Sunteți pe pagina 1din 2

PePe verso-ul

verso-ul fiecărei
fiecărei
fotografii
fotografii vorvor fi fi
completate
completate numele,
numele,
prenumele
prenumele şi şi
data
data
naşterii
naşterii
titularului.
titularului.

FOTO Formular nr. 1


FOTO Revizie: 10.07.2019

Domnule Președinte,
Subsemnatul (a) ………………………………………………………........……….......................
născut (ă) la data de ……………..…….. în localitatea …………………………………………..……....
jud. ………………… ţara ………………………… fiul / fiica lui ……………… şi al/(a) ………......
…… cetăţean ….............…………., cu domiciliul în ţara …………………., jud. …………………,
localitatea ……..........…............ str. …………………….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., şi
reşedinţa în ţara ………………………., jud. ...…………………, localitatea .......………............ str.
…………………….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….....,ap. ...….., tel. ………………………, e-mail
……………….......................................................,
solicit acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 8 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
şi modificată, de al cărei conţinut am luat cunostinţă.

Solicit acordarea cetăţeniei române şi pentru copiii minori :

(dacă este cazul)

Motivele cererii mele sunt :


(se completează de către petent după înregistrarea dosarului)

Menţionez că domiciliez în România din anul ……………, studii……………………………………...,


ocupaţia ………………..….., locul de muncă ……………………………..., conform dovezilor anexate.
Cunosc limba română şi am asigurate mijloacele de existenţă.
Nu am mai formulat altă cerere de acordare a cetăţeniei române.

În situaţia modificării, rectificării sau anulării unor menţiuni în registrele de stare civilă ale subsemnatului/subsemnatei până
la data soluţionării cererii, respectiv în cazul schimbării adresei de domiciliu/ reşedinţă/ corespondenţă, declar pe propria
răspundere că voi transmite de îndată aceste modificări. În caz contrar o eventuală cerere de rectificare a menţiunilor cuprinse
în Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, respectiv de prelungire termen de depunere a jurământului de
credinţă, pe motivul neprimirii comunicării din cauza schimbării adresei de domiciliu/ reşedinţă/ corespondenţă, nu va fi
aprobată.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Regulamentul European (UE 2016/679) privind Protecția
datelor cu caracter personal cu OUG nr. 41/2016.
(I agree with processing of data presented in according with the European G.D.P.R. (UE 2016/679) and GEO no. 41/2016.)
(Je suis d’accord avec le traitement des donnees presentees conformement a G.D.P.R. (UE 2016/679) et GOU no. 41/2016.)

Data Semnătura
………………………. …………………….
Domnului Preşedinte al Comisiei pentru Cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie