Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Instituția: Liceul „Litterarum”


Data: 12.11.2019
Clasa: a V– a „A”
Profesor: Calcavura Alina
Unitatea de învăţare: Familia și prietenii
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecției: Articularea vocalelor și consoanelor.
Tipul lecției: de recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor.
Timp: 45 minute

Competențe specifice:
1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și
toleranță.
2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă
discursivă.
3. Lectura şi receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de
observaţie şi atitudine creativă.
4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate
pentru propria exprimare.
5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice,
gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine
pozitivă şi interes.

Unități de competenţe:
2.2. Utilizarea resurselor fono-respiratorii individuale în comunicarea orală.
2.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei.
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text prin răspuns la întrebări în baza lui.
3.2. Identificarea componentelor de structură a textului literar și nonliterar.

Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 - să denumească noţiunea de „literă” „sunet”, „alfabet”
O2 - să pronunţe corect vocalele limbii române;
O3 - să pronunţe corect consoanele limbii române;
O4 - să identifice numărul de sunete şi litere din fiecare cuvânt dat;
O5 - să completeze cuvinte cu vocalele care lipsesc;
O6 - să manifeste interes pentru activitatea desfăşurată;
Metode şi strategii didactice:
Metode: conversaţia, jocul, explicaţia, observaţia, exerciţiul, aprecierea verbală.

Forme de organizare: activitatea frontală, activitatea individuală.

Materiale şi mijloace didactice: manualele de limba română, caietele elevilor, fişe.

Etapele Activitatea profesorului Timp Forme de Metode și


lecţiei organizare procedee

Evocare - Asigur condiţiile necesare unei bune desfăşurări 5 Frontală Conversația


a activităţii. Înlătur alte preocupări care le-ar putea
distrage atenţia elevilor în timpul lecţiei.

-Alcătuiţi o propoziţie din patru cuvinte, în care


toate cuvintele să înceapă cu o vocală.

Realizarea Se anunţă titlul şi obiectivele lecţiei sub forma 25 Frontală Conversaţia


sensului unei poezii pe care elevii o vor învăţa la sfârşitul
lecţiei: Explicația

Dragi şcolari, acum cu toţii ştim

Să vorbim corect, să scriem şi să citim.

Unii citesc foarte bine, pentru că citesc mereu,

Alţii, citesc, ştiţi şi voi ca mine, …greu.

Sunt şi eu în clasa a V-a, şcolar ca şi voi,

Şi mă preocupă să aflu lucruri noi.

De curând eu am aflat

Că şi sunetele se împart:

În VOCALE – căci se rostesc uşor

Şi CONSOANE – căci se rostesc cu ajutor.

SUNETELE se aud şi se rostesc

Iar semnele lor, LITERELE, se scriu şi se citesc

Se repetă poezia în cor şi se scrie titlul lecţiei pe


tablă şi în caiete: Articularea vocalelor şi
consoanelor.

Cere elevilor să definească sunetul şi litera, consoanele


şi vocalele. Frontală Conversația
Adresează întrebările:
1.Ce este sunetul?
2.Ce este litera?
3.Ce este alfabetul?
4.Ce sunt vocalele?
5.Ce sunt consoanele?
Reţine!
În limba română sunt cuvinte care se scriu:
cu vocale duble: alee, idee, licee, fiinţă,
ştiinţă, zoologie, …
cu consoane duble: accident, accelerat,
succes, vaccin, înnoire, înnorare, înnoptare, …

Exerciţii: Individuală Exercițiul


Schimbă prima literă din cuvintele date, pentru a obţine
un cuvânt nou:
Sac.........rac
Carte........
Pâine.........
Cară.......
Rază........
Parcă..........
Dor.......
Dată.........
· Citeşte doar consoanele din cuvântul: buburuză
· Spune un cuvânt alcătuit numai din vocale
· Spune un cuvânt alcătuit dintr-o vocală şi o
consoană
Scriu pe tablă propoziţia:
Primăvara a adus veselie în clasa noastră.
Încercuieşte vocalele din propoziţie.
Reflecţie Ce vocală apare de cinci ori în propoziţia: A fost 13 Frontală Conversația
odată un pitic mic şi cuminte.
Individuală Jocul didactic
Fișa de lucru (Anexa 1)

Extindere Scrieţi câte 10 cuvinte care să conţină: 2 Frontală

 numai vocale;
 consoană şi o vocală;
 mai multe consoane şi o vocală.
Anexa 1

Completează în scris cuvintele cu litera corespunzătoare pentru a


forma cuvinte:

co asă c r

co asă c r

ată c pac s re

ată c pac s re