Sunteți pe pagina 1din 2

Dosar nr.

___________
Formular nr. 7 Data ___________
Revizie: 24.10.2018

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a).......................................................................................................................
în calitate de:
- Titularul cererii privind cetăţenia română nr......................../A/Rd/............................,
fiul(fiica) lui.............................................................şi .............................................................,
născut(ă) la data de ............................, în ..................................................................................,
cu domiciliul în..............................................................................................................................
................................................................................................................................................,
- Mandatar/avocat al domnului/doamnei ......................................................................,
fiul(fiica) lui.............................................................şi .............................................................,
născut(ă) la data de............................., în ..................................................................................,
titularul cererii privind cetăţenia română nr..................................../A/Rd/...............................,

solicit acordul privind depunerea jurământului de credinţă


în .....................................................

Rog comunicare răspuns la următoarea


adresă: .........................................................................................................................................
...............
.......................................................................................................................................................,
e-mail:......................................................

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția datelor cu caracter
personal, Legea nr. 677/2001 și cu OUG nr. 41/2016.
(I agree with processing of data presented in according with the European G.D.P.R., Law no. 677/2001 and GEO no. 41/2016.)
(Je suis d’accord avec le traitement des donnees presentees conformement a G.D.P.R., la Loi no. 677/2001 et GOU no. 41/2016.)

Data, Semnătura
……………………. …………………….