Sunteți pe pagina 1din 4

\€ [; *ruoBAr:

\. L'-r.---
'
Ion CEBAN,
Primar General al municipiului Chiqinlu

,,5 " decembrie2ol9

PRIMARIA MT]NICIPruLUI CHI$INAU


(mun. Chigindu, bd. $tefan cel Mare qi Sffint, 83)

ANUNT
cu privire la desfasurareo Concursului pentru ocupareafuncliei puQlice vacante
de ;ef al Direcliei generale arhitecturd, urbanism ;i relalii funciare,
arh itect-;ef al m un ic ipi ul ui Ch iEind u

in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcliei publice


vacante prin concurs, aprobat prin Hotdrarea Guvernului Republicii Moldova nr. 20I din I l
martie 2009, Primdria municipiului Chisindu anunld concurs pentru ocupareafuncyiei publice
vacante de Sef al Direcliei generale arhitecturd, urbanism ;i
relalii funciare, arhitect-Eef al
municipiului Chi;indu

Scooul seneral al functiei: Organizarea qi dirijarea activitSlilor de urbanism la realizarea


Planului Urbanistic General al orEului Chlin6u, Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului
Chigindu; asigurarea executdrii prevederilor legislafiei in domeniul administr[rii terenurilor proprietate
municipald, precum ;i realizarea altor sarcini debazd qi atribufii de serviciu ale funcfionarii direcfiei.

Sarcinile de bazd:
- Conducerea,/ managementul activit6tii Direcfiei generale arhitecturE, urbanism gi relalii
funciare;
Realizarea implement[rii politicilor de dezvoltare urband a oraqului Chiqin[u gi a
Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chiqindu, Planului Urbanistic General
al Oraqului Chiqindu, precum qi a planurilor urbanistice zonale qi de detaliu;
Asigurarea organizdrii qi reglementdrii regimului propriet6[ii funciare in oraqul
Chiqiniu;
Asigurarea autoriz[rii lucrdrilor pentru proiectarea, construirea qi exploatarea
construcfiilor qi amenajdrilor, proiectarea qi trasarea refelelor edilitare, coordonarea
activitatilor de autorizare a lucr[rilor de reclamr Ei publicitate stradald;
Coordonarea documentafiei de proiect qi avizarea schilelor de proiect pentru amplasarea
obiectivelor in zonele cu regim special.
Asigurarea protej[rii monumentelor imobile din municipiul ChiEin[u;
Asigurarea coordondrii procesului de planificare si executare a bugetului direcfiei
generale;
Acordarea de consultanf[ publicului gi asigurarea examinlrii cererilor qi petiliilor.
I
Conditiile. de. bazi pen(ru candidatii la ocgqarel ftf nctiei vacante:
a) deline cetdlenia Republicii Moldova;
b) posedd limba de stat;
c) are capacitate deplind de exerciliu;
d) nu a tmplinit vdrsta necesard oblinerii dreptului la pensie pentru limitd de varstd;
fl are studiile necesare prevdzute pentru funclia publicd respectivd;
g) tn ultimii 5 ani, nu afost destituit dintr-ofunclie publicd confdrm art. 64 alin. (1) lit.
a) Si b) din Legea nr. 158 din 23.12.2008 sau nu i-a tncetat contractul individual de muncd
pentru motive disciplinare ;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracliuni sdvarSite cu intenlie;
i) nu este privatd de dreptul de a ocupa anumite functrii sau de a exercita o anumitd
activitate, ca pedeapsd de bazd sau complementard, ca urmare a sentinlei judecdtoreSti
definitive prin care s-a dispus aceastd interdiclie.

Cerinte specifice:
Studii: Superioare, licen{6 sau echivalentd in domeniul de formare profesionald:
a) I. Arhitecturl gi urbanism, cu specializ[rile:
1.Arhitecturl (studii integrate);
2. Urbanism gi amenajare a teritoriului;
IL Construclie qi inginerie civil6:
1,2. Constructii qi inginerie civil6.
Studii de master in domeniile:
- Ingineriestructurall;
- Urbanism gi amenajare a teritoriului.
b) cursuri de perfec{ionare profesional[ in domeniul managementului, administrafiei
publice qi legisla{iei;
c) certificate profesionale in domeniile specifice de activitate.

Vechime in munci:

' 4 ani de experienfl profesionall in domeniul managementului de conducere;


- sI aibd o activitate de cel pu{in 7 ani in domeniul de proiectare in construcfii qi
urbanism sau cercetiri Etiinfifice in domeniu;
sd dispun[ de atestare profesionald in calitate de proiectant pe domeniul Al, A2, 43,
,A.4 gi dlp6, caz, verificator de proiecte.

CunoStinle:
- Cunoaqterea practiciimanageriale;
- Cunoagterea vastd in domeniul arhitecturii gi urbanismului;
- Cunobqterea aprofundati in domeniul legisla(iei generale gi speciale in domeniul de
competenf6;
- CunoqtinJe de operare de calculator: Word, Excel, Internet.
Abilitdli:
- Gindire ordonatS, tact gi pricepere in munca cu oamenii, perseveren{[, rezisten{d la efort
qi stres, adaptabilitate la situalii noi, capacitate de comutare rapidl la diverse probleme
profesionale - dezvoltare foarte bun6;
- Capacitate de a comunica verbal qi in scris, de a fi in misurl sd expund clar gi concis
constatdrile, concluziile qi recomandirile.

At it u d i n i/c o mp o rt a me n t e :
Impa4ialitate, evitarea conflictelor de interese, conduit6 moralS qi profesionalS
desdvdrqitS, spirit de initriativd, lucru in echip5, disponibilitate la schimbare, diplomalie,
creativitate, flexibilitate, disciplinS, responsabilitate, spirit de observa{ie, tendin[5 spre
dezvoltare profesionalI continud

LISTA DOCUMENTELOR NECBSARE CE URMEAZA ,I ru PREZENTATE:


a) formularul de participare (se anexeazd); :
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii Ei ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfeclionare
profesionald Si/sau de specializare ( copia certificatului de atestare profesionald tn
calitate de proiectant sau verificator de proiecte);
d) certificatul medical;
e) cazierul juridic;
/) Curriculum Vitae (CV).

Notd:
- Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notor sau se prezintd
impreund cu documentele in original, pentru a verifica veridicitatea lor. in situalia in care
dosarul de concurs se depune prin poStd sau e-mqil, aceostd prevedere se aplicd la datu
desJdsurdrii probei scrise o concursului, sub sancliunea respingerii dosarului de concurs.
- Cazierul judiciar poate inlocuit cu declaralia de proprie rdspundere. in acest caz,
fi
candidatul are obligalia sd completeze dosarul personal de concurs cu originalul cozierului
juridic si certificatului medical tn termen de maximum l0 zile calendaristice de la data in core
ofost declarat invingdtor, sub sonc{iunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul si modalitatea de depunere a documentelor:


Termenul limitd de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va
include proba scris[ qi interviul, este 19 decembrie 2019.
Dosarul de concurs poate fi depus: personal de cdtre candidat sau prin reprezentatul
acestuia la adresa mun. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare ;i SfAil, 83 (Primdria municipiului
ChiEindu, bir.
56, Sec{ia resurse umane, expediat prin poqtd sau e-mail:
cristina.spirnr@pmc.md, tel. 022 20 15 33.
BIBLIOGRAFIE:
Acte normative in domeniul serviciului public:
l. Constitulia Republicii Moldova;
2. Codul Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154 din 28.03.2003;
3. Codul administrativ al Republicii Moldova;
4. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigin6u',;
5. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind adminisrrafia public6 rocald";
6. Legeanr. 158-XVI din 4 iulie 2008,,Cu privire la funcliapublicd gi statutul funclionarului
public;
7. Legea nr.25 -XVI din22.02.2008 ,,Privind Codul de conduitd al funclionarului public";
8. Legea nr. 133 din 17 .06.2016 ,,Privind declararea averii gi a intereselor personale";
9. Legea nr.325 din23.12.2013 ,,Privind evaluarea integritdlii institu{ionale";
10. Legea nr.229 din23.09.2010 ,,Privind controlul financiar public intern";
I l. Hot[rdrea de Cuvern nr. 208 din 31.03.1995 ,,Pentru aprobarea Instrucfiunilor privind
linerea lucririlor de secretariat referitoare la petiliile persoanelor fizice gijuridice, adresate
organelor de stat, intreprinderilor, instituliilor gi organizatiilor, modificatd prin Hotardrea
de Guvern nr. 1004 din 28.08.2008";
lZ.Hotdrdrea de Guvern nr.201 din 11.03.2009,,Cu privire la punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008,,Cu privire la funclia publici gi statutul
funclionarului public";
13. Hotdrdrea de Guvern nr. l00l din 26.12.201I privind punerea in aplicare a unor acte
legislative.

Acte normative in domeniul de specialitate:

l. Codul funciar (Legea nr. 828-Xll din 25.12.lr991);


2. Legea nr. 835-Xlll din 17.05.1996 ,,Privind principiile urbanismului gi amenajdrii
teritoriului";
J. Legea nr. 163 din09.07.2010 ,,Privind autorizarea executirii lucrdritor de construclie";
4. Legea nr. 7 2l -XI II din 02.02.1 996,,Privi nd cal itatea in construcf i i,,;
5. Hot6rdrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de
recepfie a constructiilor gi instalafiilor aferente";
6. Hotdr6rea Guvernului nr. 306 din 30.03.2000 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind
autorizareafunclionirii gi schimblrii destinatiei construc[iilor gi amenajlrilor"