Sunteți pe pagina 1din 72

UNIVERSITATEA VIRTUAL Ă DE AFACERI

Tehnic i de prom ovare î n afac eri


Alexandra Zbuchea

Tehnici de promovare în afaceri

– CURS –
Toate drepturile asupra acestei lucrări aparţin Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative,
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“

Strada Povernei 6-8, Bucureşti


Tel./fax: (021) 313.5895
E-mail: editura@comunicare.ro
www.comunicare.ro

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin PHARE şi Guvernul României.


Cuprins

Introducere.................................................................................................................................... 7
Partea I. Importanţa promovării pentru o organizaţie ......................................................... 9

1.1
1.2.Sfera de cuprindere
Obiective ale activitaăţpromov ării ...................................................................................9
ii de promovare.........................................................................15
Partea a II-a: Tehnici de promovare .......................................................................................17
2.1. Publicitate ........................................................................................................................17
2.2. Relaţii publice..................................................................................................................27
2.3. Promovarea vânzărilor ..................................................................................................33
2.4. Marca................................................................................................................................38
2.5. Manifestări promoţionale..............................................................................................43
2.6. Forţe de vânzare .............................................................................................................47
2.7. Marketing direct .............................................................................................................51
2.8. Sponsorizarea..................................................................................................................56
Partea a III-a: Organizarea campaniei de promovare ......................................................... 61
3.1. Strategii de promovare ..................................................................................................61
3.2. Bugetul promoţional ......................................................................................................65
3.3. Evaluarea activităţii de promovare..............................................................................67
Concluzii .....................................................................................................................................70
Bibliografie selectivă ................................................................................................................72
Introducere

Pentru a avea succes în afaceri, o organizaţie trebuie să satisfacă în mod optim nevo-
ile şi dorinţele clienţilor săi, s ă atragă noi consumatori şi s ă-i determine pe cei existenţi

săşrevin
re repetat.
te în ămod Aceste deziderate
consecvent o politică se
depot realiza numai
marketing dacă.ăAceasta
adecvat respectiva societate surm
presupune ă-
ă cu-
noască şi să înţeleagă foarte bine piaţa pe care acţionează, conjunctura afacerii sale, evo-
luţiile care se manifestă, precum şi caracteristicile şi comportamentul clienţilor săi po-
tenţiali şi efectivi. Urmărind în mod consecvent o strategie de marketing coerentă, orga-
nizaţia va reuşi să dezvolte şi s ă ofere produsele cele mai potrivite, la preţuri adecvate
prin cele mai eficiente canale de distribuţie. Astfel ea îşi va maximiza beneficiile.
Organizaţia nu este însă singurul organism care poate determina succesul s ău comer-
cial. Direct implicaţi sunt şi clienţii societăţii respective. Cumpărând şi consumând pro-
dusele/serviciile oferite ei doresc la rândul lor să-şi maximizeze beneficiile, prin satisfa-
cerea nevoilor şi realizarea tuturor dorinţelor în condiţii optime. Astfel, prin reacţiile lor
ei pot influenţa organizaţia (oferta, preţurile practicate etc.). Reciproca este de asemenea
adevărată. Prin politica sa de marketing, orice societate poate modifica comportamentul
clienţilor (spre exemplu scăderea preţurilor generează creşterea vânzărilor).
O componentă a marketingului, vitală din acest punct de vedere este promovarea. De
multe ori influenţarea comportamentului publicului este o problemă de comunicare efi-
cientă. De exemplu pentru a cre şte vânzările firma nu trebuie în mod obligatoriu să
scadă preţul, ea putând convinge clientul fie că produsul oferit este cel mai bun din
perspectiva dorinţelor sale, fie că preţul actual este avantajos, fie îi poate oferi diferite
alte beneficii astfel încât acesta s ă achiziţioneze produsul la preţul actual. Publicul
trebuie să ştie despre alternativele pe care le are la dispoziţie şi efectele lor, el putând fi
motivat să acţioneze într-o anumită direcţie, în beneficiul tuturor părţilor implicate.
Necesitatea de a comunica permanent cu clien ţii potenţiali/efectivi, cu alte compo-
nente ale pieţei (cum ar fi partenerii de afaceri, concuren ţa, mass media, bănci sau
instituţii publice) şi chiar cu proprii angajaţi trebuie să fie conştientizată de către orice
organizaţie, indiferent de dimensiuni şi profil. Fiecare firmă trebuie să cunoască propri-
ile nevoi şi obiective, să-şi dezvolte şi monitorizeze stilul de a comunica, precum şi mij-
loacele utilizate. Pentru aceasta ea are la dispoziţie o paletă foarte largă de instrumente,
cum ar fi mass media, afişe, broşuri, discursuri, dineuri, evenimente, expoziţii, oferte
speciale, concursuri,
Procesul demonstra
de comunicare esteţii, seminarii
complex şi etc.
influenţat de numeroşi factori care numai
parţial pot fi controlaţi de organizaţia care emite mesajul. Nu este suficient ca acesta s ă
fie transmis pentru a genera reacţia dorită. De la emiţător, până la receptor mesajul
străbate un canal de comunicare (cum ar fi mass media) pe parcursul c ăruia el poate fi
distorsionat, fiind de asemenea influenţat şi de alte elemente din mediu. Un alt factor de
alterare al mesajului este de altfel chiar emitentul care, în vederea transmiterii, îl
codifică sub o anumită formă. Receptorul la rândul său decodifică mesajul. Este posibil
deci ca intenţia emitentului să nu fie corect percepută de către destinatarul mesajului.
Pentru a elimina factorii perturbatori emitentul mesajului (organizaţia) trebuie să cu-
8 8 Alexandra Zbuchea

noască foarte bine fiecare componentă a procesului de comunicare, trebuie ca la proiec-


tarea şi codificarea mesajului să ţină cont de caracteristicile receptorului, de sistemul
său de valori, de nevoile şi dorinţele sale exprimate şi neexprimate, de sistemul său de
decodificare. De asemenea factorii perturbatori din mediu (cum ar fi zvonurile, mesajele
concurenţei) trebuie cunoscuţi şi contracaraţi.
Rolul promovării este de a cunoa şte toate aceste aspecte, de a proiecta şi derula pro-
cesul de comunicare al organizaţiei. Acest proces nu are numai menirea de a influenţa
modul
imaginede acţiuneă şpentru
favorabil i chiarorganiza
de gândire
ţie şialoferta
publicului-
sa. ţintă, ci şi scopul de a dezvolta o
Imaginea este o reprezentare mentală a firmei care sintetizează caracteristicile aceste-
ia, aşa cum sunt ele percepute de public. Aceasta trebuie să fie un element care să atragă
clienţii, să le dea încredere în firm ă şi oferta sa, să dorească să cumpere produsele oferi-
te şi s ă accepte informaţiile şi mesajele transmise de organizaţie. În general publicul nu
are disponibilitatea de a consuma energie, timp şi bani pentru a se informa în detaliu cu
privire la fiecare companie, drept urmare acestea trebuie să-i furnizeze datele necesare.
Modul în care se transmit aceste informaţii este extrem de important, ele trebuind să fie
credibile.
Crearea imaginii nu este un proces facil, el se desf ăşoară pe o perioadă îndelungată
de timp şi are la bază studii de marketing privind publicul. Imaginea ar trebui să fie
simplă şi convingătoare, uşor de reţinut şi extrem de atractivă. Ea trebuie să evoce în
mintea publicului anumite caracteristici şi beneficii (calitate, fiabilitate, încredere şi alte-
le). Toate acestea trebuie atent proiectate şi controlate de organizaţie prin intermediul
activităţilor promoţionale desfăşurate.
Pentru realizarea unei imagini corespunzătoare, pentru comunicarea adecvată şi
oportună cu publicul, organizaţia are la îndemână numeroase mijloace de promovare.
În funcţie de obiectivele urmărite, de conjunctură şi de publicul-ţintă o organizaţie alege
strategia de promovare cea mai potrivită. De cele mai multe ori la atingerea obiectivelor
promoţionale şi crearea unei imagini de marc ă puternice şi atractive concură mai multe
tehnici de promovare, publicitatea şi relaţiile publice fiind poate cele mai cunoscute şi
utilizate de către organizaţii extrem de diverse.
Utilitatea promovării este larg recunoscută. Totuşi puţine sunt firmele de pe pia ţa ro-
mânească care au o strategie de promovare pe termen lung şi desfăşoară în mod consec-
vent activităţi de promovare. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii principala scuză
este dimensiunea redusă a fondurilor disponibile. O altă carenţă care se constată frec-
vent în procesul de proiectare şi derulare a campaniilor de promovare este evaluarea
eficienţei acestora.
Deţieimulte
niza ori evolu
şi orice se pleac de la premisa
ţie ăpozitiv că promovarea nu poate fi decât
ă a imaginii/desfacerilor/profitului benefic ădirect
este urmare orga-ă
a acesteia. O campanie de promovare poate avea şi urmări negative, dacă nu este adec-
vată. De asemenea gradul de eficienţă variază. O întreprindere trebuie să se asigure că
eforturile sale promoţionale sunt eficiente pe termen lung.
Promovarea nu este întotdeauna cheia succesului activităţii unei societăţi comerciale,
ea trebuind să fie în deplină concordanţă cu celelalte acţiuni, politici şi strategii ale
firmei. Totuşi datorită gamei largi de obiective şi a efectelor pe termen lung pe care le
are, ea este o activitate obligatorie pentru orice organizaţie.
Partea I. Importanţa promovării pentru o organizaţie

1.1 Sfera de cuprindere a promov ării

Activitateaeste
vânzarea de “servit
promovare face viaţa departamentului
ă”; promovarea este pentru noi de– vânzare
aducereamai uşoarţieă , înde mod
în aten fapt
continuu, a unei imagini puternice şi pozitive, de bine, despre hotelul Best Western
Balvanyos; promovarea întreţine sau confirmă vânzarea. (Lorena Preda, Marketing
& Sales Manager)
Promovarea este unul dintre cuvintele foarte intens utilizate în contextul economiei
de piaţă, considerat de mulţi ca fiind secretul succesului în afaceri. În sens restrâns prin
promovare se înţelege efortul făcut de o organizaţie pentru a-şi prezenta oferta într-o
lumină favorabilă astfel încât să vândă cât mai mult şi mai repede. Această abordare
este însă simplistă şi nu reliefează adevărata putere a promovării, aceea de a crea o
anumită imagine cu privire la un produs/serviciu/eveniment/idee/organizaţie, de a
schimba opinii şi atitudini în rândul unor categorii din cele mai diverse ale publicului,
de a determina audienţa să acţioneze într-o anumită direcţie. Datorită acestei puteri,
tehnicile de promovare nu se aplică numai în domeniul economic, unde s-au născut şi s-
au consacrat, ci şi în domenii nelucrative, cum ar fi social, cultural sau chiar politic.
Sub aspect semantic, promovarea reprezintă acţiunea de „a susţine, a spijini făcând
să progreseze, să se dezvolte”.1 Această semnificaţie arată caracterul pozitiv, cel puţin
din punct de vedere lingvistic, al termenului. Rezultă că promovarea este o acţiune utilă
şi necesară în ultimă instanţă. Transferarea conceptului în plan economic a generat şi
căpătarea unei conotaţii negative, unii considerând că necesitatea realizării unor acţiuni
de promovare se datorează numai slăbiciunii elementului promovat şi are menirea de a
ascunde anumite defecte, uneori în detrimentul clienţilor.
Credem că în realitate promovarea realizată de societăţile comerciale este un proces
complex, pozitiv atât pentru organizaţie cât şi pentru societate (dacă se desfăşoară cu
bună credinţă şi respectă principiile şi regulile acestei activităţi). De altfel dacă nu ar fi
utilă pentru organizaţiile economice sau nonprofit, şi ar fi dăunătoare societăţii, aceasta
activitate nu ar fi luat amploarea de care se bucură în prezent.
O definire cuprinzătoare a acestui proces complex, în context economic, este dificil de
realizat. Dinămultitudinea
asupra a dou care identificăcelor existente
promovarea în literatura
în afaceri ca fiind:de specialitate, ne-am oprit
- un program dirijat care include metode şi tehnici de comunicare, realizat cu scopul
de a prezenta consumatorilor potenţiali organizaţia şi produsele sale; de a comunica
atributele importante ale produselor; de a facilita vânzarea acestora şi astfel de a
contribui la maximizarea efectelor pe termen lung2;

1Dicţionar explicativ al limbii române, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p.858.


2F.J.Engel, R. Warschaw, C. Kinnea, Promotional Strategy: Managing Communications Process, Homewood,
Boston, 1991, p.13.
1010 Alexandra Zbuchea

- un ansamblu de activităţi cu obiective şi mijloace de acţiune extrem de variate,


presupunând o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni
specifice de influenţare a comportamentelor de cumpărare şi de consum, de sprijinire a
procesului de vânzare3.
Deşi este un termen larg răspândit, publicul neavizat încă mai confundă promovarea
cu propaganda, publicitateasau reclama. Termenul PROPAGANDĂ ar putea fi considerat în
anumite situaţii un sinonim al promovării, în sensul că se foloseşte restricţionat la anu-
mite
şi sussitua
ţin oţiiteorie,
neeconomice, reprezentând
o concepţie, o acţiune
un partid politic etc.,decurăscopul
spândire
de aa convinge
unor ideişicare
de aprezint
câştigaă
adepţi . Relaţia dintre promovare şi PUBLICITATE este ca de la întreg la parte, deoarece
4
aceasta din urmă este o tehnică anume de promovare, care implică utilizarea unor
mijloace specifice, nepersonale pentru transmiterea unor ideişi convingerea publicului
(cum ar fi inserarea de anunţuri în mass media). Termenul deRECLAMA se foloseşte de
obicei în contexte economice mai specializate, desemnând anun ţul publicitar propriu-zis.
În limbaj obişnuit, conceptul poate desemnaşi acţiunea de publicitate sau chiar aceea de a
răspândi informaţii elogioase, de a crea o imagine pozitivă, deci de a promova.
CARACTERISTICILE PROMOVĂRII
Activitatea de promovare trebuie să fie o preocupare continuă, pe termen lung a ori-
cărei organizaţii. Desigur că o societate comercială, mai ales una de dimensiuni reduse
şi cu resurse limitate, nu îşi poate permite să desfăşoare în permanenţă campanii de
promovare. De altfel nici nu ar fi justificat din perspectiva valorii ad ăugate. Societatea
trebuie să monitorizeze în permanenţă piaţa, schimbările în ceea ce priveşte caracteristi-
cile şi obiceiurile publicului, modificările de imagine şi mesajele care circulă, indiferent
de emitent. Campanii de promovare se vor desfăşura numai atunci când efectele proiec-
tate a fi obţinute justifică eforturile necesare.
Promovarea trebuie să fie un proces riguros proiectat. Campaniile de promovare se
vor desfăşura numai pe baza unor planuri realizate în urma unor cercet ări de marketing
şi vor avea în vedere atât interesele pe termen scurt ale organiza ţiei, cât şi cele pe ter-
men lung. În prealabil aceste planuri trebuie pretestate pentru a se asigura atingerea
obiectivelor fixate. În timpul şi la încheierea fiecărei campanii de promovare organizaţia
desfăşoară controlul şi evaluarea rezultatelor. Observaţiile făcute şi concluziile desprin-
se vor fi folosite pentru îmbunătăţirea procesului promoţional şi a campaniilor viitoare.
La baza promovării stau atât obiective de ordin cantitativ-economice, cât şi de natură
calitativă, obiective socio-politice sau chiar culturale. Datorită schimbărilor din mediu,
politica de promovare trebuie să fie flexibilă, adaptabilă noilor situaţii.

să Mesajele transmise
fie conving în trebuie
ătoare. Ele cadrul campaniilor de promovare
să fie astfel concepute încât trebuie s ă fie clare,
să determine concise,a
o schimbare
publicului-ţintă, cum ar fi reevaluarea unor atitudini, adoptarea unor idei noi, modifica-
rea comportamentului, achiziţia unor produse, implicarea în diferite acţiuni şi altele.
Pentru a fi luat în consideraţie de audienţă, mesajul trebuie să fie credibil şi atrăgător.
Modul de formulare şi transmitere trebuie să ţină cont de publicul-ţintă, de credinţe şi
sistemul de valori, de nevoile şi dorinţele sale.

3 I.C.Popescu, D.Serbănică, V.Balaure, Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti, 1994, p.5.


4 Dicţionar explicativ al limbii române, p.859.
Tehnici de promovare în afaceri 1111

Publicul-ţintă al promovării nu este format exclusiv din clienţii organizaţiei, dar


aceştia sunt cel mai des vizaţi. Procesul de comunicare-promovare se adreseaz ă practic
oricărei persoane care se află în mediul extern sau intern firmei. Trebuie proiectate şi
transmise mesaje către persoane şi organizaţii din cele mai variate, cum ar fi concurenţă,
parteneri de afaceri, instituţii financiare sau angajaţi potenţiali/efectivi, pentru a se dez-
volta o imagine de ansamblu completă, mai credibilă şi mai atrăgătoare. Nu trebuie
uitat că rareori o campanie de promovare este receptată exclusiv de publicul-ţintă. Prac-
tic accesul
implicit, la mesaje
organiza este liber
ţia emitent oricărei
ă, oferta persoane, care
şi activitatea sa. va evalua informaţiile primite şi,
ROLUL ŞI LOCUL PROMOVĂRII ÎN CADRUL MIXULUI DE MARKETING
Majoritatea lucrărilor consacrate marketingului îl definesc ca un sistem complex, un
ansamblu de principii, teorii, tehnici şi metode aflate la dispoziţia unei organizaţii în
vederea eficientizării activităţii sale în contextul resurselor limitate, a satisfacerii clien
ţilor
şi optimizării relaţiilor cu mediul. Pe baza acestui instrumentar teoretic, în func ţie de
condiţiile concrete cu care se confruntă şi de obiectivele pe care doreşte să le atingă, o or-
ganizaţie dezvoltă o politică de marketing adecvată. Aceasta include aşa-numitul mix de
marketing, care este dat de ansamblul politicilorşi strategiilor adoptate pe patru direcţii
definitorii pentru activitatea unei organizaţii: produs, preţ, distribuţie şi promovare. Nici
una dintre cele patru componente nu poate fi eficientă fără a fi susţinută de celelalte.
Politicile de produs şi preţ determină pentru o anumită conjunctură dezvoltarea celor
mai potrivite produse la preţuri adecvate pentru clienţii organizaţiei. Acest lucru nu
este suficient
informat dacneîncrez
şi este ă publicul
ătorvizat nu estelaconvins
cu privire de acest
beneficiile lucru,
pe care nuavea
le-ar este dac
destul de bine
ă achiziţio-
nează produsul respectiv la preţul propus. De asemenea canalele de distribu ţie dezvol-
tate de organizaţie nu vor fi pe deplin eficiente dac ă ele nu sunt cunoscute, iar interme-
diarii nu sunt cointeresaţi şi dornici să susţină oferta organizaţiei. Aceste probleme, ca şi
multe altele, se pot rezolva cel puţin parţial, prin acţiuni promoţionale. La rândul său
promovarea trebuie să fie susţinută de celelalte componente ale mixului de marketing.
De exemplu produsul trebuie să corespundă mesajelor promoţionale. Dacă există o
discrepanţă între mesajele transmise prin intermediul campaniilor de promovare şi
realitatea percepută de public, acesta îşi va pierde încrederea în organizaţie iar efectele
promovării vor fi inverse celor dorite.
Prin intermediul politicii de produs organiza ţia poate să dezvolte o ofertă de calitate
ridicată, unică, care să corespundă pe deplin cerinţelor consumatorilor. Promovarea
este însă cea care face cunoscut acest lucru, care dă identitate şi personalitate firmei. Ea
impune de fapt societatea comercială şi oferta sa în atenţia şi conştiinţa publicului.
Desfăşurarea unei promovări susţinute şi coerente este extrem de necesar ă în pre-
zent, datorită numeroaselor evoluţii economico-sociale, precum şi a modificării stilului
de viaţă, a transformărilor socio-culturale din societatea contemporană. În condiţiile
creşterii concurenţei, a diversificării produselor/serviciilor care pot satisface aceleaşi
nevoi/dorinţe, publicului îi este tot mai greu să se orienteze şi să evalueze toate produ-
sele existente pe piaţă la un moment dat. Ca urmare exist ă şanse mari ca oferta unei
anumite organizaţii să nu fie îndeajuns cunoscută şi apreciată de către marea majoritate
a clienţilor potenţiali. Este deci imperativ necesar ca organizaţia să intervină şi să înlătu-
re prin promovare corespunzătoare acest neajuns.
1212 Alexandra Zbuchea

Un alt factor care impune promovarea ca un instrument de marketing obligatoriu în


arsenalul unei organizaţii este creşterea exigenţei publicului. Acesta doreşte înainte de a
cumpăra asigurări că un anumit produs îi satisface nevoile, că banii daţi îi vor aduce
beneficiile aşteptate. Îi trebuie, în măsura posibilităţilor, garanţii că produsul respectiv
îndeplineşte toate condiţiile pentru a-i aduce satisfacţii maxime în condiţiile date. Toate
informaţiile necesare şi aceste garanţii le transmite firma prin intermediul diferitelor
tehnici de promovare.
FORMELE PROMOVĂRII
O campanie de promovare include mai multe tehnici specifice, care î şi aduc fiecare
contribuţia la atingerea obiectivelor fixate. Unele dintre tehnicile de promovare acţio-
nează prin comunicare personală, altele prin comunicare impersonală. Unele dintre ele
stimulează direct clienţii s ă cumpere produsele firmei, altele indirect. Unele acţionează
pe termen scurt, altele determină efecte pe termen lung.
Principalele forme pe care le îmbracă promovarea sunt:
- publicitate: formă de prezentare comercială nepersonală a organizaţiei şi ofertei sale,
cu acţiune pe termen lung şi impact în special la nivelul imaginii, a caracteristicilor or-
ganizaţiei şi ofertei sale, precum şi la nivelul încrederii publicului în firmă/produsele
prezentate;
- relaţii publice: un set de tehnici, interpersonale de multe ori, care au menirea princi-
pală de a dezvolta pe termen lung imaginea organiza ţiei prin schimbarea eventualei
atitudini neîncrezătoare şi dezvoltarea unui comportament favorabil firmei şi mai bunei
colaborări cu diferite componente ale mediului. Astfel se încurajeaz ă indirect vânzările
şi creşte satisfacţia clienţilor;
- promovarea vânzărilor: o serie de metode care duc la sporirea vânz ărilor pe termen
scurt prin generarea de avantaje materiale imediate pentru clienţi;
- marcă: dezvoltarea şi utilizarea unui semn distinctiv care reprezintă organiza-
ţia/oferta şi căruia i se asociază o serie de simboluri şi caracteristici de calitate menite s ă
ducă la recunoaşterea rapidă şi creşterea încrederii în societate/produs;
- manifestări promoţionale: utilizarea unei game largi de tehnici promoţionale în cadrul
unor evenimente de tip expoziţional care au scopul principal de a prezenta organiza ţia,
dar contribuie şi la stimularea directă a afacerilor
- forţe de vânzare: utilizarea unor agenţi care să prezinte şi să vândă produse-
le/serviciile organizaţiei fără intermediari, menţinând în permanenţă legătura cu clien-
ţii şi mediul;
- sponsorizare: susţinerea şi asocierea organizaţiei cu diverse evenimente sau persoane
în scopul dezvolt ării şi îmbunătăţirii imaginii organizaţiei;

cit -unui
marketing
numădirect : o de
r mare tehnică de promovare
persoane prina care
în scopul de organizaţsia
le determina se adreseaz
ă desf nemijlo-ă
ăşoare oă anumit
acţiune sau numai pentru a le informa cu privire la schimbări şi activităţi prezente sau
viitoare organizate de firmă.
De cele mai multe ori tehnicile de promovare prezentate succint anterior ac ţionează
complementar, fiind deci obligatorie asocierea lor într-un mix promo ţional pentru ca
respectiva campanie de promovare să fie eficientă şi organizaţia să-şi atingă în mod op-
tim obiectivele. Alegerea şi combinarea celor mai potrivite tehnici de promovare pentru
o anumită situaţie se face în funcţie de diverşi factori, cei mai importanţi fiind: caracte-
risticile publicului ţintă, resursele organizaţiei, imaginea prezentă a firmei şi a ofertei
Tehnici de promovare în afaceri 1313

sale. De asemenea stabilirea mixului de promovare se face ţinându-se cont şi de o serie


de considerente de natură etică şi morală.
ETICA ÎN PROMOVARE
O acţiune de promovare bine proiectată şi corect desfăşurată poate influenţa puternic
modul de gândire şi comportare a diferitelor categorii ale publicului care receptează
respectiva campanie. Datorită acestei puteri, cei care dezvoltă şi derulează diferite teh-
nici de promovare trebuie să evalueze cu grijă efectele pe care campania lor le poate
avea asupra publicului, dincolo de efectele benefice pentru organiza ţia pe care o repre-
zintă. Ei au responsabilitatea morală ca prin îndemnurile lor să nu ofenseze publicul, să
nu contribuie direct sau indirect la orice formă de discriminare, să nu afecteze sănătatea
sau integritatea clienţilor.
Cea mai frecventă problemă de natură etică cu care se confruntă organizaţia este
crearea efectivă a mesajului promoţional, mai exact stabilirea limitei până la care ea
poate să înfrumuseţeze, să idealizeze organizaţia, activitatea şi oferta sa. Întotdeauna
promovarea prezintă firma şi oferta sa într-o lumină favorabilă, omite eventualele as-
pecte care nu atrag publicul, care ar putea stârni suspiciunea acestuia. Această abordare
este de înţeles şi acceptată de public, cu condiţia ca elementele omise să nu se dovedeas-
că a fi dăunătoare ulterior clienţilor, aceştia să nu fie înşelaţi în ceea ce priveşte obţine-
rea beneficiilor şi a satisfacţiilor la care se aşteptau atunci când au achiziţionat produsul
căruia i se făcuse promovare. O problemă etică şi morală majoră apare atunci când me-
sajul promoţional este transmis special pentru a induce în eroare publicul, con ţine cu
bunUneori
ă ştiinţă informaţiide
campaniile false.
promovare au ca obiectiv sau ca rezultat indirect educarea pu-
blicului, determinarea lui să adopte anumite comportamente şi idei. În aceste situaţii
realizatorul campaniei se poate confrunta cu probleme de etică şi morală dacă modelele
pe care le propune vin în contradicţie cu normele general acceptate de grupul căruia i se
adresează, cu caracteristicile persoanelor vizate. De exemplu este imoral ă promovarea
de băuturi alcoolice către copii sau de dulciuri către diabetici.
Adesea promovarea este acuzată de public că manipulează, c ă instigă tinerii la com-
portamente indecente, că are drept scop înşelarea clienţilor organizaţiei ca aceasta să-şi
vândă produsele cât mai scump. O alt ă învinuire adusă celor care organizează campa-
niile promoţionale, în special a celor de sponsorizare, este lipsa de sinceritate, faptul c ă
ei – cel puţin în opinia unei părţi a publicului – urmăresc exclusiv avantaje materiale şi
de imagine, în realitate nu îi interesează aspectele sociale/culturale ale manifestări-
lor/persoanelor sponsorizate. Fără îndoială că în unele cazuri particulare toate aceste
acuzaţii sunt reale. Considerăm însă că dacă se respectă principiile care ar trebui să gu-
verneze politica de marketing, campaniile de promovare nu contravin nici unei reguli
etice, contribuind chiar la bunăstarea generală.
Deoarece pentru unele organizaţii succesul financiar este mai important decât respec-
tarea unor norme etice, precumşi în urma evoluţiilor din societatea contemporană, unele
state au impus anumite reglementări5 cu privire la desfăşurarea promovării, în special a
publicităţii. Astfel este interzisă inducerea în eroare a publicului cu privire la caracteristi-
cile de bază ale produsului, întrebuinţarea sa, srcinea şi condiţiile de cumpărare. De ase-

5 M. Papuc, Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002, pp.42-44.


1414 Alexandra Zbuchea

menea este interzisă promovarea unor produse dăunătoare precum drogurile sau obţinu-
te pe căi ilicite, cum ar fi muzica piratată. Există şi produse pentru care, cel puţin deocam-
dată, este restricţionată/condiţionată numai publicitatea, precum în cazulţigărilor, bău-
turilor alcoolice sau a medicamentelor.
PARTICULARITĂŢI ALE PROMOVĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII
Promovarea este esenţială pentru prezentarea ofertei, dar întreprinderea nu are de cele
mai multe ori resurse disponibile. Din această cauză comunicarea formală, de tip promo-
ţional, este mai restrânsă. În aceste condiţii firma trebuie să facă în aşa fel încât să ampli-
fice comunicaţiile informale, atât prin intermediul angajaţilor, cât şi între clienţii săi. Ea
trebuie să creeze ocazii să intre în atenţia presei, să se vorbească cât mai mult de ea.
Cu toate că o campanie de promovare este costisitoare, întreprinderea trebuie să des-
făşoare diverse acţiuni promoţionale. Acestea vor fi de mică anvergură dar eficienţa lor
poate fi mare dacă se vor desfăşura la momentul şi locul potrivit, dacă vor transmite un
mesaj puternic unei audienţe bine alese. De asemenea este recomandat să aleagă tehnici
de promovare personale, nu impersonale.
Exemplu:
Dacă o anumită ofertă specială se adresează oamenilor de afaceri, este mai convenabil pentru
organizaţie să desfăşoare o campanie corespunzătoare de mailing decât să publice mai multe
anunţuri în reviste dedicate afacerilor.

O întreprindere de dimensiuni reduse nu poate să-şi promoveze oferta în mod exten-


siv şi să mizeze pe principiul că dacă publicul aude des numele companiei va avea în fi-
nal încredere în produsele sale şi le va cumpăra. Ea este obligată să desfăşoare campanii
de promovare scurte, puţin costisitoare dar creative. Ea trebuie să se bazeze pe mesaje şi
acţiuni promoţionale srcinale, care s ă atragă atenţia asupra organizaţiei şi s ă genereze
pe o scară extinsă discuţii favorabile despre ea şi oferta sa, să stârnească curiozitatea
publicului şi să-l determine să încerce imediat produsele/serviciile firmei.
În majoritatea cazurilor organizaţiile de mici dimensiuni sunt societăţi prestatoare de
servicii. Caracteristicile acestora, cum ar fi imaterialitatea, imposibilitatea testării, difi-
cultatea în a demonstra beneficiile, greutatea standardizării, perceperea unui risc ridicat
la achiziţie, determină ca şi campaniile de promovare să aibă anumite particularităţi.
Astfel este obligatorie transmiterea prin intermediul promovării a cât mai multor infor-
maţii despre serviciile oferite, pentru ca potenţialii clienţi s ă poată să-şi formeze o ima-
gine cât mai clară despre acestea, iar eventualele diferenţe între aşteptările şi beneficiile
ob ţinute dup
ulterioare. consum scredibilitatea
Deăasemenea ă nu influenşţeze negativ
i eficien imaginea
ţa promov organiza
ării cre şte dacţiei şi achizi
ă este ţiile
prezentat
şi cadrul fizic de prestare a serviciilor sau personalul implicat în acest proces.
Exemplu:
În cadrul promovării unui restaurant se va face referire la atmosfera din interior, la calitatea şi
stilul mobilierului, la amabilitatea şi preg ătirea personalului de la bucătărie şi din salonul de
servire, sau la orice element palpabil care poate atrage şi spori încrederea clienţilor potenţiali.
Tehnici de promovare în afaceri 1515

O altă particularitate a societăţilor prestatoare de servicii este rolul promoţional deo-


sebit pe care îl are personalul, în special cel de contact. Acest rol trebuie să fie valorificat
din plin de organizaţie, mai ales că fondurile pe care le-ar putea aloca promovării sunt
în general foarte reduse. Studiile arată că nu numai aprecierea serviciilor, dar şi imagi-
nea pe care clienţii şi-o formează despre organizaţie, sunt dependente de comportamen-
tul personalului şi de cât de bine sunt preg ătiţi angajaţii. Din această cauză politica de
personal are un rol important la creşterea satisfacţiei clienţilor şi se poate constitui într-
un factor de dezvoltare a imaginii organizaţiei.
Resurse electronice orientative:
www.adres.internet.com
www.clickz.com
www.promotion-strategies.com
www.raaa.ro

1.2. Obiective ale activităţii de promovare


Pe termen lung, obiectivul urmărit prin promovare este de a plasa hotelul Best Wes-
tern Balvanyos pe o poziţie dominantă ca destinaţie de conferinţe – seminarii – afaceri,
într-un cadru natural deosebit. Destinaţia se vrea de clasă, stilată, elegantă, accesibilă la
un anumit nivel, respectiv firmelor multinaţionale, instituţiilor publice şi organizaţiilor
private puternice. Pe termen scurt, în funcţie de sezonalitatea specifică zonei Balvanyos,
activitatea de promovare are scopuri punctuale, de prezentare şi stimulare a vânzărilor
pentru unele sejururi tematice, fie de mise-en-forme, fie legate de sărbători sau de
petrecerea agreabilă a timpului liber. (Lorena Preda, Marketing & Sales Manager)
Pentru ca o organizaţie să aibă succes în afaceri pe termen lung, să se impună pe pia-
ţă ca o întreprindere serioasă cu o ofertă adecvată pentru a satisfacere optim clienţii săi,
ea trebuie să desfăşoare o amplă activitate de promovare. Aceasta duce în principal la
creşterea încrederii publicului, la informarea acestuia cu privire la modificările care
intervin în activitatea firmei şi a ofertei, precum şi la dezvoltarea relaţiilor organizaţiei
cu toate componentele mediului intern şi extern.
Prin intermediul promovării o organizaţie poate atinge numeroase obiective, care să
contribuie direct şi/sau indirect la succesul său. Obiectivele vizate de diferite campanii
de promovare sunt subordonate obiectivelor de marketing pe termen lung ale organiza-
ţiei respective. Ele trebuie să susţină celelalte politici de marketing ale întreprinderii.
Obiectivele urmărite prin intermediul campaniilor de promovare se pot grupa astfel:
a. comunicarea cu publicul: urmăreşte transmiterea de mesaje, informarea publicului
cu privire la ofertă şi diverse programe sau acţiuni întreprinse de organizaţie, prezenta-
rea noilor produse/servicii oferite, informarea despre noi modalităţi de utilizare a pro-
duselor, combaterea zvonurilor nefavorabile, ob ţinerea unor informaţii/opinii de la di-
ferite categorii ale audienţei
b. dezvoltarea imaginii organizaţiei: se are în vedere crearea, impunerea şi dezvoltarea
imaginii de marcă a organizaţiei şi ofertei sale, (re)poziţionarea firmei şi a produselor
comercializate
1616 Alexandra Zbuchea

c. promovarea ofertei: în principal se urmăreşte creşterea încrederii publicului în firmă


şi oferta sa, stârnirea interesului şi a dorinţei de încercare a ofertei comercializate, sti-
mularea vânzărilor etc.
d. educarea publicului: campaniile de promovare urmăresc influenţarea modului de
gândire şi comportament al publicului
O organizaţie trebuie să aibă în permanenţă în vederea atingerea unor obiective ge-
nerale de promovare pe termen lung. La dezvoltarea unor campanii specifice de promo-
vare, se fixeaz
generale. ă diferite
La alegerea obiectivecampaniilor
obiectivelor pe termen mediu şi scurt, subordonate obiectivelor
de promovare se au în vedere mai mul ţi
factori, printre care: publicul-ţintă, conjunctura de pe piaţă, imaginea firmei, caracteris-
ticile ofertei etc.
În funcţie de aceşti factori, obiectivele fixate pot fi proactive sau reactive. Primele vi-
zează modelarea atitudinii şi a comportamentului diferitelor categorii de public precum
şi valorificarea (uneori în mod ofensiv) a unei conjuncturi favorabile, în timp ce obiecti-
vele din a doua categorie urmăresc combaterea unor factori care influenţează negativ
imaginea organizaţiei şi comercializarea ofertei sale.
Prin campaniile de promovare o organizaţie poate urmări atingerea unor obiective
specifice raportat la diferite categorii de public. Astfel se poate urm ări modificarea opi-
niilor, atitudinii şi/sau a comportamentului faţă de firmă şi/sau oferta sa a numeroase
segmente ale audienţei, cum ar fi: clienţii potenţiali, clienţii efectivi, consumatorii finali,
distribuitorii, concurenţa, personalul, opinia publică etc.
În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, care sunt de multe ori firme prestatoare de
servicii, promovarea trebuie să urmărească în mod consecvent următoarele obiective:
- crearea unei imagini atractive şi puternice, de organizaţie de încredere preocupată
de satisfacerea nevoilor şi dorinţelor clienţilor;
- prezentarea în permanenţă a ofertei (în special în cazul serviciilor care sunt
intangibile şi prezintă un grad mai ridicat de risc) şi activităţii sale;
- stimularea vânzărilor;
- crearea şi susţinerea unei reţele de relaţii cu diferite categorii ale publicului;
- comunicarea bidirecţională cu clienţii;
- fidelizarea clienţilor.
Partea a II-a: Tehnici de promovare

2.1. Publicitate
Publicitatea este una dintre tehnicile care promoveaz ă uşor, către o mare masă de
potenţiali clienţi, o anume temă. În cazul hotelului Best Western Balvanyos o folosim
pentru impulsionarea vânzărilor în preajma marilor sărbători - Crăciun, Revelion, Paşti
-, când apărem cu o machetă adecvată programului respectiv, sau o folosim pentru men-
ţinerea imaginii, prin inserarea de articole descriptive, care scot în eviden ţă avantajele
competitive ale hotelului. Uneori, folosim pretextul interviurilor în ziare sau reviste de
largă circulaţie, în care spunem „numai de bine” despre rezultatele hotelului, ceea ce d ă
o încredere sporită în produsul Best Western Balvanyos. (Lorena Preda, Marketing
& Sales Manager).
Publicitatea este tehnica promoţională cea mai răspândită, multe persoane conside-
rând-o şi cea mai importantă din punct de vedere al impactului. De asemenea, în special
pentru publicul larg, publicitatea este şi cel mai vizibil instrument de promovare. În
acelaşi timp, ea este şi un subiect controversat. Pe de o parte i se recunoa şte utilitatea
economică şi chiar socio-culturală, pe de altă parte numeroase voci acuză publicitatea şi

pe creatorii/sponsorii
unor avantaje financiareei de imoralitate
şi chiar şi de faptul că s-ar urmări cu orice preţ obţinerea
de tip politic.
DEFINIRE
Activitatea publicitară este complexă şi poate îmbrăca numeroase forme. De aseme-
nea se constată de-a lungul timpului anumite evoluţii în formă şi preferinţe. Drept ur-
mare esenţa acestui proces este dificil de surprins într-o scurtă definiţie.
Numeroşi specialişti au sintetizat diferite aspecte şi caracteristici, definind publicita-
tea astfel:
- procesul plasării unor reclame identificabile, în media bine definite, contra unor
costuri cunoscute ale spaţiilor sau timpilor folosiţi pentru aceasta6;
- toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă (nepersonală) – orală sau vi-
zuală – a unui mesaj în leg ătură cu un produs, un serviciu sau firm ă de c ătre un susţi-
nător (plătitor) identificat7;
- formă de comunicare de tip persuasiv, având rolul de a modifica atitudinea
receptorilor
reale8. în sensul achiziţiei unui produs sau serviciu anume, ale c ărui calităţi sunt
În ansamblu, conceptul de publicitate reprezintă orice formă de comunicare neperso-
nală plătită de către o organizaţie identificabilă cu uşurinţă, menită să informeze, să
convingă şi să influenţeze publicul, atât pe clienţii efectivi, cât şi pe cei potenţiali, cu

6 J.M. Baker, Dictionary of Marketing and Advertising , Macmillan, Londra, 1998, p.8.
7 I.C.Popescu, D.Serbănică, V.Balaure, Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti, p.11.
8 T. O’Guinn, T.Allen, R.Semenik, Advertising, South Western College Publishing, Las Angeles,1998, p.17.
1818 Alexandra Zbuchea

privire la unul sau mai multe produse, servicii, evenimente/activităţi, idei, persoane
şi/sau organizaţii economice sau non-profit.
Publicitatea este o formă de prezentare publică, impersonală şi persuasivă, care se
poate adresa unor categorii variate de persoane, aflate pe o arie teritorială largă. Planifi-
carea şi desfăşurarea unei campanii publicitare poate implica diverse aspecte de natur ă
etică, cum ar fi oportunitatea realiz ării de reclame care să îndemne copiii să cumpere
diferite produse, spoturi care sugerează şi propun ca model/alternativă comportamente
indecente,
mitor publicitatea
categorii făcut
de public şi ăa la ţigăride
puterii şi bpersuasiune
ăuturi alcoolice etc. Datorit
pe care sensibilit
o poateă avea ăţii anu-
publicitatea,
unele organizaţii sau state au impus reglementări speciale.
În cadrul promovării, publicitatea este o variabilă calitativă de natură socio-psiholo-
gică, cu acţiune pe termen lung. Obiectivele urmărite nu sunt exclusiv de natură econo-
mică, de aceea rezultatele unei campanii de publicitate sunt greu de evaluat cu exactitate.
OBIECTIVE
În cadrul unei campanii de promovare, publicitatea poate avea numeroase func ţii9,
susţinând în forme multiple activitatea organizaţiei, atât din punct de vedere economico-
financiar, cât şi socio-politic sau chiar cultural. Un segment important al opiniei publice
consideră că publicitatea este un mijloc prin care o firmă înşală publicul, îl minte cu pri-
vire la oferta şi activitatea sa, în scopul creşterii vânzărilor şi al obţinerii de profituri cât
mai mari. Această imagine a publicităţii este simplistă şi peiorativă. Este adevărat că orice
firmă încearcă să îşi crească beneficiile financiare pe termen lung, dar acest lucru se poate
realiza prin mijloace diferite, care nu afectează în mod negativ societatea sau diverse
segmente ale publicului, iar publicitatea nu esteîn mod obligatoriu cea mai utilizată cale.
Atragem atenţia asupra faptului că de cele mai multe ori publicitatea nu urm ăreşte în
mod direct creşterea vânzărilor. Una dintre cele mai importante ţinte ale campaniilor de
publicitate este îmbunătăţirea imaginii organizaţiei. Această imagine nu se creează pe
baza unor iluzii şi minciuni spuse publicului larg, ci este urmare a unei politici de mar-
keting consecvente pe termen lung. Rezultatele acesteia sunt făcute cunoscute publicu-
lui larg în special prin intermediul publicit ăţii. Un alt argument în favoarea ideii c ă
publicitatea nu este o formă de înşelare a publicului credul este faptul c ă şi organizaţii
nonprofit care lucrează în folosul societăţii apelează foarte mult la publicitate pentru a
susţine anumite idei, pentru a ob ţine aderenţi pentru diferite programe sociale etc. Cu
toate acestea, din nefericire, este adevărat că unele organizaţii folosesc publicitatea în
mod neadecvat şi imoral, urmărind exclusiv obţinerea unor avantaje financiare, chiar şi
în detrimentul publicului, în unele situaţii punându-se în pericol viaţa, sănătatea sau
bunăstarea clienţilor.
Obiectivele
nitiv urmărite ăprin
ă, comportamental campaniile
, afectivă şi/saudesocio-politic
publicitateăpot fi de natur
. Exemple ă economic
de obiective ă, cog-
fixate de
organizaţii în mod obişnuit:
- obiective economice:
- creşterea volumului vânzărilor
- motivarea angajaţilor şi atragerea unor profesionişti
- repoziţionarea ofertei organizaţiei în raport cu concurenţa
- facilitarea pătrunderii pe o anumită piaţă

9 M. Papuc, Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002, p.32.


Tehnici de promovare în afaceri 1919

- modificarea structurii consumului


- obiective la nivel cognitiv:
- informarea publicului cu privire la oferta firmei, la un program/proiect etc.
- explicarea modului de folosire a produselor firmei
- combaterea zvonurilor, schimbarea percepţiei negative
- crearea unei imagini favorabile
- obiective de tip comportamental:
-- crearea unor
fidelizarea obiceiuri
clien ţilor de achiziţie şi consum
- obiective la nivel afectiv:
- ataşarea clienţilor faţă de firmă şi produsele sale
- influenţarea opiniei publice faţă de anumite idei, evenimente, persoane etc.
- obiective socio-politice:
- schimbarea atitudinii opiniei publice faţă de anumite subiecte
- creşterea interesului faţă de persoane defavorizate
- atragerea de fonduri pentru cauze de caritate
Această clasificare a obiectivelor este de natură teoretică, iar încadrarea unui anumit
obiectiv într-o grupă sau alta este subiectivă/ambiguă. În practică este extrem de im-
portantă alegerea obiectivelor deoarece spre ele se orientează ulterior eforturile finan-
ciare, materiale şi umane ale organizaţiei.
Exemple:
– O firm
publicitate
ă de consultanţă înfiinţată de curând care doreşte să realizeze o campanie de
cu privire la serviciile pe care le oferă se va orienta spre informarea publicului- ţintă,
crearea unei imagini atractive şi creşterea încrederii publicului. O firmă de consultanţă de tra-
diţie care deja are o imagine bun ă pe piaţă, poate fixa ca obiective ale publicităţii: atragerea unui
segment de piaţă neacoperit în prezent, fidelizarea clienţilor sau întărirea poziţiei de pe piaţă
raportat la concurenţă.
– O organizaţie are libere mai multe posturi. Se poate derula o campanie de publicitate careăs
urmărească stimularea unei anumite categorii de persoane ăs solicite ocuparea posturilor vacante,
care să creeze o anumită imagine a firmei atât pe piaţa muncii, cât şi în ochii publicului general.
– O organizaţie non-profit derulează un program pentru ajutorarea tinerilor artişti proveniţi
din familii defavorizate. Pentru atragerea de fonduri destinate acestui scop se poate organiza o
campanie de publicitate adecvată.
Fixarea necorespunzătoare a obiectivelor unei campanii publicitare poate avea rezulta-
te negative pe termen lung, pe lângă generarea unei risipe de timp şi resurse. Stabilirea
obiectivelor se face în funcţie de numeroşi factori, cum ar fi: caracteristicile, obiceiurileşi
exigenţele clienţilor, caracteristicile ofertei, imaginea organizaţiei, concurenţa, strategia de
marketing pe termen mediu şi lung a organizaţiei, resursele disponibile, conjunctura de
pe piaţă. Un prim pas în acest proces este definirea următoarelor aspecte:
- publicul ţintă;
- poziţia organizaţiei/ofertei faţă de concurenţă;
- reacţia aşteptată de la publicul-ţintă;
- orizontul de timp pentru atingerea obiectivelor.
2020 Alexandra Zbuchea

În timpul şi la sfârşitul campaniei publicitare trebuie monitorizate rezultatele. Reali-


zarea acestui lucru este destul de dificilă deoarece unele consecinţe, cum ar fi schimba-
rea modului de gândire a publicului, sunt greu de evaluat pe termen scurt. De aseme-
nea în paralel cu campania publicitară publicul suferă influenţa altor factori, extrem de
variaţi. Unii dintre aceştia pot fi manipulaţi de organizaţie, alţii sunt influenţaţi de terţe
organizaţii, în timp ce alţii pot fi de conjunctură.
PUNCTE FORTE ALE PUBLICITĂŢII
Un avantaj major al utilizării publicităţii este că această tehnică de promovare dă
posibilitatea adresării mesajului unui public foarte larg, atât din punct de vedere al
caracteristicilor (cum ar fi venituri, vârstă, statut social etc.), cât şi în ceea ce priveşte
răspândirea sa teritorială. Publicitatea este flexibilă şi oferă numeroase soluţii şi prin
prisma costurilor. În funcţie de resursele disponibile o organiza ţie îşi poate alege un
mijloc de publicitate potrivit.
Puterea de convingere a publicităţii este mare, cu toate că numeroase persoane sunt
reticente la mesajul publicitar, considerându-l partizan şi chiar înşelător. Publicitatea
este persuasivă datorită marii varietăţi a modului de transmitere a mesajului. Astfel
prin text, design, culoare, imagine şi sunet ea prezintă o lume atractivă, transmite un
mesaj optimist, oferă speranţe şi modele pentru diferite categorii de public.
PUNCTE SLABE ALE PUBLICITĂŢII
Dezavantajul major al publicităţii este reticenţa cu care este privit ă de cei mai mulţi
dintre membrii audienţei. Aceştia cunosc caracterul partizan şi subiectiv al reclamelor şi
de aceea
că nu ofersunt suspicio
ă, precum şi şmijloace
alte i precauţde
i capromovare,
să nu fie înşşielaţi. Un alt dezavantaj
posibilitatea este
unui dialog şi faptul
între orga-
nizaţie şi public. Ar fi extrem de util ca emitentul mesajului s ă poată primi un răspuns
direct, să poată evalua imediat şi nemijlocit reacţia publicului.
Alte aspecte negative ale publicităţii sunt costurile foarte ridicate pentru reclamele la
televiziune şi radio, care par s ă aibă cel mai mare impact şi s ă fie mai credibile în ochii
publicului. De asemenea apelarea la agenţii de publicitate care s ă dezvolte campanii
publicitare profesioniste şi cu un impact mai mare costă foarte mult.
O problemă mai nouă cu care se confruntă publicitatea este faptul că publicul-ţintă
este bombardat, din toate direcţiile, cu mesaje de tip publicitar, fapt care îl determină ca
să nu mai fie foarte atent şi receptiv la ele, sau chiar ostil faţă de mesajele transmise. De
aceea, fiecare anunţ publicitar trebuie să fie srcinal şi foarte atractiv, nu numai pentru
a atrage atenţia publicului, dar şi pentru a fi evaluat şi a determina acţiunea dorită de
emitentul acestuia.
CLASIFICARE
Instrumentele de transmitere a unui mesaj publicitar sunt extrem de variate: reclame
tipărite sau difuzate la radio/televiziune, panouri, postere şi fluturaşi din cele mai di-
verse forme fiind extrem de uzuale. Pe lâng ă acestea se mai pot utiliza: cataloage, bule-
tine informative, simboluri şi slogane, broşuri etc. Evoluţiile din societatea contempo-
rană au generat numeroase schimbări cu privire la modul de realizare şi transmitere a
publicităţii. Literatura de specialitate10 grupează modalităţile sub care se poate desfăşu-

10Vezi de exemplu S.Kacso, „Politica de promovare”, în I.Smedescu (coord.), Marketing, Sylvi, Bucureşti,
2003, pp. 192 sqq.; I.C.Popescu, D.Serbănică, V.Balaure, op.cit., pp.16 sqq.
Tehnici de promovare în afaceri 2121

ra o campanie de publicitate după numeroase criterii: în funcţie de obiect, de mijlocul


de transmitere a mesajului, după aria geografică, finanţator, tipul mesajului, orizontul
de timp în care se aşteaptă efectul sau natura pieţei. Clasificarea formelor de publicitate
nu are numai o importanţă academică. Înţelegând mai bine fiecare categorie în parte se
poate alege mai bine cel mai potrivit mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar în
contextul unor condiţii date. În continuare vom prezenta succint numai două dintre
criteriile mai sus menţionate.
A. în funcţie de obiectul publicităţii:
a. Publicitate de produs. Se referă la facerea cunoscută a fiecărei componente a ofertei
în parte. Obiectivele principale sunt incitarea curiozităţii publicului şi crearea încrederii
în produs. Deoarece mesajul este de obicei concret şi punctual, această formă de publici-
tate este mai uşor de evaluat. Pentru atragerea atenţiei, reclama cu privire la un produs
trebuie să fie dinamică şi de multe ori necesită spaţii publicitare mai mari. Publicitatea
de produs poate fi de informare, de condiţionare, comparativă sau de reamintire.
Exemplu:
O societate comercială care oferă un nou produs, trebuie să facă publicitate intensă respecti-
vului produs, prezentând publicului care sunt particularităţile sale, care sunt avantajele supli-
mentare, ce nevoi satisface etc. De asemenea publicitatea de produs este indicată dacă se urmă-
reşte creşterea substanţială a vânzărilor pentru un produs/serviciu şi/sau stoparea eventualului
declin al desfacerilor.
b. Publicitate de marcă. Scopul acestei forme de publicitate este determinarea recu-
noaşterii mărcii de către public şi asocierea cu semnul respectiv a unor caracteristici de
calitate. Avantajele majore sunt identificarea rapidă a firmei şi produselor sale şi necesi-
tatea unor spaţii publicitare reduse. Un aspect foarte important, ignorat de cele mai
multe ori, este asocierea unei imagini puternice cu marca respectivă.
Exemplu:
O firmă prestatoare de servicii (de exemplu un restaurant) poate să desfăşoare o campanie de
publicitate pentru marca sa care să urmărească asocierea cu însemnul său distinctiv a unor ca-
racteristici precum: amabilitatea personalului, promptitudinea serviciului, ambient pl ăcut. Este
important ca procesul de prestaţie să se desfăşoare în aşa fel încât clienţii să nu fie dezamăgiţi.
c. Publicitate instituţională. Principalul obiectiv este crearea unei imagini sintetice referi-
toare la elementele cheie ale ofertei. Această formă de publicitate generează puncte de
referinţă cu privire la organizaţie, creează imaginea firmei, duce la înţelegerea mai bună a
ofertei şi acţiunilor organizaţiei, creşte încrederea în toate produseleşi mesajele difuzate
de organiza
atunci ie. Un
ă o alt
când ţexist avantaj
ofert major
ă special este faptul
ă, produs că Pentru
nou etc. poate fia-şfolosit oricând,
i menăţine nu asupra
impactul numai
publicului, mesajele trebuie reînnoite periodic pentru a atrage în continuare aten ţia.
Exemplu:
O organizaţie care îşi înnoieşte oferta într-un ritm rapid trebuie s ă desfăşoare campanii de
publicitate care să vizeze crearea unei anumite imagini care s ă determine încrederea publicului
în orice mesaj difuzat sau produs comercializat.
2222 Alexandra Zbuchea

d. Publicitate mixtă. Aceasta are ca scop crearea şi dezvoltarea încrederii clienţilor.


Datorită caracteristicilor sale, este probabil cea mai des folosită metodă de publicitate.
Ea promovează oferta în ansamblu şi oferă garanţii publicului. Publicitatea combinată
este eficientă şi în cazul lansării noilor produse prin asocierea directă cu calitatea şi
produsele cunoscute deja şi apreciate de către public.
Exemplu:
O întreprindere lansează un nou produs pe piaţă. Eficienţa campaniei de publicitate, axată pe
prezentarea noului produs şi derulată cu această ocazie, o să fie mai mare, dacă mesajul transmis
include/face apel la elemente de calitate şi încredere recunoscute de publicul ţintă şi care sunt
asociate cu firma sau cu marca sa.
B. în funcţie de mijlocul şi tehnica de transmitere a mesajului:
a. Publicitate media. Această formă de publicitate are cea mai mare acoperire şi inspiră
de multe ori o mai mare încredere. Publicitatea media se poate realiza în pres ă, radio,
televiziune, cinematograf şi Internet. Fiecare formă prezintă o serie de avantaje, dar şi
dezavantaje. Ca urmare nu se poate da o re ţetă general valabilă, nu se poate susţine din
punct de vedere teoretic că una dintre media folosite este mai bună. Pentru o anumită
conjunctură/organizaţie trebuie evaluată situaţia în momentul în care se doreşte
realizarea campaniei.
Prezentare comparativă a diferite media:

Avantaje Dezavantaje
Presă Audienţă largă Poate fi mai dificil de selectat
- ziar Flexibilitate segmente precise de public-ţintă
Rapiditatea contactului Calitate scăzută a reproducerii
Arie teritorială extinsă Durata scurtă de expunere
Costuri relativ reduse

- revistă Selectarea publicului Distribuţie inegală teritorială


Publicul este mai interesat în ofert ă Costuri mai ridicate
Mai multă credibilitate Perioada de timp între crearea
Perioadă de expunere mai lungă mesajului şi receptarea lui este mai
Design deosebit lungă

Radio Selectarea publicului Audienţa pentru fiecare spot este mic ă


Arie mare de răspândire Nu este foarte persuasiv
Planificare
Posibilitateapeapel
întreg
ării parcursul zilei
la personalit ăţi Nu existţaă nu
Audien foarte atentă
este vizual
impact
Costuri reduse pentru contact Efemeritatea recepţiei, imposibilitatea
reluării informaţiilor de către public
Necesitatea reluării anunţului de mai
multe ori pentru a fi sesizat şi corect
reţinut
Eficienţă scăzută
Tehnici de promovare în afaceri 2323

Avantaje Dezavantaje
Televiziune Impact ridicat Costuri de producţie şi difuzare
Dinamism ridicate
Design deosebit Durata scurtă de difuzare
Selectarea audienţei
Ajută la crearea unei imagini de
prestigiu şi seriozitate

Cinematograf Dinamism Nu se poate selecta audienţa


Condiţii speciale de receptare Scăderea numărului de spectatori, deci
Costuri mai scăzute de difuzare şi a audienţei

Internet Costuri foarte mici Audienţa trebuie să fie activă şi


Audienţă în creştere interesată
Facilitează crearea unei imagini de
dinamism
Posibilitatea selectării publicului
Posibilitatea vânzării imediate şi a
transmiterii unui număr ridicat de
informaţii
Interactivitate

Exemplu:
O organiza
studii
ţie cu o ofertă foarte diversificată, care se adresează unui public tânăr, dinamic, cu
superioare trebuie să aibă un site pe Internet care să prezinte în detaliu firma şi oferta sa,
alte informaţii utile. Publicitatea trebuie să se realizeze (şi) pe Internet prin inserarea unor
bannere, pop-ups şi/sau pop-unders ale companiei pe diferite situri, care sunt vizitate de per-
soane care au caracteristicile clienţilor firmei. O organizaţie care se adresează unor persoane cu
vârsta de peste 50 de ani şi, eventual, venituri mai scăzute, nu îşi va atinge obiectivele de
publicitate prin campanii pe Internet.
b. Publicitate prin tipărituri. Este o formă de publicitate obligatorie pentru orice organi-
zaţie, indiferent de caracteristicile acesteia datorită faptului că prin intermediul tipări-
turilor se poate prezenta mai detaliat firmaşi oferta sa, iar aceste mijloace promoţionale
pot fi luate spre documentare de către oricine este interesat. Astfel audienţa îşi poate for-
ma o impresie mai precisă despre organizaţie, îi poate evalua mai bine activitateaşi ofer-
ta. Dacă tipăriturile au o formă grafică deosebită şi o calitate ridicată, ele contribuie la
creşterea prestigiului organizaţiei respective. Cele mai utilizate materiale publicitare sunt:
catalog (de prospectare, de lucru, de prestigiu), pliant, prospect, bro şură, agendă, calen-
dar.
Exemplu:
O agenţie de turism realizează cu ocazia Anului Nou calendare pe care le distribuie pe scar ă
largă. Acestea trebuie să evoce vacanţa şi să stimuleze dorinţa privitorilor de a călători. Pentru
ca publicul să se adreseze agenţiei respective pentru aranjamentele necesare petrecerii agreabile a
concediului, trebuie ca adresele de contact ale firmei s ă fie vizibile pe materialul publicitar. Cu
cât calitatea hârtiei şi a imaginilor este mai ridicat ă, cu atât clien ţii potenţiali vor avea mai multă
încredere în agenţia de turism (în acela şi timp vor creşte şi costurile de realizare a calendarelor).
2424 Alexandra Zbuchea

c. Publicitate exterioară. Prezintă avantajul unei expuneri vizibile la preţuri rezonabile,


uneori foarte scăzute. De asemenea aceste anunţuri sunt foarte frecvent receptate, dar
publicul nu le acordă o foarte mare importanţă. Un alt dezavantaj este faptul că de cele
mai multe ori nu se poate selecta publicul, drept urmare ele se plaseaz ă de multe ori în
zone aglomerate, mizându-se pe o expunere cantitativă nu calitativă. Ideile şi informa-
ţiile prezentate trebuie să fie simple, clare, uşor de reţinut. Această formă de publicitate
are două obiective principale: menţinerea interesului pentru organizaţie şi prezentarea
unor caracteristici/oferte
publicitate deosebite
exterioară se num ără: afişîn scopul cre
e, panouri şterii vânzreclame
publicitare, ărilor. Printre mijloacele de
luminoase.
Exemplu:
Un mic magazin de produse alimentare nu î şi poate permite să facă publicitate în presă sau
chiar prin tipărituri mai ample. Totuşi el trebuie să îşi facă cunoscută oferta. Se va orienta spre
distribuirea de fluturaşi şi lipirea de afişe. Acestea vor urmări atragerea atenţiei prin design şi
conţinut, crearea imaginii magazinului ca un loc unde se găsesc în permanenţă produse proas-
pete şi variate. De asemenea se vor prezenta de fiecare dată oferte speciale care să stimuleze pe
clienţi s ă intre în magazin. Afişele trebuie lipite în exteriorul magazinului, dar şi în locuri aglo-
merate sau de unde se pot convinge cât mai mul ţi clienţi să vină la magazin (spre exemplu staţii
de metrou, eventuale fabrici, cămine studenţeşti aflate în apropiere).
d. Publicitate gratuită. Este o formă de promovare prin mass media, dar care nu este
plătită de către organizaţie. Ea se concretizează în publicarea de interviuri, reportaje,
ştiri odespre
este urmareorganiza
directăţie, activitatea
a activităţii deşirela
oferta sa. De multe
ţii publice, motivori aceastcare
pentru ă form
uniiă de publicitate
autori o clasi-
fică în respectiva categorie de tehnici de promovare. Această formă de publicitate este
avantajoasă pentru organizaţie nu numai prin prisma costurilor ci şi datorită faptului că
ştirile respective sunt considerate de către public ca refletând cu exactitate realitatea.
Exemplu:
Un hotel din staţiunea Venus organizează o mare petrecere pe plajă , cu invitaţi speciali şi
focuri de artificii. Presa va relata despre evenimentul respectiv. La aceast ă petrecere sunt invitate
câteva personalităţi cu familiile lor, cărora li se vor face diverse surprize. Ace ştia se vor simţi
foarte bine şi vor povesti cunoscuţilor şi în public (eventual în fa ţa presei) de momentele pl ăcute
petrecute cu şi datorită respectivului hotel.
MESAJUL PUBLICITAR
Crearea şi difuzarea celui mai potrivit mesaj, c ătre publicul corespunzător sunt esen-
ţiale pentru reuşita unei campanii publicitare. Mesajul transmis are menirea nu numai
de a convinge publicul, dar şi de a-l determina s ă acţioneze într-un anumit mod. El
trebuie să capteze atenţia, să stârnească interesul şi să determine acţiunea publicului-
ţintă. Pentru aceasta el trebuie să fie puternic, atractiv, simplu şi concis, să nu aibă decât
o temă/subiect, să fie uşor de reţinut, să sugereze cea mai potrivită acţiune precum şi
beneficiile celor care le vor întreprinde.
În vederea formulării unui mesaj publicitar trebuie avute în vedere: ce se va spune,
cui se adresează în principal mesajul, cum se va spune/transmite mesajul, ce form ă de
exprimare este mai indicată ţinându-se cont de caracteristicile audienţei şi imaginea
recunoscută a firmei. Criteriile cele mai utilizate de alegere a mediilor publicitare sunt:
Tehnici de promovare în afaceri 2525

disponibilitatea, gradul de răspândire (numărul de receptoare la 1000 de locuitori), gra-


dul de cuprindere (numărul de grupuri ţintă care au contact cu media), costuri şi buget,
frecvenţa apariţiei, aria de difuzare, publicul-ţintă, caracteristicile suportului.
Orice mesaj trebuie să includă un element cheie care să ilustreze beneficiul principal
al publicului, un slogan care să sugereze acţiunea ce trebuie întreprinsă sau să sensi-
bilizeze audienţa fa ţă de produs. De asemenea se recomandă ca proporţia dintre text şi
imagine să fie în concordanţă cu publicul-ţintă şi ideile cuprinse în mesaj. Pentru a
u ura memorarea se recomand i utilizarea unei sigle. Orice mesaj trebuie s cuprind
suficiente
ş date de identificare rapid
ă ş ă şi de contactare a organizaţiei sau de achizi
ă ţionareă
a ofertei promovate.
Crearea mesajului publicitar presupune parcurgerea următoarelor etape11:
- alegerea axului psihologic – selectarea elementului cheie menit să convingă publicul
ţintă. Poate face referire la o caracteristică esenţială a produsului sau poate fi legat de
nevoile şi dorinţele publicului vizat;
- stabilirea conceptului de comunicaţie - elaborarea unor idei care să conducă la eviden-
ţierea suficient de puternică a satisfacţiilor corespunzătoare axului psihologic ales ante-
rior. Se selectează următoarele componente ale anunţului publicitar: tema, trăsăturile
caracteristice, utilitatea obiectului acţiunii publicitare, modul de ilustrare a tr ăsăturilor
prezentate şi de demonstrare a ideilor expuse, recomandarea care se face. Conceptul
trebuie evaluat luându-se în consideraţie o serie de factori, printre care: capacitatea de
atragere şi de menţinere a atenţiei publicului vizat, înţelegerea mesajului de către audi-
enţa ţintă, crearea încrederii, uşurinţa în aplicare;

mis- publicului.
elaborarea schemei
Implicde ătoarele- modul
transmisie
ă urm procese:înformularea
care conceptul de comunica
textului, ţie estegrafic
reprezentarea trans-
ă,
fondul sonor, mijloace de transmisie, comunicarea vizuală şi verbală.
Sunt posibile mai multe abordări ale mesajului publicitar: raţional, emoţio-
nal/senzorial, moral. De cele mai multe ori într-un mesaj se reg ăsesc toate aceste abor-
dări, dar în proporţii diferite, în funcţie de caracteristicile obiectului publicităţii, a publi-
cului ţintă şi a imaginii organizaţiei. În final toate trebuie să ofere o motivaţie pentru ca
publicul să fie de acord cu mesajul transmis, să-şi schimbe eventual opiniile şi atitu-
dinile anterioare, să acţioneze în concordanţă cu aşteptările organizaţiei.
Exemplu:
Pentru societăţile relativ tinere, care produc/comercializează bunuri de folosinţă îndelungată
abordarea mesajului publicitar trebuie să fie preponderent de tip raţional. Trebuie să se prezinte
bunurile respective, să se facă apel la interesele publicului vizat şi să se arate care sunt beneficiile
funcţionale (cum ar fi calitate, fiabilitate, consum, performanţe) ale consumului bunurilor co-
mercializate. Societăţile prestatoare de servicii care nu pot dovedi argumentele de tip ra ţional
prin testarea ofertei pot avea succes cu abordări de tip emoţional, care să sugereze în mod plastic
şi srcinal beneficiile clien ţilor. Eficienţa mesajului creşte şi mai mult dacă prezentarea este plină
de umor (cu menţiunea că acesta trebuie să fie în concordanţă cu gusturile publicului vizat).
CONSIDERAŢII PRIVIND PUBLICITATEA ORGANIZAŢIILOR MICI Ş I MIJLOCII
Foarte multe organizaţii mici şi chiar de dimensiuni mijlocii nu organizează campanii
de publicitate deoarece consideră, pe de o parte, că nu au suficiente resurse şi, pe de altă
parte, cred că raportul eforturi/beneficii nu justifică investiţiile. Această abordare este

11 Ibidem, pp. 37 sqq.; M.Papuc, op.cit., pp.48 sqq.


2626 Alexandra Zbuchea

greşită. Este posibil ca în anumite situaţii utilizarea altor tehnici de promovare decât pu-
blicitatea să fie mai eficientă. Totuşi orice organizaţie trebuie să desfăşoare şi activităţi de
publicitate deoarece trebuie să se menţină în atenţia clienţilor potenţiali. Numai astfel are
şanse să reuşească să îşi creeze imaginea unei organizaţii stabile, serioaseşi de încredere.
Organizaţiile mici trebuie să facă în aşa fel încât să fie tot timpul în preajma clienţilor
potenţiali. O modalitate de tip publicitar simpl ă şi ieftină de realizare a acestui dezide-
rat este utilizarea fluturaşilor şi afişelor. Forma, locul şi modul de distribuţie al acestora
trebuieţint
blicul- însăă(precum
atent proiectate astfel încât
multe materiale materialele
similare publicitare
distribuite să organiza
de alte nu fie ignorate
ţii) şi sde pu-ă
ă aib
efectele scontate.
Deoarece organizaţiile mici, fără o tradiţie recunoscută îndelungată, nu pot concura
în materie de imagine şi publicitate cu marile firme existente pe piaţă şi care şi-au câşti-
gat deja o poziţie bine definită, ele trebuie să fie foarte creative şi să combine în mod
srcinal diferite tehnici promo ţionale. Cu cât firma este mai bine cunoscută şi mai mare,
cu atât ea poate să îşi facă o publicitate mai diversificată şi mai eficientă.
REGULI PRIVIND PUBLICITATEA
Realizarea unui mesaj publicitar şi a unei campanii de succes presupune respectarea
unor principii şi reguli, printre care:
- Fixează obiective realiste
- Fii relevant şi concis
- Fii creativ şi surprinzător
-- Fii clar ţşiaz
Eviden i simplu
ă aspectele practice
- Foloseşte inteligent culoarea
- Foloseşte fiecare ocazie specială pentru a face cunoscută oferta şi firma
- Ia în consideraţie şi învaţă de la concurenţă
- Combină publicitatea cu alte tehnici de promovare
- Fii flexibil
- Îndeamnă la acţiune
- Indică adrese de contact
- NU transmite mesaje complicate
- NU transmite mai multe mesaje prin acelaşi anunţ
- NU utiliza prea mult text
- NU păstra nealterat conceptul şi forma grafică pentru o perioadă lungă de timp
Resurse electronice orientative:
www.adage.com
www.adinfo.go.ro
www.admaker.ro
www.ador.ro
www.adweek.com
www.imagoo.ro
www.microscope.com
www.oaa.org.uk
www.oaaa.com
Tehnici de promovare în afaceri 2727

2.2. Relaţii publice


La Best Western Balvanyos folosim cu precădere metoda „porţilor deschise” pentru
presă, într-o anumită perioadă - de exemplu chiar înaintea deschiderii sezonului, pentru
„publicity” – publicitate gratuită în ziare şi reviste. De asemenea folosim metoda
„voucherelor gratuite” oferite liderilor de opinie – persoanelor care iau decizii cu privire
la alegerea unei locaţii de conferinţă. (Lorena Preda, Marketing & Sales Manager)
Printre obiectivele principale pe care le urm ăreşte cu consecvenţă activitatea de mar-
keting este satisfacerea clienţilor şi crearea unui climat de încredere a publicului fa ţă de
organizaţie. Promovarea contribuie în mare măsură la atingerea acestor ţinte deoarece
ea este principala formă de comunicare cu clienţii. În timp ce publicitatea creeaz ă o
imagine favorabilă ofertei şi atrage clienţii actuali şi potenţiali, relaţiile publice susţin un
dialog continuu cu diferite categorii de public.
DEFINIRE
Activitatea de relaţii publice se referă la stabilirea şi cultivarea pe termen lung a unor
contacte directe, constante şi sistematice cu diferite categorii de public, cu persoane in-
fluente din cadrul altor societăţi comerciale, a instituţiilor financiare, a organizaţiilor
publice din ţară sau străinătate, cu reprezentanţii mass-media, a creatorilor de opinie etc.
în scopul obţinerii sprijinului acestoraşi crearea unei imagini favorabile organizaţiei12.
O definire mai amplă a acestei tehnici promoţionale, care pune în evidenţă şi impor-
tanţa sa pentru conducerea unei organizaţii a fost formulată de Foundation for Public
Relation Research: “Relaţiile publice reprezintă o funcţie distinctă de management, care
ajută să se stabilească şi să se menţină un climat psihologic de comunicare, înţelegere,
acceptare şi cooperare între o organizaţie şi publicul său; ajută conducerea să informeze şi
să fie informată despre opinia publică; defineşte şi coordonează responsabilitatea con-
ducerii pentru a servi interesului public; ajută conducerea să utilizeze în mod eficient ori-
ce schimbare, servind însă şi ca un sistem de prevedere care să sprijine tendinţele ce se
anticipează; foloseşte cercetarea şi tehnicile comunicaţionale etice ca principalele sale
instrumente”.13
Sintetizând semnificaţia largă a conceptului, se constată că relaţiile publice au la bază
un proces de planificare a unor ac ţiuni din cele mai diverse, menite să încurajeze achi-
ziţia şi să crească gradul de satisfacere a consumatorilor prin comunicare şi informare
credibilă cu privire la diverse aspecte pozitive care eviden ţiază interesul organizaţiei
faţă de nevoile, dorinţele, interesele şi problemele publicului, precum şi modul în care
ea ajută la rezolvarea lor. Pentru a realiza acest deziderat, organizaţia are la dispoziţie o
paletă foarte largă de tehnici de relaţii publice, care includ: conferinţe de presă, semi-
narii, dineuri, evenimente, turnee, interviuri etc.
Indiferent de natura lor, tehnicile de rela ţii publice stabilesc un contact, care se doreş-
te să fie favorabil organizaţiei. Pentru aceasta este necesar un suport, un vehicul îns ărci-
nat cu transmiterea mesajului, sau, de cele mai multe ori, este nevoie de media, un an-
samblu de suporturi. În funcţie de obiectivele direct urmărite, mijloacele de comunicare

I. C. Popescu, D. Serbănică, V. Balaure, Tehnici promotionale, Metropol, Bucureşti, 1994, p. 95.


12
13D. Serbănică, “Public relations în lumea contemporan ă a afacerilor”, în Tribuna economică, nr. 23,
Bucureşti, 23 aug. 1996, pp. 55-43.
2828 Alexandra Zbuchea

folosite pot fi: directe sau indirecte; bilaterale sau unilaterale; publice sau personale;
orale, scrise sau audio-vizuale; ori o combinaţie a acestora.
Astfel se poate acţiona simultan, din mai multe perspective, asupra aceleiaşi categorii
de public, crescând impactul, deci eficienţa activităţii. Alegerea mijlocului se face în
primul rând în funcţie de publicul vizat astfel încât acesta să fie cât mai receptiv, mai
uşor de convins. De asemenea mijlocul de transmitere a mesajului depinde şi de tehnica
de relaţii publice aleasă, care să ducă cel mai rapid la obţinerea rezultatului scontat. Prin
unele dintre
altfel de tehnicile
multe specifice, rela
ori publicitate ţiileă.publice
gratuit se apropie
De altfel, relaţiiledepublice
publicitate, generând
urmăresc aceleade
şi
obiective principale ca şi publicitatea - transmiterea de informaţii, precum şi crearea,
consolidarea şi promovarea pe piaţă a imaginii organizaţiei şi a ofertei sale.
Prin intermediul acestor relaţii se creează un climat favorabil organizaţiei, de
încredere în rândul unei părţi cât mai mari a opiniei publice. Acest sistem de comuni-
care funcţionează în dublu sens; organizaţia obţine informaţii asupra preferinţelor,
mobilurilor şi orientării opiniei publice, în timp ce aceasta se informeaz ă cu privire la
oferta şi activitatea întreprinderii respective. De asemenea poate fi şi un mijloc eficient
de persuasiune directă sau indirectă. De altfel unul din obiectivele activităţii de relaţii
publice este tocmai transformarea diferiţilor terţi în avocaţi ai organizaţiei, în trans-
miţători de informaţii şi opinii favorabile acesteia.
OBIECTIVE
Din perspectiva organizaţiei aceste activităţi sunt extrem de utile deoarece ele pot
modela
preferinţpia
eleţaşiîntreprinderii,
dorinţele clienpot
ţilor.modifica comportamentul
De asemenea de ăachizi
ele pot îmbun ţie şi consum, chiar
tăţi comportamentul an-
gajaţilor, ca atare vor duce practic la cre şterea calităţii ofertei, deci la o mai bună
satisfacere a nevoilor clienţilor, cu toate efectele pozitive ce se propagă în lanţ de aici.
Obiectivele principale ale activităţii de relaţii publice sunt:
- menţinerea unei prezenţe publice pozitive, atrăgătoare şi puternice;
- familiarizarea în permanenţă a publicului cu oferta organizaţiei şi activitatea sa;
- poziţionarea organizaţiei.
În funcţie de conjunctură şi de alte activităţi particulare ale organizaţiei, aceasta
poate atinge prin campaniile sale de relaţii publice şi numeroase obiective secundare:
- creşterea eficienţei celorlalte tehnici promoţionale;
- aducerea la cunoştinţa potenţialilor clienţi a noilor produse şi servicii oferite, pre-
cum şi crearea încă de la lansare a unei imagini favorabile;
- comunicarea noilor avantaje, a îmbunătăţirilor şi noilor utilizări ale vechilor produse;
- repoziţionarea unor produse;
- consolidarea unei anumite pieţe;
- influenţarea liderilor de opinie spre beneficiul organizaţiei;
- delimitarea de concurenţă;
- contracararea publicităţii negative sau a anumitor prejudecăţi legate de diferite ele-
mente componente ale ofertei;
Exemplu:
O societate comercială comercializează produse software la preţuri ridicate care sunt solicitate
în general de organizaţii foarte mari, cu putere financiară mare (bănci, societăţi transnaţionale).
Relaţiile publice sunt o metodă de promovare mai eficientă decât publicitatea pentru că se
Tehnici de promovare în afaceri 2929

adresează direct publicului-ţintă care are nişte caracteristici foarte specifice, iar imaginea organi-
zaţiei în rândul publicului larg nu îi influen ţează deloc activitatea. Obiectivele care pot fi atinse
de campaniile de relaţii publice pot viza obţinerea de comenzi pentru reînnoirea produselor,
extinderea serviciilor de consultanţă, extinderea pieţei.
PUNCTE FORTE ALE RELA ŢIILOR PUBLICE
Din succinta prezentare a conceptului de relaţii publice rezultă că acestea duc direct
şşii indirect
influenţarela cre şterea prestigiului
a opiniei publice prinorganiza ţiei respective,
intermediul au un
mass-media. Almare
ături grad de penetrare
de acest fapt, alte
avantaje pe care le prezintă această tehnică promoţională sunt:
- costuri scăzute deoarece o parte din cheltuieli sunt deja incluse în salariile datorate
angajaţilor. De cele mai multe ori o ac ţiune de relaţii publice generează publicitate gra-
tuită în favoarea organizaţiei respective. Aceasta are un mare grad de penetrare în
medii din cele mai diverse, este mai credibilă decât publicitatea plătită de firmă sau altă
formă de promovare susţinută financiar de aceasta, deci poate influenţa în mare măsură
imaginea publicului despre o societate, produs, serviciu sau acţiune.
- generează publicitate gratuită - aceasta se propagă în rândul unor categorii largi şi ete-
rogene de public (de exemplu în ziare din cele mai diverse apar ştiri şi reportaje despre
un mare concert organizat de o firmă cu ocazia sărbătoririi a 10 de ani de la înfiinţare),
nu poate fi controlată, dar de cele mai multe ori este în favoarea organiza ţiei, deci îi
consolidează imaginea în rândul opiniei publice.
- credibilitate şi eficienţă mare ca urmare a faptului că nu sunt văzute de multe ori ca un
demers comercial, interesat din punct de vedere economic. În unele cazuri organizaţia
este percepută ca un binefăcător. Deci orice mesaj lansat în astfel de condi ţii este mai
credibil, publicul este mai puţin suspicios, putându-se astfel îmbunătăţi rapid imaginea
firmei, cu efectele pozitive ce decurg de aici.
- comunicare directă atât cu liderii de opinie sau reprezentanţii mass-media care pot
influenţa imaginea publică a organizaţiei, cât şi cu clienţii.
- menţinerea organizaţiei în atenţia publicului care duce la creşterea încrederii în organi-
zaţie.
Un alt element care poate s ă fie valorificat de o organizaţie este faptul că relaţiile pu-
blice sunt foarte flexibile, ele putându-se adapta pentru orice situaţie, public sau resurse
disponibile. O societate poate derula campanii de relaţii publice cu totul srcinale, care
să atragă atenţia rapid şi cu interes asupra sa, să genereze publicitate gratuită, să ducă
practic la diferenţierea faţă de concurenţă.
PUNCTE SLABE ALE RELA ŢIILOR PUBLICE
Relaţiile publice prezintă şi unele dezavantaje, mici comparativ cu beneficiile pe care
le aduc. Prin stabilirea unui plan eficient de derulare a campaniilor de rela ţii publice şi,
în măsura posibilităţilor, a unui sistem de monitorizare şi control adecvat, aspectele
negative pot fi minimizate. Printre principalele dezavantaje se numără:
- dificultate în alegerea celor mai adecvate tehnici, a modalităţii de îmbinare a lor în func-
ţie de mesajul care se doreşte transmis şi publicul vizat
- lipsa controlului, în detaliu, asupra desfăşurării planului stabilit, câteodată chiar şi
asupra mesajului efectiv transmis, asupra modului de percepere a acestuia, asupra
„ecourilor” stârnite de activităţile de relaţii publice desfăşurate
3030 Alexandra Zbuchea

CLASIFICARE
În funcţie de publicul căruia i se adresează, relaţiile publice pot fi:
- interne - sunt îndreptate către personalul propriu şi familiile lor, sindicate, acţionari,
asociaţi. În acest caz urmăresc crearea unui climat de muncă favorabil, creşterea încre-
derii şi a loialităţii, cointeresarea, în ultimă instanţă eficientizarea activităţii angajaţilor
obţinându-se beneficii directe, prin creşterea productivităţii muncii, a calităţii prestaţiei
şi a volumului vânzărilor, şi indirecte, prin sporirea prestigiului şi stimularea intere-
sului faţă de organizaţie şi oferta sa (datorită creşterii calităţii prestaţiei).
Exemplu:
O editură organizează de Crăciun o petrecere pentru copiii angaja ţilor, cu care ocazie se
desfăşoară concursuri, o tombolă , vine Moş Crăciun etc. Astfel personalul va fi motivat să
lucreze mai bine şi va povesti cunoscuţilor de activitatea respectivă , generând propagarea unei
imagini pozitive a firmei.
- externe - destinate marelui public, în ansamblu, sau unei audien ţe specifice (femei,
tineret, comunitate locală etc.) şi urmăresc cu precădere crearea unei imagini favorabile.
In categoria publicului extern intră: clienţi efectivi şi potenţiali, parteneri de afaceri,
concurenţa, comunitatea locală, guvernul şi instituţiile publice, mass media, instituţii fi-
nanciare, alte persoane fizice sau juridice externe organizaţiei. În această categorie de
tehnici de relaţii publice includem trei categorii:
1. relaţii cu presa (comunicate de presă, conferinţe de presă, interviuri, voiaje ale
jurnaliştilor, difuzarea de fotografii către presă)
Exemplu:
Un lanţ de restaurante deschide un nou local. Cu această ocazie organizează o conferinţă de
presă specială, chiar la noua locaţie. Jurnaliştilor li se prezintă firma, noul restaurant, proiectele
de dezvoltare etc. De asemenea ei pot savura din preparatele oferite clien ţilor, se pot pregăti
diferite surprize etc. Amploarea acestor acţiuni trebuie să fie justificată şi în concordanţă cu
imaginea şi caracteristicile firmei, cu obiectivele fixate.
2. relaţii directe cu publicul (concursuri, manifestări gastronomice, întreceri sportive,
tehnici de difuzare a imaginii - precum conferinţe cu proiecţii de diapozitive, filme
documentare etc.)
Exemplu:
Un magazin care comercializează hrană pentru animale publică şi distribuie o broşură despre
diferite
frumuserase de pisici
ţe pentru şi modul cum trebuie îngrijite. De asemenea se organizeaz ă un concurs de
pisici.
3. relaţii cu profesioniştii (articole de specialitate, simpozioane ş.a.)
Exemplu:
Un producător de jocuri pe calculator organizează un simpozion de specialitate la care sunt
invitaţi diverşi specialişti în software şi programare, precum şi studenţi ai facultăţilor de profil.
De asemenea vor fi invitaţi reprezentanţi ai presei de specialitate. Cu această ocazie va fi
prezentată şi oferta firmei, în special noile produse. În funcţie de necesităţi, organizaţia poate să
Tehnici de promovare în afaceri 3131

facă recrutări cu această ocazie sau să-şi dezvolte baza de date pentru acoperirea unor viitoare
noi posturi disponibile.

4. relaţii cu personalităţi (dejunuri oficiale, acordare de distincţii)


Exemplu:
O casă de modă lansează colecţia primăvară-vară. Cu această ocazie organizează o prezentare-
petrecere specială, la care invită personalităţi ale vieţii politice şi artistice. De asemenea este indi-
cat să invite şi reprezentanţi mass-media care să prezinte evenimentul, şi implicit firma şi oferta
sa, publicului larg.
În funcţie de obiectivele urmărite şi similitudinea mijloacelor folosite pentru atinge-
rea acestora, relaţiile publice pot fi grupate în trei categorii distincte:
- tehnici de primire (congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, concursuri) - vizează
asigurarea condiţiilor de desfăşurare a diferite manifestări, în scopul îmbunătăţirii rela-
ţiilor cu partenerii de afaceri şi alţi colaboratori, precum şi pentru a crea o imagine favo-
rabilă pe piaţă.
- tehnici utilizate în relaţiile cu mass-media (articole în presă, lansarea de ştiri, conferinţe
de presă, trimiterea de fotografii etc.) - urmăresc nemijlocit crearea unui climat favorabil
şi lansarea de informaţii privind activitatea organizaţiei şi produsele/serviciile oferite.
- tehnici legate de evocarea unui eveniment special (aniversări, petreceri, spectacole, con-
cursuri, programe pentru tineri, acordarea de premii ş.a.) - au rolul de a promova şi cul-
tiva, pe multiple
caracteristici planuri, contactele
ale acesteia organiza
care au rolul de a mţiei,
ări precum şi scoaterea
încrederea în oferta însaeviden ţă a unor
şi a-i promova
imaginea pe piaţă.
Activităţile de relaţii publice pot fi clasificate şi în funcţie de perioada de timp în care
se desfăşoară:
- permanente - se desfăşoară în mod continuu, pentru a menţine în permanenţă atenţia
asupra organizaţiei şi ofertei sale, precum şi pentru a îmbunătăţi şi menţine o imagine
favorabilă pe piaţă.
- cu durată scurtă - desfăşurate pe o perioadă limitată de timp, în scopul atingerii unor
obiective mult mai precise. Acestea pot fiplanificate în prealabil(de exemplu lansarea de
ştiri, conferinţe de presă, ceremonii, deschideri, sărbătorirea unor evenimente, anunţuri,
seminarii) sau neprevăzute (de exemplu contracararea publicităţii nefavorabile, interviuri).
Indiferent de tipul lor, activităţile de relaţii publice trebuie planificate şi pregătite cu
atenţie înainte de desfăşurarea lor efectivă, pentru a se asigura atingerea optimă a
obiectivelor urmărite. Planul de relaţii publice trebuie să fie în concordanţă cu politica
de comunicare, de marketing a organiza ţiei respective, precum şi cu alte campanii de
promovare.
CONSIDERAŢII PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR
MICI ŞI MIJLOCII
Costurile de multe ori reduse, precum şi multitudinea de obiective care pot fi atinse
recomandă această tehnică de promovare ca fiind una dintre cele mai utile pentru
întreprinderile mici şi mijlocii. În plus aceste organiza ţii pot beneficia şi de eventuala
publicitate gratuită generată de unele acţiuni srcinale de rela ţii publice întreprinse.
3232 Alexandra Zbuchea

În cazul prestatorilor de servicii, cum sunt de obicei întreprinderi mici şi mijlocii,


datorită intangibilităţii ofertei, imaginea care se formeaz ă în rândul consumatorilor
efectivi şi potenţiali este hotărâtoare pentru luarea deciziei de cumpărare. Prin urmare
organizaţiile acestea trebuie să se preocupe permanent de dezvoltarea acestei imagini,
de prezentarea continuă a serviciilor prestate, comunicarea beneficiilor, de dezvoltarea
unor noi pieţe. Datorită resurselor financiare reduse disponibile pentru promovare, se
recomandă desfăşurarea continuă a unor activităţi de relaţii publice, în special pe plan
internocare
rând mai sunt
bunămai puţinacostisitoare
prestare şi au efecte
serviciilor oferite. benefice
În cadrul uneimultiple,
societăţigenerând în primul
prestatoare de ser-
vicii, comunicarea cu clienţii se desfăşoară în permanenţă. Acest proces poate influenţa
hotărâtor activitatea respectivei organizaţii. Deoarece personalul prestatorilor de servi-
cii este în legătură directă cu clienţii, se poate spune c ă acesta desfăşoară în permanenţă,
conştient sau nu, activităţi de relaţii publice. Acesta este înc ă un argument în favoarea
desfăşurării de acţiuni de promovare care să vizeze şi să motiveze angajaţii.
Foarte eficiente pentru organizaţiile de mici dimensiuni sunt şi dezvoltarea de relaţii
în cadrul comunităţii locale, a „vecinilor”. Astfel ele pot s ă îşi creeze un grup de clienţi
fideli.
REGULI PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE
Relaţiile publice sunt o activitate vitală pentru o organizaţie, cu implicaţii pe termen
lung. Ele necesită o planificare riguroasă, menţinerea în permanenţă şi dezvoltarea rela-
ţiilor cu diferite persoane şi organizaţii care pot influenţă direct sau indirect fie activi-
tatea organizaţiei, fie publicul acesteia. Drept urmare cantitatea de munc ă şi atenţia
solicitată este foarte mare. Dacă organizaţia îşi poate permite, ea trebuie să angajeze un
responsabil cu relaţiile publice.
La dezvoltarea şi derularea diferitelor campanii de relaţii publice să se aibă în vedere
următoarele aspecte:
- Relaţiile publice să fie, în măsura posibilităţilor, un proces de comunicare bilateral.
Să se asculte ce are de spus publicul ţintă.
- Organizează evenimente sociale şi culturale deoarece sunt tot mai apreciate.
- Fă în aşa fel încât să generezi publicitate gratuită.
- Invită reprezentanţii mass-media la acţiunile de relaţii publice desfăşurate.
- Monitorizează presa, familiarizează-te cu stilul, orientarea, cititorii etc. fiec ărei pu-
blicaţii. Fă cunoştinţă cu reporterii şi editorii. Nu trimite mesaje decât publicaţiilor com-
patibile cu subiectul.
Resurse electronice orientative:
www.aboutpublicrelations.net
www.instituteforpr.com
www.prheadquarters.com
www.prsa.org
Tehnici de promovare în afaceri 3333

2.3. Promovarea vânzărilor


Prin promovarea vânzărilor, înţelegem şi practicăm g ăsirea unui element de atracţie în
plus, deosebit, care să motiveze şi să impulsioneze vânzările. De exemplu la Best
Western Balvanyos se poate practica un preţ preferenţial într-o anumită perioadă de
timp, de extrasezon, mult mai redus; Astfel practicăm o reducere legată de o anumită
condiţie – cum este aceea de a fi membru „Club Thank You” pentru care abonaţii
Orange primesc o reducere la serviciile de cazare de 20% oricând în timpul anului, dar
care pot primi şi o reducere de 50% la serviciile de cazare (practic o noapte cu bani şi o
noapte gratis) cu aceeaşi condiţie de membru „Club Thank You” dar şi cu o a doua
condiţie - pentru rezervări făcute joi pentru week-end-ul care urmează. Explicaţia este
vizibilă. Joi, hotelul ştie câte camere are nevândute pentru week-end-ul care urmează
imediat şi deci le scoate la vânzare la pre ţ redus pentru a umple hotelul care altfel
rămâne neocupat. Orange câştigă din această colaborare deoarece întoarce clienţilor săi
fideli un alt fel de beneficiu - reduceri la partenerii săi. In schimb Orange oferă către
Best Western Balvanyos promovarea în rândul abonaţilor săi prin scrisori, broşura
clubului, site-ul oficial al companiei, uneori si SMS-uri cu oferta în discuţie. (Lorena
Preda, Marketing & Sales Manager)
În condiţiile creşterii concurenţei este necesar ca produsele/serviciile unei organizaţii
să iasă în evidenţă. O modalitate foarte eficientă de realizare a acestui lucru, care gene-
rează de multe ori şi sporirea pe termen scurt a desfacerilor, este promovarea vânză-
rilor. Aceasta constă în oferirea unor avantaje speciale imediate clienţilor. Astfel ei se
bucură, pe lângă produsul achiziţionat, şi de alte facilităţi, de un avantaj material,
şi/sau de o altă valoare suplimentară.
DEFINIRE
Această tehnică de promovare este de natură cantitativă, urmărind în principal creş-
terea volumului desfacerilor pe termen scurt. Ea se materializează în desfăşurarea pe
perioade limitate de timp de campanii de oferire către public a unor facili-
tăţi/stimulente, cum ar fi reduceri, cupoane, premii, oferte speciale, concursuri etc. Nu
se recomandă utilizarea acestei tehnici promoţionale pe termen lung, datorită scăderii
eficienţei sale.
Ca şi în cazul altor tehnici de promovare, literatura de specialitate propune mai mul-
te definiţii pentru conceptul analizat, printre care:
- Ansamblu de tehnici prin care se urm ăreşte „îmbogăţirea” ofertei prin adăugarea
unei valori suplimentare la nivelul produsului, al pre ţului şi al distribuţiei, pe o pe-
rioadă limitată de timp, ţinând seama de obiectivele comerciale ale firmei şi cu scopul
14
de -a Tactic
câştigaă un
de avantaj temporar
marketing, faţă de
mediatizat concuren
ă sau ţă . o perioadă limitată de timp, a-
nu, pentru
vând ca scop stimularea utilizării produsului, creşterea cererii consumatorului sau îm-
bunătăţirea calităţii produsului15.
- Totalitatea tehnicilor stimulative utilizate pentru a creşte vânzările, tehnici legate de
programe care vizează consumatorii şi care generează o acţiune specifică, măsurabilă
sau un răspuns pentru un produs sau un serviciu16.

14 I. C. Popescu, D. Serbănică, V. Balaure, Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti, 1994, p.64.


15 P. D. Bennet (ed.), Dictionary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago, 1988
3434 Alexandra Zbuchea

Din definiţiile anterioare rezultă mai multe caracteristici ale campaniilor de promo-
vare a vânzărilor:
- vizează stimularea imediată a vânzărilor
- caracter direct, imediat, concret, ofensiv
- promovează un avantaj imediat
- caracter excepţional şi neobişnuit
- caracter temporar
-Este
legat de un produs
recomandat ca o/organiza
serviciu ţbine
ie sădefinit
desfăşoare numeroase campanii de promovare a
vânzărilor, dar ele să dureze puţin şi să fie cât mai variate şi srcinale. Dac ă se apelează
prea mult şi pe perioade lungi de timp la aceea şi metodă de promovare a vânzărilor,
aceasta se banalizează şi îşi pierde puterea de atragere imediată a consumatorilor, iar
publicul vizat spre a fi stimulat s ă achiziţioneze mai mult va considera că oferta
respectivă este cea normală şi ei nu au în realitate avantaje suplimentare.
Atractivitatea campaniilor de promovare a vânzărilor creşte în funcţie de srcinalita-
tea ofertei, de utilitatea beneficiului, de multitudinea avantajelor obţinute şi de mărimea
valorii de care publicul-ţintă beneficiază. Pentru a lărgi segmentul de audienţă vizat, ca
şi pentru a multiplica avantajele acestuia, se poate apela la alianţe cu alte organizaţii.
Exemplu:
O agenţie de turism poate să organizeze un concurs pentru clien ţii săi, oferind un premiu
valoros în colaborare cu o companie de transport aerian şi/sau un hotel.
De asemenea se pot realiza înţelegeri cu concurenţa pentru dezvoltarea unor campanii
de promovare a vânzărilor care să stimuleze vânzările tuturor celor implicaţi. De obicei
însă astfel de aranjamente se realizează în cadrul organizaţiilor non-profit şi au ca
obiectiv şi facilitarea accesului a cât mai multor persoane la oferta lor socio-cultural
ă.
Exemplu:
Cele 5 muzee naţionale din Bucureşti se asociază şi oferă o reducere la preţul de intrare
pentru vizitatorii care doresc s ă le vadă pe toate.
Campaniile de promovare a vânzărilor se pot adresa unor segmente diferite ale pu-
blicului: consumatorilor, distribuitorilor, forţelor de vânzare. De asemenea ele se pot
dezvolta numai pentru categorii precis delimitate ale clien ţilor, cum ar fi studenţii,
familiile cu copii mici, oamenii de afaceri etc. Pentru fiecare categorie de public vizat ă,
campaniile de promovare a vânzărilor urmăresc obiective specifice, dar se bazează pe
acelaşi mecanism
sire/ca de gândire
la acelaşi efort şi avantaj
să aibă un reacţie suplimentar.
al majorităţii oamenilor: dorinţa de economi-

Exemplu:
O editură oferă reduceri de 10% pentru studenţi. De asemenea ea organizează un concurs cu
premii pentru distribuitorii săi.

16 M. Papuc, Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002, p.79.


Tehnici de promovare în afaceri 3535

OBIECTIVE
Campaniile de promovare a vânz ărilor vizează întotdeauna creşterea rapidă a vânză-
rilor şi stimularea interesului pentru organizaţie şi oferta sa. În acelaşi timp, fiecare cam-
panie poate urmări şi obiective secundare din cele mai variate. Acestea se fixeaz ă în
funcţie de imaginea prezentă şi dorită a firmei, publicul-ţintă, interesele de moment,
conjunctura şi evoluţiile de pe piaţă cum ar fi acţiunile concurenţei sau schimbări în
ceea ce priveşte preferinţele clienţilor. Iată câteva exemple de obiective secundare din
cele mai variate care pot fi atinse:
- lichidarea stocurilor;
- creşterea loialităţii;
- identificarea şi atragerea de noi clienţi;
- introducerea pe piaţă a unor noi produse;
- combaterea concurenţei;
- stimularea vânzărilor în perioadele de extrasezon, sau în afara orelor de vârf
- îmbunătăţirea comunicaţiilor despre organizaţie şi oferta sa;
- transformarea achiziţiei într-o activitate plăcută şi incitantă;
- stimularea forţelor de vânzare;
- câştigarea încrederii şi a sprijinului intermediarilor în comercializarea produsului;
- obţinerea sprijinului liderilor de opinie.
PUNCTE FORTE ALE PROMOVĂRII VÂNZĂRILOR
După cum se observă prin intermediul campaniilor de promovare a vânzărilor o or-
ganizaţie poate să atingă numeroase obiective şi poate influenţa comportamentul unor
categorii diverse de audienţă. În general aceştia devin susţinători ai organizaţiei, putând
genera în continuare crearea unui curent favorabil firmei, contribuind substan ţial la
îmbunătăţirea imaginii acesteia.
Totuşi principalul avantaj este creşterea directă şi imediată a vânzărilor, fie către un
segment de clienţi, fie în ansamblu. Totodată se menţine în permanenţă interesul publi-
cului faţă de organizaţie şi oferta sa. Dacă campaniile de promovare a vânzărilor sunt
bine alese, combinându-se cele mai potrivite avantaje pentru publicul său cu srcina-
litatea şi crearea ataşamentului/simpatiei, se poate ajunge la fidelizarea clienţilor.
Costurile de organizare a unei campanii de promovare a vânz ărilor sunt reduse, de
multe ori ele nu necesită utilizarea de resurse suplimentare. Unele campanii, de am-
ploare mai mare şi mai deosebite presupun unele investi ţii. De asemenea campaniile
trebuie făcute cunoscute publicului-ţintă prin publicitate, uneori aceste campanii fiind
ample şi costisitoare.
PUNCTE SLABE ALE PROMOVĂRII VÂNZĂRILOR
În ciuda raportului benefic eforturi/efecte, organizarea unei campanii de promovare a
vânzărilor presupune nişte costuri ascunse (de exemplu se oferă ca premiu la un concurs
o serie de produse foarte scumpe din cele comercializate de firm ă. Deşi organizaţia nu
plăteşte în momentul organizării campaniei pentru respectivele premii, ea a ăfcut în
trecut cheltuieli pentru obţinerea lor şi renunţă la eventualele beneficii pe care le-ar obţine
prin vânzarea lor). La proiectarea acestora, trebuie ăs se analizeze cu grijă acest aspect.
3636 Alexandra Zbuchea

Principala acuzaţie adusă acestor tehnici este faptul că nu se fidelizează clienţii


numai prin oferirea unor avantaje temporare. Este posibil ca imediat ce concuren ţa
oferă avantaje mai mari, majoritatea clienţilor nou câştigaţi să se îndrepte către aceştia.
CLASIFICARE
Metodele de promovare a vânzărilor se pot grupa după mai multe criterii astfel17:
A. după poziţia faţă de produs
a. susţinute de produs
- înţelegeri comerciale;
- reduceri temporare de preţ (oferte speciale, cupoane, oferte de rambursare, raba-
turi);
- prime şi cadouri;
- concursuri, jocuri, loterii
- operaţiuni cu caracter gratuit (distribuirea de eşantioane, degustări, demonstraţii
practice).
Exemplu:
Un magazin oferă fiecărui al 25-lea client dintr-o zi un cadou-surpiz ă. Scopul acestei cam-
panii este sporirea vânzărilor într-o anumită perioadă de timp. Pentru a atrage cât mai mulţi
clienţi această acţiune trebuie făcută cunoscută unui public larg prin publicitate.
b. urmăresc atragerea ţintei către produs
- merchandising;
- publicitate la locul vânzării;
- publicitate directă.
Exemplu:
Un magazin doreşte creşterea vânzărilor pentru anumite produse. În acest scop va aranja un
stand special, aflat la îndemâna clien ţilor, care să stimuleze interesul acestora pentru produsele
respective.
B. în funcţie de publicul vizat
a. orientate către comercianţi
- bonificaţii pentru cantitate, reclamă şi etalare, reduceri de pre ţ;
- oferirea de produse în mod gratuit;
- concursuri, loterii şi jocuri;
- promovarea prin materiale de etalare.

Exemplu:
Un fabricant de jucării amenajează în magazinele cu cele mai mari vânz ări un spaţiu de joacă
pentru copii.
b. orientate către consumatori
- reduceri temporare de preţ: oferte speciale, cupoane, oferte de rambursare, rabaturi
cantitative şi decalate în timp;

17 Ibidem, pp.82-91.
Tehnici de promovare în afaceri 3737

- achiziţia/înlocuirea produselor vechi;


- prime şi cadouri: acumulare de puncte, cadouri, prime excep ţionale pentru alte
produse achiziţionate;
- concursuri, jocuri, loterii;
- operaţiuni cu caracter gratuit: distribuirea de eşantioane, degustări, demonstraţii
practice, încercări gratuite.
Exemplu:
Un magazin de produse electrocasnice urmăreşte stimularea vânzărilor de casetofoane. În
acest scop, clienţilor li se oferă posibilitatea de a schimba un casetofon vechi cu unul nou (plătind
diferenţa de preţ).
C. după etapa din ciclul de viaţă al produsului
a. pentru noile produse
- distribuirea de eşantioane;
- cupoane;
- degustări şi încercări gratuite;
- demonstraţii practice;
- oferte de rambursare.
Exemplu:
Se oferă o reducere pentru o achiziţie viitoare, primilor 100 de clienţi pentru un nou pro-
dus/serviciu.
b. pentru produse ajunse la maturitate
- prime şi cadouri;
- concursuri, jocuri, loterii;
- reduceri de preţ.
Exemplu:
Un cinematograf oferă posesorului unui fluturaş promoţional reducere de 50% pentru intra-
rea la film.
CONSIDERAŢ II PRIVIND PROMOVAREA VÂNZĂ RILOR ÎN CADRUL ORGANI-
ZAŢIILOR MICI Ş I MIJLOCII
Promovarea vânzărilor este o tehnică foarte utilă pentru întreprinderile mici şi mijlo-
cii deoarece acestea se pot diferenţia faţă de concurenţă cu investiţii minore şi menţin
organizaţia în permanenţă în atenţia opiniei publice. Pentru a se realiza acest deziderat
ele trebuie să valorifice în folosul lor orice eveniment însemnat pentru societa-
te/publicul său ţintă. În plus, ele pot organiza campanii ori de câte ori împrejur ările
sunt favorabile. Ele beneficiază/ar trebui să se caracterizeze de o mai mare flexibilitate
decât marile companii.
În concurenţă cu organizaţiile mari şi cu putere financiară, care îşi pot permite
organizarea unor campanii de promovare, inclusiv de promovare a vânz ărilor, de am-
ploare, întreprinderile de mici dimensiuni trebuie să mizeze în primul rând pe srcinali-
tate. Astfel ele pot să stârnească curiozitatea publicului-ţintă şi să atragă clienţii chiar
dacă avantajele materiale pe care le oferă sunt mai mici, comparativ cu alte organizaţii.
3838 Alexandra Zbuchea

O abordare benefică este şi oferirea de beneficii neaşteptate clienţilor fideli. Acest


fapt îi surprinde plăcut, este un motiv suplimentar de continuare a achizi ţiilor de la or-
ganizaţia respectivă, determinând totodată dezvoltarea imaginii organizaţiei şi îmbună-
tăţirea nivelului de evaluare a calităţii ofertei sale.
REGULI PRIVIND PROMOVAREA VÂNZ ĂRILOR
La proiectarea campaniilor de promovare a vânz ărilor trebuie să se ţină cont de în-
treaga politică de marketing a organizaţiei. O atenţie deosebită trebuie să se acorde cal-
culării costurilor totale directe şi indirecte, precum şi a beneficiilor totale pe termen
scurt şi lung, atât a celor financiare, cât şi a celor nefinanciare. Nu trebuie pierdut din
vedere nici faptul că orice tehnică de promovare a vânzărilor trebuie susţinută prin
publicitate, care să o facă cunoscută publicului vizat şi s ă le aducă motivaţii suplimen-
tare pentru achiziţia produselor/serviciilor oferite de organizaţie. Un alt aspect care
trebuie luat în consideraţie când se dezvoltă o campanie de promovare a vânzărilor este
necesitatea ca aceasta să contribuie şi la îmbunătăţirea în permanenţă a imaginii. Acest
lucru este o premisă a fidelizării clienţilor.
Cea mai utilizată tehnică de promovare a vânzărilor este oferirea de reduceri tempo-
rare de preţ. Aceasta este în general o metod ă sigură de creştere a vânzărilor, dar pre-
zintă şi dezavantaje: firma renunţă de fapt la anumite beneficii, este dificil de stabilit cel
mai potrivit nivel al reducerii în condiţiile în care şi concurenţa apelează la aceiaşi
tehnică şi reducerea este singurul avantaj care se ofer ă clienţilor. Scăderea în permanen-
ţă a preţurilor nu e o soluţie pe termen lung. Organizaţia trebuie să combine reducerile
de Este
preţ obligatorie
şi cu alte oferte
desfăspeciale
şurarea sau
unoralte metodede
campanii de reduceri
promovarede apre
vânz rilor. unor eveni-
ţ cu ăocazia
mente speciale, cum ar fi Crăciunul. Aproape toate organizaţiile au astfel de campanii, iar
dacă o firmă nu le desfăşoară publicul imediat ar sesizaşi ar duce la scăderea imaginii, cu
efecte negative pe termen lung. Pentru a combate concurenţa în perioadele respective,
campaniile de reducere de preţ trebuie asociate şi cu alte tehnici de promovare pentru a
convinge publicul să cumpere de la firmă, nu de la concurenţii cu oferte similare.
Resurse electronice orientative:
www.marketingprofs.com
www.incentivemag.com

2.4. Marca
Marca este efectiv un nume de familie bună , pe care îl primeşte un hotel, pe lângă
„numele lui mic”. De exemplu când citeşti hotel Best Western .... "X" din Bucureşti
sau din Arad, ştii sigur că regăseşti standardele minime cunoscute în tot lan ţul Best
Western. Marca reprezintă pentru clientul nostru o garanţie, ştie sigur că găseşte
servicii de calitate. Serviciile sunt de fapt fără risc. Deseori, un client alege un hotel de
lanţ tocmai datorită acestui fapt, a încrederii în marca respectivă. (Lorena Preda,
Marketing & Sales Manager)
Recunoaşterea de către public a mărcii unei organizaţii influenţează de cele mai mul-
te ori în mod hotărâtor comportamentul posibililor clienţi. Fiecare persoană asociază
Tehnici de promovare în afaceri 3939

simbolului care reprezintă organizaţia/oferta sa un set de valori relevante pentru sine,


care descriu şi diferenţiază firma şi produsele respective faţă de concurenţă. O marcă
investită cu valori pozitive suficient de puternice va ajuta organizaţia să comercializeze
mai bine produsele sale.
DEFINIRE
Importanţa mărcii pentru o organizaţie este larg recunoscută, fapt ce a determinat
specialiştii de marketing să îi acorde o atenţie specială. Din multitudinea de definiţii am
ales numai câteva, care evidenţiază cele mai importante caracteristici ale m ărcii:
- un nume, un termen, un semn, un simbol sau un desen, ori o combinare de elemen-
te, destinată să ajute la identificarea bunurilor sau serviciilor unui vânzător sau grup de
vânzători şi la diferenţierea lor de cele ale concurenţilor18;
- un nume de comerţ folosit pentru a identifica un anumit produs, producător sau
distribuitor19;
- ansamblu de semne distinctive menite să individualizeze un produs, o gamă de
produse sau servicii, o firmă în raport cu cele ale concurenţei, să garanteze calitatea pro-
duselor sau serviciilor şi să certifice notorietatea şi prestigiul firmei20;
- un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau
serviciilor unor persoane fizice sau juridice de cele apar ţinând altor persoane. Pentru
consumatori, marca reprezintă un mijloc comod de recunoaştere rapidă a unor categorii
de produse sau servicii pe care experienţa lor proprie (sau a prietenilor) le recomand ă
ca fiind de preferat faţă de bunuri asemănătoare21.
Pentru a putea fi eficiente, mărcile trebuie să îndeplinească o serie de caracteristici:
- simbolul să fie simplu, atractiv;
- capacitate de a fi rapid identificată, de a ieşi în evidenţă;
- uşor de memorat;
- să fie investită cu un set de valori de calitate;
- oferă o valoare suplimentară faţă de cele ale concurenţei.
Mărcile se diferenţiază între ele prin mai multe elementele componente:
- numele de marcă: expresia verbală care este cel mai mult cunoscut ă;
- emblema: simbolul care trebuie să fie uşor de recunoscut şi să aibă un impact vizual
deosebit;
- marca depusă: beneficiază de protecţie legală, asigurând unicitatea mărcii şi elimi-
nând, într-o oarecare măsură, posibilitatea de a fi copiată;
- copyright: drept de reproducere, vindere etc. care poate genera firmei avantaje fi-
nanciare.
Un alt aspect care diferenţiază o marcă de cele ale concurenţei este setul de idei, ati-
tudini şi mesajefizice,
zând elemente cu care ea se asociaz
estetice, ă. Astfel
raţionale şi emofiind investit
ţionale, marcaă cu o serie
este şi unde valori,
foarte cuprin-
important
instrument de comunicare. Ea „spune” publicului care sunt caracteristicile de calitate
ale produsului/organizaţiei, cine sunt clienţii societăţii, care este nivelul satisfacţiei la
care clientul se poate aştepta, transmite informaţii despre preţ ş.a.

18 Ph. Kotler, Managementul marketingului, Teora, Bucureşti, 1997, p. 558.


19 A Concise Dictionary of Business, Oxford University Press, Oxford-New York, 1992, p. 43.
20 I. C. Popescu, D. Serbănică, V. Balaure, Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti, 1994, p. 102.
21 M. Papuc, Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002, p. 120.
4040 Alexandra Zbuchea

Exemple:
- Mărcii Rolls-Royce îi sunt asociate următoarele elemente: produsele sunt unice, preţurile
de comercializare sunt extrem de mari, posesorul unei astfel de maşini are un standard de viaţă
foarte ridicat, vârsta de peste 50 de ani şi un anumit statut social.
- Produsele comercializate sub marca Elmiplant sunt cunoscute publicului ca fiind fabricate
exclusiv din plante şi având preţuri accesibile oricărui buzunar.
- Condiţiile de comercializare şi calitatea produselor oferite de restaurantele McDonald’s
sunt cunoscute de către public înainte de a beneficia de serviciile firmei datorit ă puternicei sale
imagini de marcă.
O marcă puternică include valori general acceptate, nu numai pe cele care corespund
intereselor şi mentalităţii publicului-ţintă. Ea este o imagine a modului în care se rapor-
tează firma la societate, la clienţii săi. Ea arată care este relaţie din companie şi mediu.
Marca poate îndeplini numeroase funcţii. În primul rând ea este un semn de garanta-
re a srcinii unui produs şi a calităţii sale (implicit de protejare a clienţilor), de distin-
gere şi personalizare faţă de concurenţă. Ea atrage nu numai pe clienţi, dar şi posibili
angajaţi, ajutând astfel la recrutarea celor mai capabile persoane. O marcă puternică
permite practicarea unor preţuri mai mari. O altă caracteristică importantă a unei mărci
cunoscute este posibilitatea de a fi comercializată şi transformată în venituri financiare
directe22. Marca este deci mult mai mult decât un semn de prestigiu şi reclamă, cum se
crede în general.
OBIECTIVE
Dezvoltarea unei imagini de marc ă este un proces îndelungat şi care poate necesita
resurse financiare importante. Efortul, dacă este încununat de succes, merită să fie făcut
deoarece, ulterior, prin utilizarea mărcii în campaniile de promovare poate duce la
atingerea unor obiective variate, precum:
- atragerea atenţiei unui număr mare de clienţi potenţiali;
- protecţia bunurilor şi serviciilor oferite de către organizaţia respectivă;
- diferenţiere a ofertei faţă de concurenţă;
- individualizare a producătorilor;
- garantare a calităţii produselor şi serviciilor comercializate;
- reclamă.
PUNCTE FORTE ALE UTILIZĂRII MĂRCII
Marca are semnificaţie şi aduce beneficii multiple atât organizaţiei, cât şi clienţilor
săi. Prin campaniile de creare şi susţinere a imaginii de marcă aceste din urmă avantaje
(cum ar fi garantarea nivelului de calitate, prestigiu etc.) trebuie reamintite publicului.
Principalele
sunt: prestigiu,avantaje ale organizaclien
câştigă încrederea ţiilorţilor
careşiîşai dezvolt ă o imagine
altor componen ţi aidepublicului,
marcă puternic
atrageă
atenţia clienţilor potenţiali şi efectivi, generează venituri suplimentare atât direct, cât şi
indirect. În cazul în care simbolul m ărcii este înregistrat legal, produsele realizate de or-
ganizaţie şi marca sa (mărcile utilizate) beneficiază de protecţia legii împotriva copierii.
De asemenea marca poate deveni un instrument eficient în lupta împotriva concurenţei.

22 S. Hart, J. Murphy (ed.), Brands. The New Wealth Creators, Londra, 1998, pp. 95 sq.
Tehnici de promovare în afaceri 4141

PUNCTE SLABE ALE UTILIZĂRII MĂRCII


Utilizarea mărcii duce la îndeplinirea unor obiective promoţionale sau chiar financia-
re numai dacă ea beneficiază de o imagine de marcă coerentă, consistentă şi convingă-
toare. Crearea acestei imagini nu se poate realiza decât cu investiţii financiare importan-
te şi printr-un program aplicat pe termen lung.
Există un anumit segment de clienţi care sunt reticenţi la achiziţia unor produse sub un
semn de marcă cunoscut. Motivele lor pot fi variate, cum ar fi: neîncrederea în imaginea
de marcă de pe piaţă, teama de a nu cheltui (nejustificat) suplimentar pentru numele de
marcă, identificare a mărcilor cunoscute cu globalizareaşi monopolul – concepte cu care
aceste persoane nu sunt de acord - etc. Aceste neajunsuri pot fi înl ăturate tot prin crearea
unei imagini de marcă puternice şi atractive, care să înlăture aceste reticenţe.
CLASIFICAREA MĂRCILOR
Există numeroase tipuri de mărci care pot fi adoptate de o organizaţie în funcţie de
caracteristicile sale, de imaginea de care beneficiază sau pe care doreşte să şi-o creeze,
precum şi ţinându-se cont de obiectivele strategice ale organizaţiei:
1. din punct de vedere al deţinătorului
- marcă de fabrică/serviciu: desemnează producătorul/prestatorul de servicii în
ansamblu (exemplu: Dacia, Vacanţa – agenţie de turism);
- marcă de comerţ: desemnează un distribuitor (exemplu: Domo, Metro);
- marcă de produs: desemnează un anumit produs (exemplu: zahărul Mărgăritar).
2. din punct de vedere al formei structurale
- marcă figurativă: un însemn grafic ( exemplu: Shell – scoică);
- vignetă: un desen sub formă de etichetă care reprezintă emblema şi denumirea
deţinătorului (exemplu: Vinurile Dealu Mare);
- marcă combinată: un semn care este alcătuit din unul sau mai multe simboluri gra-
fice şi unul sau mai multe cuvinte (exemplu: ING Barings Bank - leu).
- marcă sonoră/auditivă: semnale sonore sau melodii simple asociate cu o organiza-
ţie şi oferta sa (exemplu: Intel);
- marcă spaţială: însemn tridimensional care simbolizează organizaţia (exemplu:
Jaguar).
3. din punct de vedere al obiectelor reprezentate
- marcă de produs: este asociată unui singur produs (exemplu: pateul Antrefrig);
- marcă de linie: este asociată unei linii de produse (exemplu: Fanta);
- marcă de gamă: este asociată unei game de produse (exemplu: Coca-Cola, Elmiplant).
4. din punct de vedere al rolului
- marc
diferite ă umbrel
(exemplu: ă: se
Ana referă cofet
– turism, la oărie,
gam ă variat
produse ă de produse,
electronice ); comercializate pe pieţe
- marcă sursă: se referă la mai multe categorii de produse, dar pentru diferenţiere
fiecare primeşte şi un calificativ (exemplu: Napolact - îngheţată Napolact, unt de masă Napo-
lact etc.);
- marcă garanţie: se utlizează un însemn pentru toate produsele realizate de firm ă
care să garanteze calitatea acestora (exemplu: produsele General Motors au menţionate
iniţialele GM – Chevrolet GM, Buick GM ).
Alegerea tipului de marcă utilizat de către o organizaţie se face în funcţie de rolul
care i se atribuie, imaginea de marcă urmărită, caracteristicile firmei şi a ofertei sale. Un
4242 Alexandra Zbuchea

aspect important pentru a facilita impunerea unei mărci pe piaţă este stabilirea numelui
de marcă. Aceasta se face în funcţie de factori obiectivi precum conotaţiile numelui,
gradul de memorare, preferinţele consumatorilor, intenţiile firmei, dar şi subiectivi cum
ar fi gustul şi inspiraţia. De asemenea emblema aleasă poate uşura impunerea mărcii pe
piaţă şi mai rapida sa recunoaştere şi acceptare.
CONSIDERAŢII PRIVIND MARCA ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR MICI ŞI
MIJLOCII
Existenţa unui semn de marcă poate facilita dezvoltarea atât a imaginii firmei, cât şi a
desfacerilor sale. În ciuda acestor beneficii pe termen scurt şi lung pe care le poate
genera o marcă recunoscută de public, datorită resurselor financiare în general restrânse
de care dispun organizaţiile mici şi mijlocii, acestea nu pot desfăşura campanii de
amploare pentru crearea unei imagini de marc ă puternice şi eficiente. Chiar dacă orga-
nizaţia derulează campanii de promovare speciale pentru crearea imaginii de marcă, ele
trebuie să folosească orice ocazie pentru a impune în conştiinţa publicului o anume
imagine. Astfel politicile de marketing (cum ar fi deciziile luate cu privire la caracteristi-
cile produselor, tipul şi calitatea serviciilor prestate, nivelul pre ţurilor sau clienţii vizaţi)
adoptate trebuie să susţină şi dezvolte imaginea de marc ă dorită. De asemenea campa-
niile de promovare (cum ar fi publicitate pentru produs/firm ă sau ofertele speciale)
trebuie să ducă la întărirea imaginii de marcă.
Organizaţiile mici şi mijlocii trebuie să se concentreze, cel puţin într-o primă fază a
dezvoltării şi impunerii lor pe piaţă, pe crearea unei anumite imagini de marcă în
rândul clien
sunt atât ţilor efectivi
directe şi a celor pe
cât şi indirecte. care eidoresc
Astfel s ă îişi atrag
vor reu ă. Avantajele
să atragă atenţia şacestei abordăriă
i să stârneasc
interesul unor clienţi cărora le vor putea satisface nevoile şi dorinţele în mod adecvat,
iar aceştia nu numai că vor fi mulţumiţi de ceea ce li s-a oferit, dar vor face cunoscut ă
organizaţia şi vor face publicitate gratuită în rândul altor potenţiali clienţi.
Atragem atenţia că organizaţiile cu activitate şi putere financiară relativ restrânse nu
trebuie să îşi creeze mai multe mărci, respectiv imagini de marcă, pentru că investiţiile
necesare impunerii fiecăreia dintre acestea ar fi prea ridicate comparativ cu puterea de
atracţie a imaginii create şi numărul de clienţi câştigaţi. Printre caracteristicile cu care
trebuie să îşi asocieze firmele mici şi mijlocii imaginea de marcă ar fi indicat să se
detaşeze seriozitatea care să genereze încrede în firmă şi un grad ridicat de personaliza-
re a ofertei/prestaţiei.
REGULI PRIVIND MARCA
Existenţa unei mărci cunoscute nu garantează succesul şi obţinerea avantajelor pre-
zentate anterior. Pentru ca marca s ă inspire încredere şi să aibă putere de atracţie
adecvată, caracteristicile cu care ea se asociaz ă prin campaniile de promovare şi alte ac-
ţiuni ale organizaţiei trebuie să fie recunoscute de către public ca reflectând realitatea.
În acest context o organizaţie trebuie să respecte următoarele reguli:
- semnul de marcă este clar, simplu, sugestiv şi uşor de utilizat;
- conducerea şi personalul, cultura organizaţională trebuie să fie în concordanţă cu
valorile ataşate mărcii şi imaginea de marcă proiectată;
- imaginea de marcă se proiectează o dată cu simbolul şi numele mărcii;
Tehnici de promovare în afaceri 4343

- se derulează cel puţin o campanie de promovare pentru impunerea imaginii de


marcă;
- imaginea de marcă este susţinută prin toate activităţile organizaţiei;
- marca şi imaginea de marcă sunt în concordanţă cu publicul căruia i se adresează
firma şi oferta sa;
- imaginea de marcă şi modul în care este ea promovată nu ofensează opinia publică.
Resurse electronice orientative:
www.actionvision.com/internet_branding/Brand_Building.html
www.brandweek.com
www.clickz.com/brand/brand_mkt/

2.5. Manifestări promoţionale


Best Western Balvanyos participă anual la mai multe târguri şi expoziţii, cum sunt
cele din domeniul turismului organizate de Romexpo. De asemenea anual suntem
prezenţi alături de ceilalţi colegi din lanţul Best Western Romania sau Best Western
International la târguri de turism internaţionale – cum sunt cele de la Berlin şi
Londra. Participarea în comun dă şansa aranjării unui stand puternic (costisitor, dar cu
resurse adunate de la toţi membrii, deci investiţia fiecărui participant devine rezonabilă)
şi cu personal de promovare în comun. (Lorena Preda, Marketing & Sales Manager)

Târguriatât
portante diverse
pentruaulocalnici,
existat din
câtcele mai vechi
şi pentru timpuri,
comercian ele având
ţii veni func
ţi uneori deţiilaextrem
distanţde im-
e foar-
te mari. Astfel târgurile au fost şi sunt susţinute de administraţiile locale pentru a aduce
într-o anumită zonă produsele care lipsesc, pentru a multiplica/diversifica oferta pen-
tru anumite produse, ele au fost şi sunt prilej de schimburi, stabilire de contacte şi de
contractare, circulaţie de informaţii de natură economico-financiară. În prezent există
mai multe tipuri de manifestări care înlocuiesc şi îmbogăţesc ca funcţii economice ve-
chile târguri.
DEFINIRE
Manifestările promoţionale cuprind o serie de tehnici de promovare care implică par-
ticiparea organizaţiei la diverse evenimente şi acţiuni organizate de terţi, în scopul
promovării propriei oferte şi dezvoltării afacerii. Cele mai răspândite astfel de
manifestări sunt târgurile şi expoziţiile.
Târgul este o mare piaţă care se ţine în acelaşi loc, la perioade fixate şi limitate ca
durată. În timpul acestei manifestări se prezintă şi comercializează produse, idei, concep-
te şi/sau sisteme. Târgurile sunt de asemenea o ocazie de a stabili contacte cu parteneri
de afaceri şi de a cunoaşte concurenţa. Importanţa, srcinea participan ţilor şi impactul
târgurilor variază foarte mult, de la mici manifestări de o zi, până la evenimente de mare
amploare care durează câteva săptămâni şi participă organizaţii din toată lumea.
Expoziţia este o manifestare de amploare, care se desfăşoară periodic, la date şi în lo-
curi de obicei fixe, având drept scop să permită participanţilor proveniţi din zone geogra-
fice diferite să-şi prezinte oferta în vederea transmiterii unor mesaje, ăs facă cunoscută
organizaţia, pentru a se încheia contracteşi diferite tranzacţii; totodată se realizează şi o
4444 Alexandra Zbuchea

inventariere a mijloacelor de care dispune activitatea uman ă într-un anumit domeniu la


momentul realizării manifestării. Organizaţia profită de participarea la expoziţii pentru a
prezenta mostre, realizări noi, îmbunătăţiri ale ofertei etc., în scopul încheierii de
contracte pe termen lung, a pătrunderii pe noi pieţe.
În prezent se organizează şi manifestări expoziţionale cu caracter permanent. Acestea
sunt de obicei centre comerciale care sunt organizate fie de o mare întreprindere pentru
a-şi prezenta şi vinde direct produsele, fie de c ătre o organizaţie terţă care închiriază
standuri
Atât încelor interesa
cadrul ţi şi organizeaz
târgurilor, ă diferite
cât şi al expozimanifest ări asociate.
ţiilor, organiza ţia vizează prospectarea
pieţei şi sporirea vânzărilor imediate şi/sau pe termen lung. În acela şi timp parti-
ciparea la o astfel de manifestare implică şi promovarea firmei şi a imaginii sale de
marcă. Cu cât manifestarea este mai ampl ă, cu atât importanţa participării este mai
mare. De multe ori taxele de participare sunt foarte ridicate, direct propor ţionale cu
amploarea şi tradiţia manifestării respective. Totuşi este justificată asocierea cu un
astfel de eveniment deoarece prestigiul ob ţinut şi efectele participării sunt direct
propor ţionale cu dimensiunile manifest ării.
Anual se organizează în toată lumea numeroase manifestări de tip expoziţional,
unele specializate, altele nu. O organizaţie nu poate să fie prezentă la toate acestea,
drept urmare este necesară o selecţie a manifestărilor la care să participe. Principalii
factori în funcţie de care se face această selecţie sunt:
- imaginea, prestigiul şi tradiţia manifestării;
- numărul, componenţa, structura şi provenienţa celorlalţi expozanţi;
- obiectivele urmărite;
- bugetul;
- gradul de interes pentru domeniul promovat;
- publicul vizat.
Pentru a creşte atracţia ofertei organizaţiei şi impactul obţinut prin participare, se
recomandă organizarea unor manifestări conexe în sprijinul produselor expuse (cum ar
fi campanii de promovare a vânzărilor, seminarii, concursuri, spectacole etc.). Numărul
şi calitatea acestora duce la creşterea proporţională a imaginii de marcă a organizaţiei,
la creşterea numărului de contacte cu diferiţi componenţi ai publicului.
OBIECTIVE
Participarea la diferite manifestări de tip expoziţional poate fi o activitate complexă,
cu efecte în planuri multiple. Principalul scop este prezentarea firmei şi a ofertei sale,
precum şi dezvoltarea imaginii de marcă. În paralel, în funcţie de conjunctură şi de si-
tuaţia particulară a organizaţiei, aceasta poate urmări atingerea mai multor obiective,
cum ar fi:
- stabilirea unui număr cât mai mare de contacte;
- comunicarea şi schimbul de informaţii;
- cunoaşterea concurenţei;
- cunoaşterea tendinţelor de pe piaţă;
- cercetarea consumatorilor;
- crearea şi dezvoltarea cererii;
- lansarea de noi produse;
- realizarea de venituri.
Tehnici de promovare în afaceri 4545

Exemplu:
Prin participarea la un târg organizat cu ocazia zilei de 1 Martie, un magazin care
comercializează bijuterii şi parfumuri poate urmări: sporirea vânzărilor, prezentarea ofertei
magazinului, cunoaşterea concurenţei, facerea cunoscută a locaţiei magazinului şi/sau atragerea
de clienţi la destinaţia respectivă.
Pentru atingerea obiectivelor este necesară dirijarea concentrată a unei game largi de
acţiuni promoţionale, cum ar fi lansarea unor oferte speciale, organizarea de concursuri
sau tombole, distribuirea de pliante etc. Cu cât acestea sunt mai neobişnuite, cu atât im-
pactul este mai mare. Surprinderea publicului în cadrul unor manifest ări promoţionale
este destul de dificilă deoarece toţi participanţii încearcă să atragă atenţia în detrimentul
celorlalţi.
PUNCTE FORTE ALE MANIFEST ĂRILOR PROMOŢIONALE
Participarea la manifestări de tip expoziţional este o ocazie excelentă de comunicare
directă cu publicul ţintă, cu clienţii efectivi şi potenţiali ai organizaţiei. Astfel ei se pot
cunoaşte mai bine, se pot constata şi elimina mai eficient eventualele obiec ţii pe care
aceştia le au faţă de oferta firmei şi imaginea ei de marcă. În acest context, un mare
avantaj atât pentru organizaţie, cât şi pentru clienţii s ăi, este faptul că aceştia din urmă
pot testa produsele şi pot să obţină răspunsuri avizate la nelămuririle pe care le au,
crescând astfel încrederea lor în organizaţie şi gradul în care ei sunt satisfăcuţi.
Nu numai cu clienţii se poate comunica direct în timpul unei manifestări promoţio-
nale, ci şcu
mijlocit i cuceconcuren ţa şi partenerii
produse/servicii se lupt(poten ţiali) ţde
ă organiza afaceri.
ia pe piaţăAstfel se poate se
. De asemenea cunoa te ne-
pot şstabili
noi contacte, care ulterior să se materializeze în contracte şi convenţii avantajoase.
Un alt avantaj al participării la manifestări de tip expoziţional este şi posibilitatea de
a beneficia de publicitate gratuită. Cu cât manifestarea este mai prestigioas ă şi standul
organizaţiei este mai bine organizat şi atrage atenţia, cu atât sunt şanse mai mari de a
beneficia de apariţii variate în mass media.
PUNCTE SLABE ALE MANIFEST ĂRILOR PROMOŢIONALE
Participarea la manifestările de tip expoziţional este destul de costisitoare, multe
firme de dimensiuni mijlocii sau mici nepermi ţându-şi investiţia respectivă. De aseme-
nea participarea implică şi anumite eforturi organizatorice. Astfel firma trebuie s ă ame-
najeze standul în mod adecvat, să transporte marfa şi oamenii la manifestare, să orga-
nizeze diferite manifestări conexe, să realizeze şi să distribuie materiale publicitare etc.
După cum se constată participarea la manifestări promoţionale implică costuri di-
recte i indirecte
vânzăşrile realizatedestul de ridicate.
în cadrul manifestO parte
ării. Celedin
maiacestea
multe pot
însăfinu
rapid recuperateă din
se amortizeaz din
punct de vedere financiar.
CLASIFICARE
O organizaţie trebuie să aleagă cu atenţie târgul la care participă deoarece în funcţie
de numărul şi caracteristicile participanţilor (expozanţi sau vizitatori) ea va putea s ă-şi
atingă obiectivele fixate.
În funcţie de obiectul manifestării de tip expoziţional, acestea pot fi:
- generale;
4646 Alexandra Zbuchea

- specializate;
- strict specializate.
În funcţie de amploare şi participanţi, manifestările promoţionale pot fi:
- locale;
- regionale;
- naţionale;
- internaţionale.

de Alegerea
numeroase tipului de manifestare
criterii, printre care la care
cele maisăimportante
participe o sunt:
anumit ă firmă sefixate,
obiectivele face încaracte-
funcţie
risticile publicului-ţintă, puterea financiară a organizaţiei.
CONSIDERAŢII PRIVIND PARTICIPAREA LA MANIFEST ĂRI DE TIP
EXPOZIŢIONAL A ORGANIZA ŢIILOR MICI ŞI MIJLOCII
De regulă organizaţiile de mici dimensiuni, şi chiar şi cele mijlocii, nu îşi pot permite
să participe la manifestări promoţionale, mai ales la cele de prestigiu. Costurile totale
sunt destul de mari, iar recuperarea investiţiei este în general pe termen lung. Pe de altă
parte afluenţa mare de public face cunoscută firma şi oferta sa uneori chiar mai bine
decât o campanie de publicitate care poate fi de asemenea foarte costisitoare.
Ţinând cont că vizitatorii unei manifestări de tip expoziţional sunt interesaţi de multe
ori în mod deosebit de categoria de produse/servicii prezentate, este mult mai eficient
pentru o organizaţie să îi abordeze direct, decât să desfăşoare alt gen de campanii de
promovare care selectează mai puţin publicul-ţintă. În acest context, chiar dacă o socie-
tate comercială nu î şi permite să închirieze un întreg stand, ea trebuie să fie prezentă la
manifestare. Există mai multe soluţii, printre care menţionăm: cooperarea cu alte firme
pentru închirierea în comun, realizarea de înţelegeri cu o organizaţie mare care să-i fie
gazdă, distribuirea de materiale promoţionale către public, participarea la manifestări
ale altor organizaţii (spre exemplu la seminarii sau mese rotunde).
REGULI PRIVIND PARTICIPAREA LA MANIFESTĂRI DE TIP EXPOZI ŢIONAL
Pentru ca efectele obţinute pe termen scurt şi lung să fie optime şi să justifice eforturi-
le financiare şi organizatorice implicate de participarea la manifestări promoţionale, o
organizaţie trebuie să respecte următoarele indicaţii:
- selectează cu atenţie manifestarea la care să participi;
- maximizează efectele participării prin fixarea de obiective secundare;
- dezvoltă şi aplică un program de marketing privind participarea, care să asigure
îndeplinirea obiectivelor;
- acordă o atenţie deosebită amenajării standului;
- pregăteşte în mod special personalul care participă la diferite acţiuni şi reprezintă
organizaţia la diverse manifestări;
- atrage atenţia cu activităţi srcinale şi promovează-le intens;
- fii prezent la toate manifestările conexe ale organizatorilor, care atrag mass-media;
Resurse electronice orientative:
www.asoexpo.org
www.exhibitornet.com
www.fairsandexpos.com
Tehnici de promovare în afaceri 4747

2.6. Forţe de vânzare


Politica Best Western Balvanyos în sfera sales promotion este de a oferi bonusuri şi de
a încuraja agenţii de vânzare – persoane din agen ţiile de turism. Aceasta se face fie cu
bonusuri de vânzare, fie cu cadouri promoţionale – căni personalizate, calendare, note-
pad-uri, pixuri, fie de exemplu cu reduceri pentru lucrătorii din turism care au vândut
oferta noastră peste vară. (Lorena Preda, Marketing & Sales Manager)
Această tehnică de promovare, spre deosebire de majoritatea celorlalte, este uşor de
evaluat, iar acţiunea şi rezultatele sunt de natură cantitativă (respectiv creşterea vânză-
rilor) şi în general pe termen scurt. Totuşi, dacă campaniile de promovare sunt bine
organizate şi personalul utilizat este atent instruit, se poate ob ţine şi o îmbunătăţire a
imaginii firmei şi creşterea încrederii publicului.
DEFINIRE
Forţele de vânzare sunt formate dintr-un grup de reprezentanţi ai întreprinderii
(angajaţi sau delegaţi de aceasta) care au rolul de a distribui produsele firmei respective
fără utilizarea reţelei comerciale clasice, de a prospecta piaţa şi de a întreţine un dialog
permanent cu consumatorii potenţiali23. În prezent publicul vizat de for ţele de vânzare
este de cele mai multe ori consumatorul industrial şi/sau diverse organizaţii comercia-
le. Produsele care se comercializează astfel nu mai sunt, de multe ori, tot felul de mici
produse de larg consum. Ele sunt fie instalaţii şi utilaje de folosinţă îndelungată şi
valoare mare, fie materii prime, materiale sau alte produse pentru care reprezentanţii
firmei vor încheia contracte cu clien ţii pentru cantităţi mai mari ce vor fi livrate de-a
lungul unei perioade mai îndelungate.
Reprezentanţii firmei care stabilesc şi menţin legătura cu clienţii se numesc agenţi de
vânzări. Acesta este deci o persoană fizică sau juridică care acţionează în baza ordinului
pe care îl primeşte de la proprietarul temporar al m ărfii (comitent) de a săvârşi fapte şi
acte comerciale legate de vânzarea unor produse în numele şi pe contul acestuia24.
Pentru a fi un bun agent de vânz ări, o persoană trebuie să îndeplinească anumite con-
diţii, atât legate de calităţile de comunicare interpersonale şi chiar de aspectul său fizic,
cât şi de cunoştinţele cu privire la produsele comercializate şi firma reprezentată.
Forţele de vânzare pot realiza campanii intensive şi ample de vânzare, fiind şi o im-
portantă cale de comunicare între organizaţie şi clienţii săi, atât potenţiali cât şi efectivi.
Pentru a se maximiza rezultatele organiza ţiei, agenţii de vânzări trebuie instruiţi şi
motivaţi corespunzător.
Unele persoane sau organizaţii sunt destul de ostili faţă de agenţii de vânzări, conside-
rându-i prea agresivi în vânzareşi fiind de multe ori reticenţi cu privire la calitatea ofertei
pe care ei o prezintă şi comercializează. Pentru a elimina aceste neajunsuri, precumşi
pentru a diminua cât mai mult costurile legate de dezvoltarea re ţelei de agenţi de vânzări
şi de derularea activităţii acestora, este necesară proiectarea şi organizarea forţelor de vânzare.
Acesta poate fi un proces destul de complex, în funcţie de locul şi rolul pe care îl joacă
forţele de vânzare în cadrul organizaţiei. Astfel se urmăreşte în principal25:

23 V. Balaure (coord.), Marketing, Uranus, Bucureşti, 2000, p. 453.


24 M. Papuc, Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002, p.148.
25 Ph. Kotler, Managementul marketingului , Teora, Bucureşti, 1997, pp. 893 sqq.
4848 Alexandra Zbuchea

- stabilirea structurii şi strategiei forţelor de vânzare


- recrutarea şi selecţionarea forţelor de vânzare
- instruirea agenţilor de vânzări
- repartizarea forţelor de vânzare
- îndrumarea agenţilor de vânzări
- evaluarea activităţii şi retribuirea forţelor de vânzare
Dacă forţele de vânzare sunt conduse corespunzător, ele pot fi un canal de comunicare
cu dublu
poate fixa sens i unatingerea
şi obţşine instrument
mai de promovare
multor extrem
obiective decât de eficient.
simpla Astfel
vânzare organiza
ţia îşi
a produselor.
Exemplu:
O societate de asigurări utilizează agenţi de vânzări atât pentru atragerea clienţilor, cât şi
pentru menţinerea legăturii permanente cu aceştia. Pentru a fi convingători şi a putea să facă
faţă diferitelor situaţii care pot interveni în relaţiile cu clienţii potenţiali şi efectivi, organizaţia
trebuie să instruiască pe agenţii săi de vânzări în special în ceea ce priveşte tehnicile de abordare
şi de negociere, precum şi caracteristicile serviciilor oferite. În plus agenţii de vânzări trebuie să
ştie istoricul firmei, care sunt ofertele concuren ţei, evoluţia pieţei şi alte elemente care le pot
influenţa direct sau indirect activitatea şi relaţiile cu clienţii.
OBIECTIVE
Principalul obiectiv al forţelor de vânzare este creşterea vânzărilor. În paralel se face
şi transmiterea de informaţii cu privire la diverse produse comercializate, precum şi la
organiza ţie. Deoarece
componente agen
ale pieţei, se potţiiurm
de ăvânz ări vin
ri în mod în şcontact
activ nemijlocit
i atingerea cu clienprecum:
altor obiective, ţii şi alte
- prospectarea pieţei şi identificarea clienţilor potenţiali;
- definirea caracteristicilor şi a obiceiurilor de consum ale clienţilor;
- culegerea de informaţii privitoare la imaginea firmei şi a produselor;
- servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru produsele vândute;
- organizarea unor acţiuni de merchandising în reţeaua de distribuţie.
Exemplu:
Cu ocazia împlinirii unui număr de ani de când o persoan ă a devenit client al unei companii
de asigurări, aceasta distribuie agenţilor săi de vânzări un scurt chestionar care urmăreşte afla-
rea gradului în care clienţii sunt mulţumiţi de serviciile oferite şi însărcinează pe agenţi să inter-
vieveze clienţii de care se ocupă. Astfel cercetarea de marketing nu necesită alte costuri decât
realizarea chestionarului, iar respondenţii vor fi deschişi şi sinceri deoarece ei cunosc intevievato-
rul de o perioadă mai îndelungată de timp şi au încredere în persoana respectivă. Cu aceeaşi
ocazie se poate da clienţilor şi un mic cadou promoţional care să contribuie la creşterea satisfac-
ţiei acestora şi la îmbunătăţirea imaginii organizaţiei.

Nu în ultimul rând, prin intermediul for ţelor de vânzare, se urm ăreşte promovarea
firmei şi a imaginii sale. De fapt agenţii de vânzare, prin ţinuta şi comportamentul lor,
contribuie oricum la imaginea organizaţiei.
PUNCTE FORTE ALE UTILIZĂRII FORŢELOR DE VÂNZARE
Principalul avantaj al forţelor de vânzare este faptul c ă se realizează direct creşterea
vânzărilor, deci se obţin venituri suplimentare de către organizaţie cu o investiţie mică,
Tehnici de promovare în afaceri 4949

relativ mai scăzută decât dacă s-ar folosi canalele de distribuţie clasice. În paralel se
realizează şi promovarea organizaţiei şi a ofertei sale, fără a avea practic cheltuieli supli-
mentare cu excepţia materialelor de promovare-prezentare utilizate de agenţii de
vânzare (cataloage, broşuri etc.)
Un alt avantaj major este realizarea comunicării directe între reprezentantul firmei şi
clienţii potenţiali şi/sau efectivi. Astfel organizaţia are control asupra acestui proces
(mesajul transmis, modul de difuzare, locul şi momentul). De asemenea se poate evalua
i chiar
şmei se influen ţa reacobiec
pot elimina ţia clien
ţiileţilor. Prin discu
primilor, ţii directe
se poate îmbunîntre
ătăţace ştia şi reprezentantul
i imaginea organizaţiei,fir-
se
poate schimba modul de prezentare a ofertei etc.
În plus, agentul de vânzare poate s ă facă o evaluare a caracteristicilor, motivaţiilor şi
obiceiurilor de consum ale publicului. Forţele de vânzare pot furniza în timp real in-
formaţii despre piaţă şi clienţi. Astfel organizaţia se poate adapta mai repede şi mai bine
la cerinţele publicului şi evoluţiile viitoare de pe piaţă.
Agenţii de vânzări bine pregătiţi şi organizaţi pot duce la creşterea satisfacţiei clienţi-
lor. Astfel ei nu numai c ă dau informaţii despre produse, facilitând astfel utilizarea lor
în mod optim, dar pot chiar presta anumite servicii necesare clienţilor precum: service,
consultanţă pe toată perioada de utilizare, difuzarea de informaţii suplimentare privind
îmbunătăţiri aduse, oferirea de piese de schimb etc.
PUNCTE SLABE ALE UTILIZĂRII FORŢELOR DE VÂNZARE
În cazul multor firme care optează pentru forţele de vânzare ca formă de promovare
i de creştereă aaproape
şconcentreaz vânzărilor eficien
exclusiv peţamaximizarea
utilizării acestora
vânzăeste scăÎnzut
rilor. ă pentru
plus că eforturile
de multe ori agenţse
ii
de vânzări nu sunt instruiţi şi motivaţi corespunzător. Din această cauză comunicarea
poate fi deficitară, iar organizaţia nu va beneficia nici de vânzările maxime posibile, nici
de îmbunătăţirea imaginii.
Un alt element negativ care trebuie luat în considerare este c ă de multe ori evaluarea
clienţilor realizată de către agenţii de vânzări este parţială şi subiectivă. De asemenea, în
general, agenţii de vânzări aduc informaţii numai despre persoanele cu care ei au de-a
face direct, iar observaţiile şi evaluările lor cu privire la piaţă în ansamblu ar trebui veri-
ficate înainte de a fi luate în consideraţie în cadrul politicilor şi ac ţiunilor de marketing
ale organizaţiei.
Pentru eliminarea dezavantajelor legate de utilizarea for ţelor de vânzare este foarte
importantă instruirea, cooperarea cu şi controlul agenţilor de vânzări. Modul în care
aceştia comunică cu piaţa, comportamentul lor, acţiunile pe care le întreprind au
influenţă directă asupra eficienţei utilizării forţelor de vânzare.
CONSIDERAŢII PRIVIND FORŢELE DE VÂNZARE ÎN CADRUL
ORGANIZAŢIILOR MICI ŞI MIJLOCII
Datorită creşterii imediate a vânzărilor pe care o generează, forţele de vânzare pot fi
un mijloc de promovare extrem de eficient pentru organiza ţiile mici şi mijlocii care nu
îşi permit în general investiţii mari în promovare, investiţii cu termen de recuperare pe
termen lung. De asemenea, dacă agenţii de vânzări sunt bine instruiţi şi campaniile bine
proiectate, se pot atinge şi alte obiective de marketing şi promovare. Aceste elemente
recomandă această metodă de promovare. Totuşi utilizarea forţelor de vânzare nu este
5050 Alexandra Zbuchea

o tehnică foarte răspândită printre organizaţiile mici şi mijlocii. Motivele sunt multiple,
printre ele fiind: oferta firmei nu permite o astfel de abordare, clien ţii potenţiali sunt
reticenţi când sunt abordaţi de un reprezentant al unei firme relativ mici şi despre care
nu deţin informaţii.
O problemă cu care se confruntă organizaţiile de dimensiuni restrânse care apelează la
agenţi de vânzări este dificultatea de a-i motiva suficient. Spre deosebire de firmele mari
şi prestigioase, în cadrul unei organizaţii mai mici agenţii de vânzări sunt în general
plafona ţi din perspectiva
loiali organiza posibilit
ţiei ei ar trebui ăţilor
motiva de avansare. Deoarece
ţi suplimentar. Astfel pentru a-i determina
resursele financiareăs sunt
fie
limitate, această motivare se poate axa pe elemente subiective, cum ar fi avantaje de tip
nefinanciar, recunoaşterea meritelor, ataşarea de firmă prin cultura organizaţională etc.
REGULI PRIVIND FOR ŢELE DE VÂNZARE
Din punct de vedere teoretic, utilizarea for ţelor de vânzare este uşor de realizat de
către orice organizaţie, iar efectele sunt pozitive deoarece se obţine întotdeauna o creşte-
re a vânzărilor. Dacă campaniile acestea de promovare nu sunt preg ătite corespunzător
rezultatele obţinute nu vor fi cele maxime, nici din perspectiva volumului vânz ărilor,
nici din cea a efectelor de ordin calitativ precum imaginea firmei, dezvoltarea încrederii
clienţilor etc. Pentru a optimiza utilizarea forţelor de vânzare trebuie să se aibă în vede-
re următoarele aspecte:
- urmărirea dezvoltării unor relaţii pe termen lung între clienţi şi reprezentanţii firmei;
- fixarea unor obiective de tip promoţional-calitativ şi instruirea adecvată a agenţilor
în vederea atingeriiadecvat
- dimensionarea acestoraă în paralel
a for ţelor cu maximizarea vânzărilor;
de vânzare;
- instruirea forţelor de vânzare în funcţie de publicul ţintă, oferta promovată, caracte-
risticile şi imaginea organizaţiei;
- perfecţionarea continuă a tehnicilor de comunicare şi vânzare;
- asocierea cu alte forme de promovare, cum ar fi promovarea vânz ărilor, relaţii pu-
blice sau publicitate;
- motivarea continuă a agenţilor de vânzare;
- evaluarea continuă a forţelor de vânzare, a factorilor de influenţă şi a efectelor de
ordin calitativ;
- controlul cheltuielilor fără a periclita loialitatea agenţilor de vânzări.
Resurse electronice orientative:
www.knowthis.com/selling/sales.htm
www.salesforce.com
www.sfeba.com
Tehnici de promovare în afaceri 5151

2.7. Marketing direct


În cadrul activităţii de promovare de la hotelul Best Western Balvanyos folosim meto-
da marketingului direct în cazul în care popularizăm o ofertă concretă - de exemplu,
înainte de Revelion, trimitem prin poştă , în plic, fie oferta însoţită de o scrisoare, fie
broşura sau flyerului dedicat acestei oferte; baza de date necesară o are orice firmă,
aproape involuntar, datorită colaborărilor de peste an; bineînţeles se depun eforturi ca
ţ ă ăş ă ă ă
acesteţialul
poten informa
clieniiţilor.
s seÎnstrâng
afară dei po
s şta
fietradi
grupate dup
ţional domeniul
ă, folosim şi pode
ştainteres, de ăfapt
electronic dupde
, unde
asemenea, pe tot parcursul anului strângem o bază de date care cuprinde clientela po-
tenţială, căreia îi transmitem ofertele de sezon sau diverse oferte punctuale. (Lorena
Preda, Marketing & Sales Manager)
Majoritatea tehnicilor de promovare se adresează unui public larg şi diversificat. Ele
pot fi şi restrânse la anumite segmente ale audienţei, cu un grad de precizie care poate
varia mult, în funcţie de condiţiile în care se desf ăşoară campania de promovare şi cât
de bine a fost ea proiectată. De cele mai multe ori comunicarea este nepersonalizat ă
pentru fiecare receptor al mesajului transmis. Marketingul direct elimină aceste neajun-
suri, fiind o formă prin care organizaţia se poate adresa fiecărei persoane în parte, pe
subiecte foarte specifice în vederea îndeplinirii unor obiective bine delimitate.
DEFINIRE
Deşi această tehnică de promovare poate fi considerat ă ca fiind relativ tânără, litera-
tura de specialitate indică numeroase definiţii, printre care:
- Ansamblul tehnicilor de comunica ţie utilizate de o întreprindere în vederea
stabilirii unor contacte directe, individuale şi interactive, altele decât cele care pun con-
sumatorul faţă în faţă cu produsul, contacte ce au ca scop declan şarea unui răspuns
rapid din partea persoanelor vizate26;
- Un sistem interactiv de marketing care utilizeaz ă unul sau mai multe mijloace de
reclamă pentru a obţine un răspuns măsurabil sau o tranzacţie într-un anumit loc27;
- Un sistem organizat şi planificat de activităţi care foloseşte diverse suporturi media
pentru a pune bazele unui schimb informaţional bidirecţional – de la şi c ătre cumpără-
tori – având ca scop final promovarea produselor sau serviciilor unei firme şi vânzarea
acestora în condiţii de eficienţă28.
Practic această tehnică urmăreşte convingerea clienţilor să achiziţioneze produsele
organizaţiei prin prezentarea lor şi a beneficiilor pe care le aduc consumatorilor folo-
sind o serie de mijloace care exclud intermediarii: po ştă, telefon, radio, televiziune sau
prin mijloace
se poate electronice.
aprecia Rezultatele
şi care este obţinute sunt uşor de campaniei.
cauza succesului/insuccesului evaluat, iarÎnînspecial
unele cazuri
în ca-
zul tehnicilor care stabilesc o legătură cu clienţii (cum este telemarketingul) se pot ob ţi-
ne de la interlocutori diverse informaţii care vor fi foarte utile pentru dezvoltarea vii-
toare a activităţii organizaţiei.

26 I. C. Popescu, D. Serbănică, V. Balaure, Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti, 1994, p. 91.


27 Ph. Kotler, Managementul marketingului, Teora, Bucureşti, 1997, p. 831.
28 M. Papuc, Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002, p.162.
5252 Alexandra Zbuchea

Campaniile de marketing direct nu se adreseaz ă în mod aleator oricărei persoane ci


sunt selectaţi clienţii potenţiali, persoane care îndeplinesc anumite cerinţe care le reco-
mandă ca şi cumpărători. Pentru aceasta firma are şi/sau îşi dezvoltă diverse baze de
date.
Caracteristicile definitorii ale acestei tehnici sunt interactivitatea, transmiterea de in-
formaţii cu privire la ofertă şi excluderea intermediarilor. Firma are ini ţiativa contac-
tului, dar clientul trebuie să răspundă activ pentru ca tranzacţia să se desfăşoare. Pentru
adefacilita
formă,primirea
dar care comenzilor,
pot să ducă organiza ţia trebuie
la nelansarea să elimine
comenzii din publicului.
din partea start anumiteDepiedici
exem-
plu trebuie trimis un formular de comandă, numărul de telefon la care clientul trebuie
să sune pentru informaţii suplimentare şi comenzi trebuie să fie gratuit ş.a.
Aşa cum arată consideraţiile anterioare, marketingul direct este o metodă relativ sim-
plă cu ajutorul căreia o organizaţie poate să-şi sporească vânzările rapid. Pentru ca o cam-
panie de marketing direct să fie într-adevăr un succes, iar firma să aibă avantaje pe
termen lung şi să beneficieze de o premisă favorabilă cu privire la reuşita unor campanii
similare, trebuie ca şi persoana care a comandat un produs să fie mulţumită pe deplin de
alegerea făcută. Pentru aceasta trebuie ca produsul să corespundă atât promisiunilor
făcute de organizaţie cât şi aşteptărilor clienţilor, iar livrarea acestora să fie promptă.
OBIECTIVE
Scopul principal al acestei tehnici de promovare este cre şterea pe termen scurt a
vânzărilor. În paralel se face şi prezentarea ofertei prezente şi a produselor care vor fi
lansate în viitorul
poate avea apropiat,
dacă devine informarea
clientul organizaţpublicului
iei. în leg ătură cu beneficiile pe care le
Ca obiective secundare, se poate urmări:
- dezvoltarea bazei de date care cuprinde nume şi adrese de contact a unor clienţi
potenţiali;
- analiza factorilor care influenţează negativ sau pozitiv vânzările;
- înlăturarea anumitor prejudecăţi sau temeri ale clienţilor potenţiali şi creşterea
încrederii acestora în organiza ţie şi oferta sa;
- prezentarea unor noi produse;
- atragerea de noi clienţi;
- realizarea unor studii de marketing.
Exemplu:
O agenţie de turism înregistrează vânzări sc ăzute la oferta sa specială de Revelion pentru un
sejur de 5 zile în Malta. În vederea inform ării clienţilor şi a creşterii solicitărilor pentru aceasta,
se organizează o campanie de telemarketing. Persoanele care deja au beneficiat de serviciile
agenţiei şi au venituri relativ ridicate vor primi un telefon de la un reprezentant al agen ţiei.
Acesta le prezintă oferta, solicitând în acelaşi timp un telefon de contact pentru cunoscu ţi care ar
fi interesaţi de respectiva ofertă.
PUNCTE FORTE ALE MARKETINGULUI DIRECT
Avantajele utilizării acestei forme de promovare sunt numeroase:
Tehnici de promovare în afaceri 5353

- selectivitate: se pot delimita foarte bine mesajele transmise către segmente specifice
de public, în funcţie de interesul organizaţiei; astfel va creşte impactul mesajului trans-
mis şi numărul de reacţii favorabile obţinute;
- personalizarea afacerilor: schimbarea mesajului în funcţie de categoria de public avută
în vedere; creşte eficienţa campaniei prin uşurarea receptării mesajului şi cointeresarea
clienţilor; creşte satisfacţia clienţilor; publicul vizat are impresia că este o persoană im-
portantă pentru organizaţie, simţindu-se astfel îndatorat să fie mai atent la mesajul
primit;
- cost foarte redus: uneori campaniile de marketing direct, cum ar fi cele prin interme-
diul e-mail-ului, sunt aproape gratuite;
- comoditate: atât realizatorul campaniei de marketing direct cât şi publicul-ţintă nu
trebuie să se deplaseze suplimentar, iar acţiunile pe care trebuie să le întreprindă sunt
minime şi extrem de facile;
- discreţie: unii clienţi pot fi atraşi de această formă de comercializare datorită anoni-
matului tranzacţiei faţă de terţi;
- îmbunătăţirea relaţiilor cu diferite categorii ale audien ţei: creşte interesul pentru
organizaţie şi oferta sa; se poate crea un grup de susţinători fideli;
- obţinerea de informaţii diverse: clienţii potenţiali se pot informa în detaliu cu privire la
firmă şi oferta sa; organizaţia poate obţine date cu privire la caracteristicile şi prefe-
rinţele clienţilor, obiceiurile lor de consum, numele şi adresa unor potenţiali clienţi etc.
PUNCTE SLABE ALE MARKETINGULUI DIRECT

În ciuda
influen ţeazăavantajelor evidente
în mod negativ alecampaniei.
reuşita acestei tehnici de ace
Printre promovare, exist
ştia enumer ăm:ă şi factori care
- reticenţa unor clienţi, lipsa de încredere în achiziţia unor produse care nu sunt
văzute şi testate în prealabil – de exemplu legat de achizi ţia unor articole de
îmbrăcăminte;
- numărul tot mai mare de mesaje de acest gen cu care este „bombardat” un client
determină ca publicul să nu le mai acorde o mare atenţie;
- unele produse nu se pretează foarte bine la acest gen de campanii de promovare –
de exemplu rame şi lentile pentru ochelari;
- imaginea firmei nu se dezvoltă în rândul publicului larg, acesta nu se poate informa
sau familiariza cu privire la organizaţie şi oferta sa, efectele sunt de cele mai multe ori
numai asupra clienţilor cărora s-a adresat în mod direct campania.
FORME ALE MARKETINGULUI DIRECT
A. Mailing / Direct mail
Constă în trimiterea de scrisori, personalizate sau nu, expediere de cataloage, casete audio etc.
cu scopul principal de a vinde şi, secundar, de a informa cu privire la organizaţie şi oferta sa.
Această tehnică s-a dovedit extrem de eficientă, mai ales dacă obţinerea răspunsului
este stimulată. Pentru a avea totuşi efectele scontate este necesar studiul preliminar al pie-
ţei şi stabilirea corectă a segmentului de public vizat. Campanii de mailing se pot adresa
nu numai clienţilor firmei şi persoanelor care pot deveni relativ uşor clienţi (oferta le
satisface în mod corespunzător nevoile, pot şi doresc să se implice), dar şi unor persoane
care îi pot influenţa pe alţii şi pot transmite informaţii pozitive despre organizaţie.
5454 Alexandra Zbuchea

Exemplu:
La expirarea abonamentului unui client, o revist ă care se adresează unui public cu venituri
ridicate, îi trimite acestuia o scrisoare în vedere reînnoirii abonamentului. Scrisoarea este
însoţită de o felicitare. Pentru a facilita acest proces se ataşează scrisorii un formular de înscriere.
De asemenea se poate include şi un chestionar cu plic timbrat pentru a realiza şi o cercetare de
marketing. Transmiterea fiecărui plic către clienţi costă firma 5000 de lei. Beneficiile firmei de la
un abonament sunt de 270.000 lei anual (22.500 lei lunar). Drept urmare câştigarea unui
abonat acoperă cheltuielile făcute cu trimiterea a 54 de plicuri.
B. Telemarketing
Contactarea publicului-ţintă prin intermediul telefonului pentru a-i convinge să adopte un
anumit comportament, să achiziţioneze o anumită ofertă.
Avantajul major al acestei tehnici este faptul c ă se poate răspunde imediat şi detaliat
tuturor nelămuririlor potenţialilor clienţi. De asemenea ea permite crearea şi dezvolta-
rea unei baze de date, aflarea nemulţumirilor clienţilor, găsirea unor idei de îmbunătă-
ţire a ofertei. Principala problemă constă în faptul că în general clienţii nu doresc/nu au
timp să participe la astfel de convorbiri. Din această cauză alegerea persoanei de contact
şi modul în care este abordat clientul sunt extrem de importante.
Exemplu:
O organizaţie non-profit organizează o campanie de strângere de fonduri în beneficiul
copiiilor cu deficienţe loco-motorii. Această campanie include o recepţie pentru personalităţi şi o
expoziţie de pictură (lucrările sunt vândute prin licitaţie în timpul recepţiei). În scopul
convingerii a cât mai multor personalităţi şi persoane cu venituri ridicate să participe la
eveniment, să se implice în licitaţie şi să doneze fonduri se realizează , printre alte acţiuni
promoţionale, o campanie de telemarketing. Reprezentanţii organizaţiei vor fi instruiţi cu privire
la proiectul organizaţiei, alte acţiuni derulate de acesta, beneficiarii programului, participanţi şi
alte aspecte asupra cărora ar fi posibil să se intereseze persoanele apelate.
C. Vânzări telematice
Difuzarea prin televiziune a unor reclame cu răspuns direct, de multe ori în cadrul unor
teleshoppinguri.
Diferenţele între această formă de promovare şi publicitatea prin televiziune sunt le-
gate de obiectivele principale urmărite, timpii de difuzare, modul de abordare a prezen-
tării. In cazul vânzării telematice întotdeauna îndemnul este de a telefona în cel mai
scurt timp pentru a achiziţiona produsul. Această formă de vânzare prezintă evidente
avantaje pentru anumite categorii de clien ţi, care urmăresc cu mare interes calupurile
de teleshopping de la anumite posturi de televiziune. Cererea s-a dezvoltat atât de mult
că au apărut chiar canale de cumpărături la domiciliu.
Exemplu:
Un hotel oferă pentru perioada vacanţei şcolare de primăvară un pachet special pentru familii
cu copii. Pentru promovarea acestuia se difuzeaz ă un spot la televiziune care prezint ă hotelul,
oferta specială , beneficiile clienţilor (părinţi/bunici şi copii), tarifele etc. De asemenea se dau
numerele de telefon la care se pot ob ţine informaţii suplimentare şi se pot face rezervări.
Tehnici de promovare în afaceri 5555

D. E-mail marketing
Transmiterea unui e-mail care de cele mai multe ori cuprinde prezentarea ofertei/a unui
produs comercializat de o organiza ţie, în vederea vânzării.
Costurile pentru organizaţie sunt foarte scăzute, uneori aceasta neefectuând cheltu-
ieli suplimentare pentru transmiterea efectivă a scrisorilor electronice. Acest mod de co-
municare prezintă avantaje multiple, printre care comunicarea instantanee şi posibilita-
tea trimiterii la legături ramificate aflate la îndemâna oric ărui utilizator al Internetului,
astfel încât acesta are acces imediat la foarte multe detalii cu privire la ofert ă şi firmă.
Exemplu:
O firmă care comercializează prin Internet calculatoare trimite periodic clien ţilor şi celor care
au solicitat să se înscrie pe lista de contacte electronice a site-ului un buletin care d ă informaţii
cu privire la noile produse comercializate, ofertele speciale ale firmei şi alte acţiuni de interes
public desfăşurate. Se poate stimula răspunsul prin includerea unor avantaje suplimentare
pentru cei care comandă unul sau mai multe produse.
CONSIDERAŢII PRIVIND MARKETINGUL DIRECT ÎN CADRUL
ORGANIZAŢIILOR MICI ŞI MIJLOCII
Aşa cum se constată, marketingul direct este o modalitate relativ ieftină, la îndemâna
oricărei organizaţii, indiferent de dimensiuni. Ar fi deci avantajos pentru firmele fără
disponibilităţi financiare suficiente pentru campanii ample şi variate de promovare să
apeleze la această tehnică de promovare. Rezultatele pot fi însă destul de slabe, în spe-
cial în cazul
cu care în careă societatea
se confrunt o astfel derespectiv nu are
campanieă este experienţa poten
neîncrederea necesar ă. Problema
ţialilor majorăă
clienţi datorit
necunoaşterii suficient de bine a firmei (aceasta nu are de cele mai multe ori o imagine
publică îndeajuns de puternică). O soluţie pentru acest neajuns ar fi adresarea campa-
niilor către indivizi care deja au cumpărat de la organizaţie şi c ătre persoane recoman-
date de cei din prima categorie.
REGULI PRIVIND MARKETINGUL DIRECT
Campaniile de marketing direct sunt, aparent, facil de organizat şi de derulat, dar
succesul lor depinde de respectarea unor mici detalii şi derularea corespunzătoare a
unor procese colaterale. Câteva aspecte care trebuie neapărat luate în consideraţie sunt:
- este necesară existenţa unei baze de date permanent actualizată, uşor accesibilă şi
cuprinzătoare cu privire la persoane şi organizaţii de contact;
- într-o campanie de mailing trebuie furnizat un formular pentru răspuns şi un plic
timbrat. Plicul şi forma de prezentare a scrisorii sunt determinante pentru ca scrisoarea
să fie citită. Mesajul transmis trebuie să arate clar care sunt beneficiile, cui se adresează
oferta, care sunt costurile implicate pentru public;
- într-o campanie de e-mail marketing personalizează fiecare mail, subiectul trebuie
să facă referire directă la beneficiul persoanei vizate (i se dă o ştire, i se dezvăluie un
secret/curiozitate), scrisoarea trebuie să dezvăluie motivul pentru care a fost trimis ă
încă de la început şi să fie uşor de parcurs;
- nu trebuie exagerat în prezentare, produsul trebuie s ă corespundă aşteptărilor celui
care comandă;
5656 Alexandra Zbuchea

- oferta trebuie să fie clară, sinceră, consistentă, raportată la nevoile publicului-ţintă,


morală, legală;
- oferă garanţii pentru a creşte încrederea în produs/organizaţie;
- trebuie asigurată prelucrarea comenzilor şi transmiterea imediată a produselor soli-
citate;
- atenţie la alegerea instrumentului de plată şi derularea tranzacţiei;
- trebuie urmărită în paralel testarea produselor şi a unor concepte de promovare
(cum ar fi un slogan, sau care sunt cele mai potrivite argumente).
Resurse electronice orientative:
www.icaliber.com
www.targetonline.com
www.the-dma.org

2.8. Sponsorizarea
Sponsorizarea este o tehnică de promovare utilizată la Best Western Balvanyos. Prefe-
răm să sponsorizăm concursuri – radio sau în cadrul unor evenimente cu vad mare;
premiul oferit este de regulă un sejur la Balvanyos (o cameră pentru două nopţi – de
exemplu); o dată cu anunţarea concursului, este menţionat şi premiul, de fapt o formă
de promovare mascată. (Lorena Preda, Marketing & Sales Manager)

se Aceast ă tehnic
vehiculeze ă de promovare
miliarde a luat
de dolari. Ea amploare
prezint în ultimul
ă avantaje multipledeceniu, ajungându-se
atât pentru să
organizaţia-
sponsor, cât şi pentru beneficiar. De asemenea de foarte multe ori societatea în ansam-
blu profită de acţiunile de sponsorizare, prin dezvoltarea unor domenii social-culturale.
DEFINIRE
Legislaţia românească delimitează astfel fenomenul sponsorizării:
- Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transfe-
rul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare
pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi,
denumită beneficiarul sponsorizării29.
- Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită
mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de
proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare ăctre o persoană fizică,
ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în do-
meniile: cultural, artistic, medico-sanitar sauştiinţific, cercetare fundamentală şi apli-
cată30.
Literatura economică oferă mai multe definiţii ale conceptului analizat, printre care
amintim:
- o relaţie de schimb prin care sponsorul (firma susţinătoare) pune la dispoziţia spon-
sorizatului (persoane fizice, grupuri, organizaţii) bani sau alte resurse ale întreprinderii

29 O.G. 96/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, M.O. nr. 43/1998,
art.1.1.
30 Ibidem, art.1.3.
Tehnici de promovare în afaceri 5757

(materiale, servicii), iar acesta dirijează către publicul larg informaţii care favorizează
direct sau indirect realizarea obiectivelor de marketing ale sponsorului31;
- un instrument de comunicaţie permiţând legarea directă a unei mărci sau a unei
societăţi de un eveniment atractiv pentru un anumit public32;
- susţinerea financiară a unor manifestări publice în scopul de a face cunoscute
marelui public mărcile sub care organizaţia respectivă îşi oferă produsele pe piaţă33;
- utilizarea de către o organizaţie a unui eveniment sau alt ă persoană (fizică sau
juridic ă) cu care
de a transmite unsemesaj
asociaz ă printr-o
către susţint
un public ţinere
ă34; financiară, sau de altă natură, cu scopul
În esenţă, prin intermediul sponsorizării o organizaţie susţine financiar şi/sau mate-
rial o activitate/persoană/organizaţie/idee, în schimbul obţinerii unor avantaje care
pot fi: deduceri fiscale, creşterea imaginii, publicitate etc. În special pentru a avea efec-
tele juridice şi fiscale dorite, sponsorizarea trebuie să fie consemnată într-un contract
încheiat în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi a duratei, precum şi a drep-
turilor şi obligaţiilor părţilor.
Legislaţia românească prevede că poate beneficia de sponsorizare orice persoană juri-
dică non-profit, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare în România o activitate în
domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală
şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, me-
dico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de
reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare
şi punere în valoare a monumentelor istorice. De asemenea o organizaţie poate sponso-
riza orice persoană fizică care activează în domeniile menţionate anterior.
Conform legii, sponsorul nu poate s ă promoveze în contrapartidă cu contribuţia sa
decât numele, marca şi/sau imaginea sa, nu poate utiliza reclamele comerciale. Scutirea
este de 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învăţă-
mânt, sănătate, asistenţă şi servicii sociale, religios, acţiuni umanitare, protecţia mediu-
lui; şi de 5% pentru domeniile: social şi comunitar, reprezentarea intereselor asociaţiilor
profesionale, fotbal35.
OBIECTIVE
Prin intermediul sponsorizării o organizaţie poate urmări atât obiective de natură fis-
cală (respectiv reducerea bazei impozabile), cât şi de natură promoţională calitativă. De
asemenea firma poate să contribuie activ la atingerea unor obiective socio-culturale,
cum ar fi bunăstarea comună, dezvoltarea culturală, promovarea unei idei etc. De cele
mai multe ori însă efectele urmărite sunt legate de imaginea publică a sponsorului:
- creşterea notorietăţii sponsorului;
- dezvoltarea imaginii de marcă a organizaţiei;
- refacerea imaginii.

31 M. Papuc, Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002, p.140.


32 I. C. Popescu, D. Şerbănică, V. Balaure, Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti, 1994, p. 116.
33 V. Balaure (coord.), Marketing, Uranus, Bucureşti, 2000, p.451.
34 I. C. Curta, Sponsorizarea, Expert, Bucureşti, 1993, p.17.
35 Cuantumul care se aplică este în realitate de 5% pentru orice ac ţiune de sponsorizare, deoarece numai
acesta este prevăzut în legislaţia privitoare la impozitul pe profit. În prezent guvernul discut ă majorarea
procentului până la 30-40%.
5858 Alexandra Zbuchea

Imaginea organizaţiei percepută de către public se dezvoltă în urma unei acţiuni de


sponsorizare prin asocierea acesteia cu persoana/acţiunea/ideea/organizaţia sponsori-
zată. Pentru ca firma să îşi atingă obiectivele fixate trebuie să existe o concordanţă în
sponsorizarea efectuată şi publicul ţintă în rândul căruia se doreşte crearea/modificarea
unei anumite imagini.
Exemplu:
O firmă comercializează calculatoare şi echipamente de birotică. La începutul anului univer-
sitar aceasta sponsorizează o facultate. Beneficiile sunt: promovarea imaginii firmei în rândul
studenţilor facultăţii respective, îmbunătăţirea relaţiilor cu mediul academic, posibilitatea înche-
ierii unor contracte în viitor (cu universitatea respectivă , cu profesorii şi studenţii acesteia),
obţinerea deducerii la calcularea impozitului pe profit, îmbunătăţirea imaginii bune în rândul
societăţii în general.
PUNCTE FORTE ALE SPONSORIZ ĂRII
Sponsorizarea prezintă avantaje financiare. Astfel sumele respective se deduc cel pu ţin
parţial la calcularea rezultatului impozabil. De asemenea organiza ţia este prezentă în
atenţia publicului o perioadă mai îndelungată de timp, fără a plăti proporţional. În plus,
ea beneficiază de publicitate gratuită. Prin intermediul sponsorizării se poate transmite
un mesaj foarte clar unui segment de public bine delimitat, respectiv participan ţilor la
manifestarea sponsorizată, putând fi mai eficientă decât alte forme de promovare.
Implicarea în evenimente cu impact public face ca societatea în general, publicul-
int în special, s considere c firma î i asum anumite responsabilit i social-culturale,
ţ ăpreocupată de
este ă binele colectiv.
ă ş valori
Aceste ă sunt tot mai importanteăţ în zilele noas-
tre, iar cei care se implică sunt apreciaţi de opinia publică. În plus, datorită faptului că
sponsorul contribuie de multe ori la o ac ţiune caritabilă, la un eveniment socio-cultural
sau alte manifestări care nu au menirea de a duce la cre şterea beneficiilor materiale ale
sponsorului ci de a ajuta sub o formă sau alta la binele public, acţiunea sa de ajutorare a
manifestării respective este mai credibilă şi atrage atenţia asupra firmei mai mult decât
o campanie de publicitate. Astfel sponsorul va fi asociat cu manifestarea respectiv ă şi
imaginea sa publică se va dezvolta.
Poate fi mai eficientă decât alte mijloace promoţionale deoarece impactul mass-media
(ca vehicul promoţional) pare să fie în scădere, timpul de expunere la mesajul firmei
este mai lung, se evită anumite interdicţii legale cu privire la publicitate, interesul pen-
tru manifestare este mare în rândul publicului ţintă etc. Astfel şansele de receptare a
mesajului şi de reţinere a numelui companiei şi a ofertei sale sunt mai mari.
PUNCTE SLABE ALE SPONSORIZ ĂRII
Unele categorii de public consideră sponsorizarea ca fiind o formă de ipocrizie. De
exemplu ei cred că organizaţiile sponsorizează acţiuni socio-culturale exclusiv pentru
publicitatea obţinută, neinteresându-i deloc obiectul şi mesajul manifestării.
Se constată o tendinţă a sponsorului de a interveni în activitatea beneficiarului, în a
impune propriile idei. Unii sponsori cred că dacă susţin financiar un anumit eveniment
ei pot să îi influenţeze conţinutul şi modul de desfăşurare astfel încât să transmită
publicului propriile mesaje. În acest fel se pot naşte conflicte între sponsor şi beneficiar,
iar manifestarea socio-culturală poate fi uşor denaturată.
Tehnici de promovare în afaceri 5959

Se constată tendinţa de a sponsoriza personalităţi şi evenimente de amploare şi cu


tradiţie, cu mare afluenţă la public. Astfel cei care au mai mare nevoie de susţinere, cum
ar fi tinerii artişti şi cercetători, manifestările mici, care se adresează unui public res-
trâns şi specializat etc., nu se bucură în general de atenţia posibililor sponsori.
CLASIFICARE
În funcţie de obiectivele urmărite, acţiunea de sponsorizare poate fi:
- de notorietate: urmăreşte reamintirea imaginii de marcă a organizaţiei şi creşterea
puterii acesteia, astfel încât ea s ă fie în permanenţă prezentă în mintea publicului ţintă;
Exemplu: sponsorizarea unor evenimente prestigioase, a concertelor unor cântăreţi/grupuri la
modă, o unor manifestări sportive de mare amploare
- de imagine: se doreşte dezvoltarea imaginii organizaţiei, asocierea sa cu anumite
idei, evenimente, personalităţi sau alte elemente apreciate pozitiv de către publicul
ţintă, în special de către clienţii sponsorului;
Exemplu: se sponsorizează un muzeu, un eveniment cultural de mai mic ă amploare, o campanie
cu impact social
- de credibilitate: are în vedere dovedirea caracteristicilor şi utilităţii produselor şi
serviciilor oferite de sponsor, dezvoltarea imaginii acestora şi convingerea
publicului că ele îi satisfac în mod optim nevoile şi dorinţele;
Exemplu: sponsorizarea unei conferinţe pe teme legate de obiectul de activitate al firmei, în
timpul căreia se poate testa modul de funcţionare şi avantajele utilizării produselor
În funcţie de domeniul din care face parte manifestarea/persoana sponsorizat ă,
sponsorizarea poate fi:
- sportivă: vizează susţinerea unui sportiv, a unei echipe sau a unui eveniment sportiv
de orice fel;
- culturală: poate viza orice persoană care activează într-un domeniu al culturii (cum
ar fi artă plastică, teatru, cinematografie, literatură, conservare monumente etc.) sau
orice instituţie culturală (precum muzee, radio etc.);
- ştiinţifică şi educativă: de cele mai multe ori sunt susţinute evenimente cu caracter
ştiinţific sau educativ, dar şi persoane care sunt stimulate la cercetare prin instituirea de
burse, premii etc.;
- umanitară şi socială: sprijină persoane şi organizaţii care desfăşoară activităţi în
domenii social-umanitare, cum ar fi sănătate sau protecţia mediului;
- politică: au în vedere persoane şi organizaţii care acţionează în sfera politicii şi a
educaţiei civice;
CONSIDERAŢII PRIVIND SPONSORIZAREA ÎN CADRUL ORGANIZA ŢIILOR
MICI ŞI MIJLOCII
Impactul unei acţiuni de sponsorizare este direct proporţional cu gradul de expunere
a publicului la manifestarea respectivă. Un eveniment de mare amploare şi atractivitate
pentru audienţă implică cheltuieli foarte mari, deci valoarea unor astfel de sponsoriz ări
este de obicei mare. Din această cauză multe organizaţii mici şi mijlocii nu pot sus ţine
6060 Alexandra Zbuchea

evenimente de mare amploare. Totuşi, datorită avantajelor pe care le prezintă şi mai


ales a publicităţii gratuite prin mijloace diverse pe care o generează o acţiune de spon-
sorizare, aceste organizaţii trebuie să utilizeze şi astfel de campanii promoţionale.
Cu atât mai mult cu cât organizaţiile mici şi mijlocii nu îşi permit în general campanii
ample şi complexe de promovare care să le impună o anumită imagine de marcă, ele
trebuie să încerce să fie asociate de către public cu evenimente importante sau cu un mare
impact social. Pe ansamblu organizaţia capătă credibilitate. O modalitate convingătoare şi
mai ieftin
relativ ă este
uşor sponsorizarea.
contacte diverse, se În plusăînactivitatea
dezvolt timpul unei astfel
de rela de manifest
ţii publice ări se pot realiza
a firmei.
REGULI PRIVIND SPONSORIZAREA
Pentru ca o acţiune de sponsorizare să fie un instrument eficient de promovare pe
termen lung, organizaţia trebuie să acorde atenţie următoarelor aspecte:
- Formularea obiectivelor urmărite;
- Alegerea evenimentului sponsorizat, în funcţie de următoarele criterii: caracteristi-
cile întreprinderii (dimensiuni, putere financiară, imagine etc.), publicul-ţintă, caracte-
risticile evenimentului (public, domeniu, durat ă etc.), gradul de atracţie a evenimentu-
lui pentru publicul-ţintă, vizibilitatea evenimentului, investiţia necesară;
- Organizarea unei campanii de promovare a sponsorizării;
- Corelarea activităţii de sponsorizare cu alte tehnici de promovare.
Resurse electronice orientative:

www.sponsorship.co.uk
www.sponsorship.com
Partea a III-a: Organizarea campaniei de promovare

3.1. Strategii de promovare


Best Western Balvanyos desfăşoară în mod intensiv campanii de promovare în special
înainte de Crăciun, Revelion şi Paşti, precum şi înainte de vară - deoarece clientela de
consum pentru aceste ocazii este una individual ă , cu reacţie spontană şi cu momentul
de decizie la 30-45 zile înainte de consumarea sejurului. Strategia de promovare pentru
turismul de afaceri este asociată ca promovare cu perioada lucrativă de afaceri – respec-
tiv primăvara şi toamna, când publicul ţintă arată interes în acest sens. Cele mai utile şi
eficace sunt întâlnirile de prezentare, cu clientul, adică „direct la ţintă“. (Lorena
Preda, Marketing & Sales Manager)
Activitatea de promovare este vitală pentru dezvoltarea unei organizaţii şi impune-
rea sa pe piaţă. Succesul acesteia depinde de politica de promovare adoptată de organi-
zaţie şi consecvenţa cu care ea este aplicată. La atingerea obiectivelor promoţionale ale
firmei pot contribui toate tehnicile de promovare prezentate anterior, asamblate într-un
mix de promovare coerent. Modul în care sunt combinate aceste tehnici şi alegerea celei
mai potrivite strategii depinde de numeroşi factori, atât de natură subiectivă cât şi
obiectiv
celor ă, se
care printre
ocupăcare menţionăm: conjunctura
cu promovarea, publicul ţintpie ţei, resursele
ă, concuren ţa. organizaţiei, experienţa
Strategia de promovare reprezintă principala direcţie în care se mobilizează pe termen
lung eforturile financiare, umaneşi materiale ale organizaţiei în vederea atingerii în mod
optim a obiectivelor sale de promovare. Această strategie se concretizează în campanii de
promovare care cuprind diferite tehnici de promovare, cele mai adecvate în situa ţia dată.
Alegerea mixului de promovare este un proces complex. Alegerea variantei optime într-
un anumit context nu depinde numai de elementeşi factori raţionali, ci şi subiectivi, cum
ar fi intuiţia şi experienţa celui care proiectează campania de promovare.
O organizaţie poate adopta o gamă foarte variată de strategii de promovare36. Clasifi-
carea acestora se face după numeroase criterii:
A. după obiectivele globale urmărite:
- promovarea organizaţiei – se urmăreşte crearea şi dezvoltarea imaginii firmei în
ansamblu, creşterea încrederii publicului

Exemplu : prestatoare de servicii va derula campanii de promovare a organiza ţiei în ansam-


O societate
blu deoarece clienţii se orientează în funcţie de imaginea de ansamblu a firmei, de gradul de
încredere pe care aceasta le-o inspiră
- promovarea ofertei – se axează pe prezentarea ofertei organizaţiei, creşterea încre-
derii în capacitatea acesteia de a satisface în mod optim dorin ţele/nevoile clienţilor şi

36 C. Florescu (coord.), Marketing, Marketer, Bucureşti, 1994, pp. 409-410; V. Olteanu, Marketingul
serviciilor, Uranus, Bucureşti, 2001, pp. 200-202.
6262 Alexandra Zbuchea

stimularea cererii. Se recomandă atunci când firma comercializează o gamă restrânsă de


produse, care se adresează unui public bine delimitat. În această situaţie, prin promova-
rea fiecărui produs în parte c ătre clienţii acelei oferte va avea o eficienţă crescută. De
asemenea această strategie se poate adopta pentru o anumit ă perioadă de timp, în
funcţie de conjunctură.
Exemplu:
Vânzările la un anumit preparat culinar au scăzut foarte mult. Restaurantul care îl comerciali-
zează derulează variate acţiuni de promovare care să stimuleze comandarea acestuia de către clienţi
- promovarea mărcii – se are în vedere impunerea imaginii de marcă. Se utilizează a-
tunci când produsele sau serviciile oferite de organizaţie sunt omogene, se pot definişi
delimita precis de concurenţă. În această situaţie, prin promovare corespunzătoare, orga-
nizaţia poate asocia mărcii un set de caracteristici şi valori care să poziţioneze firma pe
piaţă.
Exemplu:
O organizaţie doreşte să poziţioneze foarte precis firma şi oferta pe piaţă. Imaginea de marcă
care se construieşte trebuie să fie bine individualizată şi puternică pentru a permite recu-
noaşterea imediată a acestei poziţii, a caracteristicilor societăţii respective şi a ofertei sale
- promovare mixtă – se urmăreşte dezvoltarea simultană atât a imaginii organizaţiei,
cât şi a ofertei sale sau a mărcii. Este cea mai întâlnită strategie, şi cea mai uşor de
adoptat.
imaginea De asemenea,
de marc prininspir
ă a firmei, combinarea maiclien
ă încredere multor
ţilor şielemente
publiculuicare
largcontribuie
şi faciliteazlaă
atingerea în mod optim a obiectivelor campaniilor de promovare.
Exemplu:
O societate comercială nou înfiinţată apelează la această metodă pentru a atinge simultan mai
multe obiective.
B. după ofertă:
- promovarea produsului global – se promovează oferta organizaţiei în ansamblu;
- promovarea produsului individual – se promovează fiecare componentă a ofertei în
parte.
C. după publicul ţintă:
- strategie concentrată – vizează un singur segment de piaţă.
Exemplu:
O agenţie de turism se adreseaz ă prin acţiunile sale de comunicare şi promovare numai
persoanelor cu venituri ridicate.
- strategie diferenţiată – urmăreşte adaptarea campaniilor de promovare pentru
diferite categorii de public avute în vedere;
Exemplu:
O agenţie de turism derulează simultan acţiuni de promovare şi lansează mesaje către trei cate-
gorii de public: familii cu copii, firme, persoane cu un nivel de via
ţă ridicat şi vârstă peste 50 de
ani.
Tehnici de promovare în afaceri 6363

- strategie nediferenţiată – se adresează întregii pieţe.


Exemplu:
O agenţie de turism se adresează prin acţiunile sale promoţionale întregii pieţe. Canalele
utilizate sunt accesibile unor categorii variate de public, iar mesajele se referă în general la nevoi
generale şi dorinţe universale de relaxare şi călătorie
D. după rol:
- promovare ofensivă – urmăreşte extinderea imaginii şi a pieţei firmei prin derularea
unor campanii ample de promovare;
- promovare defensivă – se are în vedere menţinerea poziţiei actuale şi a clienţilor
prin apărarea imaginii şi combaterea concurenţei.
E. după variaţia cererii:
- strategie de diferenţiere temporară – se urmăreşte reorientarea cererii atunci când
aceasta înregistrează fluctuaţii;
Exemplu:
Un fabricant de bere realizează campanii de promovare mai intense în timpul toamnei şi al
iernii pentru a reaminti oferta sa şi a stimula vânzările în aceste perioade.
- strategie nediferenţiată – se utilizează în cazul în care cererea este uniform ă pe
parcursul anului

Exemplu:
Un restaurant cu terasă derulează campanii de promovare pe tot parcursul anului, dar mesa-
jul şi elementul promovat cu precădere diferă în funcţie de conjunctură şi interesele organizaţiei.
F. după mijloacele de transmitere a mesajului promo ţional:
- promovare intensivă – se utilizează toate mijloacele promoţionale;
Exemplu:
Un lanţ de magazine utilizează toate tehnicile de promovare, combinându-le în func ţie de
publicul-ţintă, obiectivele urmărite, conjunctură etc.
- promovare selectivă – se utilizează numai câteva mijloace de promovare;
Exemplu:
Un fast-food, datorită clientelei şi a posibilităţilor sale financiare, derulează numai campanii
de promovare a vânzărilor şi îşi face publicitate prin tipărituri.
- promovare exclusivă – se utilizează un singur mijloc de promovare
Exemplu:
O societate de consultanţă care se adresează băncilor derulează numai campanii de relaţii pu-
blice.
6464 Alexandra Zbuchea

G. după modul de desfăşurare în timp:


- promovare permanentă – activitatea de promovare şi comunicarea cu publicul se
desfăşoară în mod continuu;
- promovare intermitentă – campaniile de promovare sunt limitate în timp, desf ăşu-
rându-se în funcţie de conjunctură.
H. după sediul activităţii promoţionale:
- realizată cu forţe proprii – organizaţia proiectează şi derulează campaniile de pro-
movare;
- realizată de instituţii specializate – se apelează la agenţii de publicitate.
I. după modul de comunicare cu publicul ţintă:
- media – promovarea se face prin mass-media;
- personală – promovarea se face prin mijloace interpersonale.
J. după publicul vizat:
- internă – are în vedere angajaţii organizaţiei;
- externă – se adresează publicului din afara organizaţiei.
Această clasificare este mai mult didactică şi are menirea de a înţelege mai bine posi-
bilităţile multiple de abordare, cu avantajele şi dezavantajele lor. În activitatea reală o
organizaţie adoptă o strategie combinată, eficientă într-un anumit context. Alegerea
celei mai potrivite strategii pentru o organiza ţie, într-o anumită situaţie, este foarte
importantă deoarece aceasta trebuie să asigure atingerea în mod optim, cu eforturi
minime a obiectivelor fixate.
Criteriile de alegere a strategiei şi a mixului de tehnici de promovare sunt variate:
- obiectivele urmărite pe termen lung şi scurt;
- mesajul care trebuie transmis;
- publicul-ţintă, caracteristicile şi obiceiurile de consum ale acestuia;
- credibilitatea organizaţiei şi imaginea pe care deja o are;
- flexibilitatea campaniei adoptate;
- durata de acţiune;
- bugetul necesar şi resursele (financiare, materiale şi umane) disponibile;
- controlul rezultatelor campaniei de promovare.
Deoarece strategia de promovare presupune combinarea mai multor tehnici în func-
ţie de condiţiile concrete atât din interiorul, cât şi din exteriorul organizaţiei, nu se poate
sugera o reţetă perfectă pentru orice organizaţie. Totuşi reuşita strategiei alese depinde
în mare măsură de realismul obiectivelor şi de concordanţa dintre tehnicile utilizate şi
resursele organizaţiei. De asemenea proiectarea modului de aplicare în timp a strategiei
şi de implementare a mixului promoţional îi influenţează eficienţa.
Proiectarea
se bazeaz strategiei
ă pe analiza de promovare
mediului intern ştrebuie
i externsală aibă în vedere
organiza ţiei. Omisiunea organiza
dată adoptat ţiei şi
ă strategia
de promovare, aceasta trebuie luat ă în considerare la realizarea oricărei campanii de
promovare ulterioare. Astfel mesajele promoţionale transmise vor fi coerente, uşor de
reţinut, se vor susţine reciproc şi vor duce pe termen lung la dezvoltarea imaginii
organizaţiei şi la creşterea încrederii publicului.
Orice activitate şi proces de comunicare cu publicul derulate de c ătre o întreprindere
îi influenţează direct sau indirect imaginea. Pentru ca aceste efecte să fie pozitive şi con-
trolabile este indicat ca ele să fie parte a unor campanii de promovare derulate de orga-
Tehnici de promovare în afaceri 6565

nizaţie. Acestea vor avea eficienţa maximă dacă ele sunt rezultatul unui proces riguros
de planificare.
Etapele de proiectare ale unei campanii de promovare sunt:
- analiza mediului extern la un moment dat şi previzionarea evoluţiilor pe termen
scurt;
- formularea obiectivelor campaniei;
- alegerea publicului-ţintă;
-- evaluarea
formularearesurselor
mesajuluiorganiza
promoţional;
ţiei;
- dezvoltarea mixului de promovarea (alegerea celor mai potrivite tehnici de promo-
vare avându-se în vedere cel mai mic raport cost/client potenţial);
- planificarea acţiunilor şi distribuirea responsabilităţilor;
- stabilirea metodelor de control şi măsurare a rezultatelor;
- stabilirea bugetului necesar;
La formularea mesajului promoţional şi în timpul derulării campaniei de promovare
trebuie avut în permanenţă în vedere decalajul care poate ap ărea între promisiunea
cuprinsă în mesaj şi modul în care va fi evaluat produsul de c ătre clienţi. Pentru a evita
efectele negative pe termen lung generate de un decalaj mare în defavoarea organizaţiei
trebuie să nu se suprasolicite promovarea, să nu se facă promisiuni exagerate şi nerea-
liste. De altfel o astfel e abordare poate să determine din start neîncrederea publicului.
Campaniile de promovare trebuie să fie suficient de flexibile pentru a se adapta la
modificările din mediul intern şi extern al organizaţiei. Ele trebuie să poată fi optimizate
pe parcursul derulării. De asemenea rezultatele campaniilor de promovare trebuie eva-
luate, iar concluziile obţinute vor fi avute în vedere la proiectarea şi derularea campanii-
lor ulterioare.

3.2. Bugetul promoţional


Bugetul activităţii promoţionale se alocă în funcţie de obiectivul campaniei de promo-
vare, de importanţa acestuia. Spre exemplu la inaugurarea unui hotel - deschiderea
oficială a mers către un buget de 20.000 USD; impactul în media şi în mediul de afaceri
a fost pe măsură - presa a scris şi înainte şi după evenimente circa 2-3 săptămâni. În
principiu, pentru campaniile de promovare ale Best Western Balvanyos, bugetul îl
stabilim în funcţie de impactul dorit pentru acea campanie; mic, mediu sau mare, deci
în funcţie de necesităţile de promovare. (Lorena Preda, Marketing & Sales Manager)

Alocarea
func sumelor necesare
ţie de obiectivele fixate, câtrealiz ării unor în
şi luându-se campanii de promovare
considerare se face ţatât
resursele organiza în
iei. De
cele mai multe ori o firmă, în special de dimensiuni mici, nu î şi permite să realizeze ac-
ţiuni de promovare de mare amploare, motiv pentru care ea trebuie s ă recurgă şi la alte
metode pentru a-şi spori reputaţia şi a se menţine în atenţia publicului (cum ar fi reali-
zarea de contracte barter cu diverse mass-media sau ob ţinerea de publicitate gratuită).
Practica în domeniu a identificat 7 posibilit ăţi privind alocarea fondurilor pentru
promovare:
- metoda procentului din vânzări – anual organizaţia alocă pentru promovare un anu-
mit procent din cifra de afaceri. Avantajul const ă în existenţa unui buget promoţional
6666 Alexandra Zbuchea

sigur şi relativ constant. Dezavantajul acestui mod de abordare este că de cele mai mul-
te ori organizaţia nu poate derula campanii flexibile, care s ă valorifice o anumită con-
junctură. De asemenea dacă volumul desfacerilor va scădea, firma va avea la dispoziţie
un buget promoţional mai mic tocmai în condiţiile în care stimularea vânzărilor prin
promovare variată este mai necesară;
- metoda posibilităţilor – se utilizează pentru promovare tot ceea ce organizaţia îşi per-
mite. Această situaţie poate fi favorabilă realizării unor campanii de promovare ofen-
sive (de
eficien ţa caloc
ătreăorganiza ţiile cu
rii fondurilor putere financiară mare), dar poate să influenţeze negativ
respective;
- metoda bazată pe analiza obiectivelor – se alocă pentru promovare tot ceea ce este
necesar pentru atingerea în condi ţii optime a obiectivelor. Este cea mai indicat ă metodă
pentru că asigură raportul optim între eforturile financiare şi efectele obţinute. Din
nefericire puţine întreprinderi mici şi mijlocii îşi pot permite această abordare, deoarece
fondurile optime necesare depăşesc de multe ori posibilităţile;
- metoda competiţională – se alocă pentru promovare sume comparativ cu concurenţa.
În general în procesul de proiectare şi de derulare a unei campanii de promovare
trebuie avute în vedere acţiunile şi imaginea concurenţei. Considerăm însă că este o
abordare greşită să se aloce sume similare pentru promovare. Exist ă mai multe argu-
mente în favoarea acestei afirmaţii: concurenţii nu sunt în general un etalon în privin ţa
eficienţei cu care sunt utilizate pentru promovare resursele financiare, campaniile de
promovare ale organizaţiei se desfăşoară în alt context decât cele ale concurenţei deci
raportul efort/efect va fi diferit.
O altă problemă cu care se confruntă o organizaţie este modul în care va fi alocat
fondul de promovare între diferitele campanii şi tehnici de promovare. Exist ă mai mul-
te abordări disponibile:
- metoda factorilor de greutate – alocarea fondurilor se face în func ţie de importanţa
asociată cu fiecare tehnică/campanie de promovare în parte, respectiv cu obiectivele
care doresc să fie atinse;
- metoda bazată pe experimente de marketing – la alegerea campaniilor şi a tehnicilor de
promovare celor mai eficiente şi stabilirea cuantumului din resursele financiare care vor
fi alocate fiecăreia se realizează experimente prin care se testează eficienţa acestora.
Cheltuielile de promovare ale unei organizaţii sunt variate. Unele dintre ele sunt
directe, altele indirecte. Unele se realizează pe tot parcursul anului (cum ar fi salariile
eventualilor angajaţi care se ocupă de promovare/relaţii publice), altele se efectuează
cu ocazia unor campanii de promovare precis delimitate în timp.
Unele organizaţii nu îşi proiectează şi derulează singure campaniile de promovare,
apelând întotdeauna
publicitate la agen
numai pentru ţii specialitate.
anumite campanii,Alte organizaţiimai
de amploare colaborează cudeagen
mare. Sunt ţiile de
asemenea şi
firme, cum sunt de cele mai multe ori întreprinderile mici, care nu folosesc niciodat ă ser-
viciile agenţiilor de publicitate. Toate aceste situaţii au impact asupra bugetului de
promovare.
În general se consideră că o campanie de promovare realizată pe cont propriu este
mai ieftină decât dacă s-ar apela la o agenţie de publicitate. De multe ori această afirma-
ţie este falsă deoarece: agenţia poate obţine spaţii de publicitate mai ieftine, deţine mai
multe informaţii despre piaţă şi mai multe contacte putând s ă fie mai eficientă decât
organizaţia în beneficiul căreia se realizează campania, personalul agenţiei are mai
Tehnici de promovare în afaceri 6767

multă experienţă în formularea mesajelor şi poate realiza materiale de promovare de


calitate mai ridicată şi cu un impact mai mare etc. Desigur c ă dacă se apelează la o
agenţie de publicitate trebuie să se plătească acesteia pentru serviciile aduse, pe lângă
costul propriu-zis al campaniei. De cele mai multe ori însă aceste cheltuieli sunt pe
deplin justificate de celelalte costuri care sunt mai reduse, de mai marea eficienţă şi mai
buna calitate a campaniei, de efectele campaniei care sunt de cele mai multe ori
superioare decât cele pe care le-ar fi obţinut organizaţia prin eforturi proprii.

3.3. Evaluarea activităţii de promovare


Auditul activităţii de promovare realizate deBest Western Balvanyosse axează pe veri-
ficarea bugetelor alocate iniţial şi verificarea impactului campaniilor desfăşurate. Acest
lucru se efectuează prin măsurarea feedback-ului, respectiv al numărului de telefoane
primite după o anumită campanie de promovare şi a materializărilor ca urmare a unei
apariţii publicitare sau sub acea ofertă. (Lorena Preda, Marketing & Sales Manager)
O organizaţie nu trebuie să pornească de la premiza că orice campanie de promovare
este benefică deoarece publicul a avut ocazia să cunoască mai bine firma şi oferta sa. De
asemenea nu trebuie să se considere că sporirea vânzărilor înregistrată în paralel cu
desfăşurarea unei campanii de promovare se datorează (în întregime) acesteia. Nu
trebuie să se piardă din vedere nici faptul că eventuala sporire a veniturilor datorată
intensificării promovării s-a obţinut ca urmare a investiţiei în campania de promovare,
deci
O beneficiile financiare
întreprindere trebuiereale
să sunt mai mici.
evalueze realist acţiunile sale de promovare pentru a
vedea cât de eficient a investit banii în aceasta, pentru a compara diferite campanii de
promovare, pentru a-şi îmbunătăţi în viitor activitatea promoţională. Cea mai simplă
evaluare este raportarea costurilor promovării la efectele financiare obţinute. Cu cât acest ra-
port este mai mic, cu atât campania a fost mai eficient ă. Acest indicator nu este întot-
deauna relevant, deoarece campaniile de promovare nu au ca efect benefic şi necesar
numai sporirea veniturilor ci şi o serie de avantaje nefinanciare, sau care nu se trans-
formă în bani decât indirect, pe termen lung.
O analiză mai bună, dar de asemenea limitată, se obţine prin compararea obiectivelor
propuse cu ceea ce s-a realizat efectiv. Astfel se pot evalua şi efectele nefinanciare.
Totuşi nici această metodă nu este în întregime relevantă, deoarece este posibil ca efec-
tele să nu fie cele maxime posibil, sau ca obiectivele s ă fi fost fixate sub posibilităţi. De
asemenea nu se obţin informaţii cu privire la eficienţa cu care au fost alocate resursele.
De aceea evaluarea unei campanii de promovare se face din mai multe perspective,
luându-se în calcul
Evaluarea eficienelemente
ţei activitdiverse.
ăţii de promovare şi a tuturor efectelor sale este un proces
de multe ori anevoios. În plus trebuie evaluat dac ă efectele pozitive înregistrate sunt
cele optime, dacă cu aceleaşi investiţii nu s-ar fi putut realiza o campanie de promovare
mai eficientă. Trebuie să se ia în calcul atât efectele pe termen scurt, care sunt u şor
sesizabile dar nu întotdeauna cuantificabile, cât şi cele pe termen lung, mult mai greu
de delimitat. Un alt aspect care îngreunează evaluarea impactului unei anumite tehnici
de promovare este faptul că de obicei o organizaţie desfăşoară simultan mai multe
campanii promoţionale, deci efectul care se înregistrează este un rezultat cumulat al
tuturor acestor acţiuni.
6868 Alexandra Zbuchea

De asemenea trebuie să se aibă în vedere că de multe ori efectele utile ale promovării
se manifestă în mai multe planuri, extrem de importante, dar uneori greu de evaluat:
- economic: efecte financiare, venituri suplimentare, sporirea vânzărilor etc.;
- social: beneficii pentru clienţi, pentru societate în ansamblu, educarea publicului etc.;
- imagine: dezvoltarea imaginii organizaţiei, creşterea încrederii clienţilor etc.
Cele mai bine elaborate şi utilizate metode de evaluare a promov ării sunt cele care
analizează campaniile de publicitate. În general evaluarea unui mesaj publicitar se face

şcomparând
i alţi factorisitua ţia dinainte
de influen de derularea
ţă importan campaniei,
ţi, se încearc cu cea ulterioar
ă delimitarea ă. Dacîn
rezultatelor ă se observ
func ţie deă
cauza sa directă. Cele mai întâlnite modalităţi de evaluare a eficienţei unei reclame sunt
analiza gradului în care publicul ţintă îşi mai aminteşte reclama, compararea atitudinii
consumatorilor înainte şi după difuzare, calcularea ratei audienţei şi a gradului de
acoperire, a frecvenţei cu care publicul ţintă a recepţionat reclama.
Pentru o analiză mai aprofundată se calculează, în măsura posibilităţilor, diferiţi
indicatori de eficienţă37. Cei mai utilizaţi sunt:
- audienţa media = totalitatea indivizilor cu anumite caracteristici, care pot fi vizaţi
de un mesaj publicitar;
- grupul ţintă (target) = publicul vizat de campania publicitară (se extrage din
audienţa totală);
- acoperirea (reach, coverage) = procentul de persoane din grupul ţintă care au
receptat mesajul (% din grupul ţintă)
- nivelul de audienţă (rating) = numărul de persoane/gospodării care urmăresc un
anumit
- GRPprogram
(gross TV/radio (% din=audien
rating points) ţa postului
procentul respectiv)
din audien ţa totală care poate fi expus
mesajului publicitar
GRP = Σ na
unde na = nivelul audienţei tuturor programelor în timpul cărora este difuzat mesajul
publicitar;
- contacte (contacts) = numărul de persoane care au receptat mesajul publicitar
nc = Pm na ×

unde:
nc = numărul de contacte;
Pm = publicul mediului prin care se transmite mesajul publicitar;
na = nivelul audienţei programului media în timpul c ăruia se transmite mesajul;
În cazul realizării unei campanii prin cinematografe, formula de calcul este:
nc = 1 (m + 1) (m/(m + 1))n
unde: m = numărul mediu al intrărilor unei persoane la cinematograf, într-o anumită
perioadă;
n = numărul contactelor cu filmul publicitar (numărul de difuzări în perioada
respectivă).

37 M. Nicola, D. Petre, Publicitate, SNSPA, Bucureşti, 2001, pp. 127-131.


Tehnici de promovare în afaceri 6969

- frecvenţa (frequency) = numărul mediu de expuneri a membrilor audienţei la


mesajul publicitar
F = GRP / A
unde: F = frecvenţa;
GRP = procentul din audienţă expus mesajului publicitar;
A = acoperirea.
- cota de memorare = ponderea persoanelor care îşi vor aminti mesajul publicitar
CM = 1 – (1 – β)F
unde: CM = cota de memorare;
β = probabilitatea de creştere a amintirii de la o expunere la alta (10%);
F = frecvenţa.

- penetraţia de memorare = audienţa vizată care îşi aminteşte mesajul publicitar


NM = nc × CM
unde: NM = penetraţia de memorare
nc = numărul de contacte
CM = cota de memorare

- CPT (cost per thousand) = costul pentru a ob ţine 1000 de contacte dintr-un grup
ţintă:

costul anun ţului publicitar


CPT = 1000
×
N contacte
În cazul în care nu sunt date cu privire la audienţă, formula de calcul este:

costul anun ţului publicitar


CPT = ×1000
Tiraj

– CPP (cost per point) = efortul financiar necesar pentru a obţine un punct GRP

costul anun ţului publicitar (total buget )


CPT = × 1000
GRP

– eficienţa = nivelul de eficienţă asociat mesajului publicitar (numărul de persoane


care şi-au format o imagine favorabilă în urma expunerii la mesajul transmis)

E = na × CM × p × nc
7070 Alexandra Zbuchea

unde: na = nivelul audienţei, ponderea persoanelor care au fost expuse mesajului


publicitar;
CM = cota de memorare, ponderea persoanelor care au reţinut mesajul transmis;
p = ponderea persoanelor care au re ţinut mesajul şi şi-au format o imagine
favorabilă;
nc = numărul de contacte, de persoane care au fost expuse mesajului.

Concluzii

Promovarea este una dintre componentele activităţii de marketing a unei organizaţii,


alături de dezvoltarea ofertei, distribuirea sa şi preţul de comercializare. Ea poate influ-
enţa, uneori determinant, rezultatele financiare ale unei societăţi comerciale, dar nu tre-
buie să fie uitate nici celelalte elemente ale activităţii de marketing. Politica de promo-
vare, compusă din diferite strategii şi tehnici, trebuie să urmărească în mod consecvent
comunicarea cu clienţii, dezvoltarea imaginii organizaţiei şi a unor relaţii benefice cu
toate categoriile de public.
Nu există o reţetă universal valabilă, care să asigure succesul necondiţionat, cu pri-
vire la modul în care ar trebui să se desfăşoare activitatea de promovare. Uneori aceasta
se proiectează, organizează şi derulează de către organizaţie sau împreună cu o altă
societate direct interesată. Alteori se apelează la agenţii specializate în promovare, sau
se dezvolt
ploare, ă ca
sunt o colaborare
costisitoare cu implic
şi/sau acestea. Uneori campaniile
ă utilizarea desfnumeros.
unui personal ăşurate auAlteori
o mare am-
aceas-
tă activitate implică utilizarea unor resurse financiare, materiale şi/sau umane reduse, o
perioadă restrânsă de timp. Cei mai importanţi factori care influenţează deciziile
privind dezvoltarea campaniilor de marketing sunt: obiectivele fixate, publicul- ţintă,
conjunctura şi experienţa în domeniu.
Activitatea de promovare, chiar dacă poate fi costisitoare, trebuie să fie o preocupare
permanentă a conducerii unei organizaţii. Momentul când se derulează o anumită
campanie de promovare trebuie însă ales cu grijă, în funcţie de situaţia internă şi
externă a societăţii comerciale. Activitatea derulată trebuie să fie legală şi morală. În
ceea ce priveşte prima cerinţă, limitele sunt fixate prin lege, iar statul veghează la res-
pectarea acestora. Imoralitatea unei campanii de promovare este, câteodat ă, o carac-
teristică mai greu de respectat, ţinând cont de presiunile financiare şi de altă natură care
pot facilita o astfel de atitudine. La dezvoltarea unei campanii trebuie s ă se ţină cont de
diverse aspecte etice, în caz contrar opinia public ă/clienţii putând reacţiona în mod
negativ, iar imaginea şi activitatea organizaţiei vor fi influenţate negativ. De altfel un
segment al publicul consideră că promovarea în sine este o activitate imorală, crezând
că: se încearcă ascunderea anumitor defecte ale unor produse, se minte pentru a se vin-
de mai bine oferta, se încearcă determinarea publicului să cumpere produse de care nu
are nevoie sau care chiar ar putea să îi fie nepotrivite/dăunătoare, se urmăresc în mod
exclusiv avantaje pecuniare etc.
Este foarte răspândită opinia conform căreia scopul promovării este creşterea vânză-
rilor. Iniţial nevoia de promovare a pornit de la acest obiectiv, dar în prezent aceast ă
activitate este mult mai amplă şi nuanţată. Efectele urmărite prin campaniile de promo-
Tehnici de promovare în afaceri 7171

vare pot fi extrem de variate, de natur ă socială, financiară, economică etc. Coordonatele
în funcţie de care sunt proiectate obiectivele promovării sunt: comunicare şi imagine. Pe
ansamblu se urmăreşte crearea unui climat de încredere, favorabil pe termen lung dez-
voltării activităţii organizaţiei.
Paleta de tehnici de promovare aflate la dispoziţia unei societăţi comerciale pentru a
realiza obiectivele propuse, pe termen scurt, mediu şi lung, este extrem de bogat ă. Ea
cuprinde: publicitatea, promovarea vânzărilor, utilizarea mărcii, participarea la mani-
festări ăpromo
prezint ţionale,
avantaje relaţii publice,
şi dezavantaje. forţetipului
Alegerea de vânzare, sponsorizarea.
de campanie care va fiFiecare
derulatmetod
depin-ă
de în primul rând de publicul- ţintă, caracteristicile organizaţiei şi resursele disponibile.
De fapt rareori se alege o singur ă tehnică de promovare. Obiectivele fixate se ating în
mod optim atunci când se foloseşte o combinaţie a acestora. Stabilirea acestui mix de
promovare este, de multe ori, un proces subiectiv şi depinde de inspiraţia/experienţa
celui care-l proiectează.
Întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să depăşească şi alte probleme în procesul de
dezvoltare a unei campanii de promovare. Cea mai evident ă şi stringentă dificultate
este mica disponibilitate a resurselor, atât a celor financiare, cât şi a celor umane sau
materiale. Datorită activităţii mai restrânse şi a campaniilor restrânse de promovare im-
pactul şi recunoaşterea publică a acestor întreprinderi este mai mic. De altfel de cele mai
multe ori aceste întreprinderi se adresează unui public restrâns, de multe ori specializat,
drept urmare activităţile de promovare nu trebuie să fie foarte ample pentru a fi eficien-
te şi a influenţa clienţii organizaţiei. Totuşi, de multe ori imaginea publică de marcă
poate influenăţacadeciziile
se recomand de cump
în măsura ărare
posibilit şi comportamentul
ăţilor să se desfăşoareclien ţilor, motiv
şi campanii de pentru care
promovare
pentru dezvoltarea imaginii în rândul publicului larg.
Nu este uşor pentru întreprinderile mici şi mijlocii să se dezvolte, ţinând cont că ele
intră în concurenţă directă cu companii mari, importante pe piaţă. Aceştia au de cele
mai multe ori o imagine bună şi solidă pe piaţă, dezvoltată pe parcursul unei perioade
lungi de timp prin diferite mijloace, inclusiv promovare intensă. Întotdeauna clienţii
vor compara activitatea şi imaginea unei întreprinderi mici/mijlocii cu marile firme
care activează în acelaşi domeniu. Din această cauză imaginea este un element impor-
tant, care influenţează hotărâtor comportamentul clienţilor potenţiali. Este vital pentru
o întreprindere care nu are o mare putere financiară să aibă o imagine puternică, bine
individualizată comparativ cu concurenţa. Acest lucru nu se poate realiza decât printr-o
politică coerentă şi sistematică de promovare.
Deoarece o întreprindere mică/mijlocie nu poate aloca în permanenţă fonduri mari
pentru promovare, campaniile sale de promovare, mai puţin ample, trebuie să fie mult
mai eficiente şi, ţinând cont de eforturile făcute, mai „vizibile” decât în cazul marilor
firme. Soluţia este proiectarea şi derularea unor campanii srcinale, care s ă surprindă în
mod plăcut şi să atragă publicul-ţintă. Direcţiile pe care trebuie să se axeze promovarea
trebuie să fie prezenţa permanentă în mintea clienţilor, dezvoltarea unui grup de
„avocaţi” ai firmei, fidelizarea clienţilor şi obţinerea încrederii publicului.
7272 Alexandra Zbuchea

Bibliografie selectivă
Astous, A. d'; Jacob, I.; „Understanding consumer reactions to premium-based promotional
offers”, în European Journal of Marketing, Vol. 36, Nr. 11-12 / 2002, pp.1270-1286.
Baker, J.M., Dictionary of Marketing and Advertising, Macmillan, Londra, 1998.
Balaure, V. (coord.), Marketing, Uranus, Bucureşti, 2000.
Balaure, V. (coord.),Tehnici promoţionale. Probleme. Analize. Studii de caz, Uranus, Bucureşti, 1999.
Baldauf, A.; Cravens, D.W.; „The effect of moderators on the salesperson behavior
performance and salesperson outcome performance and sales organization effectiveness
relationships”, în European Journal of Marketing, Vol. 36, Nr. 11-12 / 2002, pp.1367-1388.
Balmer, J.M.T.; Gray, E.R.; „Corporate brands: what are they? What of them?”, în European
Journal of Marketing, Vol. 37, Nr. 7-8 / 2003, pp. 972 – 997.
Cazacu, T.S., Strategii comunicaţionale şi manipulare, Polirom, Bucureşti, 2000.
Chernatony, L. de; Segal-Horn, S.; „The criteria for successful services brands”, în European
Journal of Marketing, Vol. 37, Nr. 7-8 / 2003, pp.1095-1118.
Dâncu, V.S., Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Dacia, Cluj, 1999.
Dinu, M., Comunicarea, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997.
Engel, F.J.; Warshaw, R.M.; Kinnear, C.T.; Promotional Strategy: Managing the Marketing
Communications Process, Irwin-Homewood, Boston, 1997.
Florescu, C. (coord.), Marketing, Marketer, Bucureşti, 1994.
Hart, S.; Murphy, J. (ed.), Brands. The New Wealth Creators, Londra, 1998.
Hill, E; O’Sulivan, T., Marketing, Antet, Bucureşti, 1997.
Hsu, C.; McDonald, D.; „An examination on multiple celebrity endorsers in advertising”, în
Journal of Product and Brand Management, vol.11, Nr.1 / 2002, pp.19-29.
Kacso,
Kotler, S.,
Ph.„Politica
(coord.),de promovare”,
Principiile în Smedescu,
marketingului, I. (coord.),
Teora, 1998. Sylvi, Bucureşti, 2003.
Bucureşti,Marketing,
Kotler, Ph., Managementul marketingului, Teora, Bucureşti, 1997.
Mickey, T.J., „A postmodern view of public relations: Sign and reality”, în Public Relations
Review, vol. 23, Nr.3 / 1997, pp. 271-284.
Moise, Z., Marketingul prin intermediul târgurilorşi expoziţiilor, All Educaţional, Bucureşti, 1997.
Moldoveanu, M., Psihologia reclamei, Libra, Bucureşti, 1995.
Moorthi, Y.L.R. „An approach to branding services”, în Journal of Services Marketing, vol.16,
Nr.3 / 2002, pp.259-274.
Nicola, M.; Petre, D.; Publicitate, Ed. SNSPA, Bucureşti, 2001.
O’Guinn, T.; Allen, T.; Semenik, R.; Advertising, South Western College Publishing, 1998.
Olteanu, V., Marketingul serviciilor, Uranus, Bucureşti, 2001.
Papuc, M., Multimedia în afaceri, Era, Bucureşti, 2000.
Papuc, M., Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002.
Popescu, I.C., Comunicarea în marketing, Uranus, Bucureşti, 2001.
Popescu, I.C.; Serbănică, D.; Balaure, V.; Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti.
Román,Journal
European S.; Ruiz, S.; Munuera,
of Marketing, J.L.;Nr.
Vol. 36, „The effects
11-12 of sales
/ 2002, training on sales force activity”, în
pp.1344-1366.
Serbănică, D., „Public relations în lumea contemporan ă a afacerilor”, în Tribuna economică,
nr.23, Bucureşti, 23 aug.1996, pp.55-43.
Thomas, M.J. (coord.), Manual de marketing, Codecs, Bucureşti, 1998.
Uncles, M.D. (ed.), „Brand Management“, ediţie specială Journal of Product and Brand
Management, vol.6, Nr.1 / 1997.
Urde, M., „Core value-based corporate brand building”, în European Journal of Marketing, Vol.
37, Nr. 7-8 / 2003, pp. 1017-1040.
Zinkhan, G.M., „Promoting services via the Internet: new opportunities and challenges”, în
Journal of Services Marketing, vol.16, Nr.5 / 2002, pp. 412-423.