Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de acțiune la limba și literatura română privind îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională

clasa a VIII-a
Scopul: creșterea calității educației în învățământul preuniversitar și gimnazial, în raport cu rezultatele obținute de către elevi la Evaluarea
Națională la clasa a VIII-a.

Obiective:

1. Creșterea motivației elevilor pentru învățare la limba și literatura română;

2. Creșterea procentului de promovare la Evaluarea Națională.

Nr. Acțiuni pentru atingerea obiectivelor Termen Responsabili Rezultate așteptate


crt. Indicatori de performanță
1. Elaborarea unui plan de pregătire suplimentară la Octombrie Profesor de Planificarea orelor de
limba și literatura română limba și pregătire suplimentară la
literatura limba și literatura română
română

2. Desfășurarea orelor de pregătire suplimentară la Săptămânal Profesor de Creșterea numărului de


limba și literatura română în vederea îmbunătățirii An școlar 2019- limba și elevi care promovează
rezultatelor la examenul național 2020 literatura examenul național
română
3. Organizarea orelor de pregătire suplimentară An școlar 2019- Profesor de Creșterea numărului de
diferențiat, pe nivele de performanță, cu atenție 2020 limba română elevi ce promovează
sporită asupra elevilor care nu obțin 5. examenul național
4. Rezolvarea la orele de curs și la cele de pregătire An școlar 2019- Profesor de Creșterea numărului de
suplimentară a unui număr semnificativ de modele 2020 limba și elevi care rezolvă corect
de subiecte propuse de CNEE. literatura modele de subiecte
română propuse de CNEE
5. Organizarea și desfășurarea unor simulări la limba Semestrial Profesor de Organizarea a cel puțin
și literatura română , la nivel de unitate de limba și două simulări
învățământ, după modelul prevăzut . literatura
română
6. Organizarea ședințelor cu părinții, a discuțiilor Lunar Diriginte Procesele verbale din
individuale în care aceștia să fie informați obiectiv Profesor de cadrul ședințelor cu
despre situația școlară a elevilor, despre prezența limba română părinții
și implicarea acestora la orele de pregătire
suplimentară
7. Organizarea de activități pentru stimularea An școlar 2019- Profesor de Programele și rapoartele
interesului pentru școală și a motivației pentru 2020 limba română acestor activități
învățătură, în cadrul activităților extraqșcolare Consilier
educativ
Profesor, Ionașcu Ana-Maria