 zile
Sm2017 = 1221 / 680 = 1.80 zile

Sejur mediu turiști străini

Sm2013 = 6 / 6 = 1 zile
Sm2014 = 45 / 45 = 1 zile
Sm2015 = 105 / 55 = 1.20 zile
Sm2016 = 87 / 71 = 1.23 zile

42
Sm2017 = 131 / 79 = 1.66 zile

Interpretarea datelor

Sejurul mediu total a înregistrat în perioada analizată o evoluție oscilantă. Sejurul mediu
total pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1.50 zile. Sejurul turistic maxim a
fost înregistrat în anul 2017 având o valoare de 1.78 zile, iar sejurul turistic minim a fost atins în
anul 2014 având o valoare de 1.18 zile. Diferența dintre sejurul turistic maxim si cel minim al
acestei perioade este de 0.6 zile.

Sejurul mediu al turiștilor români a înregistrat in perioada analizata o evolutie oscilanta.


Sejurul mediu al turiștilor români pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1.5
zile. Sejurul turistic maxim a fost înregistrat în anul 2017 având o valoare de 1.80 zile, iar
sejurul turistic minim a fost atins în anul 2014 având o valoare de 1.20 zile. Diferența dintre
sejurul turistic maxim și cel minim al acestei perioade este de 0.60 zile.

Sejurul mediu al turiștilor străini a înregistrat în perioada analizată o evoluție oscilantă.


Sejurul mediul al turiștilor străini pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1.1
zile. Sejurul turistic maxim a fost înregistrat în anul 2017 având o valoare de 1.66 zile, iar
sejurul turistic minim a fost atins în anul 2013 si 2014 avînd o valoare de 1 zile. Diferența dintre
sejurul turistic maxim și cel minim al acestei perioade este de 0,66 zile.

Grafic

Calcularea sejurului mediu pentru cabane


turistice
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2013 2014 2015 2016 2017

Sejur mediu total Sejur mediu turisti romani Sejur mediu turisti straini

Pensiuni turistice
Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de

43
turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2017
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Pensiuni
Total Vaslui
turistice 4902 5006 5436 5784 7019
- Romani Vaslui 4393 4342 4827 5395 6535
- Straini Vaslui 509 664 609 389 484
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri
Anul Anul Anul Anul Anul
de Macroregiuni
Tipuri 2013 2014 2015 2016 2017
structur , regiuni de
de UM: Numar persoane
i de dezvoltare si
turisti Numar Numar Numar Numar Numar
primire judete
turistica persoan persoan persoan persoan persoan
e e e e e
Pensiuni
Total Vaslui
turistice 4514 4973 5218 5160 6285
Roman
- Vaslui
i 4052 4314 4609 4774 5920
- Straini Vaslui 462 659 609 386 365
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Sejur mediu total turisti

Sm2013 = 4902 / 4514 = 1.09 zile


Sm2014 = 5006 / 4973 = 1.00 zile
Sm2015 = 5436 / 5218 = 1.04 zile
Sm2016 = 5784 / 5160 = 1.12 zile
Sm2017 = 7019 / 6285 = 1.12 zile

Sejur mediu turiști români

Sm2013 = 4393 / 4052 = 1.08 zile


Sm2014 = 4342 / 4314 = 1.00 zile
Sm2015 = 4827 / 4609 = 1.05 zile
Sm2016 = 5395 / 4774 = 1.13 zile
Sm2017 = 6535 / 5920 = 1.10 zile

44
Sejur mediu turiști străini
Sm2013 = 509 / 462 = 1.10 zile
Sm2014 = 664 / 659 = 1.00 zile
Sm2015 = 609 / 609 = 1 zile
Sm2016 = 389 / 386 = 1.00 zile
Sm2017 = 484 / 365 = 1.33 zile

Interpretarea datelor

Sejurul mediu total a înregistrat în perioada analizată o evoluție oscilantă. Sejurul mediu
total pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1 zile. Sejurul turistic maxim a fost
înregistrat în anul 2016 si 2017 având o valoare de 1.12 zile, iar sejurul turistic minim a fost
atins în anul 2014 având o valoare de 1 zile. Diferența dintre sejurul turistic maxim si cel minim
al acestei perioade este de 0.12 zile.

Sejurul mediu al turiștilor străini a înregistrat în perioada analizată o evoluție oscilantă.


Sejurul mediul al turiștilor romani pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1
zile. Sejurul turistic maxim a fost înregistrat în anul 2016 având o valoare de 1.13 zile, iar
sejurul turistic minim a fost atins în anul 2014 avand o valoare de 1 zile. Diferența dintre sejurul
turistic maxim și cel minim al acestei perioade este de 0,13 zile.

Sejurul mediu al turiștilor români a înregistrat in perioada analizata o evolutie oscilanta.


Sejurul mediu al turiștilor straini pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1 zile.
Sejurul turistic maxim a fost înregistrat în anul 2017 având o valoare de 1.33 zile, iar sejurul
turistic minim a fost atins în anul 2014, 2015 si 2016 având o valoare de 1 zile. Diferența dintre
sejurul turistic maxim și cel minim al acestei perioade este de 0.33 zile.

Grafic

Calcularea sejurului mediu pentru


pensiuni turistice
1.5

0.5

0
2013 2014 2015 2016 2017

Sejur mediu total Sejur mediu turisti romani Sejur mediu turisti straini

45
4. Coeficientul concentraţiei turistice lunare se calculează prin raportarea numărului
de turişti din luna cu cele mai multe sosiri la numărul total de turişti dintr-un an At
Cc = [nr.turisti fiecare luna/(nr.turisti români + nr.turisti straini) din anul de calcul]

LM
Cc 
At
Hoteluri
Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, pe tipuri de
structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, pe luni
Luni
Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu
Tipu Tot
na na na na na na na na na na na na
ri de Macror al
ia fe ma apr m iu iul aug se oct no de
stru Tip egiuni, an
n. b rtie ilie ai nie ie ust pt. . v. c.
cturi uri regiuni 201
20 20 201 201 20 20 20 201 20 20 20 20
de de de 7
17 17 7 7 17 17 17 7 17 17 17 17
prim tur dezvolt
UM: Numar persoane
ire isti are si
Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr
turis judete Nr. Nr. Nr. Nr.
. . . . . . . . .
tica Per Per Per Per
Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe
s. s. s. s.
rs. rs. rs. rs. rs. rs. rs rs. rs.
Hote Tot 11 12 170 195 25 20 12 385 30 25 24 17 257
Vaslui
luri al 93 72 0 1 55 91 44 1 94 83 68 44 46
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Anul 2017
Ccianuarie= 1193 / 25746= 0.046
Ccfebruarie= 1272 / 25746= 0.049
Ccmartie= 1700 / 25746= 0.066
Ccaprilie= 1951 / 25746= 0.076
Ccmai= 2555 / 25746= 0.099
Cciunie= 2091 / 25746= 0.081
Cciulie= 1244 / 25746= 0.048
Ccaugust= 3851 / 25746= 0.150
Ccseptembrie= 3094 / 25746= 0.12
Ccoctombrie= 2583 / 25746= 0.100
Ccnoiembrie= 2468 / 25746= 0.96
Ccdecembrie= 1744 / 25746= 0.068

46
Interpretarea calculelor

Indica Ianu Febr Ma Apr M Iu Iul Aug Septe Octo Noie Dece
tori arie uarie rtie ilie ai nie ie ust mbrie mbrie mbrie mbrie
Nr
total 170 195 25 20 12 385
1193 1272 3094 2583 2468 1744
turisti 0 1 55 91 44 1
/lună
0.04 0.049 0.06 0.07 0.0 0.0 0.0 0.15 0.12 0.100 0.96 0.068
Cc
6 6 6 99 81 48 0

Interpretarea datelor

Coeficientul concentratiei lunare pentru hoteluri, a inregistrat, in perioada analizata, o


evolutie oscilanta. De la un trafic turistic minim de 0.046 inregistrat in luna ianuarie, a ajuns la
un trafic turistic maxim de 0.150 in luna septembrie.

Grafic

Coeficientul concentratiei turistice lunare

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

Cc

47
Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, pe tipuri de
structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, pe luni
Luni
Tip Lun Lun An
Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun
uri a a Lun ul
a a a a a a a a a
de Macro ian febr a 201
Ti mar apri iuni iuli aug septe octo noie dece
stru regiun uari uari mai 7
pu tie lie e e ust mbri mbr mbr mbr
ctur i, e e 201
ri 201 201 201 201 201 e ie ie ie
i de regiun 201 201 7
de 7 7 7 7 7 2017 2017 2017 2017
pri i de 7 7
tu
mir dezvol UM: Numar persoane
ris
e tare si Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
ti
turi judete mar mar mar mar mar mar mar mar Num Nu Nu Nu
mar
stic ar mar mar mar
per pers per per per per per per per
a pers pers pers pers
soa oan soa soa soa soa soa soa soa
oane oane oane oane
ne e ne ne ne ne ne ne ne
Cab
ane
To
Tur Vaslui 56 62 61 68 75 79 64 34 73 77 13 97 759
tal
istic
e
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Anul 2017
Ccianuarie= 56 / 759 = 0.074
Ccfebruarie= 62 / 759 = 0.082
Ccmartie= 61 / 759 = 0.080
Ccaprilie= 68 / 759 = 0.090
Ccmai= 75 / 759 = 0.099
Cciunie= 79 / 759 = 0.104
Cciulie= 64 / 759 = 0.084
Ccaugust= 34 / 759 = 0.045
Ccseptembrie= 73 / 759 = 0.096
Ccoctombrie= 77 / 759 = 0.101
Ccnoiembrie= 13 / 759 = 0.17
Ccdecembrie= 97 / 759 = 0.128

Interpretarea calculelor

Indica Ianu Febr Ma Apr M Iu Iul Aug Septe Octo Noie Dece
tori arie uarie rtie ilie ai nie ie ust mbrie mbrie mbrie mbrie
Nr
total
56 62 61 68 75 79 64 34 73 77 13 97
turisti
/lună

48
0.07 0.082 0.08 0.09 0.0 0.1 0.0 0.04 0.096 0.101 0.17 0.128
Cc
4 0 0 99 04 84 5

Interpretarea datelor

Coeficientul concentratiei lunare pentru cabane turistice, a inregistrat, in perioada


analizata, o evolutie oscilanta. De la un trafic turistic minim de 0.045 inregistrat in luna august,
a ajuns la un trafic turistic maxim de 0.17 in luna noiembrie.
Grafic

Cc
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
Cc
0.06
0.04
0.02
0

49
Pensiuni turistice

Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, pe tipuri de
structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, pe luni
Luni
Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu
Tipu Tot
na na na na na na na na na na na na
ri de Macror al
ia fe ma apr m iu iul aug se oct no de
stru Tip egiuni, an
n. b rtie ilie ai nie ie ust pt. . v. c.
cturi uri regiuni 201
20 20 201 201 20 20 20 201 20 20 20 20
de de de 7
17 17 7 7 17 17 17 7 17 17 17 17
prim tur dezvolt
UM: Numar persoane
ire isti are si
Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr
turis judete Nr. Nr. Nr. Nr.
. . . . . . . . .
tica Per Per Per Per
Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe
s. s. s. s.
rs. rs. rs. rs. rs. rs. rs rs. rs.
Pensiu
ni Tota
Vaslui 338 348 471 522 524 480 623 716 726 636 414 487 6285
turisti l
ce
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Anul 2017
Ccianuarie= 338 / 6285= 0.054
Ccfebruarie= 348 / 6285= 0.055
Ccmartie= 471 / 6285= 0.075
Ccaprilie= 522 / 6285= 0.083
Ccmai= 524 / 6285= 0.083
Cciunie= 480 / 6285 = 0.076
Cciulie= 623 / 6285 = 0.099
Ccaugust= 716 / 6285 = 0.114
Ccseptembrie= 726 / 6285 = 0.116
Ccoctombrie= 636 / 6285 = 0.101
Ccnoiembrie= 414 / 6285 = 0.066
Ccdecembrie= 487 / 6285 = 0.077

Interpretarea calculelor

Indica Ianu Febr Ma Apr M Iu Iul Aug Septe Octo Noie Dece
tori arie uarie rtie ilie ai nie ie ust mbrie mbrie mbrie mbrie
Nr
total 56 62 61 68 75 79 64 34 73 77 13 97
turisti

50
/lună
0.05 0.055 0.07 0.08 0.0 0.0 0.0 0.11 0.116 0.101 0.066 0.077
Cc
4 5 3 83 76 99 4

Interpretarea datelor

Coeficientul concentratiei lunare pentru pensiuni turistice, a inregistrat, in perioada


analizata, o evolutie oscilanta. De la un trafic turistic minim de 0.055 inregistrat in luna
ianuarie, a ajuns la un trafic turistic maxim de 0.116 in luna septembrie.

Grafic

Cc
0.14

0.12

0.1

0.08

0.06
Cc
0.04

0.02

5. Indicele evoluţiei înnoptărilor:


INt = (nr. total înnoptări (români+ străini) an curent/nr. total înnoptări (români+
străini) an precedent)*100
INr = (nr. înnoptări români an curent/nr. înnoptări români an precedent)*100
INs= (nr. înnoptări străini an curent/nr. înnoptări străini an precedent)*100
NH i
N  100
NH 0
Hoteluri
Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de
turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri de Tipuri Macroregiuni, Ani
structuri de de regiuni de Anul Anul Anul Anul Anul

51
primire turisti dezvoltare si 2014 2013
2015 2016 2016
turistica judete UM: Numar
Numar Numar Numar Numar Numar
Hoteluri Total Vaslui 38411 31060 36507 35727 42525
- Romani Vaslui 31194 26662 31061 30760 35689
- Straini Vaslui 7217 4398 5446 4967 6836
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Total turisti (romani + straini)


∆Nt 2013-2014 = 31060 / 38411 * 100 = 80.86 (%)
∆Nt 2014-2015 = 36507 / 31060 * 100 = 117.54 (%)
∆Nt 2015-2016 = 35727 / 36507 * 100 = 97.86 (%)
∆Nt 2016-2017 = 42525 / 35727 * 100 = 119.03 (%)

Total turisti romani


∆Nr 2013-2014 = 26662 / 31194 * 100 = 85.47 (%)
∆Nr 2014-2015 = 31061 / 26662 * 100 = 116.50 (%)
∆Nr 2015-2016 = 30760 / 31061 * 100 = 99.03 (%)
∆Nr 2016-2017 =35689 / 30760 * 100 = 116.02 (%)

Total turisti straini


∆Ns 2013-2014 = 4398 / 7217 * 100 = 60.94 (%)
∆Ns 2014-2015 = 5446 / 4398 * 100 = 123.83 (%)
∆Ns 2015-2016 = 4967 / 5446 * 100 = 91.20 (%)
∆Ns 2016-2017 = 6836 / 4967 * 100 = 137.63 (%)

Interpretarea calculelor

Hoteluri 2013 2014 2015 2016 2017


Nr. innoptari total turisti
38411 31060 36507 35727 42525
(romani+straini) la hoteluri
Nr. innoptari turisti romani la
31194 26662 31061 30760 35689
hoteluri
Nr. innoptari turisti straini la
7217 4398 5446 4967 6836
hoteluri
∆N pt. total turisti 80.86 117.54 97.86 119.03
(romani+straini) la hoteluri (%) (%) (%) (%) (%)
∆N pt. turisti romani la hoteluri 85.47 116.50 99.03 116.02
(%) (%) (%) (%) (%)
∆N pt. turisti straini la hoteluri 60.94 123.83 91.20 137.63
(%) (%) (%) (%) (%)

52
Interpretarea datelor

Indicele evoluţiei totale a înnoptărilor a înregistrat o evoluție oscilantă în perioada


analizată. In perioada 2013-2014 s-a inregistrat o scadere de aproximativ 19%. In urmatoarea
perioada, indicele evolutiei innoptarilor a crescut cu aproximativ 18%. In perioada 2015-2016,
valoarea indicelui a scazut cu aproximativ 2%. In ultima perioada analizata, indicele a crescut
cu aproximativ 19%.

Indicele evolutiei innoptarilor calculat pentru turistii romani a inregistrat o evolute


oscilanta in perioaza analizata. In perioada 2013-2014 s-a inregistrat o scadere de aproximativ
15%. In perioada urmatoare, indicele evolutiei innoptarilor a crescut cu aproximativ 17%. In
perioada 2015-2016 valoarea indicelui a scazut cu aproximativ 1%.. In ultima perioada
analizata, indicele a avut o crestere de aproximativ 16%.

Indicele evolutiei innoptarilor calculat pentru turistii straini a inregistrat o evolutie


oscilanta in perioada analizata. In perioada 2013-2014 s-a inregistrat o scadere de
aproximativ 39%. In perioada urmatoare indicele evolutiei innoptarilor a crescut cu
aproximativ 24%. In perioada 2015-2016 valoarea indicelui a scaczut cu aproximativ 9%. In
ultima perioada analizata, indicele a avut o crestere de aproximativ 38%.

Grafic

Indicele evoluţiei înnoptărilor


160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

∆N pt. total turisti (romani+straini) la hoteluri (%)


∆N pt. turisti romani la hoteluri (%)
∆N pt. turisti straini la hoteluri (%)

Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de
turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

53
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2016
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Cabane
Total Vaslui
turistice 674 527 1124 1182 1352
- Romani Vaslui 668 482 1019 1095 1221
- Straini Vaslui 6 45 105 87 131
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Total turisti (romani + straini)


∆Nt 2013-2014 = 527 / 674 * 100 = 78.19 (%)
∆Nt 2014-2015 = 1124 / 527 * 100 = 213.28 (%)
∆Nt 2015-2016 = 1182 / 1124 * 100 = 105.16 (%)
∆Nt 2016-2017 = 1352 / 1182 * 100 = 114.38 (%)

Total turisti romani


∆Nr 2013-2014 = 482 / 668 * 100 = 72.16 (%)
∆Nr 2014-2015 = 1019 / 482 * 100 = 211.41 (%)
∆Nr 2015-2016 = 1095 / 1019 * 100 = 107.46 (%)
∆Nr 2016-2017 = 1221 / 1095 * 100 = 111.51 (%)

Total turisti straini


∆Ns 2013-2014 = 45 / 6 * 100 = 750 (%)
∆Ns 2014-2015 = 105 / 45 * 100 = 233.33 (%)
∆Ns 2015-2016 = 87 / 105 * 100 = 82.86 (%)
∆Ns 2016-2017 = 131 / 87 * 100 = 150.57 (%)

Interpretarea calculelor

Cabane turistice 2013 2014 2015 2016 2017


Nr. innoptari total turisti
(romani+straini) la cabane 674 527 1124 1182 1352
turistice
Nr. innoptari turisti romani la
668 482 1019 1095 1221
cabane turistice
Nr. innoptari turisti straini la
6 45 105 87 131
cabane turistice
∆N pt. total turisti
78.19 213.28 105.16 114.38
(romani+straini) la cabane
(%) (%) (%) (%)
turistice (%)
∆N pt. turisti romani la cabane 72.16 211.41 107.46 111.51
turistice (%) (%) (%) (%) (%)

54
∆N pt. turisti straini la cabane 233.33 82.86 150.57
750 (%)
turistice (%) (%) (%) (%)
Interpretarea datelor

Indicele evoluţiei totale a înnoptărilor a înregistrat o evoluție oscilantă în perioada


analizată. În perioada 2013-2014 s-a înregistrat o scadere de aproximativ 22%. În perioada
următoare indicele evoluției înnoptărilor a crescut cu aproximativ 113%. În perioada 2015-
2016 valoarea indicelui a crescut cu aproximativ 5%. În ultima perioada analizată, 2016-2017,
indicele a crescut cu aproximativ 14%.
Indicele evoluției înnoptărilor calculat pentru turiștii români a inregistrat o evolutie
oscilanta in perioada analizata. In perioada 2013-2014 s-a inregistrat o scadere de
aproximativ 28%. In perioada urmatoare indicele evolutiei innoptarilor a crescut cu
aproximativ 111%. In perioada 2015-2016 valoarea indicelui a crescut cu aproximativ 7%. In
ultima perioada analizata, 2016-2017, indicele a avut o crestere de aproximativ 12%.
Indicele evoluției înnoptărilor calculat pentru turiștii straini a inregistrat o evolutie
oscilanta in perioada analizata. In perioada 2013-2014 s-a inregistrat o crestere de
aproximativ 650%. In perioada urmatoare, indicele evolutiei innoptarilor a crescut cu
aproximativ 133%. In perioada 2015-2016 valoarea indicelui a scazut cu aproximativ 17%. In
perioada analizata, 2016-2017, indicele a avut o crestere de aproximativ 51%.

Grafic

Indicele evoluţiei înnoptărilor


800.00%

700.00%

600.00%

500.00%

400.00%

300.00%

200.00%

100.00%

0.00%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

∆N pt. total turisti (romani+straini) la cabane turistice (%)


∆N pt. turisti romani la cabane turistice (%)
∆N pt. turisti straini la cabane turistice (%)

55
Pensiuni turistice
Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de
turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2016
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Pensiuni
Total Vaslui 4902 5006 5436 5784 7019
turistice
- Romani Vaslui 4393 4342 4827 5395 6535
- Straini Vaslui 509 664 609 389 484
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Total turisti (romani + straini)


∆Nt 2013-2014 = 5006 / 4902 * 100 = 102.12 (%)
∆Nt 2014-2015 = 5436 / 5006 * 100 = 108.59 (%)
∆Nt 2015-2016 = 5784 / 5436 * 100 = 106.40 (%)
∆Nt 2016-2017 = 7019 / 5784 * 100 = 121.35 (%)

Total turisti romani


∆Nr 2013-2014 = 4342 / 4393 * 100 = 98.84 (%)
∆Nr 2014-2015 = 4827 / 4342 * 100 = 111.17 (%)
∆Nr 2015-2016 = 5395 / 4827 * 100 = 111.77 (%)
∆Nr 2016-2017 = 6535 / 5395 * 100 = 121.13 (%)

Total turisti straini


∆Ns 2013-2014 = 664 / 509 * 100 = 130.45 (%)
∆Ns 2014-2015 = 609 / 664 * 100 = 91.72 (%)
∆Ns 2015-2016 = 389 / 609 * 100 = 63.88 (%)
∆Ns 2016-2017 = 484 / 389 * 100 = 124.42 (%)

Interpretarea calculelor

Hoteluri 2013 2014 2015 2016 2017


Nr. innoptari total turisti
4902 5006 5436 5784 7019
(romani+straini) la hoteluri
Nr. innoptari turisti romani la
4393 4342 4827 5395 6535
hoteluri
Nr. innoptari turisti straini la
509 664 609 389 484
hoteluri

56
∆N pt. total turisti 102.12 108.59 106.40 121.35
(romani+straini) la hoteluri (%) (%) (%) (%) (%)
∆N pt. turisti romani la hoteluri 98.84 111.17 111.77 121.13
(%) (%) (%) (%) (%)
∆N pt. turisti straini la hoteluri 130.45 91.72 63.88 124.42
(%) (%) (%) (%) (%)

Interpretarea datelor

Indicele evoluţiei totale a înnoptărilor a înregistrat o evoluție oscilantă în perioada


analizată. În perioada 2013-2014 s-a înregistrat o crestere de aproximativ 2%. În perioada
urmatoare, indicele evoluției înnoptărilor a crescut cu aproximativ 9%. In perioada 2015-2016
valoarea indicelui a crescut cu aproximativ 6%. În ultima perioada analizată, 2016-2017,
indicele a crescut cu aproximativ 21%.
Indicele evoluției înnoptărilor calculat pentru turiștii români a inregistrat o evolutie
oscilanta in perioada analizata. In perioada 2013-2014 s-a inregistrat o scadere de
aproximativ 1%. In perioada urmatoare indicele evolutiei innoptarilor a crescut cu aproximativ
12%. In perioada 2015-2016 valoarea indicelui a crescut cu aproximativ 12%. In ultima
perioada analizata, 2016-2017, indicele a avut o crestere de aproximativ 21%.
Indicele evoluției înnoptărilor calculat pentru turiștii straini a inregistrat o evolutie
oscilanta in perioada analizata. In anul 2014 s-a inregistrat o crestere de aproximativ 30%. In
anul urmator indicele evolutiei innoptarilor a scazut cu aproximativ 8%. In anul 2016 valoarea
indicelui a scazut cu aproximativ 36%. In ultimul an din perioada analizata, indicele a avut o
crestere de aproximativ 24%.

Grafic

Indicele evoluţiei înnoptărilor


140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

∆N pt. total turisti (romani+straini) la pensiuni turistice (%)


∆N pt. turisti romani la pensiuni turistice (%)
∆N pt. turisti straini la pensiuni turistice (%)

57
6. Indicatorul de ocupare al hotelurilor (gradul de ocupare):
Go = [nr. total înnoptǎri turiști (români + străini) (nr. zile turist)/(nr. locuri de cazare *
nr. zile funcționare)] * 100 (%)

NH 100
G0  %
LH  Z
Hoteluri
Rezultatele cautarii - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire
turistica, judete si localitati
Ani
Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri de structuri
Judete Localitati 2013 2014 2015 2016 2016
de primire turistica
UM: Locuri
Locuri Locuri Locuri Locuri Locuri
Hoteluri Vaslui TOTAL 443 439 441 436 438

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de


turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2016
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Hoteluri Total Vaslui 38411 31060 36507 35727 42525

Go 2013 = 38411 * 100 / 443 * 365 = 25.76 (%)


Go 2014 = 31060 * 100 / 439 * 365 = 19.38 (%)
Go 2015 = 36507 * 100 / 441 * 365 = 22.68 (%)
Go 2016 = 35727 * 100 / 436 * 365 = 22.45 (%)
Go 2017 = 42525 * 100 / 438 * 365 = 26.60 (%)

Interpretarea calculelor
Hoteluri 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. innoptari (NH) total turisti


38411 31060 36507 35727 42525
(romani+straini) la hoteluri

Nr. locuri cazare (LH) la hoteluri 443 439 441 436 438
25.76 19.38 22.68 22.45 26.60
G0 pt. hoteluri (%)
(%) (%) (%) (%) (%)

58
Interpretarea datelor
Gradul de ocupare al vilelor turistice a inregistrat o evolutie oscilanta in perioada
analizata. De la un grad de ocupare de aproximativ 26% in anul 2013 a ajuns la un grad de
ocupare de aproximativ 19% in annul urmator, dupa care a crescut la un procent de 23% in
annul 2016, iar in ultimul an de studiu, 2017, ajungand la un grad de ocupare de aprximativ
27%.

Grafic

Gradul de ocupare la hoteluri


30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

G0 pt. hoteluri (%)

Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire
turistica, judete si localitati
Ani
Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri de structuri
Judete Localitati 2013 2014 2015 2016 2016
de primire turistica
UM: Locuri
Locuri Locuri Locuri Locuri Locuri
Cabane turistice Vaslui TOTAL 13 13 13 17 17

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de


turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2016
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar

59
Cabane
Total Vaslui
turistice 674 527 1124 1182 1352

Go 2013 = 674 * 100 / 13 * 365 = 14.20 (%)


Go 2014 = 527 * 100 / 13 * 365 = 11.11 (%)
Go 2015 = 1127 * 100 / 13 * 365 = 23.75 (%)
Go 2016 = 1182 * 100 / 17 * 365 = 19.05 (%)
Go 2017 = 1352 * 100 / 17 * 365 = 21.79 (%)

Interpretarea calculelor
Cabane turistice 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. innoptari (NH) total turisti


674 527 1124 1182 1352
(romani+straini) la Cabane turistice

Nr. locuri cazare (LH) la Cabane turistice 13 13 13 17 17


14.20 11.11 23.75 19.05 21.79
G0 pt. Cabane turistice (%)
(%) (%) (%) (%) (%)

Interpretarea datelor
Gradul de ocupare al vilelor turistice a inregistrat o evolutie oscilanta in perioada
analizata. De la un grad de ocupare de aproximativ 14% in anul 2013 a ajuns la un grad de
ocupare de aproximativ 11% in anul urmator, dupa care a crescut la un procent de 24% in anul
2015, iar in ultimul an de studiu, 2017, ajungand la un grad de ocupare de aprximativ 22%.
Grafic

Gradul de ocupare la cabane turistice


25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

G0 pt. cabane turistice (%)

60
Pensiuni turistice
Rezultatele cautarii - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire
turistica, judete si localitati
Ani
Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri de structuri
Judete Localitati 2013 2014 2015 2016 2016
de primire turistica
UM: Locuri
Locuri Locuri Locuri Locuri Locuri
Pensiuni turistice Vaslui TOTAL 130 121 126 133 96

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de


turisti, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Tipuri de Macroregiuni,
Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de regiuni de
de 2013 2014 2015 2016 2016
primire dezvoltare si
turisti UM: Numar
turistica judete
Numar Numar Numar Numar Numar
Pensiuni
Total Vaslui 12302 8000 8112 7666 8007
agroturistice

Go 2013 = 12302 * 100 / 130 * 365 = 25.93 (%)


Go 2014 = 8000 * 100 / 121 * 365 = 18.11 (%)
Go 2015 = 8112 * 100 / 126 * 365 = 17.64 (%)
Go 2016 = 7666 * 100 / 133 * 365 = 15.79 (%)
Go 2017 = 8007 * 100 / 96 * 365 = 22.85 (%)

Interpretarea calculelor
Pensiuni turistice 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. innoptari (NH) total turisti


12302 8000 8112 7666 8007
(romani+straini) la pensiuni turistice
Nr. locuri cazare (LH) la pensiuni
130 121 126 133 96
turistice
25.93 18.11 17.64 15.79 22.85
G0 pt. pensiuni turistice (%)
(%) (%) (%) (%) (%)

Interpretarea datelor
Gradul de ocupare al vilelor turistice a inregistrat o evolutie oscilanta in perioada
analizata. De la un grad de ocupare de aproximativ 26% in anul 2013 a ajuns la un grad de
ocupare de aproximativ 18% in anul urmator, dupa care a crescut la un procent de 18% in anul
2015, iar in ultimul an de studiu, 2017, ajungand la un grad de ocupare de aprximativ 23%.

61
Grafic

Gradul de ocupare la pensiuni turistice


25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2013 2014 2015 2016 2017

G0 pt. pensiuni turistice (%)

7. Indicatorul densităţii turistice în raport cu populaţia


Tti
Dti  (turişti/nr. locuitori)
Populatie
Hoteluri
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri Ani
de Macroregiuni, Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri
structuri regiuni de 2013 2014 2015 2016 2017
de
de dezvoltare si UM: Numar persoane
turisti
primire judete Numar Numar Numar Numar Numar
turistica persoane persoane persoane persoane persoane
Hoteluri Total Vaslui 20781 18822 20787 23033 25746
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, judete si
localitati
Ani
Varste si Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
grupe de Sexe Judete Localitati UM: Numar persoane
varsta Numar Numar Numar Numar Numar
persoane persoane persoane persoane persoane

62
Total Total Vaslui TOTAL 467974 472987 480103 481272 485064
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Dt 2013 = 20781 / 467974 = 0.044 (turişti/nr. locuitori)


Dt 2014 = 18822 / 472987 = 0.040 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2015 = 20787 / 480103 = 0.043 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2016 = 23033 / 481272 = 0.048 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2017 = 25746 / 485064 = 0.053 (turişti/nr. locuitori)

Interpretarea calculelor
Ani 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total turişti români +
străini pentru hoteluri / 20781 18822 20787 23033 25746
județ
Populaţia judeţului 467974 472987 480103 481272 485064

Dt (turişti/nr. locuitori) 0.044 0.040 0.043 0.048 0.053

Interpretarea datelor
Indicatorul densităţii turistice în raport cu populaţia calculat pentru hoteluri a avut o
evolutie crescatoare în perioada 2013 - 2017. De la o densitate de 0.044 turişti/nr. Locuitori, in
anul 2013, a ajuns la o densitate turistica in raport cu populatia, in ultimul an de calcul, 2017,
de 0.053 turişti/nr. Locuitori.

Grafic

Indicatorul densităţii turistice în raport cu


populaţia
0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0
2013 2014 2015 2016 2017

Dt (turişti/nr. locuitori)

63
Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri Ani
de Macroregiuni, Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri
structuri regiuni de 2013 2014 2015 2016 2017
de
de dezvoltare si UM: Numar persoane
turisti
primire judete Numar Numar Numar Numar Numar
turistica persoane persoane persoane persoane persoane
Cabane
Total Vaslui 410 447 776 819 759
turistice
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, judete si
localitati
Ani
Varste si Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
grupe de Sexe Judete Localitati UM: Numar persoane
varsta Numar Numar Numar Numar Numar
persoane persoane persoane persoane persoane
Total Total Vaslui TOTAL 467974 472987 480103 481272 485064
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Dt 2013 = 410 / 467974 = 0.00088 (turişti/nr. locuitori)


Dt 2014 = 447 / 472987 = 0.00095 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2015 = 776 / 480103 = 0.0016 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2016 = 819 / 481272 = 0.0017 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2017 = 759 / 485064 = 0.0015 (turişti/nr. locuitori)

Interpretarea calculelor
Ani 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total turişti români +
străini pentru cabane 20781 18822 20787 23033 25746
turistice / județ
Populaţia judeţului 467974 472987 480103 481272 485064

Dt (turişti/nr. locuitori) 0.00088 0.00095 0.0016 0.0017 0.0015

Interpretarea datelor
Indicatorul densităţii turistice în raport cu populaţia calculat pentru cabane turistice a
avut o evolutie crescatoare în perioada 2013 - 2017. De la o densitate de 0.00088 turişti/nr.
Locuitori, in anul 2013, a ajuns la o densitate turistica in raport cu populatia, in ultimul an de

64
calcul, 2017, de 0.0015 turişti/nr. Locuitori.

Grafic

Indicatorul densităţii turistice în raport cu


populaţia
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
2013 2014 2015 2016 2017

Dt (turişti/nr. locuitori)

Pensiuni turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri Ani
de Macroregiuni, Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri
structuri regiuni de 2013 2014 2015 2016 2017
de
de dezvoltare si UM: Numar persoane
turisti
primire judete Numar Numar Numar Numar Numar
turistica persoane persoane persoane persoane persoane
Pensiuni
Total Vaslui 4514 4973 5218 5160 6285
turistice
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, judete si
localitati
Ani
Varste si Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
grupe de Sexe Judete Localitati UM: Numar persoane
varsta Numar Numar Numar Numar Numar
persoane persoane persoane persoane persoane

65
Total Total Vaslui TOTAL 467974 472987 480103 481272 485064
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Dt 2013 = 4514 / 467974 = 0.0094 (turişti/nr. locuitori)


Dt 2014 = 4973 / 472987 = 0.011 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2015 = 5218 / 480103 = 0.011 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2016 = 5160 / 481272 = 0.011 (turişti/nr. locuitori)
Dt 2017 = 6285 / 485064 = 0.013 (turişti/nr. locuitori)

Interpretarea calculelor
Ani 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total turişti români +
străini pentru pensiuni 20781 18822 20787 23033 25746
turistice / județ
Populaţia judeţului 467974 472987 480103 481272 485064
Dt (turişti/nr. locuitori) 0.0094 0.011 0.011 0.011 0.013

Interpretarea datelor
Indicatorul densităţii turistice în raport cu populaţia calculat pentru pensiuni turistice a
avut o evolutie crescatoare în perioada 2013 - 2017. De la o densitate de 0.0094 turişti/nr.
Locuitori, in anul 2013, a ajuns la o densitate turistica in raport cu populatia, in ultimul an de
calcul, 2017, de 0.013 turişti/nr. Locuitori.

Grafic

Indicatorul densităţii turistice în raport cu


populaţia
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
2013 2014 2015 2016 2017

Dt (turişti/nr. locuitori)

66
8. Indicatorul densităţii turistice în raport cu suprafața
Tti  0
Dti  0  (turişti/km2)
Suprafata
Hoteluri
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri Ani
de Macroregiuni, Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri
structuri regiuni de 2013 2014 2015 2016 2017
de
de dezvoltare si UM: Numar persoane
turisti
primire judete Numar Numar Numar Numar Numar
turistica persoane persoane persoane persoane persoane
Hoteluri Total Vaslui 20781 18822 20787 23033 25746
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Suprafata Judetul Vaslui


Suprafata totala (km2) 5318,4 km2

Dt 2013 = 20781/ 5318,4 = 3.91 (turişti/km2)


Dt 2014 = 18822/ 5318,4 = 3.54 (turişti/km2)
Dt 2015 = 20787/ 5318,4 = 3.91 (turişti/km2)
Dt 2016 = 23033/ 5318,4 = 4.33 (turişti/km2)
Dt 2017 = 25746/ 5318,4 = 4.84 (turişti/km2)

Interpretarea calculelor
Hoteluri 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total turisti
(romani+straini) la 20781 18822 20787 23033 25746
hoteluri
Suprafata Vaslui (km2) 5318,4 5318,4 5318,4 5318,4 5318,4
Dt pt. hoteluri
3.91 3.54 3.91 4.33 4.84
(turisti/km2)

Interpretarea datelor
Indicatorul densităţii turistice în raport cu suprafața calculat pentru hoteluri a avut o
evolutie crescatoare în perioada 2013 - 2017. De la o valoare de 3.91 turiști/km2 în anul 2013,
a ajuns in ultimul an de studiu, 2017, la o valoare de 4.84 turiști/km2 exceptie fiind anul 2014 in
care indicatorul a avut o valoare de 3.54 turiști/km2.

67
Grafic

Indicatorul densităţii turistice în raport cu


suprafața

3.91
4.84

3.54

4.33

3.91

2013 2014 2015 2016 2017

Cabane turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri Ani
de Macroregiuni, Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri
structuri regiuni de 2013 2014 2015 2016 2017
de
de dezvoltare si UM: Numar persoane
turisti
primire judete Numar Numar Numar Numar Numar
turistica persoane persoane persoane persoane persoane
Cabane
Total Vaslui 410 447 776 819 759
turistice
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Suprafata Judetul Vaslui


Suprafata totala (km2) 5318,4 km2

Dt 2013 = 410 / 5318,4 = 0.08 (turişti/km2)


Dt 2014 = 447 / 5318,4 = 0.08 (turişti/km2)
Dt 2015 = 776 / 5318,4 = 0.15 (turişti/km2)
Dt 2016 = 819 / 5318,4 = 0.15 (turişti/km2)
Dt 2017 = 759 / 5318,4 = 0.14 (turişti/km2)

68
Interpretarea calculelor

Vile turistice 2013 2014 2015 2016 2017


Nr. total turisti
(romani+straini) la 410 447 776 819 759
Cabane turistice
Suprafata Judetul
5318.4 5318.4 5318.4 5318.4 5318.4
Vaslui (km2)
Dt pt. Cabane turistice
0.08 0.08 0.15 0.15 0.14
(turisti/km2)

Interpretarea datelor
Indicatorul densităţii turistice în raport cu suprafața calculat pentru cabane turistice a
avut o evolutie crescatoare în perioada 2013 - 2017. De la o valoare de 0.08 turiști/km2 în anul
2013, a ajuns in anul 2016, la o valoare de 0.15 turiști/km2, in timp ce in ultimul an de studiu a
ajuns la o valoare de 0.14 turisti/km2.
Grafic

Indicatorul densităţii turistice în raport


cu suprafața

0.08
0.14 2013
2014

0.08 2015
2016

0.15 2017
0.15

Pensiuni turistice
Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Tipuri Ani
de Macroregiuni, Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri
structuri regiuni de 2013 2014 2015 2016 2017
de
de dezvoltare si UM: Numar persoane
turisti
primire judete Numar Numar Numar Numar Numar
turistica persoane persoane persoane persoane persoane
Pensiuni
Total Vaslui 4514 4973 5218 5160 6285
turistice

69
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Suprafata Judetul Vaslui


Suprafata totala (km2) 5318,4 km2

Dt 2013 = 4514 / 5318.4 = 0.85 (turişti/km2)


Dt 2014 = 4973 / 5318.4 = 0.94 (turişti/km2)
Dt 2015 = 5218 / 5318.4 = 0.98 (turişti/km2)
Dt 2016 = 5160 / 5318.4 = 0.97 (turişti/km2)
Dt 2017 = 6285 / 5318.4 = 1.18 (turişti/km2)

Interpretarea calculelor
Pensiuni turistice 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total turisti
(romani+straini) la 5002 4013 2949 3755 7575
Pensiuni turistice
Suprafata Judetul
228 228 228 228 228
Vaslui (km2)
Dt pt. Pensiuni turistice
0.85 0.94 0.98 0.97 1.18
(turisti/km2)

Interpretarea datelor
Indicatorul densităţii turistice în raport cu suprafața calculat pentru pensiuni turistice
turistice a avut o evolutie crescatoare în perioada 2013 – 2017. De la o valoare de 0.85
turiști/km2 în anul 2013, a ajuns in ultimul an de studiu a ajuns la o valoare de 1.18 turisti/km2.

Grafic

Indicatorul densităţii turistice în raport cu


suprafața

0.85, 17%
1.18, 24%
2013
2014
0.94, 19%
2015
0.97, 20%
2016
2017
0.98, 20%

70
Concluzii
Indicele modificării cererii turistice globale pentru număr total turiști (români + străini) la
hoteluri, în perioada analizată a avut o evoluție oscilantă. Observăm în perioada 2013-2014 o
scădere a cererii turistice globale de aproximativ 10%. În perioada 2014-2015 s-a înregistrat o
creștere a cererii turistice globale cu aproximativ 10%.
În perioada 2015-2016 s-a înregistrat o creștere a cererii de aproximativ 10%.În perioada
2016-2017 s-a înregistrat o creștere a cererii de aproximativ 12%.
Indicele repartiţiei cererii interne turistice globale pentru hoteluri, în perioada analizată a
avut o evoluție oscilanta. In anul 2014, indicele a avut o scadere de aproximativ 10% fata de anul
precedent pornind de la o valoare de aproximativ 99%. In anul 2015 indicele scade cu
aproximativ 7%, iar in anul 2016 acesta creste cu 8% fata de anul anterior. In anul 2017, indicele
repartitiei cererii turistice interne are o scadere de aproximativ 2%.
Indicele repartitiei cererii interne turistice globale pentru cabane turistice, in perioada
analizata a avut o evolutie oscilanta. In anul 2014, indicele a avut o crestere de aproximativ 9%
fata de anul precedent pornind de la o valoare de 1.46%. In anul 2015 indicele are o scadere de
3% fata de anul precedent, iar in 2016 are o crestere de 1.66% fata de anul anterior, in timp ce in
ultimul an de calcul, indicele creste din nou cu aproximativ 2% si ajunge la o valoare de 10.40%.
Sejurul mediu total a înregistrat în perioada analizată o evoluție oscilantă. Sejurul mediu
total pentru perioada 2013-2017 oscilează în jurul valorii de 1 zile. Sejurul turistic maxim a fost
înregistrat în anul 2016 si 2017 având o valoare de 1.12 zile, iar sejurul turistic minim a fost atins
în anul 2014 având o valoare de 1 zile. Diferența dintre sejurul turistic maxim si cel minim al
acestei perioade este de 0.12 zile.
Coeficientul concentratiei lunare pentru hoteluri, a inregistrat, in perioada analizata, o
evolutie oscilanta. De la un trafic turistic minim de 0.046 inregistrat in luna ianuarie, a ajuns la
un trafic turistic maxim de 0.150 in luna septembrie.
Indicele evoluţiei totale a înnoptărilor a înregistrat o evoluție oscilantă în perioada
analizată. În perioada 2013-2014 s-a înregistrat o crestere de aproximativ 2%. În perioada
urmatoare, indicele evoluției înnoptărilor a crescut cu aproximativ 9%. In perioada 2015-2016
valoarea indicelui a crescut cu aproximativ 6%. În ultima perioada analizată, 2016-2017,
indicele a crescut cu aproximativ 21%.
Gradul de ocupare al vilelor turistice a inregistrat o evolutie oscilanta in perioada
analizata. De la un grad de ocupare de aproximativ 26% in anul 2013 a ajuns la un grad de
ocupare de aproximativ 18% in anul urmator, dupa care a crescut la un procent de 18% in anul
2015, iar in ultimul an de studiu, 2017, ajungand la un grad de ocupare de aprximativ 23%.
Indicatorul densităţii turistice în raport cu populaţia calculat pentru hoteluri a avut o
evolutie crescatoare în perioada 2013 - 2017. De la o densitate de 0.044 turişti/nr. Locuitori, in
anul 2013, a ajuns la o densitate turistica in raport cu populatia, in ultimul an de calcul, 2017, de
0.053 turişti/nr. Locuitori.
Indicatorul densităţii turistice în raport cu suprafața calculat pentru pensiuni turistice
turistice a avut o evolutie crescatoare în perioada 2013 – 2017. De la o valoare de 0.85
turiști/km2 în anul 2013, a ajuns in ultimul an de studiu a ajuns la o valoare de 1.18 turisti/km 2.

71
Bibliografie
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Vaslui

 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63

 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=10

72

S-ar putea să vă placă și