Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


privind
DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Motto:
„Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și
să gândească independent și care, în acelați timp, să vadă în slujirea comunității
realizarea supremă a vieții lor.”
Albert Einstein

Analiza tendinţelor contemporane din diferite domenii, demonstrează că are loc o reevaluare a
valorilor, se efectuează o tranziţie de la paradigma homo sapiens, conform căreia raţiunea umană este
capabilă să soluţioneze problemele sociale şi economice, să cunoască, să explice şi să transforme
natura şi societatea, la paradigma homo intelligens, care se referă la un nivel calitativ nou de
dezvoltare a, gândirii omului - nivel sinergetic.
Societatea românească actuală traversează o perioadă de transformări profunde la fiecare nivel,
consecinţă a realităţilor economice, financiare, politice, sociale etc. pe care le-a cunoscut fiecare
continent în parte. Este adevărat că acestea se manifestă diferit în fiecare ţară, în funcţie de contextul
specific.
România nu a făcut notă discordantă. Fenomenele complexe mondiale şi-au pus amprenta pe
modul în care evoluează lumea cunoscută nouă astăzi. Evenimentele se succed cu repeziciune şi este
absolut necesar ca şi noi să ne sincronizăm cu ele.
Având în vedere aceste premise, este imposibil să ne imaginăm că şcoala nu este implicată
direct sau că rolul pe care îl joacă este unul mai puţin important. Ultimele decenii au demonstrat că o
societate care se schimbă necesită puncte de sprijin fără echivoc, pentru ca acest nou orizont să aibă
consecinţe benefice pentru toţi românii.
Şcoala reprezintă un asemenea punct de sprijin!
Conform Programului de guvernare 2016 – 2020 educația trebuie să fie captivantă, continuă și
coerentă.
Captivantă poate să devină pentru cei școlarizati prin contactul cu lumea reală, centrată pe „a
face”, în totală concordanță cu „a ști”, pentru a motiva și interesa elevul și studentul aflat în procesul
de învățare.
Continuă — prin păstrarea interesului și motivației pe toată durata școlarizării, de la ciclul
primar și până la finalizarea studiilor superioare.
Coerentă — prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel național, să asigure o
abordare integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învățământ și
să aibă o abordare de tip antreprenorial, cu accent pe creativitate și inovare.
Nu în ultimul rând, trebuie să stimuleze și să asigure continuitatea abordărilor și prin activitățile
extracurriculare și interdisciplinare relevante.
Implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea performanțelor
educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin accesul la un sistem de
educație de calitate, relevant și incluziv, sunt cheia pentru creștere economică și prosperitate.
În condițiile unui declin demografic accentuat, reducerea abandonului școlar, care a atins cote
îngrijorătoare și este în creștere, a devenit crucială pentru dezvoltarea sustenabilă a României,
permițând valorificarea potențialului fiecărui copil.
Etapa de dezvoltare prezentă a României impune dezvoltarea unui capital uman înalt calificat,
precum și investiția în cercetare-dezvoltare-inovare, CDI, astfel încât, în toate domeniile industriale, să
fie asigurate eficiența proceselor și realizarea unor produse de înaltă calitate, transformând România
într-un pol de competitivitate în zonă.
Anul şcolar s-a încheiat în plin proces de schimbare, trasând jaloanele unor politici
educaţionale noi, care să răspundă realităţilor româneşti pe termen mediu şi lung.
La nivel european, sunt stabilite ţinte concrete în domenii precum: investiţia în cercetare şi
dezvoltare, reducerea sărăciei, creşterea ocupării, domenii legate de performanţa sistemului
educaţional. În educaţie au fost agreate două ţinte:
1. reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii sub 10% ;
2. creşterea la 40% a procentului de absolvenţi de studii universitare din totalu! populaţiei în
vârstă de 30-34 de ani.
Fără nici o reţinere, putem afirma că suntem la o „intersecţie de drumuri”, opţiunea fiind clară
pentru o autentică descentralizare şi democratizare a învăţământului, care, trebuie să se conjuge în
mod natural cu creşterea responsabilităţii fiecărui cadru didactic şi cu un mai înalt grad de implicare în
procesul educaţional. Pe această bază se poate construi un sistem de învăţământ performant şi un statut
profesional solid, consonant cu importanţa misiunii de educator, aşa cum trebuie ea percepută de
întreaga societate.
Din anul şcolar 2012-2013, se derulează, conform MEN, 3 acţiuni prioritare care să contribuie
la sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar:
1. reducerea absenteismului;
2. evaluarea cu scop de orientare şi de optimizare a învăţării;
3. îmbunătăţirea competenţelor de lectură.
Viziunea Şcolii „Rareş Vodă” Ploieşti asupra problematicii funcţionării organizaţiei şcolare a
rezultat din noul cadru legislativ ce a marcat viața şcolii:
Nr. ACT NORMATIV
crt.
1 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5415/05.11.2018 - pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere,
de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4.827/2018 - Monitorul Oficial al României nr 963 din 2018-11-14
2 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3015/08.01.2019 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologieicadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a
activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare - Monitorul Oficial al
României nr 50 din 2019-01-18
3 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3103/28.01.2019 - privind regimul manualelor şcolare în
învăţământul preuniversitar - Monitorul Oficial al României nr 91 din 2019-02-05
4 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3132/05.02.2019 - pentru completarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru anul şcolar 2019-2020 - Monitorul Oficial al României nr 131 din 2019-02-19
5 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3181/18.02.2019 - privind aprobarea calendarului şi a
metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 - Monitorul
Oficial al României nr 141 din 2019-02-21
6 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3185/18.02.2019 - privind aprobarea organizării simulării
evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat
naţional în anul şcolar 2018-2019 - Monitorul Oficial al României nr 160 din 2019-02-28
7 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3191/20.02.2019 - privind structura anului şcolar 2019-2020 -
Monitorul Oficial al României nr 145 din 2019-02-22
8 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3199/21.02.2019 - pentru modificarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special
preşcolar, primar şi gimnazial - Monitorul Oficial al României nr 162 din 2019-02-28
9 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3238/28.02.2019 - pentru modificarea Metodologiei-cadru
privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
Nr. ACT NORMATIV
crt.
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017 - Monitorul Oficial al României nr 215 din
2019-03-19
10 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3665/13.03.2019 - pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de
perfecţionare - Monitorul Oficial al României nr 234 din 2019-03-27
11 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3738/22.03.2019 - pentru modificarea Metodologiei privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3.969/2017 - Monitorul Oficial al României nr 244 din 2019-03-29
12 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3767/26.03.2019 - privind modificarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 5.235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari
şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 - Monitorul Oficial
al României nr 263 din 2019-04-05
13 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3770/27.03.2019 - privind aprobarea Listei cuprinzând
categoriile de informaţii secrete de serviciu, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în
domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în
coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora - Monitorul Oficial al României nr 353
din 2019-05-07
14 Hotărâre Guvernul României NR.167/29.03.2019 - pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din
Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete
a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din
familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018 -
Monitorul Oficial al României nr 249 din 2019-04-01
15 Hotărâre Guvernul României NR.168/29.03.2019 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii
din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din
învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional - Monitorul Oficial al României nr
249 din 2019-04-01
16 Hotărâre Guvernul României NR.169/29.03.2019 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care
se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului
standard per elev/preşcolar - Monitorul Oficial al României nr 249 din 2019-04-01
17 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3860/04.04.2019 - privind aprobarea Calendarului desfăşurării
concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în
management educaţional, seria a 14-a - Monitorul Oficial al României nr 273 din 2019-04-10
18 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3886/11.04.2019 - pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr.
5.460/2018 - Monitorul Oficial al României nr 287 din 2019-04-15
19 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3889/11.04.2019 - pentru aprobarea Normelor privind protecţia
informaţiilor clasificate secret de stat şi secret de serviciu în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în
domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în
coordonarea acestuia - Monitorul Oficial al României nr 364 din 2019-05-10
20 Hotărâre Guvernul României NR.260/24.04.2019 - privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar
2019-2020 - Monitorul Oficial al României nr 338 din 2019-05-03
21 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3952/24.04.2019 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în
sesiunea 2019 - Monitorul Oficial al României nr 344 din 2019-05-06
22 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.3956/02.05.2019 - privind stabilirea modalităţii de acordare a
voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale
şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia - Monitorul Oficial al României nr 386 din
2019-05-16
23 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4004/14.05.2019 - privind metodologia de calcul şi plată a
sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile
executorii, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei
Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019 - Monitorul Oficial al României
nr 389 din 2019-05-17
24 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4024/20.05.2019 - pentru completarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea
Nr. ACT NORMATIV
crt.
funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupaţională de
funcţii bugetare Învăţământ“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice - Monitorul Oficial al României nr 482 din 2019-06-13
25 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4223/05.06.2019 - privind abrogarea Ordinului ministrului
învăţământului nr. 4.055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale
tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern
auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat - Monitorul Oficial
al României nr 475 din 2019-06-11
26 Hotărâre Guvernul României NR.405/12.06.2019 - pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar - Monitorul Oficial al României nr 497 din
2019-06-19
27 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4276/14.06.2019 - pentru modificarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016 - Monitorul
Oficial al României nr 508 din 2019-06-24
28 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4365/01.07.2019 - privind aprobarea programei şcolare pentru
disciplina opţională Abilităţi pentru adolescenţă, clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a - Monitorul Oficial al
României nr 639 din 2019-08-01
29 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4369/03.07.2019 - pentru aprobarea Listei nominale a
beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2019 - Monitorul Oficial al României nr 569 din 2019-07-11
30 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4916/26.08.2019 - privind organizarea şi desfăşurarea evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 - Monitorul Oficial al României nr 712
din 2019-08-29
31 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4946/27.08.2019 - privind aprobarea Calendarului de
administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020 -
Monitorul Oficial al României nr 725 din 2019-09-03
32 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.4948/27.08.2019 - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 - Monitorul Oficial al României nr 730 din
2019-09-05
33 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5085/30.08.2019 - pentru modificarea şi completarea anexei la
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat - Monitorul
Oficial al României nr 764 din 2019-09-20
34 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5086/30.08.2019 - pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru
de învăţământ pentru învăţământul gimnazial - Monitorul Oficial al României nr 732 din 2019-09-06
35 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5087/30.08.2019 - privind organizarea, desfăşurarea şi
calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-
2021 - Monitorul Oficial al României nr 758 din 2019-09-18
36 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5090/30.08.2019 - pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 -
Monitorul Oficial al României nr 736 din 2019-09-09
37 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5104/03.09.2019 - pentru modificarea Metodologiei-cadru
privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017 - Monitorul Oficial al României nr 741 din
2019-09-11
38 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5115/04.09.2019 - privind aprobarea Procedurii pentru
reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în
proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării
închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului - Monitorul Oficial al României nr 776 din 2019-09-
25
39 Hotărâre Guvernul României NR.666/09.09.2019 - pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat,
cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020 - Monitorul Oficial al României nr 741 din
2019-09-11
40 Hotărâre Guvernul României NR.672/09.09.2019 - privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent
abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 -
Monitorul Oficial al României nr 747 din 2019-09-13
41 Hotărâre Guvernul României NR.674/12.09.2019 - privind repartizarea unor sume din transferuri din
bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru
Nr. ACT NORMATIV
crt.
finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative - Monitorul Oficial al României nr 751 din
2019-09-16
42 Ordin Ministerul Educaţiei Naţionale NR.5146/12.09.2019 - privind aprobarea aplicării generalizate a
Sistemului european de credite transferabile - Monitorul Oficial al României nr 798 din 2019-10-02

I. Şcolarizare – frecvenţă – promovabilitate

În anul şcolar 2018 – 2019 am funcţionat cu două grupe de grădiniță – 48 preșcolari și 15 clase
cu 362 elevi rămași înscriși după cum urmează:
0 – IV 9 clase – 207 elevi rămaşi înscrişi
V – VIII 6 clase – 155 elevi rămaşi înscrişi

În luna iunie promovabilitatea pe cicluri de învăţământ a fost următoare:


 I – IV din 177 elevi au promovat 160 elevi ceea ce reprezintă un procent de 90,40%.
Situația celor 17 elevi nepromovați se prezintă astfel:
o 6 elevi repetenți
o 6 elevi corigenți
o 5 elevi neșcolarizați – conform anexei 3
 V – VIII din 155 elevi au promovat 95 elevi, ceea ce reprezintă un procent de 61,29%
 Situația celor 60 elevi nepromovați se prezintă astfel:
o 20 elevi corigenți la un obiect
o 30 elevi corigenți la două obiecte
o 8 elevi repetenți
o 2 elevi neșcolarizați
În luna septembrie, în urma susținerii exanenelor de corigență, situația se prezintă astel:
La clasele I – IV, au fost 165 de elevi promovați din 177 (93,22%).
Se remarcă un număr de 3 elevi neșcolarizați la clasa I, datorat în priml rând situației familiare,
părinți despărțiți sau cu domiciliu necunoscut, doi fiind neșcolarizați și în anul școlar precedent. Dacă
am fi reușit școlarizarea celor 7 elevi cu abandon școlar, procentul de promovare ar fi fost de 96,04%
La clasele V – VIII, au promovat 36 de elevi, ducând la un număr de 131 elevi promovați din
155 (84,51%).
Din cei 14 repetenți la clasele V-VIII, în luna iulie 4 nu s-au prezentat la examenul de
corigență, existând posibilitatea de a crește procentul de promovare la 87,09%.
Rezultatele bune după corigențe s-au obținut la clasele: I A, II B, IV A și VII B.
Rezultate slabe s-au obținut la clasele: III A, VI B, VI și în special la clasele a VIII-a.
Situația completă privnd promovabilitatea pe fiecare clasă în iunie 2019 este prezentată în
Anexele 1 și 2 la prezentul raport.
Pe tranșe de calificative/medii, situația este următoarea:

 Clasele I – IV
◦ F.B. – 36,88% (47,56%)
◦ B. – 37,50% (32,93%)
◦ S. – 19,51% (19,51%)
 Clasele V – VIII
◦ 9 – 10 – 32,63% (34,83%)
◦ 7 – 8,99 – 62,11% (64,04%)
◦ 5 – 6,99 – 5,26% (1,12%)
În paranteze sunt trecute procentele din anul școlar 2017-2018.
La clasele I – IV se observă o pondere mai mare a calificativelor de B. și S. și o diminuare a
calificativelor de F.B., ceea ce arată un interes mai scăzut pentru pregătirea elevilor.
La clasele V – VIII crește procentul mediilor între 5-6,99 și există o scădere de aproximativ
2%, față de anul trecut, a mediilor între 7 și 8,99 și respectiv 9-10.
Acest lucru nu ar trebui să ne bucure în special la clasele V-VIII și tebuie să acționă în
continuare pentru ridicarea nivelului de cunoștințe și pentru diminuarea numărului de corigenți și
repetenți.
Procentul destul de mic de promovare la clasele I – IV se datorează în primul rând
numărului mare de elevi neșcolarizați, cei mai mulți dintre ei fiind în acestă situație de doi ani.
Cu toate eforturile depuse de învățători nu am putut aduce la școală decât 2 elevi, 1 la clasa a
II-a și 1 la clasa a III-a, apărând în schimb elevi neșcolarizați la clasele I și a II-a, nereușind să le
identificăm noul domiciliu nici în acest moment.
O parte dintre ei, am aflat de la vecinii de la domiciliul declarat, ar fi plecat din Ploiești în
alte localități, iar alții în străinătate cu părinții.
Nici sprijinul acordat de Poliția de Proximitate de la Secția 4 Sud nu ne-a putut ajuta să
diminuăm mai mult numărul elevilor neșcolarizați, reușind să școlarizăm totuși 2 elevi predispuși la
abandon școlar.
În majoritatea colectivelor claselor V-VIII s-a produs o ruptură între două, trei maxim cinci
„vârfuri”, o masă mare de mijloc şi un procent mare de corigenţi sau promovaţi la limită.
Greutăţile materiale, problemele familiale şi nu de puţine ori dezinteresul multor familii din
cartier faţă de situaţia şcolară a propriilor copii au dus din an în an la creşterea dezinteresului multor
elevi faţă de învăţătură şi a crescut numărul celor cu posibilităţi intelectuale reduse sau
nesupravegheaţi total.
Dacă am fi încercat mai mult să ne adaptăm metodele de transmitere a cunoştinţelor la
specificul fiecărui colectiv şi am fi folosit şi alte mijloace de evaluare decât cele tradiţionale sunt
convins că am fi reuşit să atragem mai mulţi elevi către obiectul de studiu pe care îl predăm fiecare.
Prestanţa la catedră, modul în care reuşim să capacităm elevii, cum stăpânim un colectiv dificil spun
multe despre rezultatele pe care le putem obţine cu aceştia în însuşirea materiei şi în asigurarea unui
climat sănătos la nivelul respectivului colectiv. Discuţiile colaterale, orgoliile de cele mai multe ori
nejustificate în raport cu celelalte cadre didactice din colectivul şcolii sunt lucruri care se transmit
direct sau indirect şi asupra unor colective de elevi, în rândul părinţilor, efectul fiind adesea exact
invers celui scontat de persoana în cauză, situaţii create de prof. fizică-chimie Vlade Carmen sau
prof. Limba engleză Coțac Lucia.
Frecvenţa scăzută a unor elevi, absenţa acestora în proporţie de peste 40% la unele materii
este una din cauzele rezultatelor slabe la învăţătură şi poate că ar trebui să ne dea de gândit unora
dintre noi şi să vedem de ce aceiaşi elevi au frecvenţă foarte bună la unele ore şi foarte scăzută la
altele.
Numărul foarte mare de absenţe, 9705 la clasele 0-IV din care 2963 (30,53%) motivate față
de 78,24% în anul școlar 2017-2018 şi 9807 la clasele V-VIII din care 3544 (36,14 %) motivate este
un motiv foarte serios de îngrijorare pentru conducerea şcolii şi ar trebui să fie la fel pentru fiecare
membru al colectivului nostru. La clasele 0 – IV a crescut numărul de absențe, ca și la clasele V-
VIII. La învățământul primar s-au înregistrat 38,09 absențe/elev nemotivate față de 7,68
absențe/elev nemotivate în anul școlar trecut și la gimnaziu 40,04 absențe/elev nemotivate față de
28,39 raportat la anul școlar 2017-2018.
Majoritatea învăţătorilor şi diriginţilor s-au implicat mai mult ca în alţi ani în privinţa
diminuării numărului de elevi neşcolarizaţi şi a absenteismului, dar cu toate acestea rezultatele
dorite se lasă încă aşteptate.
Cazurile nerezolvate în privinţa elevilor neşcolarizaţi vor sta şi în continuare în atenţia
noastră, nu dezarmăm, dar ştim că sunt cazuri limită cu şanse mici de rezolvare și care duc implicit
și la numărul foarte mare de absențe nemotivate/elev.
Absenţele nemotivate sau concediile medicale neanunţate în timp util ale unor cadre

1
didactice şi ridicatul din umeri al diriginţilor sau învăţătorilor nu rezolvă problemele, pentru că în
colectivele unde se iau măsuri imediate, rezultatele se văd.
Măsuri urgente care se impun pentru remedierea neajunsurilor semnalate în procesul
instructiv – educativ sunt:
- şedinte cu părinţii în care să se analizeze situaţia la învăţătură şi cauzele absenteismului
ridicat în unele colective;
- supravegherea mai bună a elevilor în timpul orelor de curs şi în pauze;
- recuperarea imediată a pagubelor produse de unii elevi;
- întocmirea de către cadrele didactice a unui plan propriu de recuperare a materiei pentru
elevii cu dificultăţi în învăţare;
Aceste măsuri sunt minimale urmând ca în urma discuţiilor de astăzi şi a propunerilor
cadrelor didactice, numărul acestora şi eficienţa lor să poată fi observată în cel mai scurt timp.
Dacă ne mulțumim să privim pasiv la dezinteresu tot mai mare pe care-l manifestă foarte
mulți elevi și părinți fața de școală, rezultatele vor fi mai proaste, cu consecințe grave asupra
numărului de elevi care se vor înscrie la școala noastră și implicit asupra locurilor noastre de
muncă.

II. Rezultatele la Evaluarea Naţională


Organizarea și desfășurarea evaluarii naționale în școală s-a realizat parcurgându-se toate
etapele prevăzute de Metodologia aprobată cu Ordinul Ministrului din 31.08.2018 şi de procedurile
transmise de M.E.N. în anul şcolar 2018-2019.
Pregătirea Evaluării Naţionale s-a realizat prin măsuri concrete/punctuale şi acţiuni
coordonate direct de către membrii Comisiei din şcoală.
Rezultatele obţinute de elevii noştri la această Evaluare Naţională sunt prezentate în detaliu
în anexa 4.
Dintre elevii noştri care au susţinut evaluarea naţională în iunie 2019, 29,3% la matematică
şi 100% la limba română au obţinut note peste 5, față de 73,62% la matematică și respectiv 91,27%
la limba română la nivel de județ.
Elevii și părinții actualei clase a VIII-a trebuie să fie conștientizați cu faptul că ponderea
Evaluării Naționale este de 80% din nota de admitere.
Trebuie să acordăm aceeași atenție seriozității de care s-a dat dovadă în evaluarea elevilor la
clasă în anul școlar încheiat.
Diferențele între media mediilor claselor V-VIII și media notelor de la Evaluarea Națională
a fost relativ mică cea mai mare parte sub media V-VIII.
Va trebui să acordăm o mai mare atenție evaluării elevilor cu CES chiar dacă nu au
participat la Evaluarea Națională, conștientizând nivelul de cunoștințe pe care l-au putut dobândi și
s-au înscris de la început la școli profesionale.
Avem motive serioase de îngrijorare când vedem rezultatele obţinute de elevii actualelor
clase a VIII-a la testele iniţiale, dar sperăm că planul de măsuri întocmit să remedieze ceva din
situaţia prezentă.
Trebuie să pregătim cu grijă din timp evaluările prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale
pentru clasa a II-a, clasa a IV-a şi clasa a VI-a.
Metodologiile de testare sunt elaborate iar modelele de subiecte au fost postate pe site-ul
M.E.N. pentru clasa a VIII-a.
Subiectele pentru Evaluările Naţionale şi baremele de evaluare şi notare unice elaborate în
cadrul C.N.E.E au fost formulate clar, în strictă concordanţă cu programele şcolare şi cu temele
selectate din programa şcolară, având un nivel de dificultate mediu, astfel încât rezultatele pe tranşe
de medii au permis o distribuţie corectă şi o ierarhizare a candidaţilor, în funcţie de performanţele
lor şcolare.

8
În privinţa repartizării absolvenţilor de clasa a VIII-a la licee considerăm că profesorii
diriginţi şi conducerea şcolii au reuşit să explice foarte bine metodologia de admitere, astfel încât
aceştia au trecut un număr suficient de opţiuni, toţi absolvenţii fiind repartizaţi în prima etapă.
Elevii din clasa a VIII-a corigenți, care a promovat în iulie 2019 au fost toți repartizați în luna
septembrie.
Pentru a putea obţine la finele acestui an şcolar rezultate mai bune decât cele prezentate mai
sus la Evaluarea Naţională, considerăm că trebuie luate următoarele măsuri imediate, în perspectiva
Evaluării Naţionale la clasele a VIII-a :
- Prezentarea de către profesorii diriginţi a metodologiei de susţinere a Evaluării Naţionale
şi afişarea ei la avizierul O.S.P
Termen: 13.11.2019
- Profesorii de specialitate vor prezenta elevilor programele pentru Evaluarea Naţională
Termen: 13.11. 2019
- Se va respecta cu stricteţe programa şi planificarea materiei ce trebuie parcursă până la
data de 01.06.2020
- Se vor aplica teste pe structura subiectelor de la evaluarea naţională, iar în luna ianuarie
2020 vom organiza o simulare a evaluării naţionale la nivelul şcolii, acţiune ce va fi
repetată în luna martie 2020 de către M.E.N. și în luna mai 2020 la nivelul școlii.
- Începând cu 7.10.2019 se efectuează ore de pregătire suplimentară săptămânale la limba
română şi matematică pentru elevii claselor a VIII-a, ore ce vor fi consemnate în
condică, se vor desfăşura pe baza unei planificări a materiei ce va fi reluată pentru
aprofundare şi la care se va ţine evidenţa strictă a elevilor prezenţi.
- Dacă nu vom depune eforturi sporite pentru pregătirea intensă a elevilor şi pentru
sistematizarea materiei cerute şi dacă nu vom antrena mai mult decât până acum părinţii
elevilor pentru a sustine demersul nostru, vom avea surprize neplăcute în ceea ce
priveşte promovarea elevilor claselor a VIII-a, rezultatele la Evaluarea Naţională şi
admiterea lor la licee.
III. Concursuri şcolare – sunt prezentate separat în rapoartele de activitate ale comisiilor
pe arii curriculare

IV. Activitatea educativă – este prezentată separat în anexă

V. Formarea continuă
În anul şcolar 2018-2019 a existat o preocupare constantă a majorității cadrelor didactice din
şcoală pentru formarea continuă.
O serie de cadre didactice au urmat şi absolvit diverse cursuri finalizate cu adeverinţă sau
diplomă cu credite transferabile, conform raportului anexat.
Toate cadrele didactice au participat la activităţile desfăşurate în cadrul Comisiilor Metodice
sau pe arii curriculare, la Cercurile Pedagogice pe specialităţi şi mai puţin la activităţi desfăşurate în
cadrul C.C.D Prahova.
Se impune ca în acest an şcolar doamna profesoară Carmen Vlade și doamna învățătoare
Ișoiu Olga să urmeze cursuri de formare pentru că nu au participat de ani buni la nici o formă de
pregătire profesională.
Pregătirea de care a dat dovadă a permis colegului nostru Bîgiu Răzvan ca în anul şcolar
2018-2019 să promoveze examenul pentru obţinirea gradului I în învățământ cu nota maximă. Note

9
mari la inspecțiile speciale au obținut și doamnele profesoare Prodan Ana-Maria, I.C. 1 pentru
gradul I și Dănescu Evelina, I.C. 2 pentru gradul II.
Au fost apreciate și activitățile propuse de colegii noștrii P.I.P. Oprea Daniela, Inst. Prodan
Ana-Maria, P.I.P. Malai Nicoleta, prof. Badea Daniela, prof. Maxim Mihaela sau prof. Calestru
Andreea în cadrul comisiilor metodice din care fac parte.
De un real folos în perfecționarea stilului de muncă în procesul instructiv-educativ ne-au fost
inspecțiile tematice realizate de inspectori ai I.S.J. Prahova la nivelul școlii pe parcursul anului
școlar. Observațiile pertinente făcute când a fost cazul de cei care ne-au controlat au fost însușite de
conducerea școlii și de cadrele didactice vizate cu excepția doamnei prof. Vlade Carmen care nu a
depus eforturi suficiente pentru propria perfecționare și înbunătățire a metodelor de predare-
evaluare.
Atenționăm cele 12 cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial care în
ultimii 5 ani au între 0 și 60 de credite transferabile acumulate și care trebuie să se înscrie urgent la
cursuri de formare continuă.

VI. Activitatea administrativ gospodărească


Activitatea administrativ-gospodărească a fost şi în anul anul şcolar 2018-2019 în
permanenţă în atenţia conducerii şcolii. Am întâmpinat greutăţi mari în privinţa menţinerii în
condiţii acceptabile a mobilierului şcolar şi instalaţiilor sanitare în lipsa unui muncitor de
întreţinere. S-au produs numeroase dergadări sau distrugeri de mobilier fără ca învăţătorii şi
diriginţii claselor să ia măsuri imediate de remediere, singurul sprijin în acest sens avându-l de la
paznicul şcolii Dumitran Ninel şi fochistul şcolii Gui Adrian. Din fonduri proprii, de la primărie şi
sponsorizări s-au realizat următoarele lucrări:
- Reparaţii mobilier
- Consumabile xerox şi secretariat
- Înlocuit două camere monitorizare interioare
- Înlocuit cazane încălzire local din str. Vornicul Boldur nr. 3
Cu forţe proprii s-au făcut reparaţii şi vopsit lamperie pe holuri, igenizat grupurile sanitare,
igienizat holuri și reparat gard, demontat lamperie, reparat și igienizat 3 săli de clasă.
Pentru acest an şcolar ne propunem ca din surse proprii ( închirieri şi sponsorizări), bani de
la primărie să realizăm:
- reparare gard şcoală local str. Vornicul Boldur nr. 3.
- procurare material didactic: calculatoare, laptopuri, multifuncțională, hard disk-uri externe,
rutere
- amenajări suplimentare cabinet multifuncțional
- reparaţii şi igienizări grupuri sanitare
- reparaţii şi întreţinere mobilier existent
- igienizat local din str. Vornicul Boldur nr. 3, demontat lamperia și înlocuit uși metalice și
linoleum la 5 săli de clasă;
- înlocuit cazane încălzire centrală la localul din str. Rareș Vodă nr. 2
Toate aceste lucruri vor fi posibile numai printr-o implicare mai mare a tuturor cadrelor
didactice din şcoală ţi a părinţilor elevilor, pentru menţinerea în stare bună a mobilierului existent.
De modul în care vom şti să ne gestionăm fondurile repartizate și cele extrabugetare, de modul în
care vom şti să atragem sponsori, vom reuşi sau nu să realizăm ceea ce ne-am propus.
Sprijinul Primăriei Ploiești va fi esențial în realizarea lucrărilor de valori mari sau care
presupun investiții.
Aşteptăm de la dumneavoastră propuneri, dar mai ales soluţii concrete pentru menţinerea şi
dezvoltarea continuă a bazei didactice şi materiale a şcolii.

10
VII. Activitatea de îndrumare şi control
În anul şcolar 2018-2019 activitatea directorului a avut în centrul atenţiei îndrumarea în
primul rând dar şi controlul activităţii instructiv-educative din şcoală.
S-a făcut controlul documentelor de planificare atât la specialitate cât şi în ceea ce priveşte
activitatea de consiliere sau activităţile extracurriculare.
Documentele de planificare au fost în cea mai mare parte întocmite la timp şi în condişii
corespunzătaoare.
Fiecare cadru didactic al şcolii a fost asistat la cel puţin o oră de curs şi o activitate
extracurriculară, fiind remarcate ore de curs cu respectarea tuturor cerinţelor ştiinţifice și
pedagogice la Badea Daniela, Slăniceanu Raluca, Maxim Mihaela, Prodan Ana-Maria, Oprea
Daniela dar şi ore mai puţin reuşite sub aspect organizatoric sau al disciplinei la clasă la disciplinele
ed. muzicală, ed. plastică și fizică-chimie.
Nu au fost remarcate deficienţe de fond în proiectarea şi desfăşurarea procesului instructiv
educativ nici la celelalte cadre didactice asistate.
Fiecare cadru didactic a executat cel puţin o excursie sau vizită cu colectivul la care este
învăţător sau diriginte, spectacole deosebite realizând individual sau în colaborare înv. Daniela
Oprea şi Prodan Ana-Maria, prof. Badea Daniela, Cristescu Coralia și Maxim Mihaela cu ocazia
zilelor şcolii.
Materialul prezentat astăzi nu-l consider o analiză perfectă a tuturor activităţilor complexe
desfăşurate într-un an şcolar la nivelul şcolii.
Vă invit colegial să-l completaţi cu alte date concrete, dar mai ales să veniţi cu propuneri
care să ducă la îmbunătăţirea activităţii la nivelul şcolii pe viitor.

11

S-ar putea să vă placă și