Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar nr.

___________
Formular nr. 6 Data ___________
Revizie: 24.10.2018

CERERE
DE COMUNICARE A STADIULUI SOLUŢIONĂRII CERERII DE REDOBÂNDIRE A CETĂŢENIEI
ROMÂNE

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................., fiul/fiica


lui ...............................și........................născut/ă la data
de.....................................în ......................................................................................................posesor
al actului de identitate/pașaport,seria....................nr.................................................cu domiciliul actual
în ...............................................................................................................și cu reședința
în..............................................................................................................vă rog să îmi comunicați
stadiul soluționării cererii de redobândire a cetățeniei române, depusă la data
de..............................................., înregistrată sub nr.......................................... .

Solicit să îmi fie comunicate aceste informații la adresa de domiciliu/reședință sau prin e-
mail:..............................................................

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția datelor cu caracter
personal, Legea nr. 677/2001 și cu OUG nr. 41/2016.
(I agree with processing of data presented in according with the European G.D.P.R., Law no. 677/2001 and GEO no. 41/2016.)
(Je suis d’accord avec le traitement des donnees presentees conformement a G.D.P.R., la Loi no. 677/2001 et GOU no. 41/2016.)

Data, Semnătura
……………………. …………………….